thaiword1

บ [J] บอ ใบไม้ อักษรกลาง

บ. [T] บาท

บ.ก. [T]กองบัญชาการ

บ.ข.ส. [J]

บ.ร. [J]ブリーラム県 \ [T]จ.บุรีรัมย์

บก [J] リク 陸 \ [E] land

บก.น. [T]กองบัญชาการตำรวจนครบาล \

บก.สปพ. [J]

บกพร่อง [J] かけている \ ป4 20051106

บขส. [J] 国営長距離バス \ [T]บริษัทขนส่งจำกัด

บงกช [人] [J] ハスの名前の一種 \ ห้องเรียน 20070706

บงการ [J]指揮命令する

บด [J] つぶす

บดขยี้ [J] ふんさいする 粉砕する

บดบัง [J]光(ひかり)を遮(さえぎ)る

บดพริก [J] とうがらしをすりつぶす

บดี [J]主人

บถ [J]道

บท [J] し 詩 か 課 \ ป3 20050604

บทกรียา [J] ??

บทกลอน [J]詩歌

บทความ [J] きじ 記事 \ ป4 20050806

บทคัดย่อ [J]要約

บทจร [J] ??

บทดอกสร้อย [J] ?? \ ป3 20050724

บทที่สาม [J] だいさんか 第三課

บทที่หนึ่ง [J] だいいっか 第1課

บทนำ [J] 社説 序説

บทนิยาม [J]定義

บทบรรณาธิการ [J] しゃせつ 社説

บทบัญญัติ [J]規定

บทบาท [J] やくわり 役割 配役 \ ป4 20050813

บทประพันธ์ [J] シナリオ 文芸作品

บทพระนิพนธ์ [J] だいめい 題名 \ [T] หนังสือที่แต่งขึ้น

บทพิสูจน์ [J]定理

บทพูด [J] ??

บทยัน [J]論文

บทร้อง [J] ?? \ [E] [N] lyrics \ [T] เนื้อร้อง, บทเพลง \ ป3 20050710

บทลงโทษ [J]罰則

บทละคร [J]戯曲

บทศรี [J] ?? \ [T] บด-ทะ-สี \ ป4 20060611

บทอัศจรรย์ [J]不思議な章

บทเฉพาะกาล [J] 経過規定

บทเรียน [J] テキスト 教科課程

บทแบบนั้น [J] このような配役

บทโทรทัศน์ [J] ??

บน [J] うえ 上 \ [Is]เทิ้ง \ [E] above up \ [Id] atas \ [V] tren \ 20050604

บนถนน [J] ろじょうに 路上に ระดับที่ 200600703

บนบาน [J]願をかける

บนพื้นดิน [J] じめんのうえ 地面の上

บนฟ้า [J] そらのうえ 空の上

บนรถ [J] しゃちゅう 車中

บนรถไฟ [J] きしゃのなかで 汽車の中で \ \

บนเครื่องบิน [J] ひこうきのなか 飛行機の中

บนเตา [J] コンロの上

บนโต๊ะ [J] 机の上

บพิตร [J] ??

บมจ. [J] ??

บรนด [J] ??

บรมราชกุมารี [J] ??

บรร [J] ?? \ [T] บัน

บรรจง [J] さいくする 細工する \ [T] (บัน-จง) (ก.) ทำใหดวยความประณีตและดี \ ป2 20051015

บรรจบ [J] あわせる 合せる \ 20050602

บรรจุ [J] いれる 入れる \ [T] บัน-จุ (ก.) ใส ประจุ บรรทุก \ [E] to put into \ ป2 20050604

บรรจุขวด [J] ?? \ [E] bottled, in bottles, pot

บรรจุขึ้น [J]アップロード

บรรจุลง [J]ダウンロード

บรรจุหีบห่อ [J] ほうそう 包装

บรรจุเข้าหีบห่อ [J] にづくり 荷造り \ [E] paking

บรรณาการ [J] おくりもの \ [T] บัน-นา-กาน \ [E] gift

บรรณาธิการ [J] へんしゅうしゃ 編集者 

บรรณานุกรม [J] 文献目録 \ ป4 20080120 

บรรณารักษศาสตร์ [J]図書館学

บรรณารักษ์ [J] としょかん 図書館員 \ ป4 20051112

บรรดา [J] すべての 全部 \ [T] (บัน-ดา) (ว.) กระบวน ทั้งสิ้น ทั้งหมด ลวน ทั้งหลาย \ [E] all \ ป4 20050603 \ ห้องเรียน 20060210 \ ระดับที่ 20060522 \ สูตรเสน่หา 20101230

บรรดานักศึกษา [J] がくせいたち 学生達

บรรดารู [J] ??

บรรดาศักดิ์ [J] 爵位 \ ป4 20051112

บรรทม [J] ねる 寝る \ [T] บัน-ทอม นอน คำราชาศัพท์ \ ป4 20051112

บรรทัด [J]ぎょう 行 \ [T] (บัน-ทัด) (น.) เสนตรง แนว \ ป2 20051015 \ ห้องเรียน 20050729

บรรทัดวัดมุม [J]分度器

บรรทัดสามเหลี่ยม [J]三角定規

บรรทุก [J] つむ 積む \ [T] บัน-ทุก (ก.) แบก หาม บรรจุ ใสลง ขนสง \ ป2 20060819

บรรพกาล [J]原始時代

บรรพชา [J] しゅっけ 出家 \ [T] บัน-พะ-ชา

บรรพชิต [J] 僧 出家

บรรพต [J] やま 山 \ [T] บัน-พด ภูเขา \ [E] mountain \ ห้องเรียน 20051112 \ ป4 20060611

บรรพบุรุษ [J] そせん 祖先 \ [T] บัน-พะ-บุหรุอ \ ป3 20050710 \ ห้องเรียน 20051014 \ ห้องเรียน 20060818 \ ห้องเรียน 20070413

บรรยากาศ [J] ふんいき雰囲気 大気 \ [E] n. atmosphere \ ป4 20051106 \ ระดับ ที่๓ 20060610

บรรยาย [J]こうぎする 講義する かいせつ 解説 \ [T] (บัน-ยาย) (ก.) ชี้แจง แสดง สอน อธิบาย อธิบายเรื่องใหฟัง \ [E] explanation \ ป3 20050710 \ ห้องเรียน 20051014 \ ห้องเรียน 20060825

บรรยายอักษรไทย [J] タイ語の字幕

บรรลัย [J] しぬ 死ぬ \ [T] บัน-ลัย ตาย \ ป4 20051112

บรรลุ [J] たっする 達する \ ป4 20051112 \ ระดับ ที่ ๓ 20060705 \ ระดับที่๒ 20101225

บรรลุนิติภาวะ [J] 成年に達する

บรรลุผล [J] ??

บรรษัท [J] かいしゃ 会社 こうしゃ 公社

บรรหาร [J] かんりする 管理する

บรรเจิด [J] 優秀な 最高な \ [E] magnificently

บรรเทา [J] とりのぞく へらす \ [T] (บัน-เทา) (ก.) ทุเลา เบาลง ทำใหเบาลง ทำใหทุเลา \ ป2 20051015

บรรเทาปวด [J] ちんつうざい 鎮痛剤 \

บรรเลง [J] えんそうする 演奏する \ [T] บัน-เลง \ [E] to play music \ ป2 20050604

บรรเลงเพลง [J] ?? \ ป2 20051015

บรอคโคลี [J] ?? \ [T] พัก

บรอดแบนด์ [E] broadband

บรอนซ์ [J]ブロンズ

บรัสเชลล์ [地]

บรั่นดี [J]ブランデ- \ [E] brandy

บรา [J] ブラジャー

บราซิล [地] ブラジル \ [T] เประเทศ \ ห้องเรียน 20060623

บริการ [J] サ-ビスする \ [E] to serve \ ป4 20050806

บริการซักผ้า [J] ランドリ-サ-ビス

บริการตัวเอง [J] セルフサ-ビス \ [E] [ADJ] self-service

บริการสมาคม [J] ?? \ ห้องเรียน20050527

บริการอาหารถึงห้อง [J] ル-ムサ-ビス \ [E] room service

บริขาร [J]僧(そう)に認(みと)められている私有物(しゆうぶつ)]

บริจาค [J] きふする 寄付する ぼきん 募金 \ [E] donate \ [T] บอ-ริ-จาก \ ป4 20070508 \ ห้องเรียน 20060204 \ ห้องเรียน 20060217

บริจาคเลือด [J] けんけつ 献血 \ ห้องเรียน 20051021

บริดจ์ [J]ブリッジ

บริบรรณ [J] ??

บริบาล [J]管理する

บริบูรณ์ [J] かんぜんな 完全な \ ป4 20080114 

บริบูรณ์ดี [J] ゆかたでよい \ ห้องเรียน 20050624

บริพาร [J]ついずいしゃ 追随者ほうししゃ 奉仕者

บริวาร [J] えいせい 衛星 \ [E] satellate \ ป4 20080114

บริวเวอรี่ [J]ビール醸造所

บริษัท [J] かいしゃ 会社 \ [E] company \ [Id] kantor \ [V] cong ty \ ป4 20050803 \ ระดับ ที่ ๔ 20060618 \ 20110129

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) [E] CAT TELECOM

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) [J] たいくうこう タイ航空

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด [名] 空港会社の名

บริษัท ละครไท จำกัด [名] タイのドラマ制作会社

บริษัท เอ็มบีเค จำกัด [名] MBK

บริษัทการบิน [J] こうくうかいしゃ 航空会社

บริษัทขนส่ง [J] うんゆがいしゃ 運輸会社 \ [T] บขส. \ ห้องเรียน 20070112

บริษัทคาวาซากิ [J] ??

บริษัทจัดหางาน [J] 人材会社 

บริษัทจำกัด [J] かぶしきかしゃ 株式会社

บริษัทฉางชุน [J] ??

บริษัทซีเมนส [J]

บริษัททัวร์ [J] りょこうだいりでん 旅行代理店

บริษัททีเอ ออเร้นจ์ [E] TA Orange campany

บริษัทท่องเที่ยว [J] りょこうがいしゃ 旅行会社

บริษัทนำเที่ยว [J] りょこうだいりてん 旅行代理店 \ [E] travel agency

บริษัทบางกอกไมโครบัส [J]

บริษัทประกันชีวิต [J] せいめいほけんかいしゃ 生命保険会社 

บริษัทประกันภัย [J] 保険会社

บริษัทมิตซุย [J] みつい 三井

บริษัทย้ายบ้าน [J] ひっこしかいしゃ 引越し会社

บริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ [T] บีทีเอส

บริษัทรับเหมางาน [J] 建築会社

บริษัทลูก [J] こがいしゃ 子会社

บริษัทหนังสือพิมพ์ [J] しんぶんしゃ 新聞社

บริษัทอวตาน [名] \ สูตรเสน่หา 20101225

บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา [J]

บริษัทเดียวกัน [J] 同じ会社

บริษัทเทมาเสก โฮลดิ้งส์ [名]

บริษัทเอกชน [J] みんかんがいしゃ 民間会社

บริสุทธิ์ [J] じゅんすいの 純粋の \ [T] บอ-ริ-สุด \ [E] pure \ ห้องเรียน 20070706 \ ป4 20050806 \ ระดับที่ 20060522

บริสุทธิ์ใจ [J] せいしんせいい 誠心誠意 \ [E] adj. open-hearted, sincere \

บริสุทธ์ประดุจหยาดน้ำค้าง [J] \ ป6 20070619

บริหาร [J] かんりする 管理する \ ป4 20050605

บริหารงาน [J] ??

บริหารจัดการ [J]

บริเวณ [J] しゅうへん 周辺 \ [T] บอ-ริ-เวน \ ป2 ป3 20050806

บริเวณวัด [J]寺の境内

บริเวณสนามหลวง [J] おうきゅうまえひろばふきん 王宮前広場付近

บริโภค [J] しょゆう 所有 たべる 食べる 消費する \ ป4 20070529

บริโภคนิยม [J] 消費主義

บรุรีรัมย์ [地] \ [J] จังหวัด

บรูไน [J] 

บรเทศ [J]

บลูทูธ [J] ブルートウース \ [E] bluetooth

บวก [J] くわえる加える たす

บวกลบคูณหาร [J]加減乗除

บวงสรวง [J] そなえものをする 供え物をする ささげものをする 捧げものをする

บวช [J] しゅうけする 出家する \ [T] บวด \ [Is]ออกบวช \ ป2 20051015 \ 20110129

บวชพระ [J] 出家する

บวบ [J] ヘチマ \ [Is]บักบวบ \ [E] laffa

บวม [J]はれる 腫れる \ むくむ \ ห้องเรียน 20050506 \ ห้องเรียน 20060825 \ ห้องเรียน 20061117

บอก [J] つたえる 伝える \ [E] tell, inform

บอกกล่าว [J]通告する

บอกทาง [J] みちをおしえる 道を教える

บอกปัด [J]断る

บอกฝาก [J] ??

บอกว่า [J] 言う \ ระดับที่๒ 20101224

บอกเล่า [J] かたる 語る \ 20050605

บอกใบ้ [J] ヒントを言う

บอกไม่ถูก [J] うまくいえない

บอกไว้ [J] いっておく 言っておく

บอดฝาก [J] ??

บอดสี [J]しきもう色盲

บอนไซ [J]盆栽

บอบ [J]ぐったりとなる

บอบช้ำ [J]腫れて痛む

บอบบาง [J] もろい よわよわしい \ ห้องเรียน 20061201

บอมบ์ [J] \ [E] bomp

บอย [J] ボ-イ \ [E] boy

บอระเพ็ด [J] ツタの一種:茎は解熱、皮膚病等の治療に使われる

บอร์ด [J] いた 板 \ [T] กระดาน \ [E] board

บอล [J] ぼ-る ボ-ル \ [E] boll

บอลิคำไซ [地]

บอส [E] boss

บอสตัน [地] boston

บะหมี่ [食] ラ-メン めん 麺 \ [E] . (Chinese) Chinese egg noodles made of wheat flour and eggs

บะหมี่น้ำ [食] ラ-メン

บะหมี่ผัด [食] やきそば 焼きそば

บะหมี่สำเร็จรูป [食] インスタントラ-メン

บะหมี่แห้ง [食] 汁なしラ-メン

บัง [J] おおう 蔽う 隠れる \ ป2 20050625 \ ป4 20110209

บังกลาเทศ [地] \ [T] ประเทศ กรุงธากา \ ห้องเรียนื 20060623

บังคม [J] ??

บังคลาเทศ [地] バングラデイシュ \ [T] ประเทศ \ [E] Bangladesh

บังคับ [J] きょうせいする 強制する \ [E] v. to force compel enforce constrain command manage control tend operate rule coerce \ ห้องเรียน 20060616 \ ป2 20060818 \ ห้องเรียน 20060922 \

บังคับบัญชา [J] めいれいする 命令する

บังตา [J]視線をさえぎる

บังฝน [J] 雨をさえぎる

บังสาด [J]ひさし

บังหน้า [J]顔を隠す

บังอร [J] うつくしい女性 \ [T] บัง-ออน \ ป2 20050820

บังเกิด [J] 発生する 生まれる \ [E][V] occur, See also: happen; take place

บังเอิญ [J] ぐうぜん 偶然 \ [E] 1. adv. by chance, byaccident, accidentally,unexpectedly \ 2. v. to happen to,to chance to,it happens that \ ห้องเรียน 20050527 \ ป2 20050623

บังแดด [J] 日をさえぎる

บังโคลน [J]車の泥除け

บัญชา [J] めいれいする 命令する \ [E] 1. v. to command, to order,to direct \ 2. n. order,command \ ป4 20051106

บัญชี [J] かいけい 会計 リスト \ 20050604

บัญชีดำ [J] ブラックリスト

บัญชีรายชื่อ [J] ひれいめいぼ 比例名簿 \ [E] list name list

บัญชีออมทรัพย์ [J] ふつうよきん 普通預金

บัญญัติ [J] きてい 規程

บัณฑิต [J] がくしゃ 学者 がくし 学士 \ [T] บัน-ดิด ผู้ทรงความรู้ \ ผู้มีปัญญา นักปราชญ์ \ [E] the graduate \ ป4 20050806 \ ห้องเรียน 20070202 \ ชั้นกลาง 20110101

บัด [J] とき

บัดดล [J]

บัดนั้น [J] そのとき

บัดนี้ [J] このとき この時 こんどは 今度は \ ป3 20050628

บัดสลบ [J] ラオスの踊り

บัดเดี๋ยว [J]しばらく

บัตร [J] けん 券 カード \ [T] บัด \ [L] bat \ ป4 20050806 \ ชั้นกลาง 20110101

บัตรขาออก [J] しゅっこくか-ど 出国カ-ド \ [E] departure card

บัตรขาเข้า [J] にゅうこくか-ど 入国カ-ド \ [E] arrival card

บัตรคนไข้ [J] しんさつけん 診察券

บัตรจอดรถ [J] ちゅうしゃけん 駐車券

บัตรธนาคาร [J] 銀行カード

บัตรประจำตัว [J]みぶんしょうめいしょ 身分証明書

บัตรประจำตัวชาชน [J] ??

บัตรประชาชน [J] みぶんしょうめいしょ 身分証明書

บัตรผ่านประตู [J] にゅうじょうけん 入場券

บัตรราคา [J] ねふだ 値札

บัตรสมนาคุณ [J]感謝状

บัตรสมาชิก [J] かいいんしょ 会員証 \ ระดับที่20060522

บัตรเข้าชม [T] ??

บัตรเข้าเมือง [J] にゅうこくか-ど \ 入国 カ-ド

บัตรเครดิต [J] クレジットカ-ド

บัตรเชิญ [J] しょうたいじょう 招待状 \ [E] n. invitation card \ 20050703 \ ห้องเรียน 20051202

บัตรเติมเงิน [J] ??

บัตรเลือกตั้ง [J]投票用紙

บัตรเอทีเอ็ม [J] キャッシュカード

บัตรโทรศัพท์ [J] でんわか-ど 電話カ-ド

บันดาล [J] さだめる

บันทึก [J] きろくする 記録する 書き留める \ [E] record \ บ2 20050605

บันทึกภาพ [J] ろくがする 録画する

บันทึกเทป [J]録音する \ [E] record

บันทึกเสียง [J] ろくおんする 録音する \ [T] อัดเสียง

บันทึกโลก [E] world memory

บันทึกไว้ [J] きろくする 記録する

บันลือ [J] なりひびく \ ป4 20051112

บันเทิง [J] ごらく 娯楽 \ ป2 20051015 \ ห้องเรียน 200505

บันเทิงคดี [J]娯楽的読物

บันได [J] かいだん 階段 \ [Is]บั๋นได๋ \ [E] stairs ladder \ [S] escalera \ [My] tangga \ [L] kandai \ ป2 20050604

บันไดลิง [J]縄梯子

บันไดเชือก [J] なわはしご

บันไดเลื่อน [J] エスカレ-タ \ [E] escalator \ ป4 20050604 \ ห้องเรียน 20070713

บันไดเวียน [J] らせんかいだん らせん階段 \ [E] spiral

บัลลังก์ [J] 王位 国会の議長席

บัลลูน [J]気球 \ [E]balloon

บัว [J] はす 蓮 \ [T] ปทุม \ [Is]บัว \ [E] lotus \ ป3 20060707 \ ห้องเรียน 20070630

บัวผัน [人] [J] ハスの花の一種 \ [T] บัว \ ห้องเรียน 20070607

บัวเผื่อน [人] [J] はすのなまえの一種 \ [T] บัว \ ห้องเรียน 20070707

บัวไหญ่ [地]

บัส [J] バス \ [E] bus

บั่น [J] みじかくきる

บั่นทอน [J]短縮する

บั่นรอน [J]切断する

บั้งไฟ [J] ロケット

บั้งไฟพญานาค [J] バンファイ パヤナ-ト

บั้นปลาย [J]末期

บั๊บ [J]

บา [J] し 師

บาก [J] きる 切る 突き進む

บากบั่น [J] がまんする 我慢する 勤勉な \ ป4 20050803

บากหน้า [J] ちょくしんする

บาง [J] うすい 薄い \ [T] คำตรงข้าม หนา

บางกอก [地] バンコク \ [E] bangkok

บางกอกแอร์เวย์ [E] bangkok airway

บางกะปิ [地] バンカピ \ [T] กรุงเทพ \ [E] bang kapi

บางขวาง [地] \ [T] นนทบรี \ [E] baag kwaag

บางคน [J] あるひと ある人 \ 20050602 \ ห้องเรียน 20063017 \ ระดับ ที่๓ 20060609

บางคนก็ [J]

บางครั้ง [J] ときどき \ ป2 20051015 \ ห้องเรียน 20070324 \ ระดับ ที่๒ 20101224

บางคราว [J] ときどき

บางจากปิโตรเลียม [名] 会社の名前

บางซื่อ [地]

บางที [J] かもしれない ときどき 時々 あるとき \ [E] perhaps \ ป2 20050602

บางนา [地] バンナ- \ [T] กรุงเทพ ฯ

บางปะกง [地] バンパコン

บางปีก็ตกบางปีก็ไม่ตก [J]

บางรัก [地] バ-ン ラック \ [T] กรุงเทพ

บางลำพู [地]

บางสุวิญชา [地]

บางส่วน [J] ぶぶんてき 部分的

บางเขน [地] バーンケン \ [T] กรุงเทพ

บางเรื่อง [J] ??

บางเรื่องสนุก บางเรื่องไม่สนุก [J]

บางแสน [地] バーンセン \ [J] จังหจัด ชลบุรี \ [E] baag sen

บาด [J] ふしょうする 負傷する

บาดตา [J]めざわり

บาดาวี [人]

บาดเจ็บ [J] ふしょう 負傷 けがをする \ [E] be injured \ ห้องเรียน 20060303 \ ห้องเรียน 20061117 \ ระดับ ที่๒ 20101224

บาดเจ็บสาหัส [J] じゅうしょう 重傷

บาดเจ็บเล็กน้อย [J] けいしょう 軽傷

บาดแผล [J] きず 傷 \ [E] injury \ ป4 20050801

บาดใจ [J]感情を害する

บาตร [J] はち 鉢 \ [T] บาด \ [E] bowl \ ป4 20060111 \ ห้องเรียน 20061117

บาตรใหญ่ [J] おおばち

บาติก [J] バテック \ [E] batik

บาท [J] バ-ツ 重さ 15グラム \ [T] อักษรย่อว่า

บาที [J] ときどき \ ห้องเรียน 20050715

บาน [J] さく 咲く \ [E] 1. v. to open,to bloom,to blossom,to unfold \ 2. n. pane,hinged or sliding panel \ 3. adj. excessive \ [L] baan \ ป3 20050806

บานชื่น [Is]บานซื่น

บานบุรี [J] ?? \ ป4 20050806

บานปลาย [J] はげしさをます 激しさを増す \ [E] [V] escalate

บานานาโบค [J] バナナボ-ト

บานาน่า [J] バナナ

บานาน่าทุตตี้ฟรุตตี้ [名] ケーキの名前

บานเกล็ด [J] うろこのような窓

บานเย็น [人] [J] 花の名前 \ [Is]บานเญ็น

บานไม่รู้โรย [Is]ดอกสามปีบ่อเหี่ยว

บาป [J] つみ 罪 \ [T] บาบ \ ป2 20050628

บาปหนา [J] ?? \ ป2 20051015

บายบ็าย [J] バイバ-イ

บาร์ [J] バ- \ [E] bar

บาร์เรล [J] バ-レル \ [E] [N] barrel

บารบิ [J]

บาลี [J] パーリー語

บาสกิ้นรอบบิ้นส์ [J]

บาสเก็ตบอล [J]

บาห์เรน [地] バーレーン \ [T] ประเทศ \ ห้องเรียน 20060623

บาฮามาส [名]

บำ [J]

บำนาญ [J] ねんきん 年金 \ ป4 20050813

บำบัด [J] ちりょうする 治療する \ ระดับ ที่๓ 200606010

บำรุง [J] いじする 維持する \ [E] [V] maintain, keep up \ [T] ทะนุบำรุง, บำรุงรักษา \ ป3 2005071 \ ห้องเรียน 20070112

บำรุงรักษา [J] いじする 維持する

บำรุงสุขภาพ [J] 健康を維持する

บำรุงเมือง [地]

บำรุงเลี้ยง [J]養育する

บำเพ็ญ [J] おこなう 行う \ [T] อ่านว่า บำเพ็น \ ป2 20050604 \ สะใภ้เจ้าสัว 20110103

บำเหน็จ [J] たいしょくきん 退職金

บิซิเนส [E] business

บิณฑบาต [Is]โปดสัตย์

บิด [J] ねじる 赤痢

บิดร [J] ?? \ ป4 20081207

บิดา [J] ちち 父 \ [T] พ่อ \ [E] father \ ป2 20051106 \ ห้องเรียน 20051113

บิดามารดา [J] りょうしん 両親 \ [E] parents

บิต [E] bit

บิน [J] とぶ 飛ぶ \ [V] bay \ [K] hae \ ป2 20050625

บินตรง [J] ちょこうびん 直行便

บินออก [J] りりく 離陸 \ [E] take off

บินเป็นฝูง [J] むれになってとぶ

บินโฉบขึ้นโฉบลง [J] 上に下にと飛ぶ

บิลลี่ [J] ??

บิลล์ [J] かんじょう 勘定 \ [E] bill

บิ่น [J] けずる \ ป4 20050813

บิ๊กจิ๋ว [J]

บิ๊กซี [名] ビッククシ- \ [E] big C

บี [E] B

บีช [E] beach

บีทีเอส [E] BTS

บีทูเอส [J] B2S

บีทูเอส [J] B2S

บีบ [J] おしつぶす 押潰す

บีบน้ำตา [J] ?? \ [T] ร้องไห้ \ ห้องเรียน 20070427

บีบีซี [E] BBC

บีอีซีแอล [J] \ [E] BECL

บีเอ็ม [E] BM

บีโอไอ [E] BOT

บึง [J] いけ 池 ぬま 沼 \ [T] บึง หนอง \ [E] swamp \ ป2 20050602 \ ห้องเรียน 20050805 \ ห้องเรียน 20060908

บึงกาฬ [地]

บึม [J] ばくはつ 爆発 \ [E] boom \ พบ ห้องเรียน 20050513

บึ่ง [J] 

บึ้ง [J] 不機嫌な

บุ [J] つつむ

บุก [J] とつげきする 突撃する

บุกบัน [J]突進する

บุกรุก [J] しんにゅうする 侵入する

บุกเขาไป [J] ?? \ [E] v. to invade \

บุกเบิก [J]開拓する

บุคคล [J] ひと 人 \ [T] บุุก-คน \ [E] man \ ห้องเรียน 20050725 \ ป2 20050813 \ ห้องเรียน 20060630 \ ห้องเรียน 20060818

บุคคลทั่วไป [J] いっぱんのひと 一般の人 \ ระดับที่๒ 20060703

บุคคลภาพ [E] personality \ ห้องเรียน 20050729

บุคคลสาธารณะ [J] げいのうじん 芸能人 \ ห้องเรียน 20050725

บุคคลิก [J] ?? \ [T] ท่าทาง

บุคลากร [J] じんざい 人材 \ [E] personnel

บุคลิก [J] こせい 個性 \ [E] personarity

บุช [名] ブッシュ \ [T] ประธานาธิบดีจอร์จ ดับเบิลยู บุช

บุญ [J] ぜん 善

บุญกุศล [J] くどく 功徳

บุญคุณ [J] おん 恩 \ [T] อ่านว่า บุน-คุน \ ป2 20050802 \ ชั้นกลาง 20110101

บุญญาธิการ [J] えらいひと 偉い人 \ [T] บุน-ยา-ทิ-กาน \ ป4 20080120

บุญตักบาตร [J] ??

บุญพระเลส [J] ?? \ [T] บุญผเวส

บุญหลาย [人] \ ป6 20090110

บุตร [J] こども 子供 息子 \ [T] อ่านว่าบุด ลูก \ [E] a child \ ป4 20050806

บุตรชาย [J] むすこ 息子 \ [T] ลูกชาย \ [E] son \ ป4 20051111 \ ห้องเรียน 20060818

บุตรธิดา [J]子女

บุตรสาว [J] じょし 女子 むすめ 娘 \ [T] ลูกสาว \ 20050703 \ ห้องเรียน 20060728

บุตรสาวโต [J] 長女

บุตรสุจริต [J] ??

บุตรหลาน [J] しそん 子孫

บุตรา [J] むすこ 息子 \ [E] son

บุตรี [J] むすめ 娘 \ [E] daughter

บุบ [J] かるくたたいてつぶす

บุปผา [J][人] はなの名前 \ ป2 20051015 \ [E][N] flowers, blossoms; blooms \ [T] ดอกไม้, บุปผชาติ, ผกา, บุษ \ ป2 20051015 \ ชั้นกลาง 20110104

บุผ้า [J]裏布をつける \

บุพชาติ [J]前世

บุพสัญญา [J] ?? \ [T]

บุฟเฟ่ต์ [J] ビュッフエ \ [E] buffet

บุรพชน [J] せんぞ 先祖

บุรษไปรษณีย์ส่งจดหมาย [J] ゆうびんはいたつにんがてがみをはいたつする 郵便配達人が手紙を配達する

บุรี [J] まち 町 \ [E] city, town, province

บุรีรัมย์ [地] ブリ-ラム県 \ [T] จังหวัด \ [E] Buri Ram

บุรุษ [J] おとこ 男 \ [E] man \ 20050604

บุรุษไปรษณีย์ [J] ゆうびんはいたつにん 郵便配達人 \ [T] บุ-หรุด-ไปร-สะ-นี \ [E] postman \ ป3 20050710

บุษบก [J] ??

บุษบา [J] はな 花 \ [T] รายการเพลง \ นักร้องสาว นิโดลเทริโอ \ [T] flower

บุษราคัม [J] ?? \ [E] topaz

บุหรี่ [J] たばこ 煙草 \ [E] cigarette \ [Id] rokok \ [V] thuoc la \ 20050718

บุ่ง [J] いけ 池 \ 20050602

บุ้ง [J] \ [Is]แมงงวด

บุ้งกี๋ [J] ??

บุ๊ค [J] よやくする 予約する \ [E] book

บุ๊คกิ้ง [J]切符などを予約する所 \

บุ๋ม [J] へこんだ

บูชา [J] れいはいする 礼拝する \ [E] worship \ ป1 20050718 \ ห้องเรียน 20070706

บูชาบรรพบุรุษ [J]先祖を祀る

บูชายัญ [J]生贄

บูด [J] くさる 腐る \ ป6 20070623

บูธ [J] ブ-ス

บูม [J] ばくはつおん 爆発音

บูรณะ [J] しゅうふく 修復 \ [T] บุ-ระ-นะ \ [E] repair, mend, renovate \ ห้องเรียน 20050930

บูรณาการ [J] ?? \ [E] [N] integration

บูรพา [J] とうほう 東方 \ [T] ทิศตะวันออก \ [E] east \ ป4 20050806

บูรพาจารย์ [J] おんし 恩師

บูรพ์ทิศา [T] ทิศตะวันออก

บู๊ท [J] ブーツ

บ็อบ [J] ??

บ่ [J] ない チェンマイ語 \ [T] ไม่

บ่งบอก [J] しじしている 支持している

บ่น [J] ふへいをいう 不平を言う つぶやく \ ป2 20050815 \ ห้องเรียน 20050902

บ่นถึง [J] しきりに言及する

บ่นนู้นบ่นนี้ [J] ??

บ่วง [J]投げ縄 \ [Is]บ่วง

บ่วงชูชีพ [J]救命ヴィ

บ่อ [J] いど 井戸 \ [E] a pond, a well, a deep well, a (salt) pit, \ ป3 20050603 \ ห้องเรียน 20060906

บ่อง [J]孔をあける

บ่อถ่านหิน [J]炭坑

บ่อทอง [J] 金鉱

บ่อน [J]賭博場

บ่อนการพนัน [J] とば かじの 賭場 カジノ \ ป6 20080114 

บ่อนกาสิโน [J] カジノ

บ่อนไก่ [J]闘鶏場

บ่อน้ำ [J] いど 井戸 \ 20050603

บ่อน้ำมัน [J]油田

บ่อน้ำร้อน [J] おんせん 温泉

บ่อน้ำแร่ [J]鉱泉

บ่อพลอย [J]宝石採石場

บ่อย [J] しょっちゅう いつも

บ่อย ๆ [J] いつも ひんぱんに 頻繁に \ 20050603

บ่อยครั้ง [J] たびたび \ ห้องเรียน 20070525

บ่อเงิน [J] ??

บ่อแร่ [J] こうざん 鉱山

บ่า [J] かた 肩 \ [E] shoulder \ [T] baa \ 20050605 \ ห้องเรียน 20070202

บ่าย [時] ごご 午後 \ [Is]บ่าย \ [E] afternoon

บ่าย ๔ โมง [時] ごごよじ 午後四時 \ [T] 16:00 น.

บ่ายคล้อย [J] 夕方ごろ

บ่ายนี้ [時] きょうのひるすぎ 今日の昼すぎ

บ่ายสองโมง [時] ごごにじ 午後二時 \ [T] 14:00 น.

บ่ายสามโมง [時] ごごさんじ 午後3時 \ [T] 15:00 น. \ [E] 3 p.m. \ [V] ba gio chieu

บ่ายห้าใมง [時] ごご5じ 午後5時 \ [T] 17:00 น. \ [E] five p.m.

บ่ายโมง [時] ごご1じ 午後1時 \ [T] 13:00 น. \ [E] one p.m. \

บ่าว [J]召使

บ้วน [J] うがいする

บ้วนปาก [J] くちをゆすぐ \ ห้องเรียน 20070427

บ้อง [J]竹筒

บ้า [J] ばか 馬鹿

บ้ากาม [J] \ สะใภ้เจ้าสัว 20110103

บ้าคลั่ง [J] せいしんいじょう 精神異常 

บ้าง [J] いったいぜんたい 一体 全体 同じようにする

บ้างหรือ [J] ?? \ ห้องเรียน 20060324

บ้างเจ็บ [J] ふしょう 負傷

บ้าน [J] いえ 家 \ [E] house \ [Id] rumah \ [V] nha \ [L] huam \ 20050602

บ้าน ๒ หลัง [J] 家2軒

บ้านกร่ำ [J] ??

บ้านคุณอยู่ที่ไหน [J] あなたのいえはどこにありますか

บ้านชั้นเดียว [J] ひらや 平屋

บ้านช่อง [J] かおく 家屋

บ้านนอก [J] いなか 田舎 地方 どいなか \ 20050604

บ้านนี้มีรัก [名] TVドラマ番組

บ้านพัก [J] しゅくしゃ 宿舎 \ [E] lodging

บ้านพักตากอากาศ [J] べっそう 別荘 \ ห้องเรียน 20050722

บ้านพักอาศัย [J] じゅうたく 住宅

บ้านว่าง [J] あきや 空屋 \ 20050602

บ้านสวน [J] ?? \ ป2 20050802

บ้านสองชั้น [J] にかいだて ニ階だて

บ้านสี่เสาเทเวศร์ [J] ??

บ้านหลังนี้ [J] このいえ この家 \ [E] this house

บ้านหลังนี้เก่า [J] このいえはふるい この家は古い

บ้านหลังเก่า [J] ふるいいえ 古い家

บ้านหลังใหม่ [J] あたらしいいえ 新しい家 \ ป4 20051110

บ้านเกิด [J] しゅしんち 出身地 \ [E] hometown \ [L] baan kuut \ 20050703

บ้านเกิดเมืองนอน [J]郷里

บ้านเช่า [J] かしや 貸家 \ 20050605

บ้านเดียวกัน [J] おなじいえ 同じ家

บ้านเดี่ยว [J] いっこだて 一戸建て

บ้านเพ [地]

บ้านเมือง [J] こっか 国家 まち 町 \ [E] country \ ห้องเรียน 20060616

บ้านเรือน [J] かおく 家屋 \ ป4 20060113 \ ห้องเรียน 20060618 \ ระดับที่๒ 20101224

บ้านเรือนใกล้เคียง [J] きんりんのかおく 近隣の家屋

บ้านเลขที่ [J] いえのばんち 家の番地

บ้านเล็ก [J] ??

บ้านเล็กบ้านใหญ่ [J] ??

บ้านแตก [J] かていほうかい 家庭崩壊

บ้านใหญ่ [J] ほんたく 本宅

บ้านไผ่ [J] 竹の家

บ้านไม้ [J] きのいえ 木の家

บ้านไร่ [J] のうか 農家

บ้านไร่ไผ่งาม [J] 

บ้าบิ่น [J] せっかち \ ห้องเรียน 20050506

บ้าย [J]塗(ぬ)りたくる

บ๊วย [J] うめ 梅 \ 20050604

บ๊วยดอง [J] うめぼし 梅干し \ ห้องเรียน 20050722

บ๊อกเซอร์ [J] ボクサ- \ ห้องเรียน 20070126

บ๋อย [J] ボ-イ \ [E] boy

ป [T] ปอ ปลา อักษรกลาง

ป. [T] ประถมศึกษา \ ป6 20070529

ป.6 [J] しょうがっこうろくねんせい 小学校6年生 \ [T] ประถมศึกษา ๖

ป.ท. [J]ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข

ป.ป.ช. [T] สำนักงานคณะกรรมการป้องและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ \ [E] [N] Office of the National Counter Corruption Commission

ป.สอง [J] しょうがっこうにねんせい 小学校二年生 \ ป2 20080121

ป.หก [J] 小学校6年生

ปก [J] えり 襟 ひょうし 表紙 \ [E] cover \ ห้องเรียน 20060630

ปกครอง [J] とうちする 統治する \ [E] n. to govern,to rule,to keep,to administer,to look after,to superintend \ ป3 20050710

ปกคลุม [J] おおう  \ [E] envelop, shroud \ ห้องเรียน 20070511

ปกติ [J] ふつう 普通 ひごろ 日頃 \ [E] ordinary usually \ ห้องเรียน 20050904 \ ป4 20051110 \ ห้องเรียน 20060623 \ ระดับที่ 20060522

ปกติดี [J] いじょうなし 異常無し

ปกติวิสัย [J] 基準 水準 \ [E] norm

ปกนอก [J] ひょうし 表紙

ปกปักรักษา [J] ほごする 保護する

ปกปิด [J] おおいかくす 被い隠す \ [E] conceal, cover

ปกป้อง [E] ほごする 保護する \ [T] คุ้มกัน, คุ้มครอง, ป้องกัน, \ [E] [V] protect,See also: guard; defend; safeguard; shelter; shield \ ป4 20050801

ปกหน้า [J] おもてひょう 表表紙

ปกหลัง [J] うらひょうし 裏表紙 \ [E] rear cover

ปกเสื้อ [J] えり 襟 \ [E] collar

ปชช. [E] ??

ปชป. [J] みんしゅうとう 民主党 \ [T] พรรคประชาธิปัตย์

ปฏัก [J] ??

ปฏิกิริยา [J] はんのう 反応

ปฏิกูล [J] きにくわない 気にくわない \ [E] disagreeable \ [T] ปะ-ติ-กูน \ ป2 20050806

ปฏิคม [人] [J] 接待係 \ [T] คม ไอ้คม

ปฏิชาน [J]認知する

ปฏิชีวนสาระ [J]抗生物質

ปฏิญญา [J]誓約書

ปฏิญาณ [J] せんげん 宣言 \ [E] declare

ปฏิทิน [J] かれんだ- カレンダ- \ [E] calendar \ 20050605 \ ป4 20051206

ปฏิบัติ [J] おこなう 行う \ [E] 1. v. to do,to perform, to serve, to observe, to administer \ 2. n. observance, conduct, practice, occupation \ ป2 20070713 \ ห้องเรียน 20051009 \ ห้องเรียน 20070316

ปฏิบัติการ [J] こうどうする 行動する

ปฏิบัติงาน [J] ぎょうむをすいこうする 業務を遂行する \ [E] take action

ปฏิบัติตาม [J] 従い行動する

ปฏิบัติตามกฎหมาย [J] ほうりつにしたがっておこなう 法律に従って行う

ปฏิปักษ์ [J] てき 敵 \ [E] antagonism \ สะใภ้เจ้าสัว 20110103

ปฏิพัทธ์ [J] あいする 愛する あいちゃくする 愛着する

ปฏิภาณ [J] きち 機知

ปฏิมา [J]仏像

ปฏิมากรรม [J] 彫刻 彫像

ปฏิรูป [J] かいかくする 改革する \ [E] reform, modernize, innovate

ปฏิรูปที่ดิน [J]土地改革

ปฏิวัติ [J] ク-デタ- かくめい 革命 \ [E] revolution

ปฏิวัติอุตสาหกรรม [J]産業革命 \ [E] an industrial revolution

ปฏิสังขรณ์ [J] しゅうふくする 修復する しゅうぜんする 修繕する \ [E] repair, renovate

ปฏิสันถาร [J] かんげい 歓迎 \ [E] hail, greet, say hello

ปฏิเสธ [J] きょひする 拒否する ことわる 断る \ [E] refuse \ ห้องเรียน 20051113 \ ห้องเรียน 20060419

ปฐพี [J]大地

ปฐม [J] はじめの 始めの \ [E] initial, primary, original, first

ปฐมกษัตริย์ [J] 初代の王様 \ [T] ปะ-ถม-มะ-กะ-สัด \ ป4 20050806

ปฐมพยาบาล [J] おうきゅうてあて 応急手当 \ [E] first aid

ปฐมฤกษ์ [J] そうぎょうび 創業日

ปฐมศึกษา [J] しょとうきょういく 初等教育

ปณ. [T] ที่ทำการไปรษณีย์ \ [E] [N] post office, See also: P.O.; PO,

ปณก. [T]ที่ทำการไปรษณีย์กลาง \

ปณจ. [J] ??

ปณท. [J] ??

ปณอ. [J]ไปรษณีย์อากาศ \

ปด [J] うそをいう 嘘を言う \ [E] lie, tel a lie \ 20050604

ปดโป้ [J] うそをいう 嘘を言う

ปตท. [T] การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย \ [E][N] Petroleum Authority of Thailand

ปทท. [T] ประเทศ \ ห้องเรียน20050527

ปทานุกรม [J] じしょ 辞書 \ [E] dictionary

ปทุม [J] はす 蓮 すいれん 水蓮 \ [T] บัว \ [T] loutus, water lily \ ห้องเรียน 20070706

ปทุมธานี [地] パトンタニー \ [T] จังหวัด \ [E] Pathum Thani

ปทูตทันต์ [J]

ปน [J] まぜる 混ぜる \ [E] mix, mungle, blend \ ห้องเรียน 20070518

ปนกัน [J] まぜあわせる 混ぜ合わせた

ปนเป [J] ごちゃまぜの ごちゃ混ぜの

ปนเปื้อน [J] ?? \ ห้องเรียน 20070518

ปม [J] むすいめ 結び目 なんもん 難問

ปมด้อย [J] れっとうかん 劣等感

ปมปัญหา [J] やっかいな問題 難題

ปมเขื่อง [J] ゆうえつかん 優越感 \ [T] ปมเด่น

ปรกติ [J] ふつう 普通 \ [T] ปกติ, ธรรมดา \ [E] [ADV] normally \ ป4 20050801

ปรนนิบัติ [J] つかえる 仕える せわする 世話する \ สะใภ้เจ้าส้ว 20110103

ปรบ [J] うつ 打つ 手を叩く \ [E] to clap \ ป2 20050604

ปรบมือ [J] てをたたく 手を叩く \ [E] clap one’s hands \ ป2 20050625

ปรบมือให้ [J]拍手を贈る

ปรมาณู [J] かく 核 \ [T] atom \ 20050605

ปรสิต [J] きせいちゅう 寄生虫[T]กาฝาก ปาราสิต

ปรองดอง [J] ちょうしをあわせる \

ปรอท [J] たいおんけい 体温計 \ [E] the thermometer \ 20050718

ปรอทวัดไข้ [J] たいおんけい 体温計 \ [E] therometer

ประ [J] みずをそそぐ 水をそそぐ \ [E] sprinkle, spray, spill

ประกบ [J] つなぎあわせる

ประกวด [J] きょうそうする 競争する \ [E] contest, compete \ ห้องเรียน20050527 \ ป2 20050625

ประกวดนางสาวไทย [J] ミス タイランド コンテスト

ประกวดราคา [J] にゅうさつする 入札する \ [E] bid on, submit tender \ ห้องเรียน 20070209

ประกอบ [J] つくる 作る \ [T] (ก.) กระทำ, สราง, เสริม, เพิ่มเติม, ทำ, ใสปรุง, เขากัน, มีมาก \ [E] (pra-gaub) v. to assemble, to put together, to do, to perform, \ ป4 200151129

ประกอบกัน [J] くみあわせる \ [T] ด้วย \ ห้องเรียน

ประกอบกิจการ [J] 営業する

ประกอบขึ้นด้วย [J] からなる

ประกอบด้วย [J] こうせいする 構成する \ [E] be composed of

ประกอบธุรกิจ [J] ビジネスに従事する

ประกอบอาชีพ [J] せいけいをたてる 生計を立てる \ ป4 200500703 \ ห้องเรียน 2060224

ประกอบอาหาร [J] ちょうりする 調理する \ [E] prepare food

ประกัน [J] ほけん 保険 \ [E] insurance \ [Ch]ปะกั๋น \ ห้องเรียน 20060303

ประกันชีวิต [J] せいめいほけん 生命保険

ประกันภัย [J] ほけん 保険

ประกันสังคม [J] しゃかいほけん 社会保険

ประกันสุขภาพ [J] けんこうほけん 健康保険

ประกันอัคคีภัย [J] かさいほけん 火災保険

ประกันเสียหาย [J] そんがいほけん 損害保険

ประกันไฟ [J] かさいほけん 火災保険 \ [E] fire insurance \ 20050605

ประกับภัย [J] 災害保険 \ ระดับที่๒ 20101224

ประกาย [人][J] きらめく \ [E] spark, sparkle \ ป2 20050625

ประกายไฟ [J] ひばな 火花 \ [E] sparkle, spark

ประการ [J] こうもく 項目 方法 手段 \ [T] ประ-กาน ชนิด วิธี แบบอย่าง \ [E] point, place, sort, \ ป4 20051106

ประการที่สอง [J] だいにこう 第ニ項 \ ป6 20070707

ประการที่หนึ่ง [J] だいいちこう 第一項

ประกาศ [J] はっぴょうする 発表する つうち 通知 \ いう 言う \ [T] ประ-กาด \ บอกข่าวสาร \ [E] publish, announce \ ป3 20060204 \ ห้องเรียน 20061201 \ ห้องเรียน 20070518

ประกาศนียบัตร [J] そつぎょうしょうしょ 卒業証書

ประกาศผลสอบ [J] しけんのけっかをはっぴょうする 試験の結果を発表する

ประกาศรับสมัคร [J] こうぼする 公募する

ประกาศว่า [J] 発表する

ประกาศสงคราม [J] ?? \ [E] declare war

ประกาศเกียรติคุณ [J] ひょうしょう 表彰 \ ห้องเรียน 20061201

ประคอง [J] たおれないように両手で抱える \ [E] prop up, support with the hand \ ป2 20050802

ประคับประคอง [J] だいじにそだてる 大事に育てる \ ห้องเรียน 20061117

ประจญ [J] たたかう 戦う \ [E] confront

ประจบ [J] ごまをする

ประจวบคีรีขันธ์ [地] プラチュアプ キ-リ-カン \ [T] จังหวัด

ประจักษ์ [J] あきらかにする 明らかにする \ ป5 20070303

ประจักษ์พยาน [J] もくげきしゃ 目撃者 \ [E] eye-witness

ประจัญ [J] せんとうする 戦闘する

ประจัน [J] たいおうする 対応する

ประจาน [J] つみをこうひょうする

ประจำ [J] じょうちゅうする 常駐する \ [E] frequently, often, usaually \ ป2 20050703

ประจำชาติ [J] こっかの 国家の \ [E] national \ ห้องเรียน 20070713

ประจำปี [J] まいとしの 毎年の \ [E] yearly, annual, year

ประจำวัน [J] まいにちの 毎日の \ [E] daily, everyday

ประจำสัปดาห์ [J] まいしゅうの 毎週の

ประจิม [J] にし 西 \ [T] ทิศตะวันตก \ [E] west \ ป4 20050806

ประจุ [J] じゅうでんする 充電する

ประชด [J] 皮肉に 徹底的に 激しく \ [E] to be sarcastic, (to rain) with a vengeance

ประชดประชัน [J] 徹底的に 激しく \ [E] to be sarcastic, (to rain) with a vengeance \ ป4 20110206

ประชวร [J] びょうきになる 病気になる \ [T] เจ็บ

ประชัน [J] きそう 競う

ประชันโฉม [J] びをきそう 美を競う

ประชา [J] みんしゅう 民衆 \ [E] n.S.P. people, citizens,subjects,populace \

ประชากร [J] じんこう 人口 \ [E] population \ ห้องเรียน 200506 \ ป6 20070623

ประชาคม [J] ちいきしゃかい 地域社会 \ [E] community

ประชาชน [J] ひと みんしゅう 民衆 こくみん 国民 \ [E] the people \ ป2 20051015 \ ห้องเรียน 20050624 \ ห้องเรียน 20060630

ประชาชนทั่วไป [J] いっぱんのひと 一般の人

ประชาชาติ [J] こくみん 国民 \ [E] a nation

ประชาชื่น [地] バンコク都内にある場所の名前

ประชาธิปไตย [J] みんしゅしゅぎ 民主主義 \ [T] ประ-ชา-ทิบ-ปะ-ไต \ [E] democracy \ ป2 20050816 \ ห้องเรียน 20060623

ประชาบาล [J] ちほうせいふ 地方政府

ประชามติ [J] みんい 民意 よろん 世論

ประชาราษฎร์ [J] みんしゅう 民衆

ประชาสัมพันธ์ [J] うけつけ 受付 \ 20050604

ประชิด [J] せっきんする 接近する \ [E] [V] be close to

ประชุม [J] かいぎ 会議 \ [E] meeting \ ป2 20050604

ประชุมกัน [J] かいぎする 会議をする

ประณต [J] あいさつする 挨拶する \ [T] น้อมไหว้

ประณาม [J] ついほう 追放 \ [E] n.S. = ประณต,to condemn,to criticize

ประณีต [J] せいこうな 精巧な \ ป4 20050803 \ สูตรเสน่หา 20101230

ประดับ [J] かざる 飾る \ [E] decoration \ ป2 20050813 \ ห้องเรียน 20070706 \

ประดับประดา [J] かざる 飾る

ประดา [J] ならんでこうしんする 並んで行進する

ประดิดประดอย [J]念入りに仕上げる 洗練する \ [E] to elaborate, to polish (a speech) \ ป420110206

ประดิษฐาน [J] せつりつする 設立する \ ป4 20050813

ประดิษฐ์ [J] はつめいする 発明する せいぞうする 製造する

ประดุจ [J] ひってきする \ ป6 20070619

ประดู่ [名] 木の名前 \ [Is]ต้นปะดู่ \ ป2 20060731

ประตู [J] ドア- \ [Ch]บ่ะตู๋ \ [Is]ป๊ะตู๋บ้าน \ [E] door \ [My] pintu \ ป2 20070630

ประตูชัย [J]凱旋門

ประตูด้านหน้า [J] せいもん 正門 

ประตูทางออก [J] こうしゃぐち 降車口 \ [E] Exit

ประตูทางเข้า [J] とうじょうげ-と 搭乗ゲート \ [E] boarding gate

ประตูทางเข้าออก [J] げんかん 玄関

ประตูน้ำ [地] プラトウ-ナ-ム \ [T] กรุงเทพ

ประตูรั้ว [J] ?? \ [T] ทางเข้าออก, ประตูเข้าออก, รั้ว \ [E] [N] gate

ประตูหน้า [J] つぎのいりぐち 次の入り口

ประตูหน้าบ้าน [J] 家の玄関ドア \ ชั้นกลาง 20110101

ประตูหลัง [J] うらぐち 裏口

ประตูหลังบ้าน [J] 裏口

ประตูเมือง [J]城門

ประตูใหญ่ [J] ちゅうおうぐち 中央口

ประถม [J] しょとう 初等 \ ป3 20050806

ประถมศึกษา [J] しょうがくきょういく 小学教育 \ [T] อักษรย่อว่า ป.

ประทัง [J] いじする 維持する

ประทัด [J] ばくちく 爆竹 \ [N] firecracker, See also: firework \ ห้องเรียน 20051118 \ ห้องเรียน 20060414

ประทับ [J] たいざいする 滞在する 印象深い \ [T] นั่ง อยู่ \ [E] stay temporarity \ ป3 20050604

ประทับตรา [J] いんかんをおす 印鑑を押す

ประทับใจ [J] かんどうする 感動する \ 20050605 \ ห้องเรียน 20060113 \ ห้องเรียน 20060825 \ สะใภ้เจ้าส้ว 20110103

ประทาน [J] あたえる 与える \ [E] (of a king) bestow \ ป3 20050602

ประทิน [J] ほごする 保護する

ประทีป [J]ともしび 灯火

ประทุษ [J] きずつける

ประทุษร้าย [J] きずつける

ประท้วง [J] こうぎする 坑議する

ประธาน [J] ちょう 長 主語 \ [E] 1. n.S. chairman, president,chief,leader,chief person,presiding person \ 2. adj. principal,first \

ประธานกรรมการ [J] いいんちょう 委員長

ประธานการประชุม [J] ぎちょう 議長

ประธานบริษัท [J] しゃちょう 社長 \ 20050703 \ 2011012

ประธานรัฐสภา [J] こっかいのぎちょう 国会の議長

ประธานสภา [J] ぎちょう 議長

ประธานสภาผู้แทนราษฎร [J] かいんぎかいのぎちょう 下院議会の議長

ประธานองคมนตรี [J] ??

ประธานาธิบดี [J] だいとうりょう 大統領 \ ห้องเรียน 200600310

ประนม [J] てをあわせる 掌を合せる

ประปราย [J] うすい まばら

ประปา [J] すいどう 水道 \ [E] water supply

ประพรม [J]ふりかける

ประพฤติ [J] こうい 行為 行動 \ [T] ประ-พรึด \ ป4 20051106

ประพฤติผิด [J] つみをおかす 罪を犯す

ประพันธ์ [J] かきものをする

ประพาส [J] りょこうする 旅行する 王語 \ ป3 20050724

ประภา [J] ひかり 光 \ [T] แสง

ประภากร [J] たいよう 太陽 つき 月 ひ 火 \ [T] ดวง \ [E] sun moon fire

ประภาคาร [J] とうだい 灯台

ประภาษ [J] いう 言う \ [E] tell, speak

ประภาส [J] ひかり 光 \ [T] แสงสว่าง \ [E] light

ประมง [J] ぎょぎょう 漁業 \ [T] ประโมง การจับสัตว์น้ำ \ [E] fishery fishing \ [Ch]ปะมง

ประมงน้ำจืด [J]淡水漁業 \ [E] inland fisheries

ประมงน้ำเค็ม [J] 海洋漁業

ประมวล [J] あつめる 集める

ประมวลมารค [J] ??

ประมาณ [J] おおよそ \ [T] อ่านว่า ประ-มาน สัก \ [E] about \ ป2 20050802

ประมาณการ [J] 予測する \ ระดับ ที่๒ 20101224

ประมาณกี่กิโล [J] およそ何キロ?

ประมาณนั้น ๆ [T] そんな感じ

ประมาณสามสิบเมตร [J] だいだい30 メ-トル

ประมาณหนึ่งอาทิดย์ [J] 約1週間

ประมาท [J] けいしする 軽視する 不注意な 注意を怠る \ [T] อ่านว่า ประ-หมาด \ ขาดความรอบคอบ \ ป4 20050801

ประมุข [J] リ-ダ \ [T] ประ-มุก \ [E] leader \ ป2 20050820

ประมูล [J] にゅうさつする 入札する \ [E] [V] bid

ประยุกต์ [J] おうようする 応用する \ 20050604

ประยุทธ์ [J] たたかう 戦う

ประลอง [J] えんしゅうする 演習する \ [T] ทดสอบ, ทดลอง, ลองเชิง, ชิงชัย, ต่อสู้, แข่งขัน \ [E] [V] test, See also: maneuver; exercise; contest; try out \ ป3 20050724

ประวัติ [J] れきし 歴史 \ [E] history \ ป3 20050710

ประวัติการ [E] chronicle history

ประวัติการณ์ [J] きろく 記録 \ [E] memorable events

ประวัติการทำงาน [J] しょくれき 職歴

ประวัติการศึกษา [J] がくれき 学歴

ประวัติการเรียน [J] がくれき 学歴

ประวัติบุคคล [J] ??

ประวัติศาสตร์ [J] れきしがく 歴史学 \ [T] ประ-หวัด-ดิ-สาด \ [E] history \ ป3 20050710

ประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น [J] にほんし 日本史

ประวัติส่วนตัว [J] りれきしょ 履歴書 \ [E] background and personal information

ประวิง [J] おくらせる 遅らせる \ ป4 20051106

ประวิงเวลา [J] じかんをおくらす 時間を遅らす

ประวิทย์ [J] ??

ประสงค์ [J] がんぼう 願望 \ 20050605

ประสบ [J] であう 出会う \ [T] แจง \ [E] v. to meet,to encounter,to find,to obtain,to be faced with \ ห้องเรียน 20070511

ประสบการณ์ [J] けいけん 経験 \ [T] ความช่ำชอง, ความจัดเจน, ความชำนาญ, ความเชี่ยวชาญ \ [E] experience \ ห้องเรียน 20060825

ประสบความสำเร็จ [J] せいこう 成功

ประสบภัย [J] さいがいにあう 災害にあう

ประสบอุบัติเหตุ [J] じこにあう 事故に合う \ ห้องเรียน 20060929

ประสพ [J] そうぐう 遭遇 \ [E] [N] success, See also: win; gain

ประสพการณ์ [J] けいけん 経験

ประสม [J] まぜる 混ぜる \ [T] ผสม, รวมกัน, ปนกัน \ [E] [V] mix, See also: combine; mingle; amalgamate; add; compound \ ป3 20050724

ประสา [J] しゅうせい 習生

ประสาท [J] しんけい 神経 \ ห้องเรียน 20061117

ประสาทปริญญา [J]学位を授与する

ประสาทพร [J] しゅくふくする 祝福する

ประสาทสั่งงาน [J]運動神経

ประสาทอ่อน [J] せいしんがよわい 精神が弱い

ประสาทเสีย [J] むかつく いらいらする 神経質になる

ประสาน [J] きょうどうする 協同する 接合する \ ป4 20050718

ประสานงาน [J] かつどうをとうごうする 活動を統合する

ประสิทธิภาพ [J] こうか 効果 \ [T] ประ-สิด-ทิ-พาบ \ (น.) ความสามารถที่ทำใหการปฏิบัติงานสำเร็จ \ [E] (pra-sit-ti-pahp) \ n. efficiency \ ป4 20051129

ประสิทธิ์ [J] かんせい 完成

ประสูติ [王] たんじょう 誕生 \ [T] ประ-สูด เกิด \ ห้องเรียน ป4 20051112

ประหนึ่ง [J] にた のように

ประหม่า [J] おそれおののく

ประหยัด [J] せつやくする 節約する \ ป3 20050718 \ ห้องเรียน 20060303

ประหยัดมัธยัสถ์ [J] ??

ประหลาด [J] きみょうな 奇妙な \ ป3 20050724 \ ห้องเรียน 20051113 \ สูตรเสน่หา 20101230

ประหลาดใจ [J] ふしぎにおもう 不思議に思う \ ชั้นกลาง 20110101

ประหลาดใจ [J] ふしぎにおもう 不思議に思う

ประหวัด [J] おもいだす 思い出す

ประหัตประหาร [J] しけいをしっこうする 死刑を執行する \ ป4 20110206

ประหาร [J] しけい 死刑 \ [T] \ [E] kill \ ห้องเรียน 20060922

ประหารชีวิต [J] しけい 死刑 \ ระดับที่ ๑ 20060523

ประเคน [J] あげる

ประเดี๋ยว [J] すこしの間 瞬間 \ [E] (pra-diew) adv. shortly, in a moment, just a moment, immediately

ประเด็น [J] じゅうようもんだい 重要問題 ろんてん 論点 \ [T] (น.) ขอความสำคัญ \ [E] (pra-den) n. important question, issue, point of issue, \ ระดับที่๒ 20101225

ประเทศ [J] くに 国 \ [T] ประ-เทด \ [K] proteh \ [E] country \ [L] patheet \ ป3 20050710

ประเทศกัมพูชา [J] カンボジア \ [E] Kingdom of Cambodia \

ประเทศกาตาร์ [地] カタ-ル \ ห้องเรียน 20061215

ประเทศกำลังพัฒนา [J] はってんとじょうこく 発展途上国 

ประเทศคาซักสถาน [地] ??

ประเทศจีน [J] ちゅうごく 中国

ประเทศชาติ [J] こっか 国家 \ ป2 20050813

ประเทศซาอุดิอาระเบีย [地] サウジアラビア

ประเทศญี่ปุน [地] にほん 日本 \ [E] Japan

ประเทศบราซิล [地] ブラジル

ประเทศปากีสถาน [地] パキスタン

ประเทศฝรั่งเศส [地] フランス \ [E] france

ประเทศพม่า [地] ミヤンマ-

ประเทศพัฒนาแล้ว [J] せんしんこく 先進国

ประเทศพันธมิตร [J] ゆうこうきょく 友好国

ประเทศฟิลิปปินส์ [地] フィリピン

ประเทศมาเลเซีย [地] マレーシア

ประเทศรัสเซีย [地] ロシア

ประเทศร้อน [J] 暑い国

ประเทศลาว [地] ラオス \ [E] Laos

ประเทศศรีลังกา [地] スリランカ

ประเทศสยาม [地] タイ \ [E] thailand

ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ [地] スイス

ประเทศสหรัฐอเมริกา [地] アメリカ \

ประเทศสาธารณประชาชนจีน [J] ちゅうかじんみんきょうわくこく 中華人民共和国

ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน [地] 中華人民共和国

ประเทศสิงคโปร์ [地] シンガポール

ประเทศสเปน [地] スペイン \ [E] spain

ประเทศออสเตรเลีย [地] オ-ストラリア

ประเทศอังกฤษ [地] えいこく 英国 \ [E] England \ 20050604

ประเทศอิตาลี [地] イタリア \ [E] Italy

ประเทศอินเดีย [地] インド \ [E] india

ประเทศอินโดนีเซีย [地] インドネシア \ [E] indonesia

ประเทศอุตสาหกรรม [J] こうぎょうこく 工業国

ประเทศเกาหลีใต้ [地] かんこく 韓国

ประเทศเนปาล [地] ネパール \ [E] Nepal

ประเทศเนเธอร์แลนด์ [地] オランダ

ประเทศเนเธอแลนด์ [地] オランダ

ประเทศเม็กซิโก [地] メキシコ

ประเทศเวียดนาม [地] ベトナム \ [E] vietnam

ประเทศโรมาเนีย [地] ルーマニア

ประเทศไทย [地] たいこく タイ国 \ [E] thailand

ประเทศไอร์แลนด์ [地]

ประเทือง [J]改善する

ประเพณี [J] ふうしゅう 風習 \ [E] traditional \ [K] propeinei \ 20050605

ประเพณีไทย [J] たいのしゅうかん タイの習慣

ประเภท [J] しゅるい 種類 ジャンル \ [T] ประ-เพด รูปแบบ ชนิด \ ป4 20050703 \ ห้องเรียน 20060630

ประเภทของสี [J] いろのしゅるい 色の種類 \ ห้องเรียน 20070713

ประเภทหนังสือ [J] ほんのしゅうるい 本の種類 

ประเมิน [J] すいそくする 推測する

ประเมินผล [J] ひょうかする 評価する

ประเมินราคา [J] みつもる 見積もり

ประเล้าประโลม [J] \ ป4 20110206

ประเสริฐ [J] [人]さいこうな 最高な \ [T] เพราะอากาศ เปี่ยนแปลงบ่อย \ พ่อของอ้อม \ ป4 20060111

ประแจ [J] スパナ レンチ

ประโยค [J] ぶん 文 \ [T] ประ-โหยก \ [E] sentence \ ป2 20050820

ประโยคขอร้อง [J] 依頼文

ประโยคคำถาม [J] ぎもんぶん 疑問文 \ [T] ใคร ใค อะไร ไหน เมื่อไร เท่าไร อย่างไร หรือ หรีอไม่ หรือยัง \ ป4 20051106

ประโยคคำสั่ง [J] めいれいぶん 命令文 \ ป6 20070508

ประโยคบคำถาม [J] ぎもんぶん 疑問文

ประโยคบอกเล่า [J] こうご 口語 \ ป6 20070508

ประโยคปฏิเสธ [J] ひていぶん 否定文 \ [T] ประ-โหยก-ปะ-ดิ-เสด \ ป6 20070508

ประโยคหลัก [J]

ประโยคแสดงความต้องการ [J]

ประโยชน์ [J] ゆうえき 有益 効果 \ [E] usefulness \ ห้องเรียน 20051007 \ ห้องเรียน 20060419 \ ป2 20060728

ประโยชน์การใช้ [J] ようと 用途

ปรัชญา [J] てつがく 哲学 \ [E] philosophy \

ปรัชญาเต๋า [J] てつがくどう 哲学道 \ ห้องเรียน 20050722

ปรัชญาเมธี [J] てつがくしゃ 哲学者

ปรับ [J] うったえる 訴える \ ป2 20050604

ปรับตัวสูงขึ้น [J] 高くなる \ ระดับที่๒ 20101224

ปรับปรุง [E] ちょうせいする 調整する \ ป4 20051106 \ ชั้นกลาง 20110101

ปรับปรุงบ้าน [J] いえをかいちくする 家を改築する \ ป6 20070619

ปรับอากาศ [J] くうちょう 空調 エアコン

ปรัศนี [J] ぎもんふ 疑問符

ปรากฎ [J] あらわれる 現れる \ [T] เกิด แสดง บังเกิด \ [E] appear \ ป2 20070713

ปรากฎการณ์ [J] はっきりとしたげんしょう \ [E] phenomenon

ปรากฎออกมา [J] 現れる

ปรากฏ [J] あらわれる 現れる \ [T] ปรา-กด \ ป2 20051106 \ ห้องเรียน 20060310

ปรากฏการณ์ [J] げんしょう 現象

ปรากฏการณ์ธรรมชาติ [J] しぜんげんしょう 自然現象

ปรากฏชัด [J] あきらかな

ปราการ [J]防備 強化 \ [E] fortification

ปราง [J] ほお \ [E] cheek

ปรางค์ [J] 方形の仏搭 \ [T] พระปรางค์

ปราจีนบุรี [地] プラーチンブリー \ [E] จังหวัด

ปราชญ์ [J] がくしゃ 学者

ปราชัย [J] はいぼく 敗北

ปรานี [J] 慈悲をかける \ ป3 20050628

ปราบ [J] とうばつする 討伐する

ปราบปราม [J] ちんあつする 鎮圧する \ [T] ทำให้สงบราบคาบ

ปราม [J] 禁止する 注意する \ [E] prohibit、 caution \ [T] ห้าม เตือน

ปรามาส [J] ぶじょく 侮辱

ปราย [J] ばらまく

ปรายตา [J] 目をはなさない \ สูตรเสน่หา 20101230

ปรารถนา [J] ねがう 願う \ [T] ปราด-ถะ-หนา \ [E] wish hope \ ป4 20050806 \ ห้องเรียน 20060728 \ ห้องเรียน 20060901

ปรารภ [J] かんしんする 関心する \ [T] ปรา-รบ \ [E] [V] mention, See also: remark; state; begin; start \ ป3 20050724

ปราศ [J] はなれる 離れる \ ป4 20050801

ปราศจาก [J] なしに もたずに \ [T] ปราด-สะ-จาก \ หมด สิ้น ไร้ ไม่มี \ [E] [V] be without, See also: be deprived of; be rid of \ ป4 20050801

ปราศจากเชื้อโรค [J] むきん 無菌

ปราศรัย [J] しんあい 親愛 話す \ ป2 20051004

ปราสัย [J] しんあい 親愛 話す \ [T] ปราศรัย

ปราสาท [J] きゅうでん 宮殿 城 \ [E] castle \ ป3 20050710 \ ห้องเรียน 20061117

ปราสาทราชวัง [J] ?? \ ป3 20050710

ปราสาทหิน [J] 石の宮殿 \ [T] ปรา-สาด-หิน \ ป3 20060204

ปราสาทหินพิมาย [地] ピマーイの石城

ปราโมทย์ [J] よろこび 喜び 

ปริ [J] やぶれそう

ปริญญา [J] がくい 学位 \ [E] dgree \ [T] ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก \ 20050605

ปริญญาตรี [J] がくし 学士 \ ห้องเรียน 20060707

ปริญญาบัตร [J] がくいしょうしょ 学位証書 \ ชั้นกลาง 20110101

ปริญญาเอก [J] はかせ 博士 \ [E] doctor \ ห้องเรียน 20060707

ปริญญาโท [J] しゅうし 修士 \ [E] mater’s degree

ปรินท์เตอร์ [J] ??

ปริมณฑล [J] えんしゅう 円周 \ [E] (pa-ri-mon-ton) \ 1. n.S.P. perimeter, circumference, circle, assembly, surroundings \ 2.adj.S., P.circular, round \ ,Meaning: perimeter; boundary; surroundings; circle \

ปริมาณ [J] りょう 量 \ [T] \ [E] quantity, amount, volume \ ป6 20070529 \ ห้องเยน 20070518

ปริมาณน้ำไหล [J] りゅうりょう 流量 \ ห้องเรียน 20061103

ปริมาณฝน [J] うりょう 雨量 \ ห้องเรียน 20061027

ปริมาณและคุณภาพ [J] りょうとしつ 量と質

ปริมาตร [J] たいせき 体積 \ [T] volume, bulk

ปริยาย [J] みち 道 \ [E] form, means, course, way

ปริศนา [J] なぞ 謎 \ [E] mistery, question

ปริ่ม [J] 

ปรีชา [人] \ ป4 20050806

ปรี่ [J] あふれるほど

ปรี๊ด [J] ??

ปรี๊ส [J] \ สูตรเสน่หา 20101225

ปรึกษา [J] そうだん 相談 \ [T] ปรึก-สา \ ป2 20050625 \ ระดับที่ ๒ 20060703

ปรึกษาหารือ [J] そうだんする 相談する

ปรึกษาอาจารย์ดู [J] 先生に相談してみる

ปรื๋อ [J] はやく 速く

ปรุง [J] あじをつける 味をつける \ ป2 20051004

ปรุงยา [J] くすりをちょうごうする 薬を調合する

ปรุงรส [J] あじをつける 味をつける \ 20050602

ปรุงอาหาร [J] りょうりをつくる 料理を作る

ปรูด [J] きゅうそくに 急速に

ปลง [J] さげる

ปลงใจ [J] けっしんする

ปลด [J] とりさげる 取り下げる はなす 放す \ [E] [V] discharge, See also: dismiss; fire; remove; detach \ ป4 20050813 \ สูตรเสน่หา 20101227

ปลดกลางอากาศ [J] ??

ปลดปลง [J] しぼうする \ ป4

ปลดปล่อย [J] かいほうする 解放する

ปลดล็อก [J] 

ปลดหนี้ [J] \ [E] release \ ป4 20051129

ปลดออก [J] かいこする 解雇する

ปลดอาวุธ [J] ぶそうかいじょする 武装解除する

ปลดเปลื้อง [J] うばう 奪う \ ป4 20050806

ปลวก [J] しろあり 白アリ \ [Is]ปวก

ปลอก [J] さや

ปลอกกระสุน [J] やくきっよう

ปลอกหมอน [J] まくらかば- 枕カバ-

ปลอด [J] からっぽ \ 20050605

ปลอดภัย [J] あんぜんな 安全な あんど 安堵 ぶじ 無事 \ [E] safe safety \ ห้องเรียน 20050520 \ ป3 20050602

ปลอดภัยไว้ก่อน [J] あんぜんだいいち 安全第一

ปลอดโปร่ง [J] あきらかな 明らか はれ 晴れ \ ป4 20051106

ปลอบ [J] なだめる \ ป3 20050724

ปลอบใจ [J] なぐさめる いあんする 尉安する \ ป6 20050602 \ ชั้นกลาง 20110104

ปลอม [J] にせる 似せる \ ป2 20051015

ปลอมตัว [J] かそうする 仮装する \ สะใภ้เจ้าสัว

ปลอมแปลง [J] ぎぞうする 偽造する

ปลัก [J] ぬまのくぼち 沼のくぼち \ [Is]บวก

ปลัด [J] ふく 副

ปลัดกรม [J] ふくきょくちょう 副局長

ปลัดกระทรวง [J] じかん 次官

ปลัดกระทรวงมหาดไทย [J] ??

ปลัดขิก [Is]ปะหลัดขิก

ปลัดจังหวัด [J] ふくけんしじ 副県知事

ปลัดทัพ [J] ふくしれいかん 副司令官

ปลัดอำเภอ [J] ふくぐんちょう 副郡長 

ปลั๊ก [J] コンセント \ ระดับที่๒ 20110101

ปลั๊กอิน [J]プラグイン \ [E] plugin

ปลา [J] さかな 魚 \ [T] fish \ [L] paa \ [Ch] ป๋า \ [V] ca \ [K] trai

ปลากระดี่ [J] ?? \ [Is]ปาเข็ง

ปลากระพง [J] すずき \ ป3 20050717

ปลากราย [J] 魚の名 \ [T] ปลากรายเป็นปลาน้ำจืด \ ป2 20070630

ปลากะโห้ [J] ?? \ ป4 20050110

ปลากัด [J] \ [Is]ปากัด

ปลาจะละเม็ด [J] マナガツオ

ปลาฉลาม [J] さめ 鮫

ปลาชะโด [J] ??

ปลาช่อน [J] らいぎょ 雷魚 \ [Is]ปาคอ

ปลาซาบะ [食] サバ

ปลาซิว [J] 魚の名 \ ป2 20060729

ปลาดาว [J] ヒトデ

ปลาดิบ [食] さしみ 刺し身 \ ห้องเรียน 20050701

ปลาดุก [J] なまず \ [Is]ปาดุก \ ป4 20050718

ปลาตกน้ำตัวโต [J]逃がした魚は大きい

ปลาตะเพียน [Is]ปาตะเพียน

ปลาตาเดียว [食] かれい \ 20050605

ปลาทอง [J] きんぎょ 金魚 \ [Is]ปาทอง \ [V] ca vang

ปลาทะเล [J] かいすいぎょ 海水魚

ปลาทู [J] 魚の名

ปลาทูนา [J] マグロ

ปลาทูน่า [食] まぐろ

ปลานิล [名] 魚の名前 \ [T] เป็นปลาน้ำจืด \ [Is]ปานิล

ปลาน้ำจืด [J] たんすいぎょ 淡水魚 

ปลาบปลื้ม [J] おおよろこびする 大喜びする \ ป4 20051106

ปลาบึก [Is]ปาบึก

ปลาปักเป้า [J] ふぐ 河豚 \ [Is]ปากะเป้า

ปลาย [J] すえ 末 \ [E] edge, end \ ป2 20050604

ปลายงอน [J] ??

ปลายทาง [J] しゅうてん 終点 もくてき 目的 \ [E] destination, terminal point \ 20050703 \ ห้องเรียน 20060113

ปลายนิ้ว [J] ゆびさき 指先 \ [E] fingertip

ปลายน้ำ [J] かこうのあたり 河口の辺り \ [T] river mouth

ปลายปี [J] ねんまつ 年末

ปลายลิ้น [J] したのさき 舌の先

ปลายสัปดาห์ [J] しゅうまつ 週末 \ [E] weekend \ 20050703

ปลายเดือน [J] げつまつ 月末 \ ป2 20050820

ปลายเท้า [J] あしさき 足先 \ 20050602

ปลายแถว [J] れつのはし 列の端

ปลาย่าง [食]焼き魚

ปลาร้า [食] 魚の塩辛ソース \ [Is]ปาแดก \

ปลาวาฬ [J] くじら 鯨 \ [E] whale

ปลาศจาก [J] ??

ปลาสด [J] せんぎょ 鮮魚

ปลาสร้อย [J] \ ป2 20051004

ปลาสลิด [J] 魚の名 \ ป2 20050625

ปลาสวาย [J] 魚の名 \ [Is]ปาสวาย \ ป2 20050625

ปลาสามรส [食] あげさかなのあんかけ

ปลาสเตอร์ [J] ばんそうこ

ปลาส้ม [食] ふなずし \ ห้องเรียน 20060707

ปลาหมอ [Is]ปาเข็ง

ปลาหมอ ตายเพราะปาก [諺]

ปลาหมึก [J] いか \ [Is]ปาหมึก \ [L] paa muk \ [Id] cumi \ [V] muc \ [My] Sotong \ ป2 20050602

ปลาหมึกชุบแป้งทอด [食] いかふらい イカフライ \ 20050602

ปลาหมึกผัดเปรี้ยวหวาน [食] イカの甘酢炒め \ 20050602

ปลาหมึกยักษ์ [食] タコ

ปลาหมึกย่าง [食] いかやき イカ焼き \ 20050602

ปลาหมึกแห้ง [食] するめ

ปลาหลด [Is]ปาหลด

ปลาหางนกยูง [Is]ปาหางนกญูง

ปลาเกลือ [食] 塩魚

ปลาเค็ม [食] 塩魚 

ปลาเทราต์ [J]

ปลาแห้ง [食]干し魚

ปลาโลมา [J] いるか イルカ \ [T] ฌลมา \ [E] dolphin \ 20050604

ปลาไน [J] こい 鯉

ปลาไหล [J] うなぎ \ [Is]เอี๊ยน \ 20050604

ปลิง [J] ひる蛭 \ [Is]ปิง \ ป4 20050801

ปลิงทะเล [J] なまこ \ [E] sea cucumber, sea leech, sea slug, trepang \ ห้องเรียน 20070318

ปลิด [J] つむ 摘む \ ป4 20050801

ปลิว [J] ふくようになる \ ป2 20051004

ปลิ้น [J] うらがえす

ปลิ้นปลอก [J] だます

ปลิ้นปล้อน [J] だます

ปลี [J] バナナの花 \ [Is]ดอกก้วย

ปลีก [J] わける 分ける \ ห้องเรียน 20060217 \

ปลื้ม [J] よろこぶ \ ป3 20050724 \ สูตรเสน่หา 20101230

ปลื้มปีต [J] ??

ปลื้มใจ [J] よろこぶ 喜ぶ \ ป2 20060818

ปลุก [J] 目をさまさせる \ おこす \ ป2 2050802 \ ห้องเรียน 20060407 \ ห้องเรียน 20070602

ปลุกปั่น [J] せんどうする 扇動する

ปลุกใจ [J] ゆうきづける 勇気づける

ปลูก [J]うえる 植える \ [E] to plant \ ป2 20050604 \ ห้องเรียน 20070602

ปลูกข้าว [J] いなさく 稲作 田植え \ ห้องเรียน 2009 \ ชั้นกลาง 20110104 \ 20110129

ปลูกดอกไม้ [J] はなをさいばいする 花を栽倍 する

ปลูกต้นไม้ [J] きをうえる 木を植える

ปลูกบ้าน [J] いえをたてる 家を建てる \ 20050602

ปลูกพืช [J] のうさくもつ 農作物

ปลูกสร้าง [J] いえをたてる 家を建てる 

ปลูกไว้ [J] 植えてある

ปล่อง [J] 煙突 \ ป2 20070630

ปล่องไฟ [J] えんとつ 煙突 \ ป2 20051004

ปล่อย [J] はなす 放す 釈放する \ [E] release \ [Ch] ป่อย \ ป2 20050625

ปล่อยปลา [J] さかなをはなす \ [Ch] ป่อยป๋า \ ห้องเรียน 20070413

ปล่อยให้ [J] まかせる 任せる

ปล่อยไป [J] はなす

ปล่ิอย [J] ?? \ สูตรเสน่หา 20101227

ปล้น [J] ぬすむ 盗む \ ป2 20070630

ปล้นแบงค์ [J] ぎんこうごうとう 銀行強盗

ปล้อง [Is]ป้อง

ปล้ำ [J] つよくかかえる

ปวง [J] すべて \ ห้องเรียน 20051009

ปวงชน [J] たいしゅう 大衆 \ ห้องเรียน 20060630

ปวด [J] いたむ 痛む \ ป2 20050602 \ ห้องเรียน 20050822

ปวดการเมือง [J] けびょう 仮病 \ ห้องเรียน 20051202

ปวดคอ [J] くびがいたい 首が痛い

ปวดตา [J] めがいたい 目が痛い \ ห้องเรียน 20050506

ปวดท้อง [J] おなかがいたい おなかが痛い \ 20050604

ปวดฟัน [J] はがいたい 歯が痛い \ พบ ห้องเรียน 20050506

ปวดศีรษะ [J] づつう 頭痛

ปวดหลัง [J] ようつう 腰痛 \ せなかがいたい 背中が痛い ようつう 腰痛 \ ห้อวเรียน 20050506

ปวดหัว [J] あたまがいたい 頭が痛い \ 20050602

ปวดเอว [J] こしがいたい 腰が痛い \ ห้องเรียน 20050506

ปวดแสบปวดร้อน [J] ひりひりといたい \ [E] [V] have a burning pain

ปวยเล้ง [J] ほうれん草 \ [E] spinach

ปวยเห [J] 野菜の名前

ปวหนัน [J] ??

ปศุสัตว์ [J] かちく 家畜 \ [E]domestic animals \ 20050605

ปอ [J] とんぼ \ [T]แมลงปอ

ปอก [J] むく 剥く \ [E] to peel, to skin \ ป3 20050605 \ ห้องเรียน 20060623

ปอกลอก [J] だましとる \ [E] [V] cheat \

ปอกเปลือก [J] かわをむく 皮をむく \ [E] peel \ ห้องเรียน 20060623

ปอกเปลือกแตงกวา [J] きゅうりの皮をむく

ปองร้าย [J] いんぼうをくわだてる 陰謀を企てる

ปอด [J] はい 肺 \ [E] lungs

ปอดบวม [J] はいえん 肺炎

ปอดอักเสบ [J] はいえん 肺炎

ปอดโป่ง [J]

ปอนด์ [J] ポンド

ปอย [J] たば 束

ปอยเปต [地] ポイペト タイとカンボジアの国境の町 \ [E] pot pet

ปอเปี๊ย [食] はるまき 春巻き \ [E] spring roll \ [V] Cha gio

ปอเป๊ยะทอด [食]あげはるまき 揚げ春巻き \ 20050602

ปะ [J] あう 遇う

ปะการัง [J] さんご 珊瑚 \ [Is]ปะกาฮัง \ ป4 20050801

ปะทะ [J] せっしょくする 接触する

ปะปน [J] まぜる \ ป4 20050801 \ ห้องเรียน 20061020

ปะยาง [J] ぱんくしゅうり パンク修理

ปะรำ [J] てんまく 天幕

ปะรำพิธี [J] ??

ปัก [J] さす 刺す \ ป2 20050625

ปักกิ่ง [地] ぺきん 北京 \ [T] ประเทศจีน \ [E] Beijing

ปักธูป [J] せんこうをたてる 線香をたてる

ปักผ้า [J] ししゅうする 刺繍する \ [E] embroider \ ป4 20050813

ปักษ์ [J] つばさ 翼

ปักษ์ใต้ [J] たいなんぶ タイ南部

ปักหลัก [J] おちつく 落ち着く \ [E] settle down

ปักเป้า [J] ふぐ \ [E] globefish

ปักใจ [J] けっていする 決定する \ [T] มั่นใจ \ [E] determine

ปัง [J] パン

ปัจจัย [J] 原因

ปัจจามิตร [J] ??

ปัจจุบัน [J] げんざい 現在 \ [T] ปัด-จุ-บัน ตอนนี้ \ [Ch]ปะจุบัน \ [Is]เดียวนี่ \ [E] present \ ป3 20050710 \ ระดับที่๓ 20060522 \ ชั้นกลาง 20110101

ปัจฉิม [J] にし 西 \ [T] (ปัด-ฉิม) \ (น.,ป.) ชื่อทิศตะวันตก (ว.) ทีหลัง, ภายหลัง, ขางหลังที่สุด

ปัจฉิมลิขิต [J] 追伸

ปัจเจกบุคคล [J] こじん 個人 

ปัญญา [J] ちえ 知恵 \ [T] ปัน-ยา \ [E] intellect \ ป2 20050816

ปัญญา นิรันดร์กุล [人] \ [T] พิธีกร

ปัญญาอ่อน [J] ちえおくれ 知恵 遅れ はくち 白痴 \ ห้อวเรียน 20070112

ปัญหา [J] もんだい 問題 \ [T] อ่านว่า ปัน-หา \ [Ch]บั๋นหา \ [K] panyhaa \ [E] problem \ ป2 20050802

ปัญหาจราจร [J] こうつうもんだい 交通問題 \ [E] traffic progrem

ปัญหาสำคัญ [J] じゅうようなもんだい \ 重要な問題

ปัญหาเศรษฐกิจ [J] けいざいもんだい 経済問題

ปัด [J] はらう 払う \ [E] sweep, brush away \ ป3 20050710

ปัดกวาด [J] そうじする 掃除する

ปัดฝุ่น [J] ほこりをはらう \ [E] dust

ปัตตานี [地] パッタタ-ニ- \ [T] จังหวัด

ปัถพิน [J] ??

ปัทมา [人] [J] ハスの名前の一種 \ [T] บัว \ ห้องเรียน 20070707

ปัน [J] わける \ [T] แบ่ง แบ่งปัน \ [E] divide, allocate

ปัสสาวะ [J] にょう 尿 \ ห้องเรียน 20051111

ปั่น [J] こぐ 漕ぐ \ ห้องเรียน 20061027

ปั่นป่วน [J] こんらんする 混乱する

ปั่นฝ้าย [J] 綿糸を紡ぐ \ ป4 20080115 

ปั้น [J] こねる \ [E] mold, mould, knead \ ป4 20050806

ปั้นจั่น [E] クレーン

ปั้นเจ๋อ [J] くちをだす

ปั๊ม [J] ポンプ

ปั๊มน้ำ [J] ポンプ

ปั๊มน้ำมัน [J] カソリンスタンド

ปา [J] なげる 投げる

ปาก [J] くち 口 \ [E] mouth \ [L] paak \ [V] mieng mom \ [My] mulut

ปากกล้า [J] おそれずにいう

ปากกว้าง [J] くちがおおきい \ ห้องเรียน 20070427

ปากกา [J] ペン \ [E] pen

ปากกาลูกลื่น [J] ボ-ルペン

ปากกาหมึกซึม [J] 万年筆

ปากกาหมึกแห้ง [J] ポ-ルペン

ปากกาแดง [J] 赤のペン \ ชั้นกลาง 20110101

ปากคำ [J] しょうげん 証言

ปากจัด [J] わるぐちをいう \ ห้องเรียน 20070427

ปากซอย [J] ソ-イの入り口 \ ระดับที่๓ 20060522

ปากซัน [地]

ปากท่อ [地]

ปากท้อง [J] 収入 \ ระดับที่๒ 20110101

ปากน้ำ [J] かこう 河口

ปากมาก [J] くちがすぎる

ปากร้าย [J] くちがわるい \ ห้องเรียน 20060825

ปากร้ายแต่ใจดี [J] くちがわるいが,こころはよい

ปากลับ [J] おうふく 往復 \ 20050604

ปากสว่าง [J] くちがかるい \ ห้องเรียน 20070427

ปากหนัก [J] くちが重い \ ห้องเรียน 20051007

ปากหลุม [J] ??

ปากหวาน [J] くちがうまい 口がうまい

ปากอยู่ไม่สุข [J] ??

ปากีสถาน [地] パキスタン \ [T] ประเทศ กรุงอิสลามบัด \ [E] Pakistan \ ห้องเรียน 20060623

ปากเกร็ด [地]

ปากเซ [地] ラオスにある町の名 \ [E] pakse

ปากเบา [J] くちがかるい 口がかるい \ ห้องเรียน 20051007

ปากเล็ก [J] ??

ปากแข็ง [J] わるいことをしたのにみとめない

ปากโป้ง [J] くちがかるい \ [T] ปากสว่าง \ ห้องเรียน 20070427

ปากใหญ่ [J] ??

ปากไม่ตรับใจ [J] ??

ปาง [J] ごろ 頃

ปางช้าง [J] ??

ปางปะอิน [地]

ปาฏิหาริย์ [J] きせき 奇跡 \ [T] ปา-ติ-หาน \ [E] miracle \ ป4 20051106

ปาฐกถา [J] こうえん 講演 \ [E] [V] lecture, See also: make a speech

ปาณิสรา พิมพ์ปรุ [名] 女優

ปาด [J] きる 切る

ปาท่องโก๋ [J] パトンコー \ ชั้นกลาง 20110101

ปาน [J] あざ 痣 \ [T] birhmark \ ห้องเรียน 200505

ปานกลาง [J] 中ぐらい

ปานามา [地] パナマ \ [T] ประเทพ \ [E] Panama

ปาปัวนิวกินี [地] パプア ニュ-ギニア \ [T] ประเทพ \ [E] papua new guinea

ปาปาราซ [J] 

ปาริฉัตร ศาลิคุปต์ [人] \ [T]นามปากกา กิ่งฉัตร

ปารีส [J] パリ \ [E] paris \ [T] เมืองหลวงของฝรั่งเศส

ปาร์ตี้ [E] party

ปาล์ม [Is]ปาม \ [E] plam \

ปาหนัน [E] ลำเจียก

ปิกนิก [J]ピクニック

ปิงทะเล [J] ナマコ

ปิงบประมาณ [J] ねんど 年度 \ [E] fiscal year

ปิงปอง [J] たっきゅう 卓球 \ 20050718

ปิด [J] しめる 閉める \ [L] pit

ปิดก๊อก [J] せんをしめる

ปิดตา [J] めをとじる 眼を閉じる

ปิดทอง [J] きんぱくをはる 金箔を貼る \ ห้องเรียน 20070413

ปิดน้ำ [J] すいどうのせんをとめる 水道の栓を止める

ปิดบัง [J] おおいかくす 覆い隠す

ปิดบัญชี [J] 決算する

ปิดประกาศ [J] けいじする 掲示する

ปิดประชุม [J] へいかいする 閉会する

ปิดประตู [J] とをしめる 戸を閉める

ปิดปาก [J] くちをとじる くちを閉じる

ปิดปากถุง [J] ごみ袋を閉める

ปิดฝา [J] ふたをする 蓋をする

ปิดพัดลม [J] 扇風機を消す

ปิดภาค [J] がっきがおわる 学期が終わる

ปิดภาคเรียน [J] ??

ปิดรูปถ่าย [J]写真を貼る

ปิดร้าน [J] へいてん 閉店

ปิดหนังสือ [J] ほんをとじる 本を閉じる

ปิดหน้าต่าง [J] まどをしめる 窓を閉める

ปิดเทอม [J] やすみになる 休みになる \ ป2 20080121

ปิดเทอมฤดูร้อน [J] なつやすみ 夏休み

ปิดเทอมหน้าร้อน [J] 夏休み

ปิดเป็นความลับ [J] ひみつにする 秘密にする \ ระดับสูง 20101225

ปิดเสียแล้ว [J] しまった 閉まった

ปิดแสตมป์ [J] きってをはる 切手を貼る

ปิดแอร์ [J] れいぼうをけす \ 冷房を消す

ปิดโทรทัศน์ [J] テレビをけす

ปิดไฟ [J] でんとうをけす 火を消す

ปิดไว้ [J] はっておく 張っておく

ปิยะ ตรีวิมลนะ [名]

ปิยะนุช [人]

ปิศาจ [J] 悪魔 \ [T] ผี 

ปิโตรเลียม [J] せきゆ 石油

ปิ่นโต [J] べんとう 弁当箱

ปิ้ง [J] やく 焼く あぶる \ 20050602

ปิ้งขนมปัง [J] パンをト-ストする

ปิ้งปลา [J] さかなをやく 魚を焼く

ปิ้งใหม่ ๆ [J] やきたて 焼きたて

ปิ๊ก [J] 弦楽器の弦を弾くピック \ [E] pik

ปี [J]とし年 \ [E] year \ [Sp] ano \ [Ph] taon \ [V] nam \ [Id] tahun \ [L] pii \ [Ch]ปี๋ \ ป2 20050625

ปีก [J] はね 羽 つばさ \ [E] feather \ ป3 20050718 \ ห้องเรียน 20060217

ปีกกา [J] ?? \ [E] flank bracket

ปีกลาย [J] きょねん 去年

ปีการศึกษา [J] がくねん 学年

ปีก่อน [時] きょねん 去年 \ [E] last year

ปีขาล [J] とら 虎

ปีจอ [J] いぬどし 戌年 \ [E] [N] year of the dog

ปีฉลู [J] うし じゅうにし 丑 十二支 \ 20050604

ปีชวด [J] ね 子 十二支

ปีติ [J] こうふくな 幸福な

ปีที่พิมพ์ [J] ?? \ ป4 20080120 

ปีที่แล้ว [J] きょねん 去年 \ [E] last year \ [L] pii khaai \ [Ch]ปี๋ตี้แล้ว \ [Is]ปี๋กาย \ [Pt]ปี๋ก๋อน \ ป2 2008021

ปีน [J] のぼる 登る \ [E] climb

ปีนป่าย [J] はってよじ登る \ ป3 20050710

ปีนภูเขา [J] やまにのぼる 山に登る 

ปีนักษัตร [J] えと 干支 \ 子 丑 寅 卯 辰 巳 午 未 申 酉 戌 亥 \ [T] ชวด ฉลู ขาล เถาะ มะโรง มะเส็ง มะเมีย มะแม วอก ระกา จอ และ กุน

ปีนัง [地] ペナン

ปีนั้น [J] そのとし その年 \ ห้องเรียน 20061124

ปีนี้ [J] ことし 今年 \ [E] this year \ [V] nam nay

ปีมะเส็ง [J] みどし 巳年

ปีมะโรง [J] たつどし 辰年 \ 20050718

ปีศาจ [J] おばけ \ [T] ปี-สาด \ ป3 200060204

ปีหน้า [J] らいねん 来年 \ [E] next year \ [V] sang nam \ [L] pii naa

ปีอธิกมาส [J] うるうどし うるう年

ปีเถาะ [J] う 卯

ปีแสง [J] こうねん 光年

ปีใหม่ [J] しんねん 新年 \ [E] new year \ [V] nam moi

ปีใหม่นี้ [J] つぎのしょうがつ 次の正月

ปี่ [E] flute \ [Is] ปี่ \

ปี่แน [J] ??

ปี่โฉน [E] thai flute

ปึกแผ่น [J] 密集させる,固体の,固形の,団結した \ [E] compact, solid (backing), united (party)

ปึ้น [J]

ปืน [J] じゅう 銃 \ ห้องเรียน 20050513 \ ระดับที่๒ 20101224

ปืนฉีดน้ำ [J] みずでっぽう 水鉄砲 \ ห้องเรียน 20063010

ปืนพก [J] ピストル \ [T] ปืนสั้น \ [E] [N] pistol, See also: revolver

ปืนยาว [J] ライフル

ปืนยิง [J] ピストルをうつ

ปืนสั้น [J] ぴすとる ピストル \ [E] [N] pistol, See also: revolver

ปืนใหญ่ [J] たいほう 大砲

ปื้น [J] 厚い板

ปุย [J] うぶげ

ปุยนุ่น [E] cotton cool \ ป6 20070619

ปุเลงๆ [J] ??

ปุ่ม [J] スイッチ \ ป4 20080113 

ปุ๊บ [J] 即座に \ [E] suddenly

ปุ๋ย [J] ひりょう 肥料 \ ป2 20050820 \ 20110129

ปุ๋ยคอก [J] ひりょう 肥料 こやし \ [E] manure

ปุ๋ยหมัก [J] ??

ปู [J] かに 蟹 \ ป2 20050605 \ [E] crab \ [Id] kepiting \ [V] cua \ [My] ketam

ปูจ๋า [食] カニ甲羅詰め揚げ \ [E] deep fried creb cakes \ 20050605

ปูชนีย [J] ??

ปูชนียบุคคล [J] 人間文化財

ปูดอง [J] なまのかに 生の蟹 \ ห้องเรียน 20050722 \ ห้องเรียน 20070216

ปูทะเล [J] うみがに 海ガニ \ 20050604

ปูที่นอน [J] ふとんをしく 布団をしく

ปูน [J] せっかい 石灰 \ ห้องเรียน 20091208

ปูนขาว [J] せっかい 石灰

ปูนา [J] 田ガニ \ [Is]ปูนา \ [E] land crab

ปูนึ่ง [食] むしかに 蒸しカニ

ปูผัดผงกะหรี่ [食] カニのカレ-炒め \ 20050605 \ ระดับที่ ๓ 200600618

ปูพรม [J] じゅうたんをしく

ปูม้า [J] わたりカニ

ปูอบหม้อดิน [食] カニの土鍋蒸し

ปูเจ็ดตัว [J] かに7ひき

ปูเป้ [人] \ [T] ลูก

ปูเผา [J] かにやき カニ焼き \ 20050605

ปูเสื่อ [J] ごさをしく ゴザを敷く

ปูแสม [J] 蟹の名前 \ [Is]ปูแสม

ปูไข่ [J] かにのたまご \ ห้องเรียน 20070216

ปู่ [J] そふ 祖父 \ [E] grandfather \ ป2 20050625 \ ห้องเรียน 20060317

ปู่ตา [J] そふ 祖父

ป่น [J] こなにする 粉にする

ป่วน [J] こんらんさせる 混乱させる

ป่วนใต [J] ??

ป่วย [J] いたむ 痛む \ ป2 20050802

ป่วยการ [J] むだである

ป่วยการเมือง [J] けびょう 毛病 \ [T] โรคการเมือง \ ห้องเรียน 20051125 \ ห้องเรียน 20060224

ป่วยหนัก [J] たいびょう 大病

ป่อง [J] ふくらむ 膨らむ

ป่ะ [J] ??

ป่า [J] もり 森 野生の \ [E] forest wild \ ห้องเรียน 20050527 \ ป2 20060818

ป่าดง [J] もり 森 

ป่าน [E] ramie hemp

ป่านนี้ [J] いまごろ \ ระดับที่๒ 20110101

ป่ารกชัฏ [J] ?? \ [T] ป่ารกทึบ \ ป4 20050801

ป่าลึก [J] ふかいもり 深い森

ป่าโพ้น [J]

ป่าใหญ่ [E] jungle

ป่าไผ่ [J] ちくりん 竹林

ป่าไม้ [J] しんりん 森林 \ [E] wood \ ป2 20050820

ป้อง [J] ふせぐ 防ぐ

ป้องกัน [J] ふせぐ 防ぐ \ ห้องเรียน 20060303 \ ชั้นกลาง 20110101

ป้องกันตัว [J] じこぼうえい 自己防衛

ป้องกันภัย [J] さんがいをふせぐ 災害を防ぐ

ป้องกันเสียง [J] ぼうおんする 防音する

ป้องพักตร์ [J] ??

ป้อน [J] ていきょうする 提供する

ป้อม [人][J] とりで 砦 ようさい 要塞 \ [T] เพราะอากาศ เปลี่ยนแปลงบ่อย \ ป4 20050801 \ ห้องเรียน 20060113

ป้อมตำรวจ [J] こうばん 交番 \ ห้องเรียน 20060113 \ 20110129

ป้า [J] おば 伯母 \ [E] aunt \ ป2 20050604

ป้าทอง [人] \ ป3 20050710

ป้านน้ำชา [J] きゅうす

ป้าบังอร [人] \ ป2 20050625

ป้าบุญมา [人] \ ป2 20060731

ป้าย [J] かんばん 看板 \ ていりゅうじょ 停留所 \ ป2 20050605 \ ห้องเรีียน 20070622

ป้ายจราจร [J] こうつうひょうしき 交通標識

ป้ายชื่อ [J] めいし 名刺

ป้ายทะเบียนรถ [J] ナンバ-プレ-ト

ป้ายบอกทาง [J] みちしるべ 道しるべ

ป้ายรถ [J] ていりゅうじょ 停留所 \ [E] Bus stop

ป้ายรถเมล์ [J] ばすてい バス停

ป้ายราคา [J] ねふだ 値札 \

ป้ายหน้า [J] つぎの停留所

ป้าสมพร [人] \ ป4 20050805

ป้าสม้ย [人] \ ป2 20050625

ป้าแสงดา บันสิทธิ์ [人] \ ป4 20050803

ป๊อก [人] \ ป4 20050801

ป๊อป [J]ポップ \ [E] pop

ป๊า [J] 父 \ สะใภ้เจ้าสัว 20110103

ป๋าเหนาะ [人] サノ氏の別名 \ [T] นายเสนาะ เทียนทอง

ป์ [T] ศิลป์

ผ [T]ผอ ผึ้ง

ผกก. [J] かんとく 監督 たいちょう 隊長 \ [T] ผู้กำกับการ \ [E] [N] chief

ผกก.สส. [J]

ผกา [J][人] 花の名前 \ ชั้นกลาง 20110104

ผกากรอง [J] やさいの種 \ ป2 20050625

ผง [J] こな 粉 \ [E] powder

ผงก [J] もたげる

ผงกหัว [J] うなずく

ผงกะหรี่ [食] かれ-こ カレ-粉 \ 20050605

ผงขนมปัง [食] ぱんこ パン粉

ผงชูรส [食] ちょうみりょう 調味料 \ [Is]ผงนัว \ 20050602 \ ระดับที่ ๒ 20060703 \ ระดับสูง 20101225

ผงซักฟอก [J] せんざい 洗剤 \ ป4 20050806

ผงซักแห้ง [J] こなせっけん 粉石鹸

ผงะ [J] 引き返す あろずさりする \ [E] draw back

ผงาด [J] いげん 威厳 たっぷりに \ [E] [ADV] dignifiedly

ผจก. [J] マネージャ \ [T] ผู้จัดการ \ [E] [N] manager

ผจญภัย [J] ぼうけん 冒険 \ [E] adventure \ ห้องเรียน 20051016

ผด [J] あせも

ผดุง [J] しえんする 支援する

ผนม [J] てをあわせる

ผนวช [J] ?? \ [T] บวช \ ป4 20051106

ผนัง [J] かべ 壁 \ [E] n. wall, partition,interior wall \ [T] ฝาผนัง \

ผนังบ้าน [J] いえのかべ 家の壁

ผนึก [J] はりつける 貼付ける

ผบ. [T] ผู้บังคับการ \ [E] [N] commander

ผบ.ทบ. [J] \ [T] ผู้บังคับบัญชาทหารบก

ผบก. [J]

ผบช. [T] ผู้บัญชาการ

ผม [J] わたし 私 \ [E] I \ [L] khooi \ [Ch] เอา เปิ้น \ [Is] ข่อย \ [Pt] พ้ม \ [V] toi \ [Id] saya \ [My] saya \ [J] khnyom \ [Tm] nan \ ป2 20050625

ผม [J] かみ 髪 \ [E] hair \ [V] toc

ผมกับคุณ [J] あなたとわたし

ผมขับรถมา เลยทานเหล้าไม่ได้ [J] 私は車できたので、お酒を飲めない

ผมขาว [J] しらが \ 20050703

ผมดก [J] かみのけがおおい \ ห้องเรียน 20070420

ผมต้องการล่าม [T] つうやくがほしい 通訳がほしい

ผมทอง [J] きんぱつ 金髪

ผมนิ่ม [J] ??

ผมบาง [J] かみのけがうすい \ ห้องเรียน 20070420

ผมปลอม [J] かつら \ 20050605

ผมยาว [J] ロングヘア \ [E] long hair \ ป4 20051205

ผมยาวขึ้น [J] かみがのびた

ผมรู้แล้ว [J] もうしっています

ผมร่วง [J]ぬけげ 抜け毛 \ ห้องเรียน 20070420

ผมสีบลูเน็ต [J] ??

ผมหงอก [J] はくはつ 白髪 \ ป4 200501106 \ ห้องเรียน 20070420

ผมหยิก [J] ちぎれげ

ผมเพิ่งมาเม่ือกี้นี้เอง [J] わたしはいまさっき来たばかりです \ ชั้นกลาง 20110102

ผยอง [J] いばる

ผล [J]み 実 \ [Is]หมาก \ ระดับที่๒ 20101224 \

ผลกระทบ [J] えいきょう 影響 あくえいきょう 悪影響 \ ป6 20070529 \ ห้องเรียน 20070518

ผลการเรียน [J] せいせき 成積

ผลงาน [J] せいせき 成績 せいか 成果 \ ป4 20050717 \ ห้องเรียน 20060728

ผลญภัย [J] ??

ผลดี [J] 利点 \ [T] คำตรงข้าม ผลเสีย \ ห้องเรียน 20070406

ผลประโยชน์ [J] りえき 利益

ผลผลา [J] ?? \ [T] ผน-ผะ-ลา

ผลผลิต [J] せいさんぶつ 生産物 \ [E] produce \ ป4 20050813 \ ระดับที่๒ 20101224

ผลผลิตมวลรวมในประเทศ [J] こくないそうせいさん 国内総生産 \ [E] GDP

ผลผลิตเกษตร [J] のうさんぶつ 農産物 

ผลรวม [J] ごうけい 合計

ผลรอบ [J] ?? \ [T]ไทยรัฐ 20050527

ผลสรุป [J] ?? \ [E] conclusion 

ผลสลากกินเบ่ง [J]

ผลสำรวจ [J] 調査結果 \ ระดับที่๒ 20101224

ผลสำเร็จ [J] せいこう 成功

ผลสืบเนื่อง [J] けつろん 結論

ผลสุดท้าย [J] さいしゅうけっか 最終結果

ผลัก [J] おす 押す \ [E] to push \ [Ch]พัก ยุ \ [Is]ซุก \ [Pt]พลั้ก \ ป3 ป4 20050604 \ ห้องเรียน 20050701

ผลักดัน [J] はんぱつする 反発する

ผลักประตู [J] どあをおす ドアを押す

ผลักไส [J] おしやる

ผลัดกัน [J] こうごに 交互に

ผลัดผ้า [J] タイ式スカートを着替える

ผลัดเปลี่ยน [J] こうたいする 交代する \ ป6 20070620

ผลาญ [J] はかいする 破壊する \ [T] ทำลายให้หมดสิ้น \ [E] to destroy, to ravage, to despoil \ ป4 20050724

ผลาหาร [J] くだもの 果物

ผลิ [J] めがでる 芽が出る

ผลิต [J] せいぞうする 製造する \ [E] (pa-lit) \ v. to produce, to manufacture \ ป4 20050717 \ ห้องเรียน 20060630

ผลิตผล [J]せいさんぶつ 生産物 \ [E] produce \ ป6 20070529

ผลิตผลพื้นเมือง [J] みやげ

ผลิตภัณฑ์ [J] せいひん 製品 さんぶつ 産物 \ [E] product \ ป6 20070529 \ ระดับที่๑ 20060526 \ ห้องเรียน 20060630

ผลิใบ [J] ??

ผลุบ [J]ふっと消え去る

ผลุบโผล่ [J] ?? \ ป4 20051106

ผลเสีย [J] わるいえいきょう 悪い影響 欠点 \ [T] คำตรงข้าม ผลดี

ผลไม้ [J] くだもの 果物 \ [T] ผม-ละ-ไม้ \ [Ch]ผมละไม้ \ [Is] หมากไม่ \ [Pt]พ้นหม่าย \ [E] fruit \ [Id] buah-buahan \ [V] trai cay \ [L] maak maai \ [M] thit thii \ ป2 20050625

ผวจ. [J]知事 \ [T] ผู้ว่าราชการจังหวัด \ [E] [N] provincial governor

ผวน [J] もどる 戻る

ผวย [J]掛け布団

ผวา [J] おどろく 驚く \ 20050604

ผศ. [J]助教授 \ [T]ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผสม [J] まぜる 混ぜる \ [T] ผะ-สม \ [E] (pa-som) \ v.(Cam.) to mix,to blend,crossbreed \ ห้องเรียน 20050715 \ ป3 20050724

ผสมน้ำ [J] みずわり 水割り

ผสมผสาน [J] まぜあわせる \ [T] ผะ-สม-ผะ-สาน \ ป4 20050806

ผสมพันธุ์ [J] こうはいする 交配する

ผสมเกษร [J] こうはいする 交配する

ผสมโซดา [J] ソ-ダ割り

ผสาน [J] 組み合わせる

ผอ. [J] りじちょう 理事長 \ [T] ผู้อำนวยการ \ [E] [N] director

ผอง [J] ぜんぶの 全部の \ ป4 20050801

ผอม [J] やせた 痩せた \ ほそい 細い \ [T] คำตรงข้าม อ้วน \ [E] lean thin \ ป2 20050625

ผอมลงมาก [J] ずいぶん痩せる

ผอมโซ [J]痩せこけた

ผัก [食] やさい 野 菜 \ [E] vegatable \ [Ch]พัก \ [Is]พั๋ก \ [Pt]พัก \ ป2 20050625 \ [L] phak \ [My] Sayur \ ห้องเรียน 20050701

ผักกระเฉด [J] 水おじぎ草

ผักกาด [食]レタス \ [E] n. a collective name for several varieties of vegetables,cabbage \ ป2 20050625

ผักกาดขาว [食] はくさい 白菜 \ [Is]ผักกาดขาว \ [E] n. Brassica chinensis (Cruciferae),Chinese cabbage,= กาด

ผักกาดดอง [食] ?? \ ป3 20060204

ผักกาดม่วง [J] 

ผักกาดหวาน [食] \ [T] ผัก

ผักกาดหอม [食] れたす レタス

ผักกาดหอมห่อ [食] ??

ผักควรล้างก่อนหั่น [J] 野菜は洗ってから切るべきだ \ ระดับสูง 20101225

ผักคะน้า [食] こまつな 小松菜 \ ป2 20050625

ผักชี [食]パックチ- コリンダ- \ [Is]ผักซี \ [E] n. parsley coriander coriandrum sativum \ [V] rau thom

ผักชีฝรั่ง [食] パセリ

ผักชีโรยหน้า [J] 

ผักดอง [食] つけもの 漬け物 \ [Ch]ผั๋กดอง

ผักดิบ [食] なまやさい 生野菜

ผักตบชวา [J] ?? \ ป4 20050806

ผักบุ้ง [食] パックブン 空芯菜 \ [Is]ผักบุ้ง \ [E] n. Ipomoea aquatica(Convolvulaceae),a small semi-aquatic creeper,convolvulus,an aquatic mornin \ [My] kangkung \ ป4 20050623

ผักบุ้งไฟแดง [食] くうしんさいいため 空芯菜いため \ 20050623

ผักพวก [J] 野菜

ผักพวกนี้ [J] これらの野菜 

ผักสด [食] なまやさい 生野菜

ผักสลัด [食] レタス \ [E] Lettuce

ผักสวนครัว [J] かていさいえん 家庭菜園 \ ป2 20050625

ผักหวาน [J] 砂糖大根

ผักแว่น [Is]ผักแวน \

ผัง [J] ずめん 図面

ผังควบคุม [J]管理図面

ผังภูมิระบบ [J]系統図

ผัด [J] いためる 炒める \ [E] (pud) \ v. to fry,to stir fry,to incite an animal to give the chase,to ask for postponement \ [V] rang \ ป2 20050602

ผัด ๆ ต้ม ๆ [J] にたりやいたり 煮たり焼いたり

ผัดชีอิ๊ว [食] タイ風しょうゆやきそば

ผัดผัก [食] やさいいため

ผัดผักคะน้า [食] ??

ผัดผักรวมมิตร [食] やさいいため 野菜炒め

ผัดพริก [食] からしいため

ผัดมะเขือยาว [食] なすいため

ผัดหน่อไม้ฝรั่งกับหมู [食] アスパラガス豚肉炒め \ 20050602

ผัดหน้า [J] かおにこなをはたく 顔に粉をはたく

ผัดหมี่โคราช [食] ??

ผัดหอยลาย [食] あさりいため \ 20050602

ผัดเปรี้ยวหวาน [食] すぶた 酢豚

ผัดเผ็ดหอยลาย [食] アサリの激辛炒め

ผัดไทย [食] たいふうやきそば タイ風焼そば

ผัน [J] かわる 変わる

ผันผวน [J] へんどう 変動 [いったりきたり

ผันวรรณยุกต์ [J] 声調が変化する

ผันแปร [J]変化する

ผับ [J] いそいで いそいで

ผัว [J] おっと 夫 \ [T] (น.) ชายที่อยูรวมกับเมีย สามี \ [E] (poor) \ n. husband \

ผัวะ [J] とびだす \ [E] pop \ สูตรเสน่หา 20101227

ผัวเมีย [J] ふうふ 夫婦

ผา [J] いわ 岩

ผาก [J] ひたい 額

ผาด [J]かすめて通る

ผาดแผลง [J] ?? \ ป3 20050724

ผายปอด [J]人工呼吸する

ผาสุก [J] かいてきな 快適な 

ผิง [J]暖をとる

ผิงไฟ [J] 火で暖める

ผิด [J] まちがった 間違った \ [T] คำตรงข้าม ถูกต้อง \ [Id] salah \ [V] sai \ ป2 20050625

ผิดกฎจราจร [J] こうつういはん 交通違反

ผิดกฎหมาย [J] ほうりついはんする 法律違反する

ผิดคน [J] 人、間違えをする

ผิดคาด [J]期待はずれ

ผิดตัว [J]人間違え

ผิดถนัด [J] 明白な間違え

ผิดถูก [J] 正誤

ผิดที่ [J] 場所を間違える \ ชั้นกลาง 20110101

ผิดธรรมดา [J]異常な

ผิดนัด [J] やくそくをやぶる

ผิดปกติ [J] いじょうな 異常な \ [E] abnormal \ ป4 20050602 \ ห้องเรียน 20050904 \

ผิดฝาผิดตัว [名] とりまちがえる \ [T] บ้านนี้มีรัก \

ผิดพลาด [J] あやまる 誤る \ しっぱい 失敗 \ ห้องเรียน 20060324

ผิดพลี้ง [J] あやまる 誤る しくじる \ 20050602

ผิดศีล [J] ??

ผิดสัญญา [J] やくそくをやぶる 約束をやぶる \ ชั้นกลาง 20110101

ผิดหมด [J] ぜんぶまちがえる

ผิดหรือเปล่า [J] まちがっていない 間違っていない

ผิดหวัง [J] しつぼうする 失望する 後悔する ガっカリした \ [T] (ว.) ไมสมหวัง \ [E] adj. disappointed,disappointing \ ห้องเรียน 20050520 \ ห้องเรียน 20050930 \ ห้องเรียน 20060623 \ ชั้นกลาง 20110101

ผิดเวลา [J] チャンスをにがす

ผิน [J] 向きを変える \ [T] (ก.) เหลียว, หันหนา, หันหลัง, หัน, หลิก, กลับ \ [E] (pin) \ v. to turn towards,to turn one’s face \ ป4 20050801

ผินหน้าเข้าหากัน [J]あゆみよる

ผินหลังให้ [J]そっぽをむく

ผิว [J] ひふ 皮膚 \ [E] skin \ [My] kulit \ ป2 20050625

ผิวขาว [J] はだがしろい 肌が白い はくじん 白人

ผิวขาวจั๊ว [J] はだがまっしろ

ผิวคล้ำ [J] はだをあさぐろい 肌が浅黒い \ ชั้นกลาง 20110101

ผิวดำ [J] こくじん 黒人

ผิวดิน [J] じめん 地面 \ [E] ground

ผิวนอก [J] ひょうめん 表面 \ [E] surface

ผิวน้ำ [J] すいめん 水面 \ ป2 20050625

ผิวปาก [J]口笛をふく

ผิวพรรณ [J]肌の色

ผิวมะกรูด [J] ?? \ ป2 20060731

ผิวลอก [J] 皮がむける

ผิวหนัง [J] ひふ 皮膚

ผิวหนังลอก [J] 皮膚がむける

ผิวหน้า [J] かおいろ 顔色

ผิวเหลือง [J] おうしょくじんしゅ 黄色人種

ผี [J] ゆうれい 幽霊 \ [E] n. spirit, evil spirit, ghost, corpse, dead body, devil, demon, genie \ ป3 20050724

ผีกระสือ [J] ??

ผีซ้ำด้ำพลอย 【諺】良くないことがあり, それを正そうとしてもまた良くないことになること

ผีดิบ [J] まだ葬っていない死体 \ ป4 20051106 \ สูตรเสน่หา 20101230

ผีดี [J] ??

ผีตายโหง [J]幽霊

ผีบ้าน [J] むらの守護霊

ผีบ้านผีเรือน [Is]ผีซานผีเฮือน

ผีปอบ [J] 人食い鬼 \ [E] ogre \ สูตรเสน่หา 20101230

ผีป่า [Is]ผีปา

ผีพุ่งใต้ [T] ดาวตก

ผีร้าย [J] ??

ผีสางเทวดา [J] 精霊 \ ชั้นกลาง 20110101

ผีสิง [J]幽霊がとりつく

ผีหลอก [J]お化けがでる

ผีเข้าผีออก [J] 気まぐれであること

ผีเท้า [J] \ ป3 20050710

ผีเรือน [J] 家霊

ผีเสื้อ [J] ちょう 蝶 \ [E] butterfly \ ป3 20050718

ผึ่งลม [J] かぜにあててかわかす

ผึ่งแดด [J]日に干す

ผึ้ง [J]みつばち 蜜 蜂 \ [E] bee \ ป2 20060729

ผึ้งงาน [J] はたらきはち 働きバチ

ผึ้งนางพญา [J] じょうおうばち 女王蜂

ผึ้งมิ้ม [J]

ผึ้งโพรง [J] インド蜂

ผืน [J][類] へんじょう 片状 ハンカチ シーツ タオル

ผื่น [J] はっしん 発疹

ผุ [J] くちる 朽ちる

ผุด [J] しゅつげんする 出現する

ผุดผ่อง [J]つやのよい

ผุพัง [J] 壊れる 腐る

ผุยผง [J]微粒子

ผุ่น [J] ちり 塵 \ [E] dust

ผูก [J] むすぶ 結ぶ \ ป2 20050816

ผูกขาด [J]独占する

ผูกคิ้วนิ่วหน้า [J] まゆをしかめる 眉をしかめる

ผูกผม [J] かみをむすぶ 髪を結ぶ

ผูกผ้าพันคอ [J] スカーフを結ぶ

ผูกพัน [J] かんけいする 関係する \ ป5 20070303

ผูกมัด [J] そくばくする 束縛する

ผูกโบว์ [J] リボンを結ぶ

ผูกไมตรี [J] 友達を作る \ [T] สร้างไมตรีต่อกัน \ [E] make friends \ ป4 20050806

ผู้ [J]ひと 人

ผู้กล้า [J] ??

ผู้กำกับ [J] かんとく 監督

ผู้กำกับการ [J]指揮者

ผู้กำกับการแสดง [J] 映画監督

ผู้กำกับภาพยนตร์ [J] えいがかんとく 映画監督

ผู้กำกับหญิง [J]女流監督

ผู้กำกับเวที [J] 舞台監督 \ [E] stage manager, a stage director

ผู้กำพร้าพ่อแม่ [J] こじ 孤児

ผู้ก่อความไม่สงบ [J] テロイスト

ผู้ก่อเหตุ [J] 問題を起こす人 \ [E] troublemaker

ผู้ขับขี่ [J] 運転手

ผู้ขับขี่ยานพาหนะ [J] ??

ผู้ขาย [J] うりて 売り手

ผู้คน [J] ひとびと 人々 \ [E] people \ ป2 20050820

ผู้ครอบ [J] ??

ผู้ค้า [J] しょうにん 商人

ผู้คารายย่อย [J] ??

ผู้จัดการ [J] しはいにん 支配人 \ [T] ผู้ควบคุม ผู้บริหาร,ผู้ดูแล \ [E] manager \ ห้องเรียน 20060630 \

ผู้จัดการฝ่าย [J] ぶちょう 部長

ผู้จัดการร้าน [J] てんちょう 店長 \ [E] manager

ผู้จัดการสาขา [J] してんちょう 支店長

ผู้จัดการแผนก [J] かちょう 課長

ผู้จัดการโรงงาน [J] こうじょうちょう 工場長

ผู้จัดการใหญ่ [J] ??

ผู้จัดพิมพ์ [J] へんしゅうしゃ 編集者

ผู้จัดมือทอง [J]

ผู้จำหน่าย [J] はんばいもと 販売元

ผู้จ้าง [J] こようぬし 雇用主

ผู้ชม [J] かんきゃく 観客 \ [E] gallery \ ป2 20050625 \ ห้องเรียน 20051125

ผู้ชาย [J] おとこ 男 \ [E] man \ [Id] laki-laki \ [L] phuu saai \ [V] nam, con trai \ [My] lelaki \ ป2 20050604

ผู้ช่วย [J] じょしゅ 助手 \ [E] assistant

ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่าย [J] ぶちょうだいり 部長代理

ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก [J] かちょうだいり 課長代理

ผู้ช่วยเลขาธิการ [J] 副書記長

ผู้ซื้อ [J] かいて 買い手

ผู้ดำเนินรายการ [J] しんこうかかり 進行係 まとめ役 \ [E] moderator \ ระดับที่๒ 20110101

ผู้ดี [J] きぞく 貴族 英国人 \ [E] n. gentleman a respected person a refined person,nobleman,aristocrat \ ห้องเรียน 20050527

ผู้ดีจ๋า [J] きぞく 貴族 \ ห้องเรียน 20050729

ผู้ดู [J] かんきゃく 観客

ผู้ดูแล [J] かんりにん 管理人 \ ป2 20050625

ผู้ตัดสิน [J] しんぱん 審判 \ 20050703

ผู้ตาม [J] ついじゅうしゃ 追従者 \ ชั้นกลาง 20110101

ผู้ตาย [E] dead people

ผู้ติดตาม [J] ごうこうしゃ 同行者 \ ห้องเรียน 20070119

ผู้ต้องหา [J] ようぎしゃ 容疑者 \ はんにん 犯人

ผู้ถือหุ้น [J] かぶぬし 株主

ผู้ทำสัญญา [J] けいやくしゃ 契約者

ผู้นำ [J] しどうしゃ 指導者 \ [E] n. leader, guide \ [T] หัวหน้า, ผู้บังคับบัญชา \ ป2 20050625 \ ห้องเรียน 20060217

ผู้นำทาง [J]みちあんない 道案内 \ [E] guide

ผู้นำรัฐบาล [J] ??

ผู้นำเที่ยว [J]ガイド

ผู้น้อย [J] こうはい 後輩

ผู้บรรยาย [J] かいせつしゃ 解説者

ผู้บริหาร [J] けいえいしゃ 経営者 \ [E] [N] executive, See also: administrator; director; manager

ผู้บริโภค [J] しょうひしゃ 消費者 \ [E] [N] consumer, See also: customer; buyer; purchaser; shopper \ ป6 20070529

ผู้บังคับการ [J] めいれいするひと 命令する人

ผู้บังคับบัญชา [J] めいれいするひと 命令する人 たいしょう 大将 \ ห้องเรียน 20050624

ผู้บัญชาการ [J] ちょうかん 長官 \ [E] commander in chief, See also: commanding officer; commander; superior

ผู้บัญชาการทหารบก [J] りくぐんちょうかん 陸軍長官

ผู้บัญชาการทหารสูงสุด [J] そうとく 総督

ผู้บาดเจ็บ [J] ふしょうしゃ 負傷者 \ ระดับที่๒ 20110101

ผู้บุกรุก [J] しんにゅうしゃ 侵入者 \ [E] trespasser

ผู้บ้างเจ็บ [J] ふしょうしゃ 負傷者

ผู้ปกครอง [J] ほごしゃ 保護者 りょうしん 両親

ผู้ปฏิบัติการ [J] しっこうしゃ 執行者

ผู้ประกอบการ [J] きぎょうか 企業家 \ [E] entrepreneur

ผู้ประกาศข่าว [J] ??

ผู้ประดิษฐ์ [J] はつめいしゃ 発明者

ผู้ประทวง [J] ??

ผู้ประสบภัย [J] ひがいしゃ 被害者

ผู้ประสานงาน [J] ??

ผู้ปรุงยา [J]薬剤師

ผู้ป่วย [J] びょうにん 病人

ผู้ผลิต [J] せいぞうしゃ 製造者 \ ป6 2000529

ผู้พิพากษา [J] さいばんかん 裁判官 \ [E] [N] judge, See also: justice; magistrate; arbitrator, \ ระดับที่๑ 20060523

ผู้พิมพ์จำหน่าย [J] はっこうしゃ 発行者

ผู้พูด [J] ?? \ [T] ผู้สื่อสาร \ ป6 20070708

ผู้ฟัง [J] ちょうしゅう 聴衆

ผู้มีชัย [J] しょうりしゃ 勝利者 \ [E] winner, victor, conqueror, champ, champion

ผู้มีบุญคุณ [J] おんじん 恩人

ผู้มีส่วนร่วม [J] さんかしゃ 参加者 \ [E] participant

ผู้มีเกียรติ [J] 名声 名士 \ [E] celebrities

ผู้ยิ่งใหญ่ [J] ?? \ ป2 20050625

ผู้ยืม [J] かりぬし 借り主

ผู้รอดชีวิต [J] ??

ผู้รับ [J] うけとりにん 受取人 \ [E] addressee

ผู้รับจ้าง [J] やとわれにん 雇われ人

ผู้รับผิดชอบ [J] せきにんしゃ 責任者 \ 20050718

ผู้รับมรดก [J] そうぞくにん 相続人

ผู้รับเหมา [J] けいやくしゃ 契約者

ผู้ริเริ่ม [J] そうししゃ 創始者 \ ห้องเรียน 200605

ผู้ร้าย [J] あっかん 悪漢 \ ป2 20070630

ผู้ลี้ภัย [J] なんみん 難民 \ [E] [N] refugee \

ผู้วางเพลิง [J]放火犯人

ผู้วิจารณ์ [J] ?? \ [T] นักวิจารณ์ \ [E] See also: reviewer; judge; analyst

ผู้วิเศษ [J]超能力者

ผู้วิ่ง [J] ??

ผู้ว่าการ [J] そうさい 総裁

ผู้ว่าราชการ [J] ちじ 知事 \ [E] [N] governor

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร [J] ??

ผู้ว่าราชการจังหวัด [J] けんちじ 県知事 \ ป2 20070630

ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา [J] ヤラー県知事

ผู้สนับสนุน [J] しえんしゃ 支援者

ผู้สมัคร [J] こうほしゃ 候補者

ผู้สมัครงาน [J] 応募者

ผู้สมัครรับเลือกตั้ง [J] せんきょのこうほしゃ 選挙の候補者 \ ห้องเรียน 20070713

ผู้สร้าง [J] そうぎょうしゃ 創業者

ผู้สัมภาษณ์ [J] ??

ผู้สำรวจ [J] ??

ผู้สำเร็จ [J]卒業生

ผู้สืบทอด [J] けいしょうしゃ 継承者 \ ห้องเรียน 20061201

ผู้สื่อข่าว [J] ほうどうじん 報道人 きしゃ 記者 \ [E] [N] reporter, See also: journalist; pressman; correspondent; newsman \ ห้องเรียน 20061020

ผู้สูงอายุ [J] としより 年寄り \ [T] คน เก้า \ ห้องเรียน 20070413

ผู้สูญหาย [J] ゆくえふめいしゃ 行方不明者

ผู้ส่ง [J] さしだしにん 差出人 

ผู้หญิง [J] じょうせい 女性 \ [V] nu \ [L] phuu yig \ 20050703

ผู้หญิงบริการ [J] しょうふ 娼婦

ผู้หญิงไทย [J] タイの女性

ผู้หนึง [J] あるひと

ผู้หลักผู้ใหญ่ [J] ちいのあるひと 地位のある人 \ [T] ผู้ใหญ่ \ [E] [N] adult, See also: senior; person of mature age; grown-up

ผู้อาวุโสกว่า [J] 年長者

ผู้อำนวย [J] ??

ผู้อำนวยการ [J] りじちょう 理事長 \ [E] manager

ผู้อำนวยการเขตพระนคร [J] ??

ผู้อำนายการโรงพยาบาล [J] びょういんちょう 病院長

ผู้อื่น [J] たにん 他人 \ [E] [PRON] others \ ป2 20070630 \ ห้องเรียน 20060721

ผู้อ่าน [J] どくしゃ 読者 \ [E] reader

ผู้อ่านข่าว [E] [N] newsreader, See also: newscaster \ ป3 20050710

ผู้เขียนบท [J] きゃくほんか 脚本家

ผู้เข้าชม [J] にゅうじょうしゃ 入場者 \ ห้องเรียน 20061201

ผู้เข้าประชุม [J] かいぎのさんかしゃ 会議の参加者

ผู้เชี่ยวชาญ [J] せんもんか 専門家 \ [E] expert \ ห้องเรียน 20050715

ผู้เฒ่า [J] ろうじん 老人 ちょうろう 長老 \ [E] old, aged

ผู้เดียว [J] 単独の人 独り者

ผู้เดือดร้อน [J] ??

ผู้เรียน [J] ??

ผู้เล่น [J] せんしゅ 選手

ผู้เสนอ [J] 仲裁者 提案者

ผู้เสพ [J] ??

ผู้เสียชีวิต [J] ししゃ 死者

ผู้เสียหาย [J] しぼうしゃ 死亡者 ひがいしゃ 被害者 \ [E] victim

ผู้เห็นเหตุการณ์ [J] もくげきしゃ 目撃者

ผู้แต่ง [J] さくしゃ 作者 \ ป4 20051106

ผู้แทน [J] だいひょう 代表

ผู้แทนราษฎร [J] だいぎし 代議士 こっかいぎいん 国会議員 \ [E] [N] representative

ผู้แปล [J] 訳した人

ผู้แสดง [J] 配役

ผู้โฆษณา [J] スポンサ-

ผู้โดยสาร [J] じょうきゃく 乗客 \ [E] passenger \ 20050703

ผู้โดยสารผ่าน [J] 乗り継ぎの乗客

ผู้โดยสารสายการบิน [J] 航空便の乗客

ผู้ใช้ [J] りようしゃ 利用者

ผู้ใช้งาน [J] りようしゃ 利用者 \ [E] user

ผู้ใช้บริการ [J] 利用者

ผู้ใด [J] だれでも 誰でも \ [T] anyone \ ห้องเรียน 20060908

ผู้ใดทั้งนั้น [J] だれも

ผู้ใหญ่ [J] おとな 大人 \ [E]senior grown-up adult elder \ ป2 20050604

ผู้ใหญ่คง [人] \ สะใภ้เจ้าสัว 20110103

ผู้ใหญ่บ้าน [J] そんちょう 村長 \ [E] village headman \ ป2 20050625

ผู้ใหญ่ปลั่ง [J] プラン村長

ผู้ได้รับเลือกตั้ง [J]当選者

ผ่อง [J]晴れ晴れとした

ผ่องแผ้ว [J]潔白な

ผ่องใส [J] みごとな 見事な

ผ่อน [J] ゆるめる

ผ่อนคลาย [J] やわらげる 和らげる おとろえる

ผ่อนชำระ [J]分割払い

ผ่อนผัน [J] 軽減する

ผ่อนหนี้ [J]借金を分割にする

ผ่า [J] きる 切る わる 割る \ ห้องเรียน 20060818

ผ่าซีก [J] きる 切る

ผ่าตัด [J] しゅじゅつする 手術する \ [E] operation \ 20050703 \ ห้องเรียน 20061020

ผ่าน [J] つうじて とおりすぎる \ [E] pass

ผ่าน ๆ [J] ??

ผ่านการทดสอบ [J]試験に通る

ผ่านพ้นไป [J]経過する

ผ่านมา [J] とおってきた

ผ่านไป [J] つうかする 通過する けいかする \ ระดับ ที่ 20060610 \ ป2 20060729

ผ่าพิสูจน์ [J] けんしする 検死する

ผ่ายผอม [J] やせほそる

ผ่าเหล่าผ่ากอ [J] かぞくのやっかいものになる 家族の厄介者になる \ [E] to be a black sheep of a family

ผ้า [J] きじ 生地 \ [E] fabric \ [My] kain \ ป2 20060730 \ ห้องเรียน 20070326

ผ้ากันน้ำลาย [J] よだれかけ

ผ้ากันฝุ่น [J] マスク

ผ้ากันเปื้อน [J] えぷろん エプロン \ 20050604 \ สูตรเสน่หา 20101230

ผ้าขนหนู [J] たおる タオル \ [E] towel

ผ้าขาวม้า [J] 布の名前 \ ชั้นกลาง 20110104

ผ้าขี้ริ้ว [J]雑巾

ผ้าซิ่น [J] スカート すそ(衣服の) 〈 \ [E] skirt \ ป4 20110206

ผ้าทอ [J] ?? \ ป2 20050625

ผ้านุ่ง [J] パ-ヌン 腰から下に巻く布 \ ป4 20050801

ผ้าบาติก [E] batik

ผ้าปู [J] し-つ シ-ツ

ผ้าปูที่นอน [J] シ-ツ

ผ้าปูเตียง [J] シ-ツ \ [E] sheet

ผ้าปูโต๊ะ [J] テ-ブルクロス \ [E] tablecloth

ผ้าผูกผม [J] リボン

ผ้าฝ้าย [J] もめん 木綿 \ [E] cotton cloth cotton fabric \

ผ้าพันคอ [J] スカ-フ \ [E] scarf

ผ้าพันแผล [J] ほうたい 包帯 \ [E] bandage

ผ้าพื้น [J] むじのぬの 無地の布 \ ชั้นกลาง 20110101

ผ้าพื้นเมือง [J] 手織りの布 \ ป2 2006730

ผ้ามุ้ง [J] かや 蚊帳

ผ้าม่าน [J] カ-テン生地

ผ้ายปอด [J] じんこうこきゅうする 人工呼吸する

ผ้ารองจาน [J] ランチョンマット \ [E] placemat

ผ้าลาย [J] がらのぬの 柄の布 \ ชั้นกลาง 20110101

ผ้าสะอาด [J] ??

ผ้าสไบ [J] 胸に巻いた布 肩から斜めにかけた布

ผ้าห่ม [J] もうふ 毛布 身体を包む布 \ [E] blanket \ ป2 20050801 \ ชั้นกลาง 20110104

ผ้าเช็ดจาน [J] ふきん

ผ้าเช็ดตัว [J] バスタオル \ [E] bath towel

ผ้าเช็ดถ้วยชาม [J]ふきん

ผ้าเช็ดปาก [J] ナプキン \ [E] napkin

ผ้าเช็ดมือ [J] おしぼり

ผ้าเช็ดหน้า [J] はんかち ハンカチ \ [E] n. handkerchief \ ป4 20050803

ผ้าเช็ดโต๊ะ [J] ふきん 布巾 \ [E] cloth

ผ้าเย็น [J] おしぼり \ 20050604 \ ระดับที่ 20060618

ผ้าแถบ [J] むねをかくすだけのぬの 胸を隠すだけの布 (部屋着)

ผ้าแพร [J] 絹織物 \ [E] silk fabric silk cloth \ ป2 20051004

ผ้าโจงกระเบน [J] タイの伝統的なズボン

ผ้าใบ [J] あさ 麻布 \ [E] n. canvas sailcloth \ ป2 20050625

ผ้าไหม [J]きぬ 絹 \ [E] silk \ [My] sutera

ผ้าไหมไทย [J] タイシルク \ ชั้นกลาง 20110101

ฝ [J] しいん 子音 \ [T] ฝอ ฝา

ฝน [J] あめ 雨 \ [E] rain \ [L] fon \ [Ch] ฝน \ [My] hujan \ [V] mua \ ป2 20050602

ฝนกระหน่ำ [J] あめがはげしくふる \ ห้องเรียน 20110204

ฝนคงจะตก [J] おそらく雨が振るでしょう

ฝนตก [J] あめがふる 雨が降る \ [E] it rains \ 20050602

ฝนตกก็ไม่งด [J] 雨が降っても中止しない

ฝนตกชุก [J] 雨がよくふる

ฝนตกปรอย ๆ [J] ??

ฝนตกลงมา [J] 雨がふってきた

ฝนตกหนัก [J] あめがつよくふる 雨が強く降る どしゃぶり \ ระดับ ที่๔ 20060618

ฝนตกหนักกว่าที่คิดไว้ [J] ??

ฝนตก ก็ไม่งด [J]雨が降っても中止しない \ ชั้นสูง 20101225

ฝนตั้งท่าจะตก [J] あめがふりそう 

ฝนทิ้งช่วง [J] かんばつ 干ばつ

ฝนพรำ [J] ?? \ ป2 20051004

ฝนรั่ว [J] あまもり 雨漏り

ฝนลงเม็ด [J] あめがふりはじめる 雨が降り始める 

ฝนหยุด [J] あめがやむ 雨が止む

ฝนหลวง [T] เราเรียกฝนเที่ยมว่า ฝนหลวง \ ป2 20050820

ฝนหาย [J] あめがあがる 雨が上がる \ 20050602

ฝนเรื่มตก [J] あめがふりはじめる \ ป2 20060729

ฝนแล้ง [J] かんばつ \ ป2 20050605

ฝนไม่ตกเลย เกษตรกรจึงเดือดร้อนมาก [J] 雨が全然降らなかったので、農家はとても困っいた

ฝรั่ง [J] はくじん 白人

ฝรั่งผู้คี [J] えんこくじん 英国人 \ [T] \ 20050527

ฝรั่งเศส [J] フランス \ [T] ฝะ-หรั่ง-เสด \ [E] france \ ป4 20050813

ฝอย [J] シャワ-

ฝอยทอง [名] おかしのなまえ

ฝัก [J] さや 鞘 \ [Is]ฝั๋ก

ฝักบัว [J] シャワ- \ [E] shower

ฝักใฝ่ [J] かんしんをもつ 関心を持つ

ฝัง [J] うめる 埋める \ ป2 20050802

ฝังรกฝังราก [J] ていじゅうする 定住する

ฝังศพ [J] 埋葬する

ฝังเข็ม [J] はりをさす 針をさす

ฝัน [J] ゆめ 夢 \ [E] dream

ฝันดี [J] よいゆめ 良い夢

ฝันร้าย [J] あくむ 悪夢

ฝั่ง [J] きし 岸 \ [E] (fung) \ n. bank side shore coastline purpose target \ ป2 20050625 \ ห้องเรียน 20060224

ฝั่งตะวันออก [J] ひがしかいがん 東海岸 \ [E] east coast

ฝั่งทะเล [J] かいがん 海岸 \ [E] n. seashore coast seacoast coastline \ 20050604

ฝั่งน้ำ [J] みずべ 水辺

ฝา [J] ふた 蓋 \ [E] (fah) n. partition cover wall lid shell crus \ ห้องเรียน 20050527 \ ห้องเรียนื 20060407

ฝาก [J] たくす 托す あずける \ ป2 20050602

ฝากกระเป๋า [J] かばんをあずける

ฝากข้อความ [J] 伝言する メッセージを預ける

ฝากบอก [J] つたえてください 伝えてください

ฝากมา [J] いってきた 言ってきた

ฝากเงิน [J] よきんする 預金する \ [E] deposit

ฝากโน้ต [J] でんごんする 伝言する

ฝากไว้ [J] あずけておく 預けて置く \ 20050602

ฝากไว้ก่อน [J] おぼえておけ

ฝาง [T] (น.) ชื่อพรรณไมยืนตนขนาดกลาง (caesalpinia sappan) ในวงศ leguminosae ตามตนและกิ่งกานมีหนาม ใบเล็กๆ ลักษณะคลายใบหางนกยูงไทย ดอกออกเป็นชอใหญสีเหลือง กลางดอกแลบแดง ฝักมีลักษณะคลายฝักถั่วแปบ แตโตกวาเล็กนอย \ [E] (faang) \ n. a town in northern Thailand \ ป4 20050803

ฝาด [J] しぶい 渋い \ 20050703

ฝาน [J]スライスする \ สูตรเสน่าหา 20101231

ฝาประจันห้อง [J] へやのしきり 部屋のしきり

ฝาผนัง [J] しきり かべ 壁 土塀 \ ป4 20050806

ฝาย [J] つつみ 堤 ていぼう 提防 \ [E] (fai) n. dike dam, weir

ฝาแฝด [J] ふたご 双子 \ [E] twins \ ห้องเรียน 20050527

ฝิ่น [J] あへん 阿片 \ [E] opium \ 20050602

ฝิ่นดิบ [J] なまあへん 生阿片

ฝี [J] おでき

ฝีดาษ [J] てんねんとう 天然痘 \ ป6 2007623

ฝีตีน [J] そくど 速度

ฝีปาก [J] わじゅつ 話術 \ ห้องเรียน 20070302

ฝีพาย [J] こぎ手

ฝีมือ [J] うでまえ 腕前 \ [E] skill \ ป2 20070630 \ ห้องเรียน 20070302

ฝีเท้า [J] ほそく 歩速 \ ป4 20050801

ฝึก [J] れんしゅうする 練習する \ [E] to drill

ฝึกงาน [J] けんしゅう 研修する

ฝึกซ้อม [J] れんしゅうする 練習する 実習 \ [T] ฝึกหัด \ [E] practice \ ห้องเรียน 20051111 \ ห้องเรียน 20060922

ฝึกฝน [J] たんれんする 鍛錬する くんれんする 訓練する \ ป2 20051015

ฝึกฟัง [J] きくれんしゅうをする 聞く練習をする

ฝึกหัด [J] れんしゅうする 練習する \ [T] ฝึกซ้อม \ [E] to drill \ ป4 2050801 \ ห้องเรียน 20051118

ฝึกอบรม [J] けんしゅう 研修 \ ห้องเรียน 20061103

ฝืน [J] さからう 無理してやる

ฝือก [J] ギブス \ ห้องเรียน 20050722

ฝุ่น [J] ほこり 埃 \ [E] dust \ ห้องเรียน 20070511 \

ฝุ่นละออง [J] ほこり 塵 \ [E] dust \ ห้องเรียน 20070518

ฝูง [J] むれ 群 グル-プ \ [Is]ซุม \ [E] flock \ ป2 20050625

ฝูงนกเป็ดน้ำ [J] かものむれ

ฝ่รู้ [J] ??

ฝ่อ [J] しぼむ 萎む \ ห้องเรียน 200606

ฝ่า [J] 手の平,足の裏,リスクを冒す \ [T] ฝ่าเท้า ฝ่ามือ

ฝ่าฝืน [J] いはん 違反 \ [E] violation

ฝ่าฟัน [J] 乗り越える

ฝ่ามือ [J] てのひら 手のひら \ [E] [N] palm

ฝ่าย [J] ぶ 部 側 辺 方 派 \ [T] ด้าม \ 20050605 \ ห้องเรียน 20070525

ฝ่ายการเงิน [J] けいりぶ 経理部

ฝ่ายการเมือง [J] せいじぶ 政治部

ฝ่ายขวา [J] うよく 右翼 \ [E] the Right

ฝ่ายขาย [J] はんばいぶ 販売部

ฝ่ายค้าน [J] やとう 野党 \ [Is]ฟายค่าน \ [E] [N] opposition

ฝ่ายชนะ [J] ?? \ ป6 20070708

ฝ่ายซ่อมนำรุง [J] メンテナンス

ฝ่ายซ้าย [J]左派

ฝ่ายตรงข้าม [J] はんたいがわ 反対側 あいて 相手 \ [E] opposite side \ ห้องเรียน 20070525

ฝ่ายตำรวจ [J] ??

ฝ่ายทหาร [J] ??

ฝ่ายธุรการ [J] そうむぶ 総務部

ฝ่ายบริหาร [J] けいえいしゃがわ 経営者側

ฝ่ายบัญชี [J] けいりぶ 経理部

ฝ่ายบุก [J]攻撃側

ฝ่ายบุคคล [J] じんじぶ 人事部

ฝ่ายพลเรือน [J] ??

ฝ่ายรัฐบาล [J]よとう 与党

ฝ่ายรับ [J]守備側

ฝ่ายวางแผน [J] きかくぶ 企画部

ฝ่ายศิลป์ [J] ??

ฝ่ายสนับสนุน [J] 賛成側

ฝ่ายหนึ่ง [J] 一方

ฝ่ายเดียว [J]一方的

ฝ่ายโฆษณา [J] ??

ฝ่ายใด [J] どちらがわ \ ห้องเรียน 20060901

ฝ่าเท้า [J] あしのうら 足の裏

ฝ่าไฟแดง [J] 信号無視 \ ระดับที่๒ 20101224

ฝ้า [J] てんじょう 天井 そばかす

ฝ้าย [J] わた 綿 \ [Is]ฝ่าย \ [E] cotton \ [L] faai \ ป4 20050803

ฝ้ายดิบ [J]原綿

ฝ้ายตุ่น [J] ?? \ ป4 2050803

พ [T] พอ พาน

พ.ค. [J] ごがつ 五月 \ [T] เดือนพฤษภาคม \ [E] May

พ.จ.อ. [J] 海軍少佐 \ [T]พันจ่าเอก

พ.ต. [J] りくぐんしょうさ 陸軍少佐 \ [T]พันตรี

พ.ต.ต. [J] けいさつしょうさ 警察少佐 \ [T] พันตำรวจตรี

พ.ต.ท. [J] けいさつ ちゅうさ 警察 中佐 \ [T] Syn. พันตำรวจโท \ [E] [N] police lieutenant colonel, See also: Pol.Lt.Col.,

พ.ต.ท.ทักษิณ [人] タクシン

พ.ต.อ. [J] けいさつたいさ 警察大佐 \ [T] พันตำรวจเอก \ [E] [N] police colonel, See also: Pol.Col.,

พ.ต.อ.ชินฑัต [人] พ.ต.อ.ชินฑัต มีศุข รอง ผบก.ภ.จ.พระนครศรีอยุธยา

พ.ต.อ.สุรินทร์ [人] พ.ต.อ.สุรินทร์ ทับพันบุบผา ผกก.สภ.อ.มหาราช

พ.ท. [J] りくぐんちゅうさ 陸軍中佐 \ [T] ใท

พ.ย. [J] じゅういちがつ 十一月 \ [T] เดือนพฤศจิกายน \ [E] November

พ.ร. [J]จ.แพร่ \

พ.ร.ก. [T] พระราชกำหนด \ [E] [N] king’s order

พ.ร.บ. [J] ほうれい 法令 \ [T] พระราชบัญญัติ \ [E] enactment

พ.ศ. [J] ぶつれき 仏歴 西暦+543年 \ [T] พุทธศักราช, ปีนับตั้งแต่พระพุทธเจ้าเสด็จปรินิพพานมา \ [E] [N] Buddhist Era, See also: B.E.,

พก [J] みにつける 身につける けいたいする 携帯する \ ห้องเรียน 20060310

พกปืน [J] けんじゅうをけいたいする 拳銃を携帯する

พกพา [J] もちこむ 持ち込む \ [E] [V] bear, See also: carry; take; bring

พง [J] くさむら 草むら

พงศาวดาร [J] けつとう 血統 \ [T] พง-สา-วะ-ดาน \ ป4 20051111

พงศ์พันธุ์ [J] ?? \ [T] ญาติพี่น้อง

พงศ์เผ่า [J] ?? \

พงษ์ [J] ??

พงษ์ทอง ทาวเอร์ [地] 168

พงษ์เลิศ [J] ??

พงหญ้า [J] くさむら 草むら \ [E] rough

พจนานุกรม [J] じしょ 辞書 \ [E] (pot-ja-na-noo-grom) n. dictionary vocabulary \ [V] tu dien \ 20050703 \ ห้องเรียน 20050902

พจน์ [J]語句

พญา [J] おう 王 \ [T] พะ-ยา \ 20050604

พญาครุฑ [J] ?? \ [T] พะ-ยา-ครุด \ ป2 20051014

พญานกออก [J] ?? \ [T] พะ-ยา-นก-ออด \ ป4 20050806

พญานาค [J] りゅう 竜 竜王 \ [T] พะ-ยา-นาก \ ป2 20051014 \ ห้องเรียน 20051021 \ ห้องเรียน 20051118

พญาราชสีห์ [J] ??

พญาอินทรี [J]

พญาไท [地] สทานีบีทีเอส

พนง. [T] พนักงาน

พนม [J] やま 山 \ [E] (pa-nom) \ n.(Cam.) mountain hill hillock conical pile

พนมมือ [J]合掌する

พนมเปญ [地] プノンペン \ [T] เป็นเมืองหลวงของประเทศกัมพูชา \ [E] Phnom Penh

พนักงาน [J] しょくいん 職員 \ [E] (pa-nuk-ngarn) \ n. overseer officer official the person in charge duty responsibility \ ป4 20050813

พนักงาน บริการ [J] きゅうじ 給仕 \ [E] waiter

พนักงานขาย [J] てんいん 店員 はんばいいん 販売員

พนักงานชั่วคราว [J] ?? \ ห้องเรียน 20061215

พนักงานดับเพลิง [J] しょうぼうし 消防士 \ ห้องเรียน 20050727

พนักงานธนาคาร [J] ぎんこういん 銀行員

พนักงานบริษัท [J] かいしゃいん 会社員 \ [E] company employee \ 20110129

พนักงานประจำ [J] せいしゃいん 正社員

พนักงานฝ่ายการตลาด [J] えいぎょう 営業

พนักงานสอบสวน [J] ちょうさいん 調査員 \ [E] inquiry official

พนักงานหญิง [J] じょししゃいん 女性社員 \ ห้องเรียน 20070326

พนักงานออกแบบโฆษณา [J] 広告デザイナ-

พนักงานเสิร์ฟ [J] ウエ-タ

พนักงานเสิร์ฟชาย [J] ウエーター

พนักงานเสิร์ฟหญิง [J] ウエ-トレス \ [E] waitress

พนักงานในรถไฟ [J] しゃしょう 車掌

พนักงานใหม่ [J] しんにゅうしゃいん 新入社員

พนัง [J] ダム堤 遮蔽物

พนังกั้น [J] ていぼう 堤防

พนังกั้นน้ำ [J] ていぼう 堤防 \ ห้องเรียน 20061020

พนัน [J] かける 賭ける

พนา [J] もり 森

พนารัตน์ [J] ??

พนาวัน [J] しんりん 森林 \ ป3 20050724

พบ [J] あう 会う \ [E] (pob) \ v. to meet to find to encounter to come across to discover \ [Id] jumpa \ [V] gap \ 20050602

พบกัน [J] であう 出会う

พบกันใหม่ [J] また会いましょう \ [E] see yo later \ [Ch]พ่อกันไม \ [V] Hen gap lai \

พบกันใหม่นะครับ [J] またあいましょう

พบกับ [J] とあう と会う

พบปะ [J] あう 会う

พบว่า [J] ということがわかった \ ระดับที่๒ 20101224

พบหน้า [J] かおをあわす 顔を合わす

พบเห็น [J]出会う

พบแก [J] おまえにあう

พบโดยบังเอิญ [J] ぐうぜんにあう 偶然に会う \ ห้องเรียน 20070202

พม่า [地]ミヤンマ- \ [T] พะ-ม่า ประเทศ \ [E] myanmar burma \ [L] phamaa \ [M] phamaa

พยัก [J] うなずく \ 20050604

พยักหน้า [J] うなずく 頷く \ ป2 2050802 \ ห้องเรียน 20060324

พยัญชนะ [J] しいん 子音 \ [T] \ ก ข ค ฆ ง \ จ ฉ ชซ ฌ ญ \ ฎฏ ฐ ฑ ฒ ณ \ ดต ถ ท ธ น \ บป ผฝ พฟ ภ ม \ ย รฤ ลฦ ว ษศ \ ส ห ฬ อ ฮ \ [E] (pa-yun-cha-na) \ n.P. consonant \ ห้องเรียน 20051206 \ 20050703

พยัญชนะต้น [J] とうしいん 頭子音

พยัญชนะท้าย [J] まつしいん 末子音

พยัญชนะประสม [J] 複合子音

พยับ [J]くもる

พยากร [J] よそくする 予測する

พยากรณ์ [J] うらない 占う \ よそく 予測 \ [E] forecast \ 20050604

พยากรณ์อากาศ [J] てんきよほう 天気予報 \ [E] weather forecast \ ระดับที่ 20060707

พยางค์ [J] おんせつ 音節

พยาธิ [J] びょうき

พยาธิ์ [J] きせいちゅう 寄生虫

พยาน [J] しょうにん 証人 \ [E] a witness \ ป4 20050801

พยานหลักฐาน [J] しょうこ 証拠

พยานเท็จ [J] ぎしょうにん

พยาบาท [J] しかえしをはかる \ [T] พะ-ยา-บาด \ ป4 20060110

พยาบาล [J] かんびょうする 看病する \ [T] พะ-ยา-บาน \ ป4 20050605

พยายาม [J] どりょくする 努力する \ [T] พะ-ยา-ยาม \ [E] endeavor \ ป2 20050802 \ ห้องเรียน 20061208

พยายามเต็มที่ [J] いっしょうけんめい 一生懸命 \ ห้องเรียน 20060630

พยุง [J] ささえる

พยุหยาตรา [J] こうしん 行進

พย่อน [J] ?? \ สูตรเสน่หา 20101227

พร [J][人] ふく 福 \ [T] พอน \ ป3 20050724

พรก. [J] ??

พรม [J] じゅうたん 絨毯 \ [E] (prom) \ 1. n. carpet,rug floor covering

พรมแดน [J] りょうど 領地 国境 \ [T] แดนต่อแดน \ ป4 20050806

พรรค [J] とう 党 \ [T] พัก \ ห้องเรียน 20050902

พรรคการเมือง [J] せいとう 政党 \ [E] political party

พรรคชาติไทย [J] チャートタイ党 タイ国党 \ [E] Chartthai Party

พรรคประชากรไทย [J] じんみんとう 人民党

พรรคประชาธิปัตย์ [J] みんしゅとう 民主党 \ [E] democrat party

พรรคประชาราช [J] ??

พรรคฝ่ายค้าน [J] やとう 野党

พรรคฝ่ายรัฐบาท [J] よとう 与党

พรรคมหาชน [J] たいしゅうとう 大衆党

พรรคแผ่นดินไทย [J] タイ大地党

พรรคไทยรักไทย [J] タイラックタイ党 タイ愛国党 \ ห้องเรียน 20050624

พรรณ [J][人] いろ 色 かたしき 型式 \ [T] พัน \ [E] kind \ \ ป3 20050604

พรรณนา [J] きじゅつする

พรรษา [J] うき 雨季 \ [T] พัน-สา (น.,ส.) หนาฝน ฝน ฤดูฝน ไทยเราใชคำวาปี, (สำนวนชาวพุทธ) คือระยะเวลา 3 เดือนที่พระสงฆอยูประจำที่ไมมีการจาริกคือ ตั้งแตแรม 1 ค่ำ เดือนแปดถึงเพ็ญเดือนสิบเอ็ด \ ป2 20051015

พรวด [J] いそいで 急いで \ สูตรเสน่หา 20101230

พรวน [J] 小鈴

พรวนดิน [J] ほりかえす たがやす \ ป2 20050625 \ สะใภ้เจ้าสัว 20110104

พรสวรรค์ [J]天才

พระ [J] そうりょ 僧侶 \ [E] priest \ ห้องเรียน 20070713

พระกร [J] おうさまのて 王様の手

พระกรรณ [J] おうさまのみみ 王様の耳 \ [E] the ears of the king \

พระกระยาหาร [J] たべもの 食べ物

พระกรุณา [J] おかげさまで \ [T] พระ-กะ-รุ-นา \ ป2 20050820

พระขรรค์ [J] ?? \ [T] พระ-ขัน \ ป3 20050724

พระคุณ [J] 義理

พระจักรพรรดิ์ [J] てんのう 天皇 \ ห้องเรียน 20050506

พระจักษุ [J] おうさまのめ 王様の目

พระจันทร์ [J] つき 月 \ [Is] เดียน , อีเกิ้ง \ [E] the moon \ [S] luna \ ห้องเรียน 20060407 \ ห้องเรียน 20061020

พระจันทร์สีร้ง [T] ละคร

พระจันทร์เต็นดวง [J] まんげつ 満月

พระจันทร์เต็มดวง [J] 満月

พระฉาย [J] すがた 姿

พระชนก [J] ?? \ [T] พ่อ

พระชนมชีพ [J] ?? \ [T] พระ-ชน-มะ-ชีบ \ ป4 20050811

พระชนมายุ [J] 歳を取る

พระชนม์พรรษา [J] ねんれい 年齢 \ [T] อายุ \ [E] age

พระชันษา [J] とし 歳 \ [T] หมายถึง อายุ \ ป4 20051112 \ ห้องเรียน 20070209

พระดำริ [J] ?? \ ป6 20070625

พระตะบอง [地]カンボジア

พระตำหนัก [T] เรือนของเจ้านาย \ ป4 20051112

พระตำหนักสวนกุหลาบ [J] ??

พระทนต์ [J] ??

พระทัย [J] こころ 心 \ [T] หมายถึง ใจ \ [E] heart \ ป4 20050801

พระที่นั่ง [J] おうざ 王座 \ ป3 20050710

พระที่นั่งวิมานเมฆ [名] ウイマンメーク宮殿 \ ชั้นกลาง 20110101

พระธรรม [J] 仏法 \ [T] พระ-ทำ \ ป2 20051015 \ 20110129

พระธาตุจอมพูสี [地]

พระธิดา [J] むすめ 娘 \ [T] ธิดา พระราชธิดา \ บุตรสาว

พระนคร [J] バンコク \ [E] Bangkok \ ป4 20051129

พระนครศรีอยุธยา [J] ?? \ ป3 20050710

พระนครหลวง [J] ?? \ ป4 20051106

พระนอน [J] 涅槃仏

พระนางสมุทรเทวี [J]

พระนางเกาสุริยา [人]

พระนางเจ้า [J] おうひ 王妃

พระนางไกยเกษี [J] ??

พระนาม [J] ?? \ ป4 20051106

พระนารายณ์ [人] \ [T] เป็นพระราชโอรส แห่งกรุงอยุธยา

พระนาสา [J]

พระนาสิก [J]

พระบรมฉายาลักษณ์ [J] おおさまのしゃしん 王様の写真 え 絵 \ ป2 20060729

พระบรมธาตุนครศรีธรรมราช [J]

พระบรมมหาราชวัง [J] きゅうでん 宮殿 \ [T] ที่อยู่ของพระมหากษัตริย์ \ [E] palace \ ป4 20051112 \ ห้องเรียน 20061208

พระบรมราชินี [J] こうごう 皇后

พระบรมราชินีนาถ [J] こうごう 皇后 \ ห้องเรียน 20061208

พระบรมราชโองการ [J] おうさまのめいれい 王様の命令 \ [T] คำสั่ง คำราชาศัพท์ \ [E] [N] Royal Command

พระบรมราโชวาท [J] ??

พระบรมรูป [J] 国王像

พระบรมวงศานุวงศ์ [J] おうぞく 王族

พระบรมวงศ์ [E] royal family

พระบรมโอรสาธิราชฯ [J] ??

พระบัญชา [J] ??

พระบาท [J] あし 足 \ [T] เท้า \ [E] the foot of a king or of royalty,the Buddha’s foot-print

พระบาทสมเด็จ [J] ?? \ [T] พระ-บาด-สม-เด็ด

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา [T] พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา \ ภูมิพลอดุลยเดช \ มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี \ จักรีนฤบดินทรสยามินทราธิราช \ บรมนาถบพิตร

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก [J] プッタヨートファーチュラーローク王

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว [J]こくおう 国王 国王陛下 \ [E] the sovereign, His Majesty the King, \ ห้องเรียน 20060630 \ ป2 20060816 \ ระดับที่๒ 20101224

พระบารมี [J] ?? \ [T] พระ-บา-ระ-มี \ ป2 20080121 \

พระบิดา [J] ちち 父 \ [T] พระราชบิดา พระชนก พ่อ \ ป4 20051106 \

พระปฐมเจดีย์ [J]ナコンパトム \ の大きな仏塔 \ [E] the great pagoda at Nakorn Pathom \

พระปรมาภิไธย [J] 

พระประธาน [J] ぶつぞう 仏像

พระประแดง [地]

พระปรางค์ [J] ぶっとう 仏搭 \ [E] พระ-ปราง \ ป3 20050710

พระพร [J] \ ป2 20070630

พระพรต [人]

พระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ [J] ??

พระพรหม [J] 大梵天

พระพักตร [J] \ [T] หน้า

พระพาหา [J] ??

พระพุทธ [J] ぶっだ 仏陀

พระพุทธมนต์ [E] Buddha’s mantra

พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร [T]พระแก้วมรกต

พระพุทธรูป [J] ぶつぞう 仏像 \ [Is]พะพุทธฮูบ \ ป2 20060731 \ ห้องเรียน 20070413

พระพุทธศาสนา [J] ぶうきょう 仏教

พระพุทธเจ้า [J] ほとけさま 仏様 ぶっだ 仏陀 \ ป2 20060729

พระพุธ [J] すいせい 水星 \ [E] Mercury

พระภกษุสงฆ์ [J]

พระภิกษุ [J] そう 僧

พระภิกษุรูป [J] ??

พระภูมิ [J] 土地の神

พระภูษา [J] \ [T] ผ้านุ่ง

พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว [J] [T]พระ-มง-กุด-เกล้า-เจ้า-อยู่-หัว \ ป4 20051106 \

พระมหากรุณาธิคุณ [J] \ [E] [N] royal grace \ ป4 20051129

พระมหากษัตริย์ [J] こくおう 国王 だいおう 大王 \ [E] great king \ ป2 20050718

พระมหาจักรพรรดิ [J] ?? \ ป4 20050806

พระมหาราชวัง [J] きゅうでん 宮殿 \ [E] palace

พระมหาอุปราช [J] ??

พระมารดา [J] ?? \ [T] พระราชมารดา \ แม่ \ ป4 20050813

พระมเหสี [J] こうごう 皇后 \ [T] ภรรยา \ [J] queen \ ป4 20060613

พระยา [J] だいいちの 第一の

พระยานาค [J] ??

พระยาอนันตนาคราช [J] ??

พระยาเพชร [J] ??

พระยาเพชรปาณี [J] ??

พระยาแรกนา [J] ??

พระยาแรกนาเจิม [E] ??

พระราชกรณียกิจ [T] ??

พระราชกุศล [J] ??

พระราชดำรัส [J] おことば お言葉 ひはん 批判(国王) \ [T] คำพูด

พระราชดำริ [J] ラマ9世

พระราชทาน [J] たまわる \ [T] พระ-ราด-ชะ-ทาน \ ให้ มอบให้ คำราชาศัพท์ \ ป2 20050820

พระราชธิดา [J] ?? \ [T] ลูกสาว

พระราชนิพนธ์ [J] 王様の著作

พระราชบัญญัติ [J] ほうれい 法令 ほうりつ 法律

พระราชประสงค์ [J] ?? \ [T] ความต้องการ \ ห้องเรียน 20051111

พระราชพิธีจรด [J] ??

พระราชวงศ์ [J] おうしつ 王室 こうしつ 皇室

พระราชวัง [J] きゅうでん 宮殿 王宮 \ [T] พระ-ราด-ชะ-วัง \ บ้านของพระมหากษัตริย \ [E] royal palace \ ป4 20050806 \ ป3 20050604

พระราชวังโบราณ [J] ??

พระราชวินิจฉัย [T] พระ-ราด-วิ-นิด-ไฉ

พระราชสมภพ [J]

พระราชสาสน์ [J] 正式な文書 \ [T] พระ-ราด-ชะ-สาด \ ป4 20060110

พระราชอาณาเขต [J]

พระราชอุทยาน [T] สวน

พระราชา [J] こくおう 国王

พระราชโอรส [J] おうじ 皇子 \ [T] บุตรชายของพระมหากษัตริย์ \ ป4 20050811

พระราม [J] ら-まおう ラ-マ王 \ [T] คือ พระนารายณ์ลงมาเกิด \ [E] Rama

พระรามปฏิเสธ [J] ?? \ ป4 20081202

พระราหู [J]

พระร่วง [J] [人] 王様の名 【名】プラルアング王(クメール王国) \ [J] King Phra Ruang \ ป4 20051106

พระร่วงเจ้า [J] ??

พระฤๅษี [T] พระ-รือ-สี

พระลักษมณ์ [人] \ [T] นางสีดา

พระลักษมี [J] ラクシュミー(ヴィシュヌ神の妃で美と繁栄の女神)

พระวรกาย [J]

พระวรวงศ์เธอ [J] おうじ 王子 おうじょ 王女

พระวิหาร [J] ぶつでん 仏殿

พระวิหารหลวง [J]

พระศรีสุริโยทัย [J] ?? \ ป4 20050806

พระศอ [J] ??

พระสงฆ์ [J] そうりょ 僧侶 \ [T] พระ-สง \ [Is]พะ \ ป2 20050718 \ ห้องเรียน 20070413

พระสนม [J] ?? \ ป3 20060204

พระสนับเพลา [J] ??

พระสรวล [J] ??

พระสลา [J] ?? \ [T] พระ-สะ-หลา หมาก \ ป4 20050806

พระสักษมี [J]

พระสังข์ [J] ??

พระสัตรุด [J] ??

พระสารประเสริฐ [T] พระ-สา-ระ-ประ-เสิด

พระหทัย [J] ?? \ [T]ใจ

พระหมอ [J] ??

พระหัตถ์ [J] おうさまのて 王様の手 \ [T] มือ \ ห้องเรียน 20061208

พระองค์ [J] じぶん 自分 \ [T] พระ-อง \ คำที่ใช้แทนพระมหากษัตริย์ \ ป2 20060728

พระองค์ทรงพระเจริญ [J] ??

พระองค์เจ้า [J] おうじ 王子 \ [E] the king’s son born by a lesser concubine a royal prince

พระองค์เจ้าวิภาวดีรัวสิต [J] ??

พระองค์เสด็จ [J] ??

พระอนุชา [J] ?? \ [T] น้องชาย

พระอภัยมณี [J] [人] ?? \ [T] เป็นวรรณคดีเรืองสำคัญ ของสุนทรภู่ \ ป3 20050710

พระอัยกา [J] ??

พระอาทิตย์ [J] たいよう 太陽 \ [Is] ตาเวน \ [E] the sun \ ห้องเรียน 20060407 \ ห้องเรียน 20061020

พระอินทร์ [J] いんだら \

พระอิศวร [J] 天国で一番偉い神

พระอุโบสถ [J] ぶつでん 仏殿 ほんどう 本堂

พระเกียรติ [J] ??

พระเก้าอี้ [J] ?? \ [T] เก้าอี้ \ ป4 20050813

พระเขนย [T] หมอน

พระเครื่อง [J] お守り

พระเจดีย์ [J]パゴダ 仏搭 \ ป2 20050710

พระเจดีย์ทราย [J]すなのハゴダ \ ป2 20050625

พระเจริญ [J] ??

พระเจ้า [J] かみ 神

พระเจ้ากรุงสุโขทัย [J] ?? \ ป4 20050813

พระเจ้าตะเบงชะเวตี้ [J] ?? \ ป4 20050806

พระเจ้าทีฆีติโกศล [J] ??

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ [J] 王様の孫 \ ป4 20050813

พระเจ้าพรหมทัต [J] ?? \ [T] พระ-เจ้า-พรม-มะ-ทัด \ ป4 20060111

พระเจ้าสิบชาติ [J] ??

พระเจ้าอยู่หัว [J] こくおう 国王 \ [E] king \ ห้องเรียน 20060630

พระเจ้าแปร [人] ?? \ ป4 20050811

พระเทพรัตนราชสุดาฯ [J] ??

พระเนตร [J] め 目 (王) \ [T] ตา \ ป4 20050806

พระเมตตา [J] ?? \ [T] เมตตา \ ป2 20050820

พระเมรุ [J] 第一人者

พระเวท [J] \ [T] ความรู้

พระเศียร [J] あたま 頭 \ [T]ศีรษะ

พระเสาร์ [J] どせい 土星 \ [E] Saturn

พระเอก [J] しゅじんこう 主人公 だんゆう 男優 ห้องเรียน 20070126

พระเอกหนุ่ม [J] わかいだんゆう 若い男優 

พระแท่น [J]

พระโขนง [地] สถานีบีทีเอส

พระโค [J] おうし 牡牛 \ ห้องเรียน 20050624

พระโคทูน [J] ??

พระโคเทิด [J] ??

พระโคแรกนา [J] ??

พระโอรส [J] こうたいし 皇太子 \ [T] พระราชโอรศ \ บุตรชาย

พระโอรสธิดา [J] ??

พระโอรสองค [J] ??

พระโอษฐ์ [J] くち 口 (王) \ [T] ปาก \ ป4 20050806

พรันพรือ [J] ??

พรั่งพรู [J]

พราก [J] 仕切る \ [E] [V] \ part separate deprive \ 2. พราก [ADV] \ profusely; abundantly \ \

พรากเด็ก [J] 子供を誘拐する

พราง [J] かくれる 隠れる

พราน [J] かりょうど 狩人 \ ป4 20050605

พราหมณ์ [J] ヒンドゥー教 ブラフマン ブラフマー \ ป4 20051106

พรำ [J] あめがしとしとふる あめがしとしと降る \ 20050602

พริก [食] とうがらし 唐辛子 \ [E] (prig) n. chilli pepper \ [L] maak phet \ [V] ot \ [My] cili \ ป2 20050625

พริกขี้หนู [食] とうがらし 唐辛子 \ ป2 2050820

พริกขี้หนูเขียว [食] 小さい緑色の唐辛子

พริกชี้ฟ้า [J] とうがらし 唐辛子 \ ป6 20070508

พริกน้ำส้ม [J] 酢つけ唐がらし

พริกป่น [J] ふんまつとうがらし 粉末トウガラシ \ [Is]พิกผง

พริกหยวก [J] ピ-マン ししとう \ [E] green pepper

พริกหวาน [食] ピーマン

พริกเผ็ด [J] ?? \ ป2 20051004

พริกแห้ง [J] ??

พริกไทย [食] こしょう コショウ \ [E] pepper \ [My] lada putih \ ป4 20051106

พริบตา [J] 一瞬に

พริ้ม [J] 非常に美しい \ [E] sweetly \ สูตรเสน่หา 20101227

พรีเพด [J] 前払い制 \ [E] pripaid

พรึบ [J] いっせいに

พรึ่ด [J]

พรุน [J] 穴のあいた \ ป4 20050806

พรุ่ง [J] あした 明日 \ [E] tommorow

พรุ่งนี้ [J] あした 明日 \ [Ch]วันพูก \ [Is]มื่ออื่น \ [Pt]ต่อฉ่าว \ [E] tomorrow \ [Sp] manana \ [Id] besok \ [My] esok \ [V] ngay mai \ ป2 20050602 \ ห้องเรียน 20060210

พรุ่งนี้เช้า [J] あしたのあさ 明日の朝

พรุ่งนี้เที่ยง [J] 明日の昼

พรุุ่งนี้ก็ได้ [J]あしたでもいい

พร่อง [J]

พร่ำ [J] くりかえし

พร่ำบ่น [J] うるさく小言を言う

พร่ำเพรื่อ [J] くりかえして 繰り返して \ ป2 20051004

พร้อม [J] どうじ 同時に \ [E] (prom) 1. adj. ready set together complete finished \ [J] じゅんびする 準備する \ NHK 20050602

พร้อม ๆ กับ [J] どうじに 同時に

พร้อมกัน [J] いっせいに 一斉に \ ป6 20050603

พร้อมกับ [J] どうじに 同時に

พร้อมด้วย [J] いっしょに 一緒に \ [E] [CONJ] together with

พร้อมทั้ง [J] いっしょに 一緒に \ [E] [CONJ] together with

พร้อมพงษ์ [地] สถานีบีทีเอส

พร้อมพรัง [J] かんぜんな 完全な \ ป3 20050806

พร้อมเพรียง [J] れいがいなく 例外なく \ ป4 20051106

พร้อมแล้ว [J] 準備ok

พร้อมใจ [J] そろって きょうどう 共同 \ ป2 20050625 \ ห้องเรียน 20061208 \

พร้อมใจกัน [J] こころをあわせて 心を合せて \ ชั้นกลาง 20110101

พร้า [J] かたな 刀 \ [Is]มีดอีโต้ \ ป2 20050605

พร้าว [地]

พฤกษา [J] しょくぶつ 植物

พฤกษ์ [J] しょくぶつ 植物

พฤติกรรม [J] こうい 行為 \ ห้องเรียน 20070525 \ ระดับที่๒ 20101224

พฤศจิกายน [J] じゅういちがつ 十一月 \ [T] พรึด-สะ-จิ-กา-ยน พ.ย. \ [E] November \ [Sp] noviembre \ [Ph] nobyembre \ [V] thang muoi mot

พฤษภกาสร [J] ?? \ ป4 20051106

พฤษภาคม [J] ごがつ 五月 \ [T] พรึด-สะ-พา-คม \ Sample: นักเรียนจะทราบผลสอบในเดือนพฤษภาคม \ Def: ชื่อเดือนที่ 5 ตามสุริยคติ ซึ่งเริ่มด้วยเดือนมกราคม มี 31 วัน \ [E] may \ [Sp] mayo \ [Ph] mayo \ [V] thang nam \ [K] khae usapia

พฤหัสบดี [J] もくようび 木曜日 \ [T] พรึ-หัด-สะ-บอ-ดี \ [E] thrusday \ ป2 20050802

พล [J] ぐん 軍

พล.ต. [J] 陸軍少尉

พล.ต.จำลอง [人] \ [T] พล.ต.จำลอง ศรีเมือง สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ

พล.ต.ต. [E] N] police major general, See also: Pol.Maj.Gen., Syn. พลตำรวจตรี

พล.ต.ท. [J] けいさつちゅうさ 警察中佐 \ [T] พลตำรวจโท

พล.ต.ท.จงรัก [名]

พล.ต.อ. [J] けいさつたいさ 警察大佐

พล.ต.อ.ชิดชัย [人] チットチャイ ワンナテイット氏 \ [T] พล.ต.อ.ชิดชัย วรรณสถิตย์ รองนายกรัฐมนตรี

พล.ต.อ.ประชา [人]

พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ [人]

พล.ร.อ.ธีระ [人] \ [T] พล.ร.อ.ธีระ หาวเจริญ รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม

พล.อ. [J] りくぐんたいさ 陸軍大佐 \ ห้องเรียน 20061220

พล.อ.ชัยนันท์ [人] チャイヤナン シャルウンシリ 大将 \ [T] พล.อ.ชัยนันท์ เจริญศิริ

พล.อ.ธรรมรักษ [人]

พล.อ.สนธิ [人] \ [T] พล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน ผูบัญชาการทหารบก และประธานคณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติ (คมช.)

พล.อ.สุรยุทธ์ [人] \ [T] \ พล.อ.สุรยุทธ จุลานนท \ นายกรัฐมนตรี \

พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ [人] \ [T] นายกรัฐมนตรี

พล.อ.อ.คงศักดิ์ [人] コンサック ワンタナー空軍大将 \ [T] พล.อ.อ.คงศักดิ์ วันทนา

พล.อ.เปรม [人]

พลการ [J] たいりょくぞうしん 体力増進

พลกำลัง [J] たいりょく 体力

พลตระเวน [J] 巡査

พลตำรวจ [J] 巡査

พลตำรวจตรี [J] けいさつしょうさ 警察少佐

พลตำรวจเอก [J] けいさつたいさ 警察大佐 \ [E][N] Police General

พลทหาร [J] へいし 兵士

พลศึกษา [J] 体育

พลอง [J] ぼう 棒

พลอย [人][J] ほうせき 宝石 \ [Is] พอย \ [E] jewel \ ป2 20050625

พลอยแดง [J]

พลอากาศตรี [J] くうぐんしょうさ 空軍少佐 \ [E][N] Air Vice Marshal

พลอากาศเอก [J] くうぐんたいさ 空軍大佐

พลอากาศโท [J] くうぐんちゅうさ 空軍中佐

พลัง [J]ちから 力 エネルギ- \ ป3 20050806

พลังการผลิต [J] 生産力

พลังงาน [J] えねるぎ- エネルギ- \ [E] n. energy \ 20050604 \ ห้องเรียน 20060618

พลังน้ำ [J] すいりょく 水力 \ ห้องเรียน 20070615

พลังม้า [J] ばりき 馬力 \ ห้องเรียน 20050805 \

พลัด [J] おちる 落ちる \ ป3 20050710

พลัดตก [J] おちる 落ちる

พลัดพราก [J] 別居する

พลัน [J] すぐに

พลับ [J] かき 柿

พลับพลา [J] きゅうけいじょ 休憩所(王様の) \ ป4 20051106 \ [T] ที่พักชั่วคราว

พลับพลึง [J] 柿の木 \ [Is]พั่บพึง

พลัม [J] プラム \ [E] plum

พลัส [J] ??

พลั่ว [J] つるはし \ [Is]พั่ว \ ป2 20070630

พลั้ง [J] すべる \ ป2 20051004

พลาง [J] しながら \ ป2 20070630 \ ห้องเรียน 20050819

พลาซ่า [E] plaza

พลาด [J]すべる 失敗する みのがす \ [E] v. to miss, to slip, to blunder, to fail, to err, to slip off, to stumble, to trip, to fall \ ป3 20050710

พลาดพลั้ง [J] しっぱいする 失敗する \ [E] take a wrong step \ ห้องเรียน 20050603

พลาดเท้า [E] slip, lose one’s footing

พลาดโอกาส [J] きかいをのがす 機会を逃す \ ห้องเรียน 20070629 \ ชั้นกลาง 20110101

พลาดไปแล้ว [J] まちがえてしまった

พลาย [J] ぞう 象 牡 \ male elephant

พลายแก้ว [名]

พลาสติก [J] プラスチック \ [T] พล้าด-สะ-ติก \ [E] (plaas-tics) n. plastic \ ป3 20050806

พลาสเตอร์ [J] ばんそうこう \ [E] plaster

พลิก [J] ひっくりかえす \ [E] turn \ ห้องเรียน 20060210

พลิกคว่ำ [J] ひっくりかえる \ [E] turn over

พลิกตัว [J] ねがいりをうつ

พลิกฝ่ามือ [J] てのひらをかえす

พลิกหน้า [J] ぺ-ジをめくる

พลิกแพลง [J] かいりょうする 改良する \ ป4 20051106

พลิ้ว [J] ひねる 風がヒュヒュ- \ ป3 20050710

พลีชีพ [J] ぎせいになる 義性になる

พลุ [J] はなび 花火 \ ห้องเรียน 20051118 ばくちく 爆竹

พลุกพล่าน [J] 群れをなす

พลุ่ง [J] ふきだす 噴き出す \ ป2 20051004

พลเมือง [J] じんこう人口 国民 \ [T] ผม-ละ-เมือง \ ป2 20050820

พลเรือตรี [J] かいぐんしょうさ 海軍少佐

พลเรือเอก [J] 海軍 大佐

พลเรือโท [J] 海軍中佐

พลเอก [T] たいさ 大佐 \ [E] General

พลเอก พลโท พลตรี [J] 大将 中将 少将

พลเอกชาติชายชุณหะวัณ [人]

พลเอกสนธิ [人]

พลเอกสุรยุทธ์ [人] \ [T] พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท นายกรัฐมนตรี

พลโท [J] ちゅうさ 中佐

พล่อย [J] かんたんに 簡単に \ [E] (ploy) adv. simply easily thoughtlessly flippantly indiscreetly without reflection \ ป2 20051004

พล่าน [J] あらい 荒い \ ป2 20051004

พล่าม [J] とりどめなくしゃべる \ ป2 20051004

พวก [J] たち 達 \ [T] พวกเรา พวกคุณ พวกนักเรียน พวกโต๊ะเก้าอี้ พวกก๋วยเตี๋ยว \ ป2 20050625

พวกของทอด [J] 揚げ物

พวกคุณ [J] あなたたち

พวกชาวนา [J] のうみんたち 農民達

พวกดิฉัน [J] 私たち 女 \ [Ch] หมู่เฮา \ [Is]พวกข่อย \ [Pt]ผวกชั้น

พวกท่าน [J] あなたがた

พวกนี้ [J] これらの \ ป6 20070707

พวกผม [J] 私たち \ [Ch] หมู่เฮา \ [Is]พวกข่อย \ [Pt] ผวกพ้ม

พวกพ้อง [J] いちみ 一味 仲間 \ [E] friends, relatives, companions, gang, adherent \ ป4 20050801

พวกเขา [J] かれら 彼ら \ [E] they \ [Ch]หมู่เขา \ [Is]พวกเพิน \ [Pt]ผวกเค้า \ ป4 20050605 \ \

พวกเรา [J] わたしたち \ [E] we \ ห้องเรียน 20051113

พวกเสื้อแดง [J] 赤服の人たち

พวกแก [J] きみたち

พวง [J] はなわ 花輪

พวงกุญแจ [J] キーホルダー \ [E] bunch of keys

พวงชมพู [J] ?? \ ป4 20050806

พวงทอง [名] ?? \ ป6 20070528

พวงมาลัย [J] ハンドル はなわ 花輪 \ [E] steering wheel \ ป2 20050625 \ ห้องเรียน 20070706

พวยพุ่ง [J] 噴出する 放射する \ [E] radiate, emit

พสก [J] じゅうみん 住民

พสกนิกร [J] こくみん 国民 しょみん 庶民 \ ห้องเรียน 20061208

พสุ [人] ครูกุ๊ก \ [T] ดิน

พสุธา [T] พื้นดิน \ ป4 20081202

พสุุ [人]

พอ [J] じゅうぶん 十分 \ [Ch]ปอ \ [E] (paw) \ 1. v. to suffice to be sufficient to be adequate \ 20050703

พอ ๆ กัน [J] ??

พอกพูน [J] 蓄積する \ [T] เพิ่มมากขึ้น งอกเงย \ [E] to accumulate, to addup, to heap up \ ป4 20110208

พอกันที [J] もういい

พอควร [J] 十分

พอง [J] 膨れる 腫れる

พองพ้อง [J] \ ป4 20110204

พอจำได้ [J] なんとか覚えている \ ชั้นกลาง 20110101

พอดี [J]ちょうどいい 丁度いい \ [E] just right \ [L] phoo dii \ ป6 20070708 \ ระดับ ที่๓ 200609

พอถึง [J] ??

พอทนไหว [J] なんとか我慢できます \ ชั้นกลาง 20110101

พอฝนตก น้ำก็ท่วน [J] 雨がふると洪水になる

พอฝนตก รถก็ติด [J] 雨がふると渋滞になる

พอยท์ [J] ??

พอร์ต [E] port

พอร์ตมอร์สบี [地] ポ-トモレスビ- \ [T] เมืองหลวงปาปัวนิวกินิ \ [E] port moresby

พอสมควร [E] [ADV] moderately, See also: reasonably

พอเพียง [J] たりる 足りる \ [E] enough \ ห้องเรียน 20070511 \ ป6 20070529

พอเหมาะ [J] ぴったりの \ ป4 20051106

พอแล้ว [J] じゅうぶん 十分

พอใจ [J] まんぞくする 満足する \ [E] satisfaction \ ป2 20070630

พะ [J] あう 会う

พะงัน [地] パンガン

พะยอม [J] 花の名前[人] \ [Is]กะญอม \ สะใภ้เจ้าสัว 20110103

พะยูง [Is]ต้นญูง

พะเนิน [J] 大きなハンマー \ [E] large hammer

พะเยา [地] \ [T] จังหวัด

พะโล้ [J] ?? \ ป4 2006707

พั [J] ??

พัก [J] きゅうけいする 休憩する たいざいする 滞在する \ ห้องเรียน 20050701 \ ระดับที่ 20060618

พักงาน [J] きゅうしょくする 休職をする \ [E] leave off work \ ห้องเรียน 20060303

พักผ่อน [J] きゅうけいする 休憩する \ ห้องเรียน 20050425 \ ห้องเรียน 20050722

พักพิง [J] とまる

พักรบ [J] 休暇を取る

พักหนึ่ง [J] すこしのとき

พักหอ [J] りょう 寮

พักอยู่ [J] たいざいする 滞在する \ [E] stay

พักเที่ยง [J] ひるやすみ 昼休み 昼の休憩をとる \ [E] rest at noon

พักแรม [J] とまる 泊まる \ [E] [V] stay

พัง [J] つぶれる 潰れる \ ป3 20050724

พังงา [地] びじょ 美女 \ [T] จังหวัด \ [E] beautiful woman

พังทลาย [J] たおれる 倒れる

พังบุญหลง [名] 象の名前

พังผืด [Is]ผืด

พังพอน [Is]จอนฟอน \

พัฒน [人] はんえい 繁栄 

พัฒนา [J] はってんする 発展する \ [T] พัด-ทะ-นา \ ป3 20050710 \ 20110129

พัฒนากร [J] かいはつしゃ 開発者

พัฒนาการ [J] かいはつ 開発 はんえい 繁栄 

พัฒนาชุมชน [J] ??

พัฒน์ [人] \ [T] พัด \ ป3 20060707

พัฒน์พงษ์ [地] パッポン \ ห้องเรียน 20050425

พัด [J]せんす 扇子 あおぐ \ [E] to fan, to be blow \ ป2 20050604

พัดลม [J]せんぷうき 扇風機 \ [E] n. electric fan air blower \ [My] kipas \ ป4 20050718

พัทยา [地] パタヤ \ [T] จังหวัดชลบุรี \ [E] pataya

พัทลุง [地] \ [T] จังหวัด

พัน [J] せん 千 \ [E] thousand \ [Id] seribu \ [My] seribu \ [V] mot nghin \ [L] phan \ ป2 20050625

พันครั้ง [J] せんかい 千回 \ ห้องเรียน 20061020

พันตำรวจตรี [J] けいさつしょうさ 警察少佐[署長級] \ [T] พ.ต.ต

พันตำรวจเอก [J] けいさつたいさ 警察大佐[県警部長級]

พันตำรวจโท [J] けいさつちゅうさ 警察中佐 \ [T] พ.ท.

พันธบัตร [J] さいけん 債券

พันธมิตร [J] ていけい 提携 れんりつ 連立 \ [E] partnership association, alliance, participation

พันธะ [J] \ สูตรเสน่หา 20101228

พันธุกรรม [J] いでんし 遺伝子 \ ห้องเรียน 20060630

พันธุ์ [J] けっとう 血統 \ [T] พัน \ ป2 20050820 \ ห้องเรียน 20060630

พันธุ์ผักกาด [J] ??

พันธุ์ไม้ [J] 血統,家系,先祖 \ [E] lineage, descent, ancestry, \ ป4 201100206

พันธ์ [J] しばる

พันธ์ทิพย์ [名] パンテイップ \ [E] Pantip

พันเอก พันโท พันตรี [J] 大佐 中佐 少佐

พันโท [J] りくぐんちゅうさ 陸軍中佐 \ [T] พ.ท.

พับ [J] たたむ おる 折る \ ห้องเรียน 20060317

พับเสื้อ [J] ふくをたたむ

พับเสื้อผ้า [J] ようふくをたたむ 洋服をたたむ

พัวพัน [J] からむ かんれんした 関連した

พัสดุ [J] こづつみ 小包 \ [E] parcel

พัสดุไปรษณีย์ [J] ゆうびんこづつみ 郵便小包

พั่น [J] よる

พา [J] つれる 連れる \ [E] (paa) v. to lead to guide to conduct to bring along to take along,to carry \ ป1 20050718

พากลับ [J] つれてかえる 連れて帰る

พากษ์ [J] ふきかえ

พากัน [J] いっしょに \ ห้องเรียน 20061110

พากันมา [J] ??

พากเพียร [J] がんばってつづける \ [T] พาก-เพียน \ ป2 20050724

พาณิชย์ [J] しょうぎょう 商業 \ [E] trade \ 20050703

พาด [J] かける 掛ける

พาดผ่าน [J] わたる 渡る

พาดพิง [J] ?? \ [T] อ้างอิง, เกี่ยวโยง, \ [E] [V] refer, See also: allude; involve; concern; entangle; connect

พาดพิงถึง [J] まきこむ 巻き込む

พาดหัว [J] おおみだし

พาดหัวข่าว [J] 見出し

พาต้า [地] \ [T] กรุงเทพ ฯ

พาน [J] 高脚台

พานร [E] ลิง

พาผมไป [J] わたしをつれていく

พามา [J] いっしょにくる 一緒に来る

พาย [J] みずかき こぐ \ [E] paddle \ ป2 20050802

พายุ [J] あらし 嵐 \ [Is] ล้ม \ [E] storm \ [L] phayu \ ป4 20050602 \ ห้องเรียน 20060901 \ ห้องเรียน 20070406

พายุมา [J] 台風がくる

พายุลงเข้า [J] 台風が来る

พายุไซโคลน [J] サイクローン

พายุไต้ฝุ่น [J] たいふう 台風

พายเรือ [J] ふねをこぐ 船を漕ぐ \ [E] n. to paddle \ ป2 20050820

พารากอน [地] ?? \ [T] ช้อปปิ้งย่านพารากอน

พาราณสี [J] ?? \ [T] พา-ราน-นะ-สี \ ป4 20050806

พาร์ [J] ??

พาร์ทไทม์ [J] パートタイム

พาร์สเล่ย์ [J] パセリ \ [E] parsley

พาล [J] 賛成 \ [E] bully \ สะใภ้เจ้าสัว 20110103

พาสปอร์ต [J] パスポート \ ชั้นกลาง 20110101

พาสส์ปอร์ต [J] パスポ-ト \ [E] passport

พาหนะ [J] うんぱんしゅだん 運搬手段 \ [T] พา-หะ-นะ \ ป3 20050604

พาหนะหลัก [J] おもな乗り物

พาหนะอื่น [E] Vehicle No.

พาหนี [J] いっしょににげる 一緒に逃げる

พาเธอไป [J] あなたをつれていく

พาเพื่อนไป [J] ともだちをつれていく

พาเหรด [J] パレード \ [E] parade

พาไป [J] いっしょにいく 一緒に行く \ [E] take along

พำนัก [J] とどまる 留る \ ป4 20050801

พิการ [J] きずついた 傷ついた しょうがい 障害 \ [T] พิ-กาน \ ป2 20050820

พิกุล [J] 花の名前

พิกเซล [J] ピクセル

พิฆาต [E] kill

พิจารณา [J] けんとうする 検討する \ [T] อ่านว่า พิ-จา-ระ-นา \ ป3 20050628

พิจารณาตัวเอง [J] はんせいする 反省する 

พิจิต [J] けんさする 検査する

พิจิตร [地] \ [T] จังหวัด \ [E] phichit

พิชัย [人] \ [E] victory \ ชั้นกลาง 20110104 \

พิซซ่า [J] ピザ

พิณ [Is]ฟืน

พิถีพิถัน [J] せいさいな 精細な

พิทักษ์ [J] ほごする 保護する

พิธี [J] ぎしき 儀式 \ [K] pithi \ [E] ceremony \ ป2 20050710

พิธีกร [J] しかい 司会 \ [E] n. master of ceremonies \ 20050703 \ ห้องเรียน 20050909

พิธีกรรม [J] ぎしき 儀式 \ ป6 20070625

พิธีชงชา [J] ちゃどう 茶道

พิธีตอนรับ [J] ??

พิธีบวงสรวง [J] ??

พิธีมอบศาลาไทย [J] タイパビリオン 贈呈式

พิธีเปิด [J] ??

พิธีแต่งงาน [J] けっこんしき 結婚式

พิธีไหว้ครู [J] ??

พินัยกรรม [J] しょうこ 証拠 遺言状 \ [E] testament

พิบัติ [J] さいがい 災害

พิพากษา [J] はんだんする 判断する \ [E] jugde \ 20110129

พิพาท [J] けんかする 喧嘩する ろんそうする 論争する \ [E] (pi-part) n.S.P. to dispute, to quarrel, to argue \

พิพิธภัณฑศิลป [J] びじゅつかん 美術館 \ ห้องเรรยน 20060725

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ [J] こくりつびじゅつかん 国立美術館

พิพิธภัณฑสัตว์น้ำ [J] すいぞくかん 水族館

พิพิธภัณฑ์ [J] はくぶつかん 博物館 \ [E] museum \ [L] phiphitaphan \ [My] muzium

พิภพ [J] ちきゅう 地球 \ [E] world

พิมพ์ [J] しゅっぱんする 出版する \ [T] พิม \ ป3 20060707

พิมพ์ครั้งที่ [J] ??

พิมพ์ดีด [J]タイプを打つ \ [E] 1. n. typewriter \ 2. v. to typewrite,to type \

พิมพ์ออกจำหน่าย [J] はっこう 発行 \ [E] issuance

พิมาย [地] ピマ-イ \

พิราบ [J] はと 鳩

พิราบขาว [J] しろいはと 白い鳩 \ ห้องเรียน 20050520

พิรุธ [J]うたがわしい

พิลิน [J] ピリン

พิลึก [J] きみょうな 奇妙な

พิศ [人]

พิศดาร [J] ??

พิศวง [J] びっくりする

พิษ [J] どく 毒 \ [T] อ่านว่า พิด \ [E] poison \ ป2 20050802

พิษณุโลก [地] ピサヌロ-ク \ [T] จังหวัด

พิษสง [J] ?? \ สูตรเสน่หา 20101227

พิสดาร [J] ふしぎな 不思議な \ [E] strange

พิสูจน์ [J] しょうめいする 証明する ためす 試す \ ป3 20050628 \ ห้องเรียน 20051113 \ สูตรเสน่หา 20101230

พิสูจน์หลักฐาน [J] しょうこ 証拠

พิสูจน์อักษร [J] 校正

พิเภก [J] ??

พิเศษ [J] とくべつな 特別な \ [K] piseh \ [E] special \ ระดับที่ ๓ 20060618

พีซี [E] PC

พีดีเอ [E] PDA

พีทีที [E] PTT

พี่ [J] あに 兄 あね 姉 \ [K] boog \ 20050602

พี่กอล์ฟ [人] \ สะใภ้เจ้าสัว 20110103

พี่กิ๊ฟท์ [人]

พี่ชาย [J] あに 兄 \ [E] elder brother \ [L] aai \ [My] abang \ [Ch]อ้าย \ 20050602

พี่นวลตา [名] \ ป6 20070528

พี่น้อง [J] きょうだい 兄弟 しまい 姉妹

พี่น้องที่เคารพ [J] ?? \ ป6 20080114

พี่ปาน [人] \ ป2 20060818

พี่ป้อม [人] \ ป2 20060818

พี่สะใภ้ [J] あによめ 兄嫁 \ [T] ภรรยาของพี่ชาย

พี่สาว [J] あね 姉 \ [E] elder sister \ [My] kakak \ [Ch]ปี้สาว \ ระดับที่ 20060618

พี่เขย [J] 義兄 姉の夫

พี่เบ๊นช์ [名] \ สะใภ้เจ้าสัว 20110103

พี่เลี้ยง [J] \ ห้องเรียน 20051016

พี่แตน [人]

พี่ไมค์ [人]

พึง [J] とうぜんである 当然である

พึงใจ [J] このむ 好む

พึมพำ [J] つぶやく \ สูตรเสน่หา 20101227

พึ่ง [J] たよる 頼る \ ป2 20050806

พึ่งจะ [Is]พวมสิ

พึ่งพา [J] たよる 頼る \ ป2 20050819

พึ่งพาอาศัย [J] たよる 頼る \ ป6 20070707

พืช [J] しょくぶつ 植物 \ [T] พืด \ [E] (peud) n. plant fauna vegetation \ ป2 20050703

พืชน้ำ [J] ??

พืชผล [J] のうさくぶつ 農作物 \ ป6 20070708 \ ห้องเรียน 20060728

พืชผัก [J] ?? \ ป2 20060819

พืชสวน [J] かじゅえん 果樹園 \ ห้องเรียน 20061201

พืชไร่ [J] はたさくもつ 畑作物 \ ห้องเรียน 20061201

พื้น ๆ [J] ありふれた

พื้นฐาน [J] きそ 基礎 \ ป4 20050806

พื้นดิน [J] じめん 地面 \ [E] ground

พื้นดิน [J] じめん 地面 \ [E] ground

พื้นที่ [J] めんせき 面積 ちいき 地域 \ [E] area

พื้นบ้าน [J] じもとの 地元の \ 20050703

พื้นผิว [J] ひょうめん 表面

พื้นรถ [J] 電車の床

พื้นราบ [J] へいげん 平原 たいら 平

พื้นเพ [J] かけい 家系

พุ [J] ふきだす 噴出す

พุง [J] はら 腹 \ ห้องเรียน 20060210

พุงยื่น [J] はらがでる

พุด [J] 花の名前

พุดดิ้ง [J] プリン \ [E] (pood-ding) \ n.(Eng.) pudding

พุทธ [J] ぶっだ 仏陀 

พุทธมามกะ [T] ชาวพุทธ, พุทธศาสนิกชน \ [E] [N] Buddhist

พุทธรักษา [植] \ [T] พุด-ทะ-รัก-สา \ ป3 20060707

พุทธศักราช [J] ぶつれき 仏暦 \ ห้องเรียน 20061110

พุทธศาสนา [J] ぶっきょう 仏教 \ ห้องเรียน 20070706

พุทรา [J] ナツメ \ [T] พุด-ซา \ ป2 20050802

พุธ [J] すいようび 水曜日 水星

พุ่ง [J] とっしんする なげる 投げる

พุ่มแก้ว [J] 花の名前

พุ่มไม้ [J] かんぼく林 \ ป2 20050802

พูด [J] はなす 話す \ [T] ภาษ \ [Ch]อู๊ \ [Is]เว่า \ [Pt]แล้ง \ [E] talk speak

พูดกับเพื่อน [J] ともだちとはなす 友達と話す

พูดกับใคร [J] だれとはなしますか 誰と話ますか 

พูดครับ [J] \ ป2 20051004

พูดคล่อง [J] りょうちょうにはなす 流暢に話す 

พูดคุย [J] ?? \ ป4 20051205

พูดค่อย ๆ [J] 小さな声で話す 

พูดจา [J] かいわする 会話する \ ป2 20050820 \ ห้องเรียน 20070713

พูดชัด [J] はっきりはなす \ ป4 20110206

พูดถูก [J] いっていることが ただしい

พูดผิด [J] いいまちがえる

พูดพล่อย [J] ??

พูดมาก [J] うるさい \ ห้องเรียน 20051007

พูดยาก [J] いいにくい \ ห้องเรียน 20070119

พูดเก่ง [J] よくしゃべる よく喋る はなしがじょうず

พูดเท็จ [J] \ ป4 20110206

พูดเพราะ [J] \ ป2 20051004

พูดเล่น [J] じょうだんをいう 冗談を言う \ [E] joke \ [Ch]อู้เล่น

พูดเอาใจ [J] ??

พูดแก้วตัว [J] ??

พูดโต้ [J] はんろんする 反論する \ ห้องเรียน 2005113

พูดโทรศัพท์ [J] でんわではなす 電話で話す

พูดใหม่ซิ [J] もう一度言って \ ชั้นสูง 20101225

พูดไม่ถูก [J] うまくいえません

พูน [J] 積み上げる 山盛りの

พูสี [地]

พูเดิ้ล [名] \ [T] หมาพันธุ์ \ ห้องเรียน 20070126

พู่กัน [J] ふで 筆 \ [E] brush pen

พเนจร [J] さまよう 放浪する

พ็อคเกตพีซ [E] pocketpc

พ่น [J] ふきだす 吹き出す \ ป2 20060816

พ่นน้ำ [J] みずをふきだす

พ่วง [J] 連結して引く

พ่อ [J]ちち 父 \ [E] father \ [Id] bapak \ [My] bapa \ [L] ii phoo \ [V] Ba \ [Tm] apa \ [K] aupuk \ [L] boo \ [Ch]อี่ป้อ

พ่อครัว [J] コック シェフ

พ่อค้า [J] おとこしょうにん 男商人 \ ห้องเรียน 20051009 \ ห้องเรียน 20060630

พ่อจ๋า [J] ?? \ ห้องเรียน 20090904

พ่อตา [J] 岳父 妻の父親

พ่อมด [J] ?? \ ห้องเรียน 20060901

พ่อม่าย [J] 男やもめ 妻を失った人

พ่อสามี [J] 舅 夫の父親

พ่อสื่อ [J] なこうど 仲人

พ่อเฒ่าเจิม [人] \ [T] ชายชรา \ ป4 20050803

พ่อเบญ [名] ドラマ題名 \ [T] บ้านนี้มีรัก ทีวี

พ่อเมืองละโว้ [J] ?? \ ป4 20051106

พ่อแม่ [J] りょうしん 両親 \ [E] parents

พ่อโค [J] ?? \ ป2 20050820

พ่าย [J] まける 負ける

พ่ายแพ้ [J] まける 負ける

พ่น [J] ふきだす 吹き出す

พ้น [J] はなれる 離れる さける すぎる 過ぎる 免れる \ ป2 20050816 \ ห้องเรียน 20060630

พ้นกำหนด [J] きげんをすぎる

พ้นน้ำ [J] すいめん 水面

พ้นภัย [J] きけんからのがれる

ฟระไชยเชษฐ์ [J] ?? \ [T] พระ-ไช-ยะ-เชด

ฟรี [J] むりょうの 無料の \ [E] free \ [Ch] ฟี \ ระดับที่ ๔ 20060618

ฟร้อนท์ [J] フロント \ [E] front

ฟลอริดา [J] フロリダ

ฟลอร์ [J] フロア

ฟลุต [J] フル-ト

ฟอก [J] あらう 洗う

ฟอกเงิน [J] とりのぞく \ [E] ฟอกเงิน

ฟอง [J] あわ 泡 あく 灰汁 [類] 卵 \ [E] bubble 

ฟองน้ำ [J] スポンジ

ฟองสบู่ [J] せっけいのあわ 石鹸の泡

ฟองเบียร์ [J] ビ-ルのあわ

ฟองเป็ด [J] アヒルのたまご

ฟองไก่ [J] にわとりのたまご 鶏の卵

ฟอน [J] かみきる 

ฟอนต์ [E] font

ฟอร์ม [J] かた 型 ユニホ-ム \ [E] form,a uniform

ฟอร์มูล่า [E]formula

ฟอร์แมท [E] format

ฟัก [J] うりの総称

ฟักทอง [J] かぼちゃ \ [Ch]ฟักทอง \ [Is]บักอึ๋ \ [Pt]โหอกเคื้อ

ฟักเขียว [J] トウガン

ฟัง [J] きく 聞く

ฟังการบรรยาย [J] 講義を聞く

ฟังก์ชัน [E]function

ฟังข่าว [J] ニュースを聞く

ฟังซี [J] きけ 聞け

ฟังดนตรี [J] おんがくをきく 音楽を聴く

ฟังทัน [J] ききとる 聞き取る

ฟังบรรยาย [J] せつめいをきく 説明を聞く \ ป2 20051015

ฟังยาก [J] しんじがたい

ฟังวิทยุ [J] ラジオを聞く \ ป4 20081207

ฟังสิ [J] きけ 聞け

ฟังเฉย ๆ [J] きいていただけ 

ฟังเพลง [J] 歌を聞く 

ฟังแทบไม่ได้ยิน [J] ほとんどきこえなかった 殆ど聞こえなかった \ ห้องเรียน 20070629

ฟังไม่ขึ้น [J] 聞いて納得できない \ ชั้นกลาง 20110101

ฟังไม่ทัน [J] ききとれない 聞き取れない

ฟังไม่ได้ยิน [J] きこえない 聞こえない

ฟัน [J] は 歯 \ [T] tooth

ฟันดาบ [J] 囲う

ฟันทอง [J] 金歯

ฟันธง [J] けつだん 決断

ฟันผุ [J] むしば 虫歯 \ ห้องเรียน 20070420

ฟันหนู [J] ”

ฟันหลอ [J] ??

ฟาก [J] きし 岸

ฟากฝั่ง [J] かわぎし 川岸

ฟากฟ้า [J] ?? \ ป2 20050820

ฟาง [J] わら いなほ 稲ほ \ ห้องเรียน 20061124

ฟาด [J] たたく

ฟาดเคราะห์ [J]厄払い

ฟาน [J] しか \ [T] เก้ง

ฟาร์ม [J] ふぁ-む ファ-ム \ [E]

ฟาร์มจระเข้ [J] わにえん ワニ園 \ ชั้นกลาง 20110101

ฟาสท์ฟู้ด [E] fastfood \

ฟาสฟูด [E] fast food

ฟิด [J] きつい

ฟิต [J]フィットする \ [E]fit

ฟินาเล [J] フィナーレ

ฟินแลนด์ [地] フィンランド \ [T] ประเทศ \ [E] finland

ฟิลม์ [J] フィルム \ [E] film

ฟิลิปปินส์ [地] フィリピン \ [T] ประเทศ \ [E] phillipines

ฟิล์ม [J] ふぃるむ フィルム \ [E] film \ ระดับที่ ๔ 20060618

ฟิล์มถ่ายรูป [J]

ฟิล์มสี [E] color film

ฟิวเจอร์พาร์ค [地]

ฟึดฟัด [J] 

ฟืน [J] まき 薪

ฟื้น [J] ふっかつ 復活 \ [E] revival

ฟื้นความจำ [J]記憶が戻る

ฟื้นฟู [J] ふっこう 復興する \ ป6 20050605

ฟุต [J] フィ-ト \ [E] feet foot

ฟุตบอล [J] サッカ- \ [T] ฟุด-บอน \ ป2 20050813

ฟุตบอลล์ [J] サッカ- \ [E] football \ ป2 20050625

ฟุตบาท [J] ほどう 歩道

ฟุบ [J] たおれふす 倒れ伏す うつぶせ \ [E] [V] fall down \ ป4 20050801

ฟุฟะ [J]ふわふわの

ฟุเหยิน [名]

ฟุ่มเฟือย [J] ぜいたく \ ห้องเรียน 20060818

ฟุ้ง [J] ひろがる 広がる \ ป6 20070508

ฟุ้งซ่น [J] 混乱 \ [E] muddle \ [T] ไม่สงบ พล่านไป ล่ายไป \ สูตรเสน่หา 20101228

ฟู [J] 膨れる \ สูตรเสน่หา 20101231

ฟูก [J] マットレス \ [Is]เซือ

ฟูจิ [J] ふじ 富士

ฟูฟ่อง [J]よくなる

ฟูม [J] 水を浴びる

ฟูมฟาย [J] 涙に浸された

ฟูลออฟชั่น [E] full option

ฟู้ดส์ [E] foods

ฟ่อง [J] うかぶ 浮ぶ \ [E] (fong) v. to float, to float freely \ ป3 20050604

ฟ่อน [J] たば 束 \ ป4 20050815

ฟ่าง [J] キビ

ฟ้อง [J] うったえる 訴える \ [T] (ก.) กลาวโทษ, กลาวหา, \ [E] (fong) \ v. to accuse, to prosecute, to sue, to take into court, to charge, to allege

ฟ้องร้อง [J] うったえる 訴える \ [T] กล่าวโทษ, ฟ้อง, ฟ้องคดี \ [E] [V] sue

ฟ้องหย่า [J] 離婚を訴える \ ห้องเรียน 20090918

ฟ้อน [J] おどる 踊る \ ป6 20070625

ฟ้อนเงี้ยว [J] ??

ฟ้อนเล็บ [J] 爪踊り

ฟ้า [J] そら 空 \ [E] sky \ [L] faa \ 20050718

ฟ้าคะนอง [J] かみなり

ฟ้าทะลายโจร [J] ?? \ ป6 20080203

ฟ้าผ่า [J] らくらい 落雷 \ [Is]ฟ่าผ่า \ ป4 20080120

ฟ้าร้อง [J] かみなり 雷 \ [Is]ฟ่าฮ่อง \ [E] thunder \ ป3 20050605 \ 20110129

ฟ้าลั่น [J] かみなり 雷 雷鳴 雷が鳴る

ฟ้าเขียว [J] あおぞら 青空 \ [E] blue sky

ฟ้าแลบ [J] いなずまがひかる 稲妻が光る \ [Is]ฟ่าแลบ \ ป2 20050710

ฟ้าใส [人] สาวอีสาน \ สะใภ้เจ้าสัว

ฟ้าใส [人] สาวอีสาน \ สะใภ้เจ้าสัว

ภ [J] タイ文字32番目の子音 \ 低子音 \ [T] ภอ สำเภา

ภ.พ. [E] value added tax, VAT

ภค [J] けんりょく 権力 \ [E] (pa-ka) n.S.P. power ,good fortune ,prosperity, honour, glory, fame, distinction, merit

ภควดี [J] しやわせなじょせい 幸せな女性

ภควันต์ [E] Buddha

ภคินี [J] あね 姉 いもうと 妹 \ [T] พี่หญิง น้องหญิง \ [E] (pa-ki-nee) n.P.S. elder sister, younger sister, woman, wife \

ภติ [J] てまちん 手間賃 \ [T] พะ-ติ ค่าจ้าง \ [E] pay, wages

ภพ [J] せかい 世界 \ [T] (พบ) (น.) แผนดิน, โลก, วัฏสงสาร, กำเนิดของสัตว, \ [E] (pob) n. world, earth, land, origin

ภพก่อน [J] 前世

ภพนี้ [J] 今世

ภพหน้า [J] らいせ 来世 \ [T] ชาติหน้า โลกหน้า \ [E] next life

ภมร [J] みつばち 蜜蜂 \ [T] ภะ-มอน แมลงผึ้ง \ [E] n.P. bee, carpenter-bee,turning-lathe,lathe \ [T] (พะ-มอน) \ (น.,ป.) แมลงภู, เครื่องกลึง, แมลงผึ้ง บางทีเรียกวา ภุมระ

ภยะ [J] きょうふ 恐怖

ภยันตราย [J] さいがい 災害 \ [T] อันตราย \ [E] danger \

ภยาคติ [J] 恐れからくる偏見 \ [E] prejudice

ภร [E] support, feed, bring up

ภรต [J] はいゆう 俳優 \ [T] พะ-รด ผู้เต้นรำ ผู้แสดง \ [E] dancer, actor

ภรรยา [J] つま 妻 \ [T] (น.) เมีย, หญิงอันเป็นคูครองของชาย \ [E] wife \ [Id] istri \ [V] vo

ภราดร [J] きょうだい 兄弟 \ [T] พี่ชาย น้องชาย \ [E] brother

ภริยา [J] つま 妻 \ [T] (พะ-ริ-ยา) ภรรยา, เมีย \ [E] pa-ri-ya wife

ภวะ [J] だいち 大地 \ [T] ภว โลก แผ่นดิน \ [E] world, earth

ภวังค์ [J] せんざいいしき 潜在意識 \ [E] subconsciousness daydream

ภักดี [J] ちゅうせい 忠誠 \ [E] be loyal to

ภักษศาสตร์ [J] ちょうりがく 調理学

ภักษา [J] しょくもつ 食物 \ [T] อาหาร \ [E] food, prey

ภักษาหาร [T] ภักษา \ [E] food

ภักษ์ [J] しょくもつ 食物 \ [T] อาหาร ภักษา \ [E] food prey

ภัญญา [J] ??

ภัณฑาคาร [J] そうこ 倉庫 \ [E] storehouse warehouse

ภัณฑาคาริก [J] 僧侶の物品倉庫管理者 \ [E] keeper of monks’ belongings

ภัณฑ์ [J] ぶっひん 物品 \ [T] ของใช้ สิ่งของ \ [E] utensils, thing, articles, product \ ห้องเรียน 20060630

ภัต [J] しょくもつ 食物 \ [T] อาหาร ข้าว \ [E] food

ภัตตา [J] しょくもつ 食物 \ [T] อาหาร \ [E] food meal

ภัตตาคาร [J] レストラン \ [T] ร้อนอาหาร \ [E] n.restaurant dining room \ ห้องเรียน 20050826

ภัตตาหาร [J] しょくもつ 食物 \ [T] อาหาร \ [E] n. food,rice monk’s meal \ ห้องเรียน 20050909

ภัพ [J] よい 善い

ภัย [J] さいがい 災害 \ \ [T] (น.) อันตราย, สิ่งที่นากลัว, สิ่งที่ทำใหเกิดความเดือดรอน \ [E] disaster \ ป2 20060818

ภัยธรรมชาติ [J] てんさい 天災 じげんさいがい 自然災害 \ [E] national disaster \ ห้องเรียน 20060721 \ ห้องเรียน 20061110

ภัยน้ำทวม [J] すいがい 水害

ภัยพิบัติ [J] さいがい 災害 \ [E] [N] disaster

ภัยอันตราย [J] そんがい 損害 \ [E] danger, hazard, peril

ภัยแล้ง [J] かんばつ 干ばつ \ [E] drought \ ห้องเรียน 20061103

ภา [J] ひかり 光 \ [T] แสงสว่าง \ [E] light, ray

ภากร [J] たいよう 太陽 \ [T] พระอาทิตย์ \ [E] sun

ภาค [J] ぶ 部 \ [E] (park) n.P. section division, side, segment, share, portion, part, period, time \ [T] (พาก) (น.,ป.) ขาง, ฝาย, ตอน, สวน, คราว \ ชั้นกลาง 20110101

ภาคกลาง [J] ちゅうおうぶ 中央部 \ [T] เป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำ \ [E] n. central part \

ภาคกลางตอนบน [J] ちゅうおうぶ うえ 中央部 上 \ [E] center part up

ภาคกลางตะวันตก [J] ちゅうおうぶ にし 中央部 西

ภาคกลางตะวันออก [J] ちゅうおうぶ ひがし 中央部 東

ภาคการกำหนดมาตรฐานโทรคมนาคม [E]Telecommunication Standardization Sector

ภาคการพัฒนาโทรคมนาคม [J]Telecommunication Development Sector

ภาคการสื่อสารวิทยุ [E]Radiocommunication Sector

ภาคตะวันตก [J] せいぶ 西部 \ [E] west part

ภาคตะวันออก [J] とうぶ 東部 \ [T] เป็นทิวเขา และที่ราบชายฝั่งทะเล \ [E] east part

ภาคตะวันออกรวม [E]

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ [J] とうほくぶ 東北部

ภาคประธาน [J] ??

ภาคพายัพ [J] 西北部 \ [E] northwest

ภาคพื้น [J] 地 地面 \ [E] ground, mainland

ภาคภูมิ [J] ほこる 誇る \ [T] พาก-พูม \ [E] be prond of

ภาคภูมิใจ [J] ほこる 誇る \ [E] proudly \ ป6 20070508

ภาครัฐ [T] ภาครัฐบาล \ [E] [N] government sector

ภาคฤดูร้อน [T] summer school

ภาควิชา [J] がっか 学科 \ [E] department

ภาคหน้า [J] しょうらい 将来

ภาคอีสาน [地] とうほくぶ 東北部

ภาคอีสานตอนบน [地] イサ-ン 上

ภาคอีสานล่าง [地] イサ-ン 下

ภาคี [J] かいいん 会員 \ [T] กลุ่ม พรรค ฝ่าย \ [E] member participant

ภาคีสมาชิก [J] かいいん 会員 \ [E] associate member

ภาคเรียน [J] がっき 学期 \ [E] term \ ป3 20050710

ภาคเหนือ [J] ほくぶ 北部 \ [E] n. north, northern part \ [V] mien Bac

ภาคเหนือตอนบน [J] ほくぶうえ 北部上 \ [T] เชียงราย เขียงไหม่ แม่ฮ่อสอน ลำพูน น่าน พะเยา แพร์ ลำปาง

ภาคเหนือล่าง [J] ほくぶした 北部下

ภาคแสดง [J] ??

ภาคใต้ [J] なんぶ 南部 \ [T] เป็นคาบสมุทร \ [E] south part \ [V] mien Nam \ ห้องเรียน 20050729

ภาคใต้ตอนบน [J] なんぶうえ 南部上

ภาคใต้ตอนล่าง [J] なんぶ した 南部 下

ภาคใต้ฝั่งตะวันตก [J] なんぶにしかいがん 南部西海岸

ภาคใต้ฝั่งตะวันออก [J] なんぶひがしかいがん 南部東海岸

ภาชนะ [J] しょっき 食器 \ [E] (par-cha-na) \ n. vessel container ware receptacle utensil division distribution \ ป4 20051106

ภาชนะใส่อาหาร [J] しょっき 食器

ภาพ [J]しゃしん 写真 \ [T] (พาบ) (น.) รูปที่ปรากฏเห็น, สิ่งที่วาดขึ้นเป็นรูป, รูปที่ถายหรือวาดขึ้น, \ [E] picture \ ป2 20050604

ภาพจำลอง [T] duplicate

ภาพติดตา [E] image

ภาพถ่าย [J] しゃしん 写真 \ [E] photogragh \ ป2 20050703

ภาพนิ่ง [J] スライド \ [E] slide show

ภาพประกอบ [J] イラスト \ [E] illustration

ภาพพจน์ [J] イメ-ジ \ [E] image

ภาพพิมพ์ [E] print

ภาพยนตร์ [J] えいが 映画 \ [T] พาบ-พะ-ยน \ [E] n. cinema, motion picture, film, cinematograph \ ป2 20051015 \ ห้องเรียน 20061114

ภาพยนตร์เพลง [J] 音楽映画 \ [E] music film

ภาพยนตร์ไทย [J] たいえいが タイ映画

ภาพร่าง [J] スケッチ \ [E] sketch

ภาพลวงตา [J] 幻覚 \ [E] mirage illusion delusion

ภาพลักษณ์ [J] イメージ \ [E] image

ภาพวาด [J] かいが 絵画 \ [E]drawing

ภาพวิว [J] ふうけいが 風景画 \ [E] landscape, view

ภาพสะเกตช์ [J] スケッチ \ [E] sketch

ภาพสีน้ำ [J] すいさいが 水彩画 \ [E] a water-colour

ภาพสีน้ำมัน [J] あぶらえ 油絵 \ [E] oil painting

ภาพหน้าปก [E] cover picture

ภาพเขียน [J] え 絵 \ [E] drawing

ภาพเบื้องล่าง [J] 下の様子 \ ห้องเรียน 20091113

ภาพเปลือย [T] ภาพโป๊ \ [E] nude

ภาย [J] ばしょ 場所 \ [E] place, side, part, time

ภายนอก [J] がいぶ 外部 \ [T] ส่วนภายนอก \ [E] outside \ ป6 20080114

ภายหน้า [J] みらい 未来 \ [E] future

ภายหลัง [J] あとで 後で その後 \ [T] คราวหลัง ตอนลัง \ [E] after later \ ห้องเรียน 20061124

ภายใต้ [J] のした の下 \ [E] under \ ห้องเรียน 20051113

ภายใน [J] いないに 以内に \ [T] ข้างใน ด้านใน ชั้นใน \ [E] within inside interior internal \ ป3 20050604

ภายในบาน [J] いえのなか 家の中 \ [T] ในบ้าน \ [E] indoor

ภายในประเทศ [J] こくない 国内

ภายในพริบตา [J] 一瞬のうちに

ภายในพรุ่งนี้ [J] あしたまでに 明日までに \ 20050602

ภายในหนึ่งปี [J] 一年以内に

ภายในอาทิตย์นี้ [J] こんしゅうちゅうに 今週中に

ภาร [J] ふか 負荷 \ [E] burden, charge, duty

ภารกิจ [J] にんむ 任務 \ [E] n. duty task responsibility \ ป6 20070508 \ ห้องเรียน 20050729

ภารดี [E] speech

ภารตี [E] goddess

ภาระ [J] ふたん 負担 \ [T] ภาร ของหนัก หน้าที่ \ [E] burden duty \ ห้องเรียน 20070527

ภาระหน้าที่ [E] duty, obligation

ภาระหัก [J] ふたん 負担

ภารา [E] town, city

ภารโรง [J] かんりにん 管理人 \ [E] n. janitor custodian caretaker watchman \ ป3 20050806

ภาวนา [J] いのる 祈る \ [E] pray wish hope \ ป4 20060111

ภาวะ [J] じょうたい 状態 \ [E] condition state \ 20050703

ภาวะการณ์ [E] situation

ภาวะคับขัน [J] きき 危機 \ [T] critical situation

ภาวะฉุกเฉิน [J] こっかきんきゅうじょうたい 国家非常事態 \ [E] emergency

ภาวะปกติ [J] ふつう 普通 \ [E] normal

ภาวะผู้นำ [E] leadership

ภาวะเศรษฐกิจ [J] けいざいじょうきょう \ 経済状況 \ [E] economic condition

ภาวะแวดล้อม [E] surrouding

ภาวะโลกร้อน [J] 地球温暖化 \ ระดับที่๒ 20110101

ภาวินี [人]

ภาษ [J] はなす 話す \ [T] พูด \ [E] speak talk

ภาษก [J] はなして 話し手 \ [T] พา-สะ-กะ ผู้พูด \ [E] speaker

ภาษณ์ [J] はなすこと \ [T] การพูด \ [E] speaking talking declaring

ภาษา [J] げんご 言語 \ [T] คำพูด \ [E] (par-sar) \ n. language speech \ [Sp] idioma \ [Id] bahasa \ [My] badha \ [V] tieng \ [K] piasaa \ [L] phaasaa

ภาษากรีก [J] ギリシャ語

ภาษากลาง [J] ひょうじゅんご 標準語 \ [E] common language interligua

ภาษากาย [E] body language

ภาษาคน [E] human speech

ภาษาครีโอล [E] Creole

ภาษาจีน [J] ちゅうごくご 中国語 \ [E] Chinese

ภาษาญี่ปุ่น [J] にほんご 日本語 \ [E] Japanese \ [Ch]กำญี่ปุ่น \ [V] Tieng Nhat

ภาษาตลาด [E] informal language, slang

ภาษาต่างประเทศ [J] がいこくご 外国語 \ [E] foreign language

ภาษาถิ่น [J] ほうげん 方言 \ [T] ภาษาท้องถิ่น ภาษาพื้นเมือง \ [E] dialect regional speech \ ห้องเรียน 20050701

ภาษาท่าทาง [E] body language

ภาษาท้องถิ่น [J] ほうげん 方言 \ [T] ภาษาถิ่น \ [E] dialect vernacular

ภาษาธรรมชาติ [E] natural language

ภาษาบาลี [J] パ-リ語 \ [E] Pali

ภาษาปาก [T] ภาษาพูด \ [E] colloquialism

ภาษาฝรั่งเศส [J] フランス語 \ [E] French

ภาษาพิดจิ้น [T] ภาษาแก้ขัด \ [E] pidgin

ภาษาพื้นเมือง [T] ภาษาถิ่น \ [E] dialect, regional speech

ภาษาพูด [J] こうご 口語 はなしことば 話し言葉 \ [E] colloquialism

ภาษามราฐี [J] マラーティー語 \ [E] Marathi

ภาษามลายู [E] Malay

ภาษาราชการ [J] こうようご 公用語

ภาษาลาว [J] ラオス語 \ [L] phaasaa laao

ภาษาสันสกฤต [J] サンスクリット語 \ [E] Sanskrit

ภาษาสเปน [J] スペイン語 \ [E] spanish \ [Sp] espanol

ภาษาหนังสือ [J] 文語 \ [E] written language

ภาษาอังกฤษ [J] えいご 英語 \ [E] English \ [V] tieng Anh \ 20050604

ภาษาฮินดู [E] hindi

ภาษาเขมร [J] クメ-ル語 \ [T] ภาษากัมพูชา ภาษาขอม \ [E] khmer

ภาษาเขียน [J] ぶんご 文語 \ [T] ภาษาทางการ ภาษาสุภาพ \ [E] written language

ภาษาเครื่่อง [J] 機械語 \ [E] machine language

ภาษาเนปาลี [J] ネパール語 \ [E] nepali

ภาษาเยอรมัน [J] ドイツ語 \ [E] German \ ระดับ ที่ 20060610

ภาษาเวียดนาม [J] べとなむご ベトナム語 \ [E] Vietnamese \ [V] tieng Viet

ภาษาเหนือ [J] 北タイ語 チェンマイ語 \ [T] ดำเมือง

ภาษาแม้ว [J] メオ語 \ ชั้นกลาง 20110101

ภาษาไทย [J] たいご タイ語 \ [T] พา-สา-ไท \ [E] n. Thai Thai language, \ 20050718

ภาษาไทยกลาง [J] ひゅうじゅんたいご 標準タイ語 \ [E] n. central Thai central Thai language \

ภาษาไทยถิ่นอีสาน [J] イサーン語

ภาษาไทยเป็นยังไง [J] タイ語はどうですか

ภาษาไทใหญ่ [T]ภาษาฉาน

ภาษิต [J] かくげん 格言 \ [T] พา-สิด \ [E] saying, proverb

ภาษี [J] ぜいきん 税金 \ [E] (pah-see) n. tax, duty, toll, due, customs, \ [T] (น.) เงินที่รัฐบาลเก็บจากราษฎร จากทรัพยสิน จากธุรกิจ เพื่อใชจายในการบริหารหรือการพัฒนาประเทศ (ว.) ไดเปรียบ \ [L] phaasii \ 20050717

ภาษีการค้า [E] pirchase tax, business tax

ภาษีขาออก [J] ゆしゅつぜい 輸出税 \ [E] export duty

ภาษีขาเข้า [J] ゆにゅうぜい 輸入税 \ [E] import duty

ภาษีที่ดิน [J] とちぜい 土地税 \ [E] land tax

ภาษีบริโภค [J] しょうひぜい 消費税 

ภาษีบำรุงท้องที่ [E] local maintenance tax

ภาษีมรดก [J] そうぞくぜい 相続税 \ [E] death tax

ภาษีมูลค่าเพิ่ม [J] 付加価値税 \ [E] value added tax, VAT

ภาษีรายได้ [J] しょとくぜい 所得税 \ [E] income tax

ภาษีรายได้นิติบุคคล [J] 法人所得税

ภาษีรายได้บุคคลธรรมดา 個人所得税,[こじんしょとくぜい]

ภาษีศุลกากร [J] かんぜい 関税 \ [E] tariff customs duty

ภาษีสนามบิน [J] くうこうぜい 空港税

ภาษีอากร [J] ぜい 税 \ [E] taxation, tax

ภาษีเงินได้ [J] しょとくぜい 所得税 \ [E] income tax

ภาษีโรงเรือน [E] property tax

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน [E] property tax, house and land tax

ภิกษุ [E] 男子僧 \ [E] monk \ ป4 20051106

ภูฏาน [地] ブ-タン \ [T] ประเทศ \ [E] Bhutan

ภูดล [E] earth

ภูต [J] れい 霊 あくま 悪魔 \ [T] ปีศาจ ผี \ [E] sprit, ghost, demon

ภูธร [J] こくおう 国王 \ [T] พระราชา, กษัตริย์, พระเจ้าแผ่นดิน, ผู้ทรงแผ่นดิน \ [E] [N] king, See also: monarch,

ภูบดี [J] こくおう 国王

ภูบาท [J] こくおう 国王

ภูผา [J] いわやま 岩山 \ [T] เขาหิน ภูเขา ภูธร \ [E] rocky mountain

ภูม [J] じめん 地面 \ [E] (poo-ma) \ 1. n.S.ground foundation floor \ 2. n.(Cam.)house home \

ภูมิ [J] とち 土地 \ [E] land

ภูมิคุ้มกัน [J] ワクチン 免疫 \ [E] immunity

ภูมิฐาน [J] 威厳のある 貴族の血統 \ [E] be grand, be elegant

ภูมิต้านทาน [J] 免疫,免疫性を与えること \ [E] immunity

ภูมิประเทศ [J] ちけい 地形 景観 \ [E] topography landscope \ ห้องเรียน 20051014 \ ชั้นกลาง 20110101

ภูมิประเทศของประเทศไทย [J] タイの地理 \ ชั้นกลาง 20110104

ภูมิปัญญา [J] ちしき 知識 \ [E] intellect, knowledge

ภูมิปัญยา [J] ちしき 知識 \ [T] ภูมิปญัญา

ภูมิพล [名] プミポン(国王の名前)

ภูมิพลอดุลยเดช [名] ラ-マ9世 プミポン現タイ国王

ภูมิภาค [J] ちほう 地方 \ [E] 1. n. provinces provincial part \ 2. adj. provincial \ ห้องเรียน 20051014 \ ห้องเรียน 20061220 \ ชั้นกลาง 20110101

ภูมิภาพ [E] landscape

ภูมิลำเนา [J] ほんせきち 本籍地 \ [E] hometown \ ห้องเรียน 20070413

ภูมิลำเนาเดิม [J] ほんせきち 本籍地 \ ห้องเรียน 20070420

ภูมิศาสตร์ [J] ちりがく 地理学 \ [T] วืชาภูมิศาสตร์ \ [E] geography

ภูมิอากาศ [J] きこう 気候 \ [E] n. climate weather \ ห้องเรียน 20051014 \ ห้องเรียน 20061103 \ ห้องเรียน 20070331

ภูมิอากาศของประเทศไทย [J] たいのきこう タイの気候 \ ห้องเรียน 20070330 \ ชั้นกลาง 20110104

ภูมิแพ้ [J] アレルギー \ [E] allergy

ภูมิใจ [J] ほこる 誇る \ [T] อ่านว่า พูม-ใจ \ [Is]พู่มใจ \ [E] be proud of \ ป4 20050801 \ ห้องเรียน 20060224

ภูมี [J] こくおう 国王 \ [T] กษัตริย์ พระราชา ภูนาถ \ [E] king

ภูวเนตร [J] こくおう 国王

ภูษา [J] ふくそう 服装 \ [T] เครื่องนุ่งห่ม \ [E] clothes

ภูเก็ต [地] プ-ケット \ [T] จังหวัด \ [E] puket \ ระดับที่๓ 20060522

ภูเขา [J] やま 山 \ [E] mountain \ [Id] gunung \ [V] nui \ ห้องเรียน 200505 \ 20110129

ภูเขาทอง [地] \ [T] กรุงเทพฯ \ ชั้นกลาง 20110101

ภูเขาไฟ [J] かざん 火山 \ [E] volcano

ม [T] มอ ม้า

ม. [J] メ-トル 中高等教育 \ [T] มัธถมศึกษา \ [E] m

ม. 1 [J] ちゅうがくいちねん 中学1年

ม. 2 [J] ちゅうがくにねん 中学2年

ม. 3 [J] ちゅうがくさんねん 中学3年

ม.ค. [J] いちがつ 一月 \ [T] มกราคม \ 20050602

ม.ส. [T]จ.แม่ฮ่องสอน

มกรา [J] りゅう 竜 \ [T] มะงกร \ [E] dragon

มกราคม [J] いちがつ 一月 \ [T] (มะ-กะ-รา-คม, มักอาน มก-กะ-รา-คม) \ [E] January \ [Sp] enero \ [Ph] enero \ [V] thang mot \ [K] me ka raa \ [L] magkoon \ 20050602

มกุฎราชกุมาร [J] こうたいし 皇太子 \ [E] Crown Prince

มคธ [J] マガタ国 \ [E] Bihar

มฆมานพ [人]

มงกุฎ [J] かんむり 冠 \ [T] มง-กุด \ [E] (moong-koot) n. crown, diadem, crest

มงคล [J] しゅくふく 祝福 吉じょう \ [T] มง-คม \ [E] garland lucky \ ห้องเรียน 20060113 \ ป2 20060707

มงคลวาท [J] しゅくじ 祝辞

มงคลวาร [J] きちじつ 吉日

มงคลใด [J] ?? \ ห้องเรียน 20060113

มณฑล [J] しょう 省 \ [E] recinct, county, province

มณฑลยูนนาน [地]

มณี [J]宝石

มณเฑียร [J] おうきゅう 王宮 \ [T] มนเทียร

มณโฑ [J]モント- ラ-マ-ヤナ物語にでてくる魔王トサカンの妻 \ [E] n. name of a character in

มด [J] あり 蟻 \ [E] (mod) \ n. ants, sorcerer, witch doctor \ [My] semut \ 20050602 \ ระดับ ที่ 20060610

มดคันไฟ [J]

มดดำ [J] 黒蟻

มดตะนอย [J]

มดลูก [J] しきゅう 子宮

มดแดง [J] あかあり \ [Is]มด \ [E] red ant

มติ [J] しこう 思考 \ [E] resolution

มติชน [名] 新聞社の名前 \ ห้องเรียน 20060630 \

มติมหาชน [J] せろん 世論 \ [E] public opinion

มธ. [J] タムマサート大学 \ [T] มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มธุ [J] みつ 蜜 \ [T] น้ำผึ้ง \ [E] honey

มธุรส [J] ??

มนตรี [J] だいじん 大臣 \ [E] senior government

มนตรีสภา [J] ないかく 内閣

มนตร์ [J] まじない

มนต์ [J] まじない マントラ \ [E] prayer mantra \ สูตรเสน่หา 20101227

มนต์รักข้าวต้นมัด [名] ドラマの題名

มนิลา [地] マニラ \ [E] manila

มนุษยชาติ [J] じんるい 人類 \ ห้องเรียน 20061020

มนุษยธรรม [J] じんどうしゅぎ 人道主義 ヒューマニズム 人道

มนุษยศาสตร [J] じんるいがく 人類学

มนุษยสัมพันธ์ [J] にんげんかんけい 人間関係 \ ห้องเรียน 20051015

มนุษย์ [J] にんげん 人間 \ [T] มะ-นุด \ [E] man \ ห้องเรียน 20051015 \ ป4 20051015

มรกต [J] エメラルド \ [T] หินมีค่าสีเขียวใบไม้ \ [E] emerald \ ป2 20060622 \ ห้องเรียน 20070714

มรกต กิตติสาระ [地]

มรคา [J] みち 道 \ [E] (mau-ra-kah) \ n. path road way space \ [T] มอ-ระ-คา \ ป4 20080120

มรณกรรม [J] し 死

มรณภาพ [J] しぼう 死亡 し 死 \ [E] death \ ป4 20080114 

มรณะ [J] しぬ 死ぬ \ [E] death

มรณา [J] しぬ 死ぬ \ [E] (mo-ra-nah) \ v. to die \ [T] มอ-ระ-นา \ ป4 20060611

มรดก [J] いさん 遺産 \ [T] อ่านว่า มอ-ระดก \ [E] inheritance, estate \ ป4 20050803 \ ห้องเรียน 20060818

มรดกทางวัฒนธรรม [J] ぶんかいさん 文化遺産

มรดกหกคะเมน [J] ??

มรดกโลก [J]せかいいさん 世界遺産 \ [E] world heritage \ ห้องเรียน 20060113

มรรยาท [J] れいぎさほう 礼儀作法 \ [T] มัน-ยาด \ [E] (mun-yard) n. etiquette, decorum, conduct, behaviour, propriety, rule, custom \ ป4 20051106

มรรยาทการพูด [J] ?? \ ป4 20081203

มรรยาทการฟัง [J] ??

มรสุม [J] きせつふう 季節風 \ [T] (มอ-ระ-สุม) (น.) คราว, คราวพายุ, ลมฝน, คราวลม, ความปั่นปวน \ [E] (mau-ra-soom) \ monsoon, storm \

มล [J] あか 垢

มลทิน [J] おてん 汚点 けってん 欠点 \ ป2 20070630

มลพิษ [J] おせん 汚染 \ [E] pollution \ ป6 20070529 \ ห้องเรียน 20090807

มลพิษทางน้ำ [J] すいしつおせん 水質汚染

มลพิษทางอากาศ [J] 大気汚染

มลพิษทางเสียง [J] たいきおせん 大気汚染

มลภาวะ [J] 汚染 \ ระดับที่๒ 20101225

มลภาวะทางเสียง [J] 騒音 \ ระดับที่๒ 20101225

มลรัฐฟลอริดา [J] ??

มลาย [J] はかいする 破壊する \ [E] (ma-lai) \ v. to break,to die,to destroy,to go hurriedly \ ป4 20050813

มลายู [地] マレ-シア

มวน [J][類] 煙草の本数

มวย [J] けんとう 拳闘 \ [E] boxing

มวยคู่เอก [J] メイントイベント

มวยปล้ำ [J] れすりんぐ レスリング \ ป2 20051106

มวยสากล [J] 国際式ボクシング \ [E] international-style boxing

มวยไทย [J] タイ式 ボクシング \ ระดับ ที่ 20060620

มวล [J] ぜんたい 全体 \ [E] entire, all, whole

มวลชน [J] たいしゅう 大衆 \ [E] n. the multitude the masses \

มวลสาร [J] 質量 \ [E] mass

มวลโลก [J] ぜんせかい 全世界

มหกรรม [J] しゅくが 祝賀 \ [E] cerebration worship \

มหรสพ [J] もようしもの 催し物 イベント \ ป5 20070304

มหันตภัย [J] だいさいがい 大災害 だいさんじ 大惨事

มหัพภาค [J] ??

มหัศจรรย์ [J] ひじょうにきみょうな 非常に奇妙な よにもふじぎな 世にも不思議な \ [T] มะ-หัด-สะ-จัน \ [E] (ma-hud-sa-jun) \ adj. marvellous extraordinary miraculous wonderful amazing marvellous \ ห้องเรียน 20051202 ป4 20081203

มหา [J] いだいな 偉大な \ [T] มะ-หา \ [E] great, large \ ห้อวเรียน 20050805

มหาชน [J] たいしゅう 大衆 \ [E] pubilc

มหาชนรัฐ [J] きょうわこく 共和国 \ [E] republic

มหาดไทย [J] ないむしょう 内務省

มหานคร [J] ??

มหาบัณฑิต [J] しゅうし 修士 \ [E master degree

มหาภารตะ [J]インドの大叙事詩(だいじょじし)マハーバーラタ

มหาราช [J] 大王 \ ป6 20070509

มหาลัย [J] だいがく 大学

มหาวิทยาลัย [J] だいがく 大学 \ [E] n. University \ [V] vien dai hoc \ [L] mahaawithayaalai

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ [名] バンコク大学

มหาวิทยาลัยของรัฐ [J] 国立大学

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ [名] タマサート大学 \ [E] Thamasart University

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย [名] 大学

มหาวิทยาลัยบูรพา [名] ブラパー大学

มหาวิทยาลัยรัฐบาล [J] こくりつだいがく 国立大学

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี [名]

มหาวิทยาลัยรามคำแหง [名] ラムカムヘン大学 \ [E] n. Ramkhamhaeng University \ ห้องเรียน 20060630 \

มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน [J]

มหาวิทยาลัยศิลปากร [E]Silpakorn University

มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด [名] スタンフォ-ド大学

มหาวิทยาลัยหอการคาไทย [J]

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [J]

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเคนตั้กกี้ [J]

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ [名] カセサ-ト大学 タイ国立農科大学 \ [E] Kasetsart University \ 20050605

มหาวิทยาลัยเกียวโด [名] きょうとだいがく 京都大学

มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา [名]

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ [名] チエンマイ大学 \ [E] Chieng Mai university

มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น [名]

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี [名]

มหาวิทยาลัยเปิด [J] 公開大学 

มหาวิทยาลัยเอกชน [J] しりつだいがく 私立大学 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ [名]

มหาศาล [J] こうだいな 広大な たいへん ばくだいな \ [E] 1. adj. great huge enormous immense tremendous mighty \ ห้องเรียน 20050911 \ ระดับที่ 20060703 \ ห้องเรียน 20060818

มหาสงคราม [J] たいせん 大戦

มหาสมุทร [J] たいよう 大洋 \ [E] ocean

มหาสมุทรอินเดีย [地] いんどよう インド洋 \ [E] Indian Ocean

มหาสมุทรแปซิฟิก [地] たいへいよう 太平洋 \ [E] the Pacific Ocean \ ห้องเรียน 20070706

มหาสมุทรแอตแลนติก [地] たいせいよう 大西洋

มหาสารคาม [地] \ [T] จังหวัด

มหาเศรษฐี [J] 大富豪

มหิดล [J] ちきゅう 地球 \ [E] n. earth

มอ [J] はいいろの 灰色の

มอง [J] じっとみる 見つめる 眺める \ [E] (maung) v. to look, to look at, to glance,to direct the eye,to consider,to take care \ ป3 20050625

มองข้าม [J] むしする 無視する \ [E] look over

มองดู [J] めをむける 目を向ける \ [E] v. to look, to look at, to direct the eye \ 20050625 \

มองสบตา [J] みつめる 見つめる

มองหา [J] さがす 探す

มองเห็น [J] みえる 見える

มองโกเลีย [地] モンゴル \ [T] ประเทศ \ [E] Mongolia

มองโลกในแง่ดี [J]

มองโลกในแง่ร้าย [J]

มองไม่ค่อยเห็น [J] よくみえない

มองไม่เห็น [J] みえない 見えない \ [E] not see

มอญ [名] モン族 \ [T] ชื่อชนชาติ \ [E] Mon \ ชั้นกลาง 20110101

มอญซ่อนผ้า [Is]ม่อนซ่อนผ่า

มอบ [J] ていきょうする 提供する \ [E] (maub) v. to assign to, to present,to give,to had over to,to turn over,to deliver,to entrust

มอบหมาย [J] にんむにつかる 任務につかえる

มอบให้ [J] あげる 与える 

มอม [J] ぬる 塗る なする

มอมเมา [J] よわせる

มอมแมม [J] よごれた

มอริเชียส [名]

มอร์ฟีน [J] モルヒネ

มอลตา [地] \ ห้องเรียน 20060623

มอลล์ [J] モール \ [E] mall

มอสโคว์ [地] モスクワ

มอเตอร์เวย์ [J] ??

มอเตอร์ไซค์ [J] オートバイ

มะ [J] さん 君

มะกรูด [J] コブミカン \ [T] ส้มชนิดหนึ่ง \ [E] kaffir lime \ ป2 20050820

มะกอก [J] オリ-ブ \ [Is] บักมวง \ [E] olive \ ป4 20060707

มะกะโท [人] \ ป4 20060202

มะกะโรนี [J] マカロニ \ ชั้นกลาง 20110101

มะขวิด [J] ??

มะขาม [植]タマリンド \ [T] ชื่อไม้ยึนต้น \ [Is]ต้นบักขาม \ [E] tamarind; Tamarindus indica Linn. \ ป2 20050625

มะขามเปียก [J] タマリンドの実 \ ป4 20050803 \

มะค่า [Is]ต้นบักแต้

มะดัน [J] くだもの

มะตูม [J] ベルノキ マンゴーの一品種(植 ミカン科) \ [E] bale fruit \ ป4 20050803

มะนาว [食] タイレモン \ [E] lemon; lime; Citrus aurantifolia \ [Ch] ปะนาว \ ป2 20050625

มะนิลา [地] マニラ \ [T] เมืองหลวงของฟิลิปปินส์ \ [E] manila

มะปราง [J] すももの一種 \ [Is]บักปาง \ [E] plum \ ป2 20050820

มะปริง [J] ??

มะพร้าว [J] ココナッツ \ [Ch]บ่ะป๊าว \ [Is]บักพ้าว \ [E] coconut \ [My] kelapa \ [V] dua \ [M] ouun dii \ ป2 20050820 \ ห้องเรียน 20051015

มะพร้าวอ่อน [J] わかいココナッツ \ ห้องเรียน 20051016

มะพร้าวแก่ [J] じゅくした ココナツ \ ห้องเรียน 20051016

มะม่วง [食] マンゴ \ [Ch] บ่ะม่วง \ [Is]บักมวง บักเฟียง \ [Pt] โหลกหม่วง \ [E] mango \ [M] tha yet thii \ ป2 20050625 \ ห้องเรียน 200505

มะม่วงกวน [J] ??

มะม่วงหิมพานต์ [J] カシューナッツ \ [E] cashew-nut

มะยม [植] スグリ \ [T] star goosebery \ ป2 20050625

มะยมดอง [J] マヨ-ム 果物、梅干しみたいな黄色いお菓子

มะระ [食] ニガウリ \ [Is]หมากผักไส่ \ ป3 20050710

มะรืนนี้ [J] あさって \ [Is]มื่อฮือ \ 20050602 \ ระดับ ที๓ 20060610

มะรืนนี้วันยุด [J] あさっては休日です

มะละกอ [食] パパイヤ \ [Is]บักหุ่ง \ [E] papaya; Carica papaya Linn. \ [V] du du \ ป2 20050625 \

มะลิ [J] じゃすみん ジャスミン \ [Is]มะลิ \ [E] jasmine flower \ ห้องเรียน 20070706

มะหาด [J] 木の名前[T] ไม้มะหาด

มะฮูเซ็ง [E] ??

มะเกลือ [植] 黒たん類 \ [E] ebony \ ป4 20050803

มะเขือ [食] なす 茄子 \ [Ch] บ่ะเขือ \ [Is]บักเขีย \ [Pt] โหลกเคื้อ \ [E] egg plant \ 20050625

มะเขือพวง [植] なすのしゅるい \ [Is]บักแค่ง

มะเขือม่วง [食] なす ナス \ [E] Eggplant

มะเขือยาว [食] ながなす 長茄子 \ [Is]บักเขียหำม่า

มะเขือเทศ [食] トマト \ [Is]บักเขียเคีย \ [Ch] บ่ะเขือส้ม \ [E] tomato

มะเขือเทศเชอรี่ [J] ??

มะเขือเปราะ [J] 白茄子 \ [Is]บักเขียผ่อย

มะเฟือง [食] ゴレンシ (植カタバミ科) ,スターフルーツ

มะเรื่องนี้ [J] しあさって

มะเร็ง [J] がん 癌 \ [E] (ma-reng) \ n. cancer carcinoma malignant tumour \ ห้องเรียน 20050520 \ ห้องเรียน 20061103 \

มะเร็งที่ปอด [J]肺がん

มะเส็ง [J] みどし

มะแม [J]ひつじとし

มะแว้งต้น [J] ??

มะโรง [J] へびどし \ [E] the Year of the Great Snake

มะไฟ [J] 果物の名前 \ [Is]บักพ้าว \ [E] Baccaurua sapida \ ป2 20050625

มัก [J] このむ 好む \ [E] 1. v. to (love like be satisfied) \ 2. adv. often likely usually habitually generally \ ป3 2060707

มักกะสัน [地]

มักกะโรนี [食] マカロニ \ [E] macaroni

มักกิน [J]くいしんぼう

มักคุ้น [J] よくしっている

มักง่าย [J] いいかげん

มักจะ [J] しがちな \ [T] ตรงข้าม แทบจะ \ ห้องเรียน 20060210 \ ห้องเรียน 20070302

มักน้อย [J] よくのない 欲のない

มักมาก [J] どんよくな 貪欲な

มัคคุเทศก์ [J] あんないにん 案内人 \ [E] guide \ ระดับที่๑ 20060526

มังกร [J] りゅう 龍 \ [E] dragon \ ป4 20081207

มังกรจีน [J] ちゅうごく 中国

มังคุด [食] マンゴスチン \ [Is]บักมังคุด \ [E] (mung-kood) \ n. Garcinia mangostana \ ห้องเรียน 20050506 \

มังสาหาร [J] ??

มัจจุราช [J] まおう 魔王 \ [E] satan, God of Death

มัจฉา [J] さかな 魚 \ [T] มัด-ฉา \ ปลา \ ป4 20050813

มัชฌิมบุรุษ [J] 中肉中背の人

มัชฌิมยาม [J] よるの12じ 夜の12時 \ [E] n.P. midnight \ [T] เที่ยงคืน \ ป4 20050806

มัชฌิมวัย [J] ちゅうねん 中年

มัด [J] しばる 縛る \ [E] to bind \ ป3 20050628 \ ห้องเรียน 20051206

มัดกล้าม [J] きんにく 筋肉 \ [E] muscle

มัดจำ [J] まえきん 前金 \ [E] n. deposit

มัธยม [J] ちゅうきゅう 中級 \ [E] (mut-ta-yom) \ 1. n. secondary education,middle school,high school

มัธยมต้น [J] しょきゅうちゅうがく 初級中学

มัธยมศึกษา [J] ちゅうこうとうきょういく 中高等教育 \ [T] อักษร ย่อว่า ม. \ [E] high school \ education, secondary education

มัธยัสถ์ [J] せつやくする 節約する

มัน [食] いも あぶらっぽい それ \ [Is]มัน \ 20050604

มันทอด [食] ポテトチップ

มันฝรั่ง [食] じゃがいも \ [E] potato, Solanum tuberosum

มันฝรั่งทอด [食] ポテトフライ \ [T] เฟรนช์ฟราย

มันมาก [J] とてもあぶらぽい

มันสมอง [J] のうみそ \ [E] brain

มันสำปะหลัง [Is]มันสำปะหลัง \ [E] cassava \ [T] ต้น

มันส์ [J] おもしろい

มันห่อ [J] クルミ

มันเกินไป [J] あぶらっぽい

มันเคยบอกว่ามันไม่ชอบอาหารมันนะ [E] He used to tell me that he doesn’t like oily food

มันเทศ [食] いも さつまいも \ [Is]มันแก่ว \ [E] n. sweet potato

มัมมี่ [J] ミイラ \ [E] mummy

มัลดีฟส์ [J] ??

มัลติมีเดีย [E] multi media

มัว [J] まよう \ [E] (moah) adj. dim indistinct gloomy blurred cloudy not clear

มัวเมา [J] まよう

มัวแต่ [J] 熱中している

มัสตาร์ด [食] マスタ-ド \ [E] mustard

มัสมั่น [J] 回教徒風カレー \ [E] a spicy Muslim curry

มัสยิด [J] モスク

มัสสุ [J] ひげ

มั่กคุเทศก์ [J] あんないにん 案内人

มั่ง [J] たしょう 多少

มั่งคั่ง [J] ゆうふくな 富裕な 豊富な 金持ちの

มั่น [J] しっかりした 確実な \ [E] (mun) adj. stable secure certain sure \ ป2 20050802

มั่นคง [J] あんていしている 安定している あんぜんな 安全な \ ป3 20050710 \ ห้องเรียน 20070713

มั่นใจ [J] しんねんのある 信念のある かくしんして 確信して じしんがある 自信がある \ [T] [ADV] confidently, See also: certainly; surely

มั่นใจไหม [J] じしんある? 自信ある?

มั่ว [J] いいかげん \ ห้องเรียน 20051118

มั่วซั่ว [J] ??

มั่วสึม [J] ??

มั้ง [J] たぶん

มั้ย [J] か 疑問 口語

มา [J]くる 来る \ [E] (mah) 1. v. to come, to approach \ [L] maa \ [K] mook \ [My] datang \ [Tm] waa \ [V] qua \ \ NHK 20050602

มาก [J] おおい 多い \ [E] much many \ [Ch] นัก มาก \ [Is] หลาย \ [Pt] คาลุ่ย \ [Sp] mucho \ [V] lam \ [L] laay \ 20050604 \ ระดับที่ 20060522

มากกว่า [J] いじょう 以上 \ [E] more than

มากขึ้น [J] ふえる 増える おおくなる 多くなる \ ห้องเรียน 20060728 \ ระดับที่๒ 20101224

มากทีเดียว [J] ずいぶん

มากที่สุด [J] もっとも

มากบ้าง [J] おおくもある

มากมาย [J]ひじょうにおおい 非常に多い \ [E] a lot \ 20050718

มากยิ่งขึ้น [J] いっそう 一層

มากหลาย [J] たくさん \ [T] มากมาย

มากิน [J] ??

มากเกินไป [J] おおすぎる 多すぎる

มากไป [J] おおすぎる 多すぎる

มาก็ดีไม่มาก็ดี [J] きてもこなくてもいい 来ても来なくてもいい。

มาก่อนได้ก่อน [J] 早い者勝ち,先着順

มาฆ [J] 陰暦の3月

มาฆบูชา [J] 陰暦の3月におこなう 僧徒の大会 \ [T] จาตุรงคสันนิบาต \ [E] [N] Magha Puja Day

มาจากญี่ปุ่น [J] にほんからきました 日本から来ました \ [K] mook pii srok capon

มาจากบ้าน [J] いえからきた 家から来た

มาจากไหน [J] どこからきましたか

มาช้า [J] おくれる 遅れる \ 20050604 \ ห้องเรียน 20061027

มาตร [J] どすう 度数 \ [E] meter

มาตรการ [J] きじゅん 規準 \ [E][N] measure \ Sample: กรมอาชีวศึกษามีมาตรการต้านยาเสพติดแนวใหม่ \ Def: วิธีการที่จะทำให้ได้รับผลสำเร็จ \

มาตรฐาน [J] ひょうじゅん 標準 \ [E] standard \ ป6 20070529 \ ห้องเรียน 20070511

มาตรา [J] せいど 制度 \ [E] system

มาตราเมตริก [J] め-とるほう メートル法

มาตั้งแต่กี่โมง [J] 何時からきてますか? \ ชั้นกลาง 20110102

มาตา [J] はは 母 \ [E] mother

มาตุ [J] はは 母 \ [T] แม่ \ [E] mother

มาตุฆาต [J] ははおやごろし 母親殺し

มาถึง [J] つく 着く \ [E] arrive

มานะ [J] にんたい 忍耐 \ ป6 20070508

มาบ [J] ていち 低地 \ [T] ที่ลุ่มกล้างใหญ่ \ [E] (marb) \ n.swamp marsh large body of water \

มาบุญครอง [地] マーブンクローン \ MBK

มาบุญครองเซ็นเตอร์ [地] マーブンクローン センタ

มาบ้างไม่มาบ้าง [J] きたり こなかったり 来たり来なかったり

มาประชุมสาย [J] 会議に遅れる

มาพบ [J] あいにくる 会うに来る

มาพอดี [J] ちょうどやってくる

มาม่า [名] ラ-メンの商品名 \ 20050604

มายองเนส [食] マヨネ-ズ

มายังไง [J] どうやってきたの

มายา [J] まぼろし 幻 \ [E] illusory, illusive

มายากร [J] まじゅつし 魔術師

มายากล [J] まほう 魔法 \ [E] n. conjurer artificer juggler illusionist \ ห้องเรียน20050527

มายาวี [J] さぎし 詐欺師

มาร [J] あくま 悪魔

มารดร [J] ??

มารดา [J] はは 母 \ [T] มาน-คา แม่ \ [E] mother \ ห้องเรียน 20060804

มารยา [J] ふりをする

มารยาท [J] れいぎ 礼儀 \ [T] ความสุภาพเรียบร้อบ \ [E] (mah-ra-yard) \ n. manners etiquette \ ป4 20050811 \ ห้องเรียน 20060728

มารยาทดี [J] れいぎただしい 礼儀正しい \ [T] มารยาทงาม

มารยาทไทย [J] タイの礼儀作法

มารษา [J] うそ 嘘

มารับ [J] むかえにくる 迎えに来る

มาราธอน [J] マラソン \ [T] การวิ่งระยะไกล \ [E] marathon

มารีศ [J] ?? \ [T] มา-รีด

มาร์กอส [名]

มาร์ค [人] mark

มาร์คหน้า [J] ??

มาร์เกตแชร์ [E] market sell

มาร์เก็ต [E] market

มาลัย [J] はなわ 花環 \ [T] พวงมาลัย

มาลา [J] はな 花 \ [T] ดอกไม้ \ [E] (mah-lah) n. flower hat wreath garland necklace rosary order

มาลาเรีย [J] マレーシア \ [E] Malaya

มาลี [J] はな 花 \ [T] ดอกไม้

มาศ [J] きん 金 \ [T] ทอง \ [E] (mard) n. gold valuable precious thing sulphur \ 20050623

มาส [J] つき 月 \ [E] (mard) 1. n.S.P. moon month

มาสาย [J] ちこくする 遅刻する \ [Ch]มาขวาย \ ห้องเรียน 20061027

มาสายบ่อย [J] よく遅刻する

มาสเตอร์ [J] マスタ- \ [E] master

มาส์ค [J] マスク \ [E] mask

มาหา [J] あいにくる 会いに来る \ ป2 20050602

มาเก๊า [地] macau

มาเถิด [J] きなさい

มาเที่ยว [J] あそびにくる

มาเฟีย [J] マフィア \ [E] Mafia \ ห้องเรียน 20070223

มาเมื่อไร [J] いつきますか

มาเยี่ยม [J] たずねてきた

มาเยือน [J] ??

มาเลย์ [J] マレ-

มาเลเซีย [地] マレ-シア \ [T] ประเทศ

มาแตร์เดอี [名] 学校の名前 \ ห้องเรียน 20070209

มาใหม่ [J] またくる また来る

มาให้ได้ [J] かならずくる 必ず来る

มิ [J] でない \ [E] no \ ป2 20050802

มิ น่า [J] どうりで

มิ.ย. [J] ろくがつ 6月 \ [T] เดือนมิถุนายน \ [E] June

มิค [名]

มิฉะนั้น [J] そうでなければ \ ป3 20050628

มิชอบ [J] ふせいな

มิด [J] おおう 覆う \ [E] tight, close \ ห้องเรียน 20061110

มิดี [J] よくない 良くない

มิตซูบิช [名] みつびし 三菱

มิตร [J] ゆうじん 友人 \ [T] มิด เพื่อน \ [E] (mit) n.S. friend, companion \ ป2 20050805 \ ห้องเรียน 20070316

มิตรจิตมิตรใจ [E] friendly relations

มิตรธรรม [J] こうゆうかんけい 交友関係 \ [T] มิด-ตระ-ทำ \ ป4 20050806

มิตรภาพ [J] ゆうじょう 友情 ゆうこう 友好 \ [T] มิด-ตระ-พาบ ความเป็นเพื่อน \ [E] n.S. friendship,friendliness,cordiality \ [L] mit ta phaap \ ป4 20060110 \ ห้องเรียน 20061220 \ 20110129 \

มิตรสหาย [J] ゆうじん 友人 \ [T] มิด-สะ-หาย \ เพื่อนฝูง \ ป4 20050806 \ ห้องเรียน 20051009

มิติ [J] りっぽう 立体 \ [E] (mi-ti) \ n.S. measurement dimension

มิถุน [J] ふたござ 双子座

มิถุนายน [J] 6がつ 6月 \ [T] เดือนมิถุนายน \ Sample: กษัตริย์ฮุสเซนควบคุมเยรูซาเล็มมาจนถึงเดือนมิถุนายน 1967 \ Def: ชื่อเดือนที่หกตามสุริยคติ ซึ่งเริ่มด้วยเดือนมกราคม \ [E] june \ [Sp] junio \ [Ph] hunyo \ [K] khae mitinaa \ [Id] juni \ [V] thang sau \ [K] mi tho naa

มินท [E] mint

มินิคอนเสิร์ต [E] mini concert

มิน่า [J] ??

มิน่าล่ะ [J] なるほど \ [T] มิน่าเล่า

มิน่าเล่า [J] なるほど

มิราเคิล [E] miracle

มิลลิกรัม [J] ミリグラム \ [E] mg mili gram

มิลลิเมตร [J] ミリメ-トル \ [T] ม.ม. \ [E] mm

มิวสิก [E] music

มิวสิค [E] music

มิส [E] Miss

มิสยูนิเวิร์ส [E] miss univers

มิสเตอร์โดนัท [J] ミスタードーナッツ \ [E] Mister doonat

มิสไทยแลนด์ [E] miss thailand

มิหนำซ้ำ [J] そのうえ \ ห้องเรียน 20061117

มิเตอร์ [J] メ-タ- \ [E] meter

มิเตอร์ไฟฟ้า [J] でんりょくけい 電力計

มิใด้ [J] できぬ

มิ่ง [J] [人] 保護 援助 \ ป6 20070620 \ สะใภ้เจ้าสัว 20110103

มิ่งขวัญ [J] 好きな人 アイドル \ ป2 20060818

มี [J] ある \ [L] mii \ [K] mien \ [Id] ada \ [V] co \ [My] ada \ 20050602

มี.ค. [J] さんがつ 三月 \ [T] เดือนมีนาคม \ [E] March

มีกลิ่น [J] におう 臭う \ [E] smell

มีกำไร [J] もうけがある 儲けがある \ [E] profit

มีกิก๊ [J] うわき

มีขาย [J] うっている 売っている

มีครับ [J] あります

มีควัน [J] けむい 煙い \ [E] smoky

มีความผิด [J] 罪のある \ [E] commit a mistake

มีความมั่นใจ [J] じしんがある 自信がある

มีความรับผิดชอบดี [J] しっかりした

มีความสุข [J] しあわせだ 幸せだ \ [E] happy

มีความหมายว่า [J] 意味をもっている

มีความเป็นเส่วนตวสูง [J] プライドが高い \ พบ ห้องเรียน20050527

มีความแตกต่างระหว่งความจนกับความรวย [J] ひんぷのかくさ 貧富の隔差

มีคุณค่า [J] かちがある 価値がある 

มีค่า [J] かちがある 価値がある

มีชัย [J] かつ 勝つ

มีชีวิต [J] いきている 生きている

มีชีวิตอยู่ [J] いきる 生きる \ 20050602

มีชื่อ [J] ゆうめいな 有名な

มีชื่อเสียง [J] ゆうめい 有名

มีชื่อเสียงทางแต่งเพลง [J] 作曲で有名

มีชู้ [J] うわき 浮気 \ ห้องเรียน 20090920

มีด [J] かたな 刀 \ [E] (meed) n. knife \ [L] miit \ [My] pisau \ [V] dao \ ห้องเรียน 20060317

มีดคว้าน [J] ?? \ ป2 20051004

มีดทำครัว [J] ほうちょう 包丁

มีดบาด [J] 刃物で傷を負う

มีดพร้า [J] ?? \ ป2 20051004

มีดโกน [J] かみそり 剃刀 \ [E] n. razor \

มีดโกนหนวด [J] ひげそり \ [E] shaver

มีดโต [J] 大型ナイフ

มีดโต้ [J] かたな 刀

มีทั้งบ้านและรถยนต์ [J] 家も車もあります

มีทีท่าว่า [J] 気配がある

มีทีท่าว่าจะชนะ [J] 勝ちそう

มีทีวี [J] テレビツキ

มีที่มา [J] ゆらいがある 由来がある

มีท้อง [J] にんしんする 妊娠する \ [E] pregnant \ ป4 20050806

มีธุระ [J] ようじがある 用事がある 

มีนบุรี [地] \ [E] minburi

มีนัด [J] やくそくがある 約束がある

มีนาคม [J] さんがつ 三月 \ [T] มีน มี.ค. \ [E] march \ [Sp] marzo \ [Ph] marso \ [V] thang ba \ [K] khae miinaa \ [L] miinaa

มีน้ำปลาไหม [J] ナムプラ-はありますか \ [E] Do you have any fish source?

มีน้ำใจ [J] しんせつでやさしい

มีประโยชน์ [J] やくにたつ 役に立つ \ [T] เป็นประโยชน \ [E] useful

มีปลาไหม [J] 魚がありますか?

มีปัญหาอะไร [J] なにか問題がある

มีปัญหาอะไรรึ [J] どうしたの

มีปากมีเสียง [J] 言い争う \ [T] ทะเลาะกัน

มีผล [E] fruit

มีพัดลม [J] せんぷうきつき 扇風機ツキ

มีพายุ [J] ??

มีราคา [J] 高価になる \ [E] bear a price

มีฤทธิ์ [J] ?? \ [T] มี-ริด \ [E] possess supernatural \ ป2 20050820

มีลาภ [J] こううんな 幸運な \ [E] be lucky \ ป4 20050811

มีสิทธิ์ [J] けんりがある 権利がある

มีหน้าที่ [J] ぎむがある 義務がある

มีหน้ามีตา [J] めだった

มีห้องว่างไหม [J] あいている部屋がありますか \ [Ch] มีห้องว่างก่อ

มีอคติ [J] へんけんをもつ 偏見を持つ

มีอยู่ [J] ある 有る

มีอะไร [J] なんですか 何ですか

มีอะไรน่าทาน [J] なにがおいしそうですか

มีอะไรบ้าง [J] どんなものがありますか

มีอะไรหรือ [J] なんでしょうか

มีอันตราย [J] あぶない 危ない

มีอาหารอะไรบ้าง [J] どんな料理がありますか

มีอ่างอาบน้ำ [J] バス付き

มีเครื่องดื่มไหม [J] のみものはありますか 飲み物はありますか

มีเงินแล้วไม่ใช่ว่าจะทำอะไรก็ได้ [J] お金があったら、何してもよいわけではない

มีเมฆ [J] くもり 曇り

มีเยอะ [J] たくさんあります

มีเยอะแยะ [J] たくさんあります

มีเวลา [J] じかんがある 時間がある

มีเวลาว่าง [J] ひまがある 暇がある

มีเวลาไหม [J] じかんがありますか 時間がありますか

มีเสน่ห์ [J] みりょくてきな 魅力的な \ [E] attractive

มีเหงื่อออก [J] 汗が出る

มีเหลือ [J] あまる 余る

มีแต่ลูกค้าคนญี่ปุ่น [J] 日本人の客しかいない \ ระดับสูง 20101225

มีแถมด้วย [J] おまけ付

มีแอร์ [J] エアコンあり

มีโอกาส [J] きかいがある 機会がある \ ชั้นกลาง 20110101

มีใครบ้าง [J] どんな人がいますか

มีใจ [J] 好きだ 気がある

มีใช้ [J] つかえる

มีไข้ [J] ねつがある 熱がある \ [E] fever

มีไข้นิดหน่อย [J] すこし熱がある 

มีไม่ [J] ありますか \ [L] mii boo

มี่ [J] さわがしい 騒がしい

มึง [J] あなた おまえ 貴様

มึน [J] ぼっとする \ สูตรเสน่หา 20101227

มึนงง [J] きがとおくなる

มึนหัว [J] ??

มึนเมา [J] ほろよいになる

มึนไหม [J] ふらふらする

มืด [J] くらい 暗い \ [Is]คำ \ [E] dark \ ป2 20050820

มืดค่ำ [J] うすぐらい 薄暗い

มืดมน [J] くらい 暗い

มือ [J] て 手 \ [E] hand \ [L] muu \ [V] tay \ [My] tangan

มือขวา [J] みぎて 右手 \ [E] right hand \ ป2 20050820

มือขึ้น [J] 幸運が続く \ [E] be in luck, have good luck,

มือซ้าย [J] ひだりて 左手 \ [E] left-hand,left hand \ ป2 20050820 \

มือดี [J] めいじん 名人 \ [E] good, skilled

มือถือ [J] けいたいでんわ 携帯電話 \ [Id] handphone \ [V] dien thoai di dong

มือปืน [J] ガンマン \ [E] n. gunman, bodyguard with a gun \ 20050703

มือมน [J] まっくら 真っ暗 \ ห้องเรียน 20061027

มือสมัครเล่น [J] しろうと 素人 アマチュア \ ห้องเรียน 20050826 \ ห้องเรียน 20060224

มือสอง [J] ちゅうこの 中古の \ [E] secondhand

มือสะอาด [J] ??

มือหนึ่ง [E] master hand

มืออาชีพ [J] プロ くろうと 玄人 \ ห้องเรียน 20050820 \ ห้องเรียน 20060224

มือเบา [J] てさきがきよう \ [E] light-handed

มือเปล่า [J] すでで 素手で てぶら \ [T] \ ไม่มีอะไรในมือ ไม่ได้อะไรเลย \ [E] nothing \ ป4 20050805

มือแข็ง [J] てがかたい 手が硬い \ [T] ไม่ไหว้คนที่ควรไหว \

มือใหม่ [J] しんまい 新米 \ [E] n. newhand beginner \ 20050717 \ ห้องเรียน 20050826

มือไม่ว่าง [J] てがあいてない 手が空いている

มือไว [J] てがはやい 手が早い \ [E] pickpocket

มื้อ [J] しょくじのかいすい 食事の回数

มื้อเย็น [J] ゆうしょく 夕食

มุ [J] 頑張る

มุก [J] しんじゅがい 真珠貝 \ [E] n. pearl oyster

มุกดา [J]オパール

มุกดาหาร [地] \ [T] จังหวัด

มุข [J] かお 顔 \ [E] (mook) n.S.P. face \ 20050605

มุขบุรุษ [J] しゅのう 首脳 \ [E] head of state

มุง [J] あつまる 集まる \ [E] (moong) v. to put on a roof,to roof,to cover with roofing,to thatch,to be roofed with,to crowd around \ ป2 20050625

มุงจาก [J] やねをふく 屋根をふく

มุงดู [J] とりかこんでみる 取囲で見る集まって見学する \ [E] v. to crowd around \ 20050602 \

มุงสังกะสี [J] トタン板で葺く

มุทิตา [J] じひ 慈悲

มุม [J] かど 角 \ [E] (moom) n. angle, corner, angularity, nook, niche, \ ห้องเรียน 20070615

มุมกลับ [J] 反射角 \ [E] reflex angle

มุมฉาก [J] ちょくかく 直角 \ [E] right angle

มุมถนน [J] 道路の曲がり角

มุมน้ำเงิน [J] 青コーナー

มุมมอง [J] してん 視点 \ [T] ข้อคิดเห็น, แง่มุม, ความคิดเห็น, แง่คิด, ทัศนคติ, ทรรศนะ \ [E] [N] view point, See also: angle; aspect; point of view

มุมห้อง [J] へやのかど 部屋の角

มุมานะ [J] せっきょくてき 積極的

มุสลิม [J] イスラム教徒

มุสา [J] うそをつく

มุ่ง [J] いとする 意図する

มุ่งมั่น [J] じしん 自信

มุ่งมาด [J] きたいする 期待する \ [E] look foward to

มุ่งร้าย [J] あくいをだく 悪意をだく

มุ่งหน้า [J] めざす 目指す \ [E] advance towards \ สูตรเสน่หา 20101230

มุ่งหมาย [J] こころざす 志す もくてき 目的 \ ป6 20070707 \ ห้องเรียน 20060113

มุ่งหวัง [J] きぼうする 希望する

มุ่งใจ [J] ??

มุ่น [J] たばねる 束ねる \ [E] (moon) \ v. to twist up to do up one’s hair \ ป4 20050801

มุ้ง [J] かや 蚊帳 \ [E] (moong) \ n. mosquito net \ [L] mog \ ป2 20050605 \ ห้องเรียน 20070525

มุ้งลวด [J] かなあみ 金網 \ [E] n. mosquito curtain mosquito wire screen \ ป4 20050806

มูกเลือด [J] せきり 赤痢

มูน [J] おか 岡

มูล [T] きそ 基礎 \ [E] (moon) \ 1. n. prize,cost,capital,dung,feces,excrement

มูลค่า [J] かち 価値 \ [E] n. value price \

มูลค่าของที่ดิน [J] ちか 地価

มูลฐาน [J] きそ 基礎 \ [E] origin

มูลนิธิ [J] ききん 基金 \ [E] n. foundation \

มูลเหตุ [J] げんいん 原因 \ [E] cause

มูเซอ [名] \ [E] Musso, a mountain tribe in the northern thailand

มูเซอแดง [名] \ [E] Laha Na

มเหสี [J] じょうおう 女王 \ [T] ราชินี \ ป4 20060110

มโนราห์ [J] ?? \ [T] มโนห์รา โนรา

ม็อบ [J] ぼうどう 暴動 \ [E] mob

ม่วง [J] むらさきの

ม่อย [J] うたたねする

ม่าน [J] カ-テン \ [E] curtain \ ป3 20050710

ม่านตา [J] 眼球 \ [E] n. iris (of the eye)

ม่าย [J] みぼうじん 未亡人 男やもめ \ [T] ใช้้ว่าหม้ายก็มี

ม่าเหนี่ยว [J] ??

ม้วน [J] まく 巻く \ ห้องเรียน 20060419

ม้วย [J] しぬ 死ぬ \ [E] die

ม้า [J] うま 馬 \ [Is]ม่า \ [E] horse \ [V] ma, con ngua \ [L] maa \ 20050604

ม้า [人] \ สะใภ้เจ้าสัว 20110103

ม้านั่ง [J] ながいす

ม้าน้ำ [J] タツノオトシゴ

ม้าม [J] ひ臓

ม้ามังกร [J] ?? \ ป3 20050710

ม้ามืด [J] ダ-クホ-ス \ [E] n. black-horse,one who wins the race or competition unexpectedly

ม้ายาว [J] べんち ベンチ \ [E] bench \

ม้าลาย [J] しまうま \ [E] n. zebra,Equus zebra

ม้าแข่ง [J] きょうそうば 競走馬

ยก [J] あげる 揚げる \ ป2 20050802

ยกขึ้น [J] もちあげる

ยกตัวอย่าง [J] 例を挙げる

ยกตัวอย่างเช่น [J] たとえば 例えば

ยกทรง [J] ブラジャ- \ [E] n. brassiere uplift bra

ยกธง [J] 旗をあげる \ [E] [V] surrender, See also: yield; give up; accept defeat

ยกน้ำหนัก [J] じゅうりょうあげ 重量挙げ \ [E] v. to lift weight

ยกพระ [J] ??

ยกพวก [J]大勢で

ยกมือ [J] てをあげる 手を挙げる \ ป2 20080121 

ยกย่อง [J] しょうさんする 称賛する \ [T] สรรเสริิญ \ ห้องเรียน 20060217 \ ห้องเรียน 20060818 \ ระดับที่๒ 20101225

ยกระดับ [J] ??

ยกเค้า [T] หมายถึง ถูกขโมย

ยกเลิก [J] キャンセルする \ [E] [V] cancel \ cancellation \ ห้องเรียน 20051016

ยกเว้น [J] じょがいする 除外する \ 20050703 \ ระดับที่ ๓ 20060610

ยกเว้นค่าธรรมเนียม [J] ??

ยกเว้นค่าวีซ่า [J] ビザ代を免除する

ยกเว้นปลาดิน [J] さしみいがい 刺身以外

ยกเว้นภาษี [J] ひかぜい 非課税

ยกเว้นวันอาทิตย์ [J] にちようびいがい 日曜日以外 \ ชั้นสูง 20101225

ยกเว้นวันเสาร์ [J] どようびいがい 土曜日以外

ยกเว้นอาทิตย์ [J] 日曜日を除いて \ ชั้นกลาง 20110104

ยกเว้นอ่านหนังสือ [J] 本を読む以外なら \ ชั้นสูง 20101225

ยกเว้นเบียร์ [J] ビール以外なら \ ชั้นสูง 20101225

ยกโทษ [J] つみをゆるす 罪を許す

ยกใหญ่ [J] たいりょうの 大量の

ยกให้ [J] ぞうよする 贈与する

ยกไม่ไหว [J] もちあげれない

ยงยุทธ [名] \ [T] เพราะอากาศ เปี่ยนแปลงบ่อย \ พ่อของป้อม

ยงโย่ [J]落ち着かない

ยด [T]ลิง

ยติภังค์ [J] ??

ยธ. [T]กระทรวงยุติธรรม

ยนตร์ [J] えんじん エンジン \ 20050604 \

ยมนา [T] ยน-มะ-นา \ แม่น้ำใหญ่ \ [E] (yom-ma-nah) \ n. large river,name of a river in India \

ยวน [J]魅惑する

ยวบ [J] ほうかい 崩壊

ยศ [J] ちい 地位 \ [E] (yod) \ 1. n. rank,dignity \ ป3 20050803

ยอ [J] \ [Is]ญอ

ยอกร [J] \ [T] ยกมือไหว้ \

ยอด [人][J] ちょうじょう 頂上 合計 \ [E] (yod) 1. n. top peak \ ป2 20070630 \ ห้องเรียน 20063010 \ ระดับ ที่๒ 20101224

ยอดขาย [J] うりあげ 売り上げ \ ห้องเรียน 20061020

ยอดจำนวน [J] ごうけい 合計

ยอดดี [J]最善の

ยอดนิยม [J] にんきぜっちょうの \ 人気ぜっちょうの

ยอดฮิต [J] 非常に人気がある

ยอดเขา [J] やまのちょうじょう \ 山 の頂上 \ ห้องเรียน

ยอดเยี่ยม [J] さいこう 最高 \ ห้องเรียน 20060804

ยอม [J] みとめる 認める \ [E] (yaum) \ v. to allow to let to agree to permit \ ป2 20060818

ยอมจะ [J] 当然なことながら \ ระดับที่๒ 20101225

ยอมรับ [J] どういする 同意する \ ป2 20050710 \ ห้องเรียน 20070316

ยอมให้ [J] ゆるす 許す

ยะลา [地] ヤラ- \ [T] จังหวัด \ [E] yala

ยัก [J]横取りする

ยักคอ [J] ??

ยักคิ้ว [J] ?? \ [E] raise one’s eyebrows \ ห้องเรียน 20070427 \ สะใภ้เจ้าสัว 20110103

ยักยอก [J] つかいこむ 使い込む

ยักย้าย [J]移転する

ยักษี [J] ?? \ [T] ยักษ์

ยักษ์ [J] おに 鬼 \ [T] ยัก \ 20050604

ยักไหล่ [J] かたをすくめる \ [E] shrug

ยัง [J] まだ \ [V] chua \ [L] yag

ยังกะ [J] まるで

ยังกะพายุ [J] たいふうのように 台風のように

ยังกะวัง [J] 王宮のように

ยังกะหิน [J] 石のように

ยังกินไม่เสร็จ [J] まだたべおわってない

ยังขยันอีกด้วย [J] さらに勤勉です

ยังคง [J]いまなお

ยังดูสาวๆอยู่เลย [J] ?? \ ห้องเรียน 20050729

ยังดูหนุ่มอยู่เลย [J] ?? \ ห้องเรียน 20050729

ยังดูไม่แก่ [J] まだ 老人にはみえない \ ห้องเรียน 20050729

ยังนี้ [J] このように

ยังมีอีกอย่าง [J] もうひとつあります

ยังอ่านยากอีกด้วย [J] さらに読みにくい

ยังไง [J] どのように \ [E] how \ ระดับ ที่ ๔ 20060618

ยังไง ๆ ก็ [J] いくら

ยังไงก็ [J] とにかく

ยังไงก็ได้ [J] どちらでもいい

ยังไม่ [J] まだしていない

ยังไม่ชิน [J] まだ慣れていない

ยังไม่ทราบ [J] まだわかりません

ยังไม่ทัน [J] まだしていないのに \ ระดับสูง 20101225

ยังไม่ทันขึ้นเลย [J] まだのっていないのに \ ระดับสูง 20101225

ยังไม่ทันหายไอ [J] まだせきがなおっていないのに \ ระดับสูง 20101225

ยังไม่ทันใส่เลย [J] まだきていないのに \ ห้อง้รียน 20070706

ยังไม่นอน [J] まだねてません

ยังไม่พอใช้ [J] まだ十分つかえない

ยังไม่มา [J] まだきていない \ ระดับที่ 20060618

ยังไม่มาเลย [J] まだきていない

ยังไม่มีท่าว่าจะหยุดเลย [J] まだやみそうにない \ ระดับทสูง 20101225

ยังไม่ยอม [J] まだみとめない まだ認めない

ยังไม่รู้เรื่องอยู่ดี [J] あいかわらずわからない

ยังไม่ว่าง [J] まだあかない

ยังไม่เสร็จ [J] まだできていない

ยังไม่แก่ [J] まだふけていない

ยังไม่แน่ [J] まだはっきりしない

ยังไม่ได้จอง [J] まだ予約していない

ยัด [J] つめる 詰める

ยัดเยียด [J] ぎっしり詰まった

ยัดไส้ [J] つめる 詰める

ยัน [J] ささえる 支える

ยันต์ [Is]ผ่ายั้น

ยับ [J] しわになる

ยับเยิน [E] [V] be damaged

ยัย [J] ??

ยัยหมิง [名] สูตรเสน่หา

ยั่ว [J] のりもの 乗り物

ยั่วยุ [J] 怒らせる

ยั่วเย้า [J] からかう

ยั่วใจ [J]

ยา [J] くすり 薬 \ [E] medicine \ [My] ubat \ [V] thuoc

ยาก [J] むずかしい 難しい \ [E] difficulty \ [L] niak \ [V] kho \ [My] susah

ยากจน [J] ひんこん 貧困 \ [E] poverty be poor \ ป2 2050802 \ ห้องเรียน 20050911 \ ห้องเรียน 20051009 \ ห้องเรียน 20061124

ยากตรง [J] たいへん難しい

ยากระตุ้นประสาท [J] かくせいざい 覚醒剤 \ ห้องเรียน 200702016

ยากลำบาก [J] 苦凶

ยากันยุง [J] かとりせんこう 蚊取線香 \ [E] n. mosquito-repellent, mosquito coil, mosquito stick \ 20050605 \

ยากันแมลง [J] むしよけ 虫よけ

ยากเกินไป [J] むずかしすぎる

ยาคุมกำเนิด [J] ひにんやく 避妊薬 \ ห้องเรียน 20060630

ยาคู [T] ขนมชนิดหนึ่งทำด้วยข้าวอ่อน ๆ

ยาฆ่าเชื้อ [J] しょうどくざい 消毒剤 \ [E] disinfectant

ยาฆ่าแมลง [J] さっちゅうざい 殺注剤 \ ป2 20050802 \ ห้องเรียน 20050715

ยาง [J] ゴム タイヤ \ [E] rubber

ยางพารา [J] ごむのき ゴムの木 \ [E] [N] rubber tree, See also: hevea brasiliensis \ ป4 20050813 \ ชั้นกลาง 20110104

ยางมะตอย [J] ??

ยางยืด [J] ゴムヒモ

ยางรถ [J] タイヤ \ [E] n. tyre,tire \ 20050718

ยางรัด [J]輪ゴム

ยางลบ [J] けしごむ 消しゴム \ [Is]ยางลบ \ [E] n. eraser,rubber \

ยาจก [J]こじき

ยาจีน [J] かんぽうやく 漢方薬

ยาดม [J] かぎ薬 \ [E] smelling salt \ ป3 20050806

ยาดี [J] ?? \ ป4 20051129

ยาถ่าย [J] げざい 下剤

ยาถ่ายพยาธิ [J] むしくだし \ ป2 20050625

ยาทา [J] ぬりぐすり 塗り薬 \ [Ch] ยาตา

ยาทากันแดด [J] ひやけどめ 日焼け止め

ยาทาเล็บ [J] マニキュア

ยาน [J] のりもの 乗り物 \ [E] 1. n.S.P. vehicle carriage craft carrier \ ห้องเรียน 20050805

ยานนาวา [J]船舶

ยานพาหนะ [J] のりもの くるま 車 \ [E] vehicle

ยานอนหลับ [J] すいみんやく 睡眠薬

ยาบ้า [J] まやく 魔薬

ยาผง [J] こなぐすり 粉薬 

ยาพิษ [J] どく 毒 \ [E] poison \ ป2 20050625 \ ห้องเรียน 20050715

ยาม [J] しゅえい 守衛 けいびいん 警備員 \ よる 夜

ยามคับขัน [J] きんきゅうじ 緊急時

ยามค่ำ [J] ゆうがた 夕方 \ [E] 1. n. evening \

ยามค่ำคืน [J] ??

ยามดึก [J] よるおそく 夜遅く

ยามต้น [J] ごごろくじからくじ 午後 6時-9時

ยามปกติ [J] つうじょうに 通常時 \ [T] normal times \ ห้องเรียน 20060929

ยามเช้า [J] あさがた 朝方

ยาย [J] ろうば 老婆 \ ระดับที่๓ 20060522

ยายชู [J] ?? \ ป3 20050710

ยายเกิด [J] ?? \ ป3 20050710

ยาว [J] ながい 長い \ [E] long \ [Id] panjang \ [My] panjang \ [V] dai \ [L] yaau \ ป1 20050718

ยาวนาน [J] ながいきかん 長い期間

ยาวเหยียด [J] のばす 伸ばす ひろがる 広がる

ยาสมุนไพร [J] やくそう 薬草 

ยาสระผม [J] シャンプー

ยาสลบ [J] ますいやく 麻酔薬

ยาสีฟัน [J] はみがきこ

ยาสูบ [J] ??

ยาหยอดตา [J] めぐすり 目薬 \ [E] eye drops \ ห้องเรียน 20060310 \ ระดับที่ ๓ 20060618

ยาเม็ด [J] じょうざい 錠剤 \ 20050703

ยาเสพติด [J] まやく 麻薬 \ ชั้นกลาง 20110101

ยาเสพย์ติด [J] まやく 麻薬 \ ป4 20080120

ยาแก้คลื่นไส้ [J] はきけどめ

ยาแก้ปวด [J] ちんつうざい 鎮痛剤

ยาแก้หวัด [J] かぜぐすり 風邪薬 \ 20050605

ยาแก้หวัด [J] かぜぐすり 風邪薬 \ 20050605

ยาแก้ไอ [J] せきどめ 咳止め

ยาใจ [人][J] しんあいのひと \ ป3 20050710

ยำ [食] あえる サラダ \ 20050602

ยำกุ้งเผา [食] 焼きエビのヤムサラダ

ยำถั่วพู [食] 四角豆のサラダ

ยำทวาย [食] 野菜と魚の辛子味噌ヤムサラダ

ยำทะเล [食] 海鮮ヤムサラダ \ 20050703

ยำทะเลสาบ [食] 南部のミックスサラダ

ยำปลากระป๋อง [食] 魚の缶ずめのヤムサラダ

ยำปลากระพง [食]

ยำปลาดุกฟู [食] かき揚げナマズのヤムサラダ

ยำปลาดุกย่าง [食] 焼きナマズのヤムサラダ

ยำปลาดุกหู [食]

ยำปลาทอด [食] あげさかなやむさらだ 揚げ魚ヤムサラダ \ 20050602

ยำปลาทุนา [食]

ยำปลามึกทอด [食] 揚げイカのヤムサラダ

ยำปลามึกย่าง [食] 焼きイカのヤムサラダ

ยำปูม้า [食] ワタリガニのヤムサラダ

ยำปูเค็ม [食] 塩漬カニのヤムサラダ

ยำผักกระเฉด [食] 水おじぎ草のヤムサラダ

ยำพระรามเดินดง [食] パクブン草のヤムサラダ

ยำมะม่วง [食] マンゴのヤムサラダ

ยำมะเขือยาว [食] 長茄子のヤムサラダ

ยำวุ้นเส้น [食] 春雨のヤムサラダ

ยำส้มโอ [食] ザボンのヤムサラダ

ยำหนังหมู [食] 豚皮のヤムサラダ

ยำหมูกรอบ [食] かた揚げ豚肉のヤムサラダ

ยำหมูทอด [食] 揚げ豚肉のヤムサラダ

ยำหมูยอ [食] タイソ-セ-ジのヤムサラダ

ยำหมูย่าง [食] 焼き豚肉ヤムサラダ

ยำหองนางรม [食] カキのヤムサラダ \ 20050605

ยำหอยแครง [食] 赤貝のヤムサラダ

ยำหอยแมลงภู่ [食] ム-ル貝のヤムサラダ

ยำหัวปลี [食] バナナの花のサラダ

ยำหัวหมู [食] 豚の頭のヤムサラダ

ยำหูหมู [食] 豚の耳のヤムサラダ

ยำเกสรชมพู่ [食]

ยำเครื่องในวัว [食] 牛モツのヤムサラダ

ยำเนื้อทอด [食] あげきゅうにくやむさらだ 揚げ牛肉ヤムサラダ \ 20050602

ยำเนื้อย่าง [食] 焼き牛肉のヤムサラダ

ยำเป็ดย่าง [食] 焼きアヒルのヤムサラダ

ยำเล็บมือนาง [食] 鶏の足皮のヤムサラダ

ยำแตงกวา [食] きゅうりのヤムサラダ

ยำแหนม [食] ネ-ムのヤムサラダ

ยำใหญ่ [食] 五目ヤムサラダ

ยำไก่ย่าง [食] 焼き鶏肉のヤムサラダ

ยำไข่เจียว [食] たまごやきのヤムサラダ

ยิง [J] うつ 撃つ \ [E] (ying) \ v. to shoot to shoot at,to propel \ ห้อวเรียน 20050816 \ ป2 20060813

ยิงกัน [J] うちあう 撃ち合う

ยิงธนู [J] ゆみにうつ 弓を討つ \ ห้องเรียน 20061103

ยิงประตู [J] ゴ-ルする

ยิงปืน [J] じゅうをうつ 銃を撃つ \ ห้องเรียน 20050701

ยิน [J] きこえる 聞える \ [E] (yin) \ v. to hear,to feel,to sent \

ยินดี [J] よろこぶ 喜ぶ \ ป2 20050820

ยินดีด้วย [J] おめでとう \ ระดับที่ 20060618

ยินดีต้อนรับ [J] ようこそ

ยินดีที่ได้รู้จัก [J] はじめまして

ยินยอม [J] どういする 同意する \ ป3 20050628

ยินยัน [J] しゅちょうする 主張する

ยินยันเป็นเสียงเดียวกับ [J] ??

ยินใจ [J] きにいる

ยิมแนสติค [J] 体操

ยิ่ง [J] きわめて すればするほど \ ป2 20050623

ยิ่งกว่า [J] よりいじょう より以上

ยิ่งกว่านั้น [J] そのうえ その上 \ ห้องเรียน 20061110

ยิ่งกว่าเดิม [J] ?? \ ห้องเรียน 20070622

ยิ่งนัก [J] きわめて \ ป2 20060813 \ ห้องเรียน 20060818 \ ชั้นกลาง 20110101

ยิ่งพูดยิ่งเก่ง [J] 話すほど上手になる

ยิ่งสนิท [J] ??

ยิ่งหนาวใหญ่ [J] よけい寒い

ยิ่งอ่านยิ่งฉลาด [J] 読むほど賢くなる

ยิ่งเรียนยิ่งเก่ง [J] 学ぶほど上手になる

ยิ่งเรียนยิ่งเก่งขึ้น [J] 勉強すればするほど、上手になる

ยิ่งเร็วยิ่งดี [J] はやいほどいい

ยิ่งใหญ่ [J] きょだいな 巨大な \ えらい 偉い \ ห้องเรียน 20061020

ยิ่งไซร้ [J] ?? 

ยิ้ม [J] ほほえむ 微笑む \ [E] smile \ ป2 20050625

ยิ้มกล้าง [J] にこっり微笑む

ยิ้มเก่ง [J] よく微笑む

ยิ้มแฉ่ง [J] 微笑する

ยิ้มแย้ม [J] ほがらかな \ ป2 20050802

ยิ้มแย้มแจ่มใส [J] ようきな 陽気な \ [E] [V] be cheerful

ยิ้มแหย [J] 

ยิ้้นเขิน [J] 

ยีนส์ [J] ジ-ンズ

ยีราฟ [J] キリン \ [E] (yee-rarf) n. giraffes Giraffa \ ป2 20050625

ยี่สิบ [J] にじゅう 二十 \ [Is]ซาว \ [E] twenty \ [L] saao \ [M] hnashe \ ป3 20050710

ยี่สิบกรัม [J] 20グラム \ สูตรเสน่หา 20101230

ยี่สิบนาฬิกา [J] にじゅうじ 20時 \ [E] PM 20:00

ยี่สิบสี่ [J] にじゅうよん 二十四

ยี่สิบเอ็ด [J] にじゅういち 二十一 \ [E] twenty one

ยี่สิบเอ็ดนาฬิกา [J] ごご9じ 午後九時 \ [T] 21:00 น.

ยี่สิบแปด [J] にじゅうはち 二十八 \ [E] twenty eight 28

ยี่ห้อ [J] ブランド やごう 屋号 \ [E] brand \ ห้องเรียน 2060630

ยี่เก [J] ふるいしばい 古い芝居 \ [T] ลิเก

ยึด [J] つかむ 掴む \ ป2 20050802 \ ห้องเรียน 2070223

ยึดครอง [J]占領する

ยึดถือ [J] ほじする 保持する

ยึดหลัก [J] げんそくをつかむ

ยึดอำนาจ [J]権力を握る

ยึดเหนี่ยว [J] ??

ยืด [J] のばす 伸ばす \ ป2 20050625

ยืดตัว [J] のびをする

ยืดหยุ่น [J] のびちぢみする

ยืดอก [J]胸をはる

ยืดออกไป [J] 延期する \ [T] เลื่อนออกไป \ ระดับ ที่๒ 20101224

ยืดเยื้อ [J] えんちょうする 延長する

ยืดเวลา [J] じかんをのばす 時間を伸ばす

ยืน [J] たつ 立つ \ [E] to stand \ [L] yuun \ ป2 20050718 \ ห้องเรียน 20060414

ยืนชิดขวา [J] ??

ยืนดู [J] たってみる 立って見る \ ห้องเรียน 20070629

ยืนนาน [J]長持ちする

ยืนพิง [J] ??

ยืนมุง [J] ひとがたかる

ยืนยัน [J] しゅちょうする 主張する じっしょうする 実証する \ ป3 20050806

ยืนยันว่า [J] 主張する

ยืนหยัด [J] たちあげる 立ち上げる

ยืนเฉย ๆ [J] 立っているだけ

ยืม [J] かりる 借りる \ [E] borrow \ ป3 20050605

ยื่น [J] ていしゅつする 提出する つきだす 突き出す \ ห้องเรียน 20050805

ยื่นขอ [J] しんせいする 申請する

ยื่นคำขาด [J] 強く言う 最後通告

ยื่นปาก [J]口出しする

ยื่นฟ้อง [J] きそする 起訴する \ 20110129

ยื่นมือ [J] てをさしのべる 手を差し伸べる

ยื่นเอกสาว [J] 書類を提出する

ยุค [J] じだい 時代 \ [T] ยุก \ [E] (yook) n.S.P. era time age \ ป4 20050703 \ ห้องเรียน 20070119

ยุคดิจิตอล [J] デジタル時代

ยุคปัจจุบัน [J] げんだい 現代 \ ห้องเรียน 20070316

ยุคสมัย [J] ??

ยุคโบราณ [J] こだい 古代

ยุคใหม่ [J] しんじだい 新時代 \ ป4 20060111

ยุง [J] か 蚊 \ [E] (yoong) n. mosquito \ [K] muuh \ 20050604

ยุงกัด [J] かがさす 蚊が刺す \ 20050605

ยุติ [J] しゅうりょうする 終了する \ [E] end

ยุติธรรม [J] こうせい 公正 こうへい 公平 \ [E] [ADV] fairly, See also: impartially; honestly; neutrally \ ป6 200700529

ยุทธ [J] せんそう 戦争

ยุทธภูมิ [J] せんじょう 戦場

ยุทธศาสตร์ [J] せんりゃく 戦略

ยุบ [J] つぶれる 潰れる はいしする 廃止する

ยุบสภา [J] かいさい 解散 \ ห้องเรียน 20060324

ยุบเลิก [J] かいさんする 解散する

ยุบโรงเรียน [J] へいこう 閉校 \ ห้องเรียน 200505

ยุยง [J] しげきする 刺激する

ยุรยาตร [J] ほこうする 歩行する \ [T] ยุ-ระ-ยาด \ ป4 20060611

ยุว [J] せいねん 青年

ยุวชน [J] ユース

ยุโรป [地] ヨーロッパ \ [E] Europe \ ป4 20051124

ยุ่ง [J] いそがしい 忙しい \ [E] busy \ [V] ban \ 20050602 \ ห้องเรียน 20050624

ยุ่งมาก [J] たぼうな 多忙な

ยุ่งยาก [J] やっかい \

ยุ่งใจ [J] なやむ 悩む こまらせる 困らせる しんぱいする 心配する

ยุ่น [J] ??

ยุ่บยั่บ [J] こわれる

ยุ้งฉาง [J] こめのくら 米の蔵 そうこ 倉庫

ยุ๊บ [J] すぐに

ยู [E] U

ยูคอม [E] U com

ยูนิฟอร์ม [J] ユニホ-ム \ [E] uniform \ ห้องเรียน 20070324

ยูนิเซฟชี้ [J] ユニセフ

ยูนิเวิร์ส [J] ??

ยูบีซี [J] UBC

ยูเครน [地] \ [E] Ukraine

ยูเนสโก [J] ユネスコ

ยูเอสบ [E] USB

ยูเอสเอ [E] USA

ยูเอ็น [J] こくさいれんごう 国際連合 \ [E] UN United Nation \ [T] \ องค์การสหประชาชาติ \ ระดับ ที่๒ 20101224 \

ยูโด [J] じゅうどう 柔道

ยูโร [J] ゆ-ろ ユ-ロ

ยู่ [J] しわくちゃ くぼむ \ ห้องเรียน 20051202

ยู่ยี่ [J]しわくちゃ \ [E] v. to be shrinked,to be wrinkled,to be rough \ ป4 20050801

ยโส [J] ごうまんな 傲慢な

ยโสธร [地] ヤソ-ト \ [T] จังหวัด

ย่น [J] しわ \ ห้องเรีนน 20051202

ย่อ [J] りゃくす 略す

ย่อความ [J] ようやくする 要約する

ย่อง [J] ひそっりあるく \ ป2 20051015

ย่อท้อ [J] らくたんする 落胆する \ [E] v. to be discouraged,to lose heart,to be dismayed,to be daunted \ ป3 20050710

ย่อม [J] ちいさい とうぜん 当然 \ [T] เล็ก, กะทัดรัด, พอดี \ [E] [ADJ] quite small \ ป2 20050816

ย่อมจะ [J] 当然のことながら \ ระดับที่๒ 20110101

ย่อมเยา [J] あんかな 安価な \

ย่อย [J] しょうかする 消化する \ ป3 20050703

ย่อยยับ [J] めちゃめちゃになる \ 20050710

ย่อหน้า [J] だんらく 段落 \ ห้องเรียน 20050715 \ ห้องเรียน 20050902

ย่า [J] そぼ 祖母 \ [E] grandmother \ ป2 20050625

ย่า [J] そぼ 祖母 \ [E] grandmother \ ป2 20050625

ย่าง [J] やく 焼く \ [E] burn roast bake grill barbecue \ [Id] bakar \ [My] bakar \ [L] pig \ ห้องเรียน 20050520

ย่างกุ้ง [地] ヤンゴン \ [T] เมืองหลวงพม่า \ [E] Yangon

ย่างปลา [J] さかなをやく 魚を焼く

ย่างเข้า [J] はいる 入る \ ห้องเรียน 20061110

ย่างแน่นอน [J] 絶対に 違いない

ย่าน [J] まち 町 \ [T] เขต, แถว, ที่, บริเวณ, ถิ่นที่ \ [E] [N] area

ย่านการค้า [J]商業地区

ย่านความถี่ [E]frequency band

ย่านจตุจักร [地]

ย่านรามคำแหง [地] \ ห้องเรียน 20060630

ย่านร้านค้า [J] しょうてんがい 商店街 \ [E] shopping street

ย่านอาเซียน [J] ??

ย่าม [J] かばん 鞄

ย่ามใจ [J] 満足げに見る \ [E] gloat

ย่ำ [J]つよく踏む

ย่ำเท้า [J]足踏みする

ย่ำใบ [J] ?? \ ห้องเรียน 20050826

ย้อน [J] おりかえす 折返す \ ป3 20050710

ย้อนกลับ [J] もどす 戻す

ย้อนหลัง [J] はんどうする 反動する

ย้อม [J] そめる 染める \ [T] ทำสี \ ป4 20050803

ย้อมผม [J] かみをそめる 髪を染める \ ห้องเรียน 20050909 \ ห้องเรียน 20070420

ย้อมผ้า [J] ??

ย้อมฝ้าย [J] ?? \ ป4 20080115 

ย้อมรถ [J] ??

ย้อมสี [J] いろをそめる 色を染める 

ย้อมสีผม [J] かみをそめる 髪を染める

ย้อมใจ [J] はげます 励ます

ย้อย [J] たれる 垂れる 

ย้าย [J]うつる 移る \ [E] (yai) \ v. to transfer,to move,to relocate \ ห้องเรียน 20051206 \ ห้องเรียน 20060623 \ ห้องเรียน 20070324

ย้ายงาน [J] てんきん 転勤

ย้ายถิ่นฐาน [J] 移住する

ย้ายที่ทำงาน [J] てんきん 転勤 \ ห้องเรียน 200505

ย้ายที่นั่ง [J] せきをかわる 席を変る

ย้ายบ้าน [J] ひっこす 引越す \ ห้องเรียน 20061027 \ ห้องเรียน 20070326

ย้ายสำนักงาน [J] じむしょをいてんする \ 事務所を移転する

ย้ายห้อง [J] へやをかわる 部屋を変る

ย้ายออก [J] はこびだす 運びだす \ ห้องเรียน 20070326

ย้ายเข้า [J] ??

ย้ายเวลา [J] ??

ย้ายโต๊ะ [J] つくえをうごかす 机を動かす

ย้ำ [J] かさねる 重ねる

ย์ [J] 黙音記号がつく単語 \ [T] อาทิตย์ \ อนุสาวรีย์ \ ไปรษณีย์

ร [T] รอ เรือ

ร.ต.ต. [J] 警察少尉

ร.ต.ท. [T] ร้อยตำรวจโท \ [E] [N] police lieutenant, See also: Pol.Lt.,

ร.ต.อ. [J] けいさつたいさ 警察大佐 \ [T] ร้อยตำรวจเอก \ [E] [N] police captain

ร.พ. [J] びょういん 病院 \ [T] โรงพยาบาล

ร.ฟ.ท. [T] การรถไฟ แห่งประเทศไทย \ ป6 20070529

ร.ม.ต. [J] だいじん 大臣

ร.ร. [T] โรงเรียน \ [E] school \ ห้องเรียน 20060922

ร.อ. [T] ร้อยเอก \ [E] [N] captain

ร.อ.นพ. [J]

รก [J] 汚い ちらかっている 雑然とした 荒れ果てた 雑草の生い茂った

รกชัฏ [J] ?? \ [T] รก-ชัด \ รกบุ่งอย่างป่าทึก \ [E] adj. untidy cluttered \ ป4 20050801

รกร้าง [J] ?? \ ห้องเรียน 20060820

รค่ำ [J] ??

รงค์ [J] いろ 色 \ [T] สี

รณรงค์ [J] キャンペーン

รด [J] うえきにみずをやる

รดน้ำ [J]みずをまく 水をまく \ ป2 20050625 \ ห้องเรียน 20070413

รดน้ำดำหัว [J] みずかけぎょうじ 水かけ行事

รดน้ำต้นไม้ [J] きにみずをかける \ 木に水をかける ป6 20076023

รดน้ำผัก [J] やさいにみずをかける 野菜に水をかける

รตัด [J] ??

รถ [J] くるま 車 \ [E] car \ [V] xe o to \ [K] raan \ [L] lot

รถกระบะ [J] トラック \ ป1 20050718

รถขขบวนแรก [J] 始発電車

รถขนส่ง [J] 長距離バス \ ชั้นกลาง 20110101

รถขบวนสุดทาย [J] さいしゅうでんしゃ 最終電車

รถคว่ำ [J] くるまがひっくりかえる

รถคันนี้ [J] このくるま この車

รถคันหน้า [J] まえのくるま 前の車

รถคันไหน [J] どのくるま どの車

รถจักรยาน [J] じてんしゃ 自転車 \ 20050703 \ ระดับที่๒ 20060522

รถจักรยานยนตร์ [J] オ-イバイ \ [T] รถมอเตอร์ไซค์ \ ระดับที่๒ 20101224

รถจักรไอน้ำ [J] じょうききかんしゃ 蒸気機関車

รถชน [J] しょうとつする 衝突する 

รถชนกัน [J] くるまがしょうとつする 車が衝突する

รถชั้นหนึ่ง [J] いっとうしゃ 一等車

รถดับเพลิง [J]しょうぼうじどうしゃ 消防車 \ 20050703

รถด่วน [J] きゅうこうれっしゃ 急行列車 \ [E] express train

รถด่วนขบวน [J] きゅうこうれっしゃ 急行列車 

รถด่วนพิเศษ [J] とっきゅう 特急

รถติด [J] じゅうたい 渋帯 \ [E] traffic jam \ ระดับที่๓20060522

รถตุ๊ก ๆ [T] トック トック

รถตุ๊กตุ๊ก [J] トック トック

รถตู้ [J] ??

รถถัง [T] せんしゃ 戦車 \ ห้องเรียน 20060922

รถทับ [J] ひかれる

รถทัวร์ [J] ちょうきょり ばす 長距離バス かんこうばす

รถธรรมดา [J] ふつうれっしゃ 普通列車

รถนอน [J] しんだいしゃ 寝台車

รถนำเที่ยว [J] 観光バス

รถบรรทุก [J] とらっく トラック \ ป2 20050625

รถบัส [J] ばす バス

รถบัสโดยสาร [J] のりあいばす 乗り合いバス

รถประจำทาง [J] ばす バス ろせんばす 路線バス \ [T] รถโดยสาร, รถโดยสารประจำทาง, รถยนต์โดยสารประจำทาง, รถเมล์, \ [E] [N] bus, See also: omnibus \ ป2 20050625

รถประจำทางปรับอากาศ [J] ??

รถปรับอากาศ [J] エアコンバス \ ระดับ ที่๒ 20101224

รถปอ. [J] エアコンバス

รถปิกอัพ [J] ピックアップ

รถพยาบาล [J] きゅうきゅうしゃ 救急車 \ [E] ambulance

รถพลิกคว่ำ [J] 車が横転する 

รถมอเตอร์ไซค์ [J] オ-トバイ \ ระดับที่๒ 20101224

รถมือสอง [J] ちゅうこしゃ 中古車

รถม้า [J] ばしゃ 馬車 

รถยนต์ [J] じどうしゃ 自動車 \ [T] รด-ยน \ [E] car \ [V] xe hoi \ ป2 2050820 \ ห้องเรียน 20070713 \

รถยนต์ประจำทาง [J] ??

รถยนต์ส่วนตัว [J] じかようしゃ 自家用車 \ ห้องเรียน 20051014

รถยนต์เกง [J] ??

รถรา [J] くるま 車 

รถรุ่นใหม่ [J] しんしゃ 新車

รถร้อน [J] エアコンなしのバス \ ระดับ ที่๒ 20101224

รถลิมูซีน [J] リムジン

รถว่าง [J] くうしゃ 空車 \ [E] VACANT

รถสปอร์ต [J] スポーツカー

รถสองแถว [J] のりあいバス 乗り合いバス \ ชั้นกลาง 20110101

รถสายตรวจ [J] パトカ- \ [E] patrol

รถสิบล้อ [J] ??

รถส่วนตัว [J] マイカ- \ ชั้นกลาง 20110102

รถออก [J] しゅっぱつ 出発 \ [E] departure

รถอาหาร [J] しょくどうしゃ 食堂車 \ [E] dining car

รถเก๋ง [J] セダン車 箱型自動車 \ 20050703

รถเข็น [J] おしぐるま 押し車

รถเข็นเด็ก [J] ベビーカ

รถเครน [J] クレーン車

รถเจ้ากรรม [J] ??

รถเช่า [J] レンタカ- \ [E] rent-a-car \ [Ch] ลถเจ้า

รถเทรลเลอร์ [J] ??

รถเบนซ์ [J] ベンツ

รถเมล์ [J] バス \ [E] bus \ [Id] bis \ [V] xe buyt \ [L] rotmee \ ระดับที่ 20060618

รถเมล์คันเดียวกัน [J] 同じバス

รถเร็ว [J] かいそくれっしゃ 快速列車 

รถเสบียง [J] しょくどうしゃ 食堂車 \ 20050703

รถเสีย [J] くるまがこしょう 車が故障 

รถแทรกเตอร์ [J] ??

รถแท็กซี่ [J] タクシー \ [E] taxi

รถแบบไหน [J] どんなくるま どんな車 

รถแอร์ [J] れいぼうしゃ 冷房車

รถโดยสาร [J] バス \ ป3 20050710

รถโดยสารประจำทาง [J] バス

รถโดยสารปรับอากาศ [J] エアコンバス \ ระดับ ที่๒ 20101224 \

รถโฟร์วีลไดร์ฟ [J] ??

รถโรงเรียน [J] スクールバス

รถใช้แล้ว [J] ちゅうこしゃ 中古車

รถใต้ดิน [J] ちかてつ 地下鉄 \ [E] Subway

รถไถ [J] ??

รถไฟ [J]きしゃ 汽車 れっしゃ 列車 \ [E] train \ [V] xe lua \ [L] lot fai

รถไฟชั้นธรรมดา [J] ふつうれっしゃ 普通列車

รถไฟด่วน [J] きゅうこうれっしゃ 急行列車

รถไฟฟ้า [J] でんしゃ 電車 \ [E] train \ [Sp] tren \ [L] lot fai faa

รถไฟฟ้า มาหานะเธอ [名] 映画の題名 \ [E] Bangkok Traffic Love Story \ ห้องเรียน 20100501

รถไฟฟ้าบีทีเอส [J] BTS

รถไฟเหาะ [J] ジェットコースタ \ ห้องเรียน 20101203

รถไฟใต้ดิน [J] ちかてつ 地下鉄 \ [E] subway \ ระดับที่ 20060618

รถไม่ติด [J] くるまがこんでいない 車が混んでいない

รธน. [J] けんぽう 憲法 \ [T] รัฐธรรมนูญ \ [E] constitution

รบ [J] たたかう 戦う \ ป4 20050801

รบกวน [J]じゃまする 邪魔する 迷惑 \ [E] trouble \ [Ch]ลบก๋วน \ ป3 20050703 \ ห้องเรียน 20060707

รบพุ่ง [J] ?? \ ป4 20051106 \ [E][V] battle, See also: fight; combat; make war

รปภ. [J] 警備員 \ [T] เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

รพ. [J] びょういん 病院 \ [T] โรงพยาบาล \ [E] [N] hospital \ ห้องเรียน 20060922

รพ.จุฬาฯ [名]

รพ.ตำรวจ [名]

รพ.พระมงกุฎเกลา [名]

รพ.ราชวิถี [名]

รพ.ศรีสยาม [名]

รพ.ศิริราช [名] 病院の名

รพ.ศูนย์ยะลา [名]

รพ.ศูนย์ลำปาง [名]

รพ.สงขลานครินทร [名] \ [T] อ.หาดใหญ จ.สงขลา

รพ.สุไหงปาด [名]

รพ.สุไหงโก-ลก [名]

รพ.อมก๋อย [名] \ [T] จ.เชียงใหม

รพ.เกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์ [名]

รพ.เซนต์หลุยส์ [名]

รฟท. [J] \ [T] การรถไฟแห่งประเทศไทย

รฟม. [J]

รม [J] けむりをだす 煙を出す \ ป4 20050806

รมควัน [J] いぶす

รมช. [J] ふくだいじん 副大臣 \ [T] รัฐมนตรีช่วยว่าการ \ [E] [N] deputy minister

รมช.พาณิชย์ [J]

รมต. [J] だいじん 大臣 \ [T] รัฐมนตรี \ [E] [N] minister

รมย์ [J] きもちのいい

รมว. [J] だいじん 大臣 \ [T] รัฐมนตรีว่าการ \ [E] [N] minister

รมว. ศึกษาธิการ [J] きょういくだいじん \ 教育大臣

รมว.กลาโหม [J] こくぼうだいじん 国防大臣 \ [E] [N] Ministry of Defence

รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา [J] かんこうすぽ-つだいじん 観光 スポ-ツ大臣

รมว.คมนาคม [J] うんゆだいじん 運輸大臣

รมว.ต่างประเทศ [J] がいむだいじん 外務大臣

รมว.ทรัพยากรธรรมชาติ [J]

รมว.มหาดไทย [J] こくむだいじん 国務大臣 \ [E] [N] Ministry of Interior

รมว.ยุติธรรม [J] ほうむだいじん 法務大臣

รมว.วัฒนธรรม [T] ぶんかだいじん 文化大臣

รมว.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี [J] かがくしょう 科学省

รมว.ศึกษาธิการ [J] きょういくしょう 教育省 

รมว.สาธารณสุข [J] こうせいしょう 厚生省

รมว.อุตสาหกรรม [J]

รร [T] รร เรียกว่า ร หัน ออกเสียง อัน \ บรรทม บรรพต บรรเทา บรรลัย ธรรมชาติ อรรถ ทรงครรภ์ ธรรมดา \ ป2 20051015

รร. [E] โรงแรม

รรรรร [名] ระ-ระ-รัน

รวงรัง [J] ?? \ ป4 20050801

รวดเร็ว [J] じんそくに 迅速に かいそくに 快速に \ ป3 20050604 \ ชั้นกลาง 20110101

รวบ [J] つかまえる 捕まえる

รวบรวม [J] しゅうしゅうする 収集する あつめる 集める \ ป6 20070619 \ ห้องเรียน 20060901

รวบรว่ม [J] あつめる 集める \ 20050602

รวบรัด [J] まとめる \ ป2 20051015

รวม [J] あわせる 合せる ふくむ 含む \ [E] to combine, include \ [L] \ ป2 20050602

รวมกัน [J] あわせる 会せる \ ป2 20060818

รวมถึง [J] それから

รวมทั้ง [J] ぜんぶで 全部で 含む \ [E] [V] include, See also: consist of; comprise; incorporate; involve; embra \ ป6 20070623 \ ชั้นกลาง 20110101

รวมทั้งสิ้น [J]ぜんぶ 全部 \ [E] overall

รวมทั้งหมด [J] ごうけいで 合計で ぜんぶで 全部で

รวมพลัง [J] ちからをあわせる 力を合わせる

รวมอยู่ด้วย [J] ふくむ 含む \ ห้องเรียน 20050729

รวย [J] かねもち 金持ち \ [E] rich \ [Id] kaya \ [V] giau \ 20050605

รวยริน [J] かおりがしみる

รส [J] あじ 味 \ [T] รด \ [V] vi \ ป3 20060707

รสขม [J] あじがにがい 味が苦い \ ห้องเรียน 2006009

รสจัด [J] あじがこい 味が濃い \ 20050602 \ ห้องเรียน 20050513

รสจันทน์ [J] ??

รสจืด [J] あじがうすい 味がうすい \ ห้องเรียน 200505

รสชาติ [J] あじわい 味わい \ [E] taste \ [L] rot saat \ หองเรียน 20050513 \ ป4 20050602 \ ห้องเรียน 20051118

รสชาติคล้ายกัน [J] 味がにている

รสทาง [J] ??

รสนิยม [J] このみ 好み

รสมือ [J] りょうりのうでまえ 料理の腕前 \ ป6 20070619

รสหวาน [J] かんみ 甘味

รสอ่อน [J] あじがうすい 味がうすい \ ห้องเรียน 20050513

รสามัค [J] ??

รสิตา [人]

รสเปรี้ยว [J] ??

รสแปลก [J] ちんみ 珍味

รหัส [J] ひみつ 秘密

รหัสการออกตั๋ว [J] はっこうび 発行日

รหัสตัวแทนจำหน่าย [J] ??

รหัสบัตร [E] pin code

รหัสประเทศ [E] country code

รหัสยูนิโคด [E] Unicode

รหัสเมือง [E] area code

รหัสไปรษณีย์ [J] ゆうびんばんごう 郵便番号

รอ [J] まつ 待つ \ [E] wait \ [Ch]รอ \ [Is]ถ่า \ [Pt]ทา \ [V] doi \ ป1 20050725 \ ห้องเรียน 20060414

รอคอย [J] まつ 待つ

รอง [J] うけいれる 受け入れる \ ป2 20050703

รองนายกรัฐมนตรี [J] ふくしゅしょう 副首相 \ ห้องเรียน 20060407

รองประธานบริษัท [J] ふくしゃちょう 副社長

รองประธานเจ้าหน้า [J]

รองปลัดกระทรวงการคลัง [J]

รองปลัดกระทรวงคมนาคม [J]

รองผู้กำกับ [J] ふくかんとくしゃ 副監督者

รองผู้จัดการ [J] ふくしはいにん 副支配人

รองรับ [J] たいおう 対応

รองลงมา [J] 第2位は \ ระดับที่๒ 20101224

รองหัวหน้าพรรค [J] ふくとうしょ 副党首

รองหัวหน้าพรรคชาติไทย [J] チャート・タイ党副党首

รองหัวหน้าพรรคชาธิปัตย์ [J] みんしゅとうふくとうしゅ 民主党副党首

รองอธิการบดี [J] ??

รองอันดับ 1 [J] ??

รองอันดับ 2 [J] ??

รองอันดับ 3 [J] ??

รองเง็ง [J] ??

รองเท้า [J] くつ 靴 \ [L] kuup \ [Id] sepatu \ [My] kasut \ [V] giay \ ระดับที่ ๓ 20060522 \ ระดับที่ ๔ 20060618

รองเท้ากีฬา [J]うんどうぐつ 運動靴 \ [E] sneakers

รองเท้าคู่นี้ [J] このくつ この靴

รองเท้าบู๊ต [J] ブーツ

รองเท้าผ้าใบ [J] スニーカ

รองเท้าส้นสูง [J] ハイヒ-ル \ [E] high-heeled shores

รองเท้าหนัง [J] かわぐつ 革靴 \ 20050605

รองเท้าแตะ [J] スリッパ \ [E] slippers \ 20050703 \ ห้องเรียน 20060113

รองโฆษก [J] ふくこうほうにん 副広報人

รอด [J] いきのびる \ ห้องเรียน 20050709 \

รอดชีวิต [J] いきのびる 生き延びる \ ห้องเรียน 20060303

รอดพ้น [J] にげる 逃げる 

รอด้วย [J] ??

รอด้วยสิ [J] ??

รอบ [J] まわり 回り[類] 周 \ ห้องเรียน 20070302

รอบ ๆ [J] ?? \ ป2 20070630

รอบคอ [J] くびまわり

รอบคอบ [J] しゅうとうに 周倒に 真剣に 用心深い \ ป3 20050628 \ ระดับที่๒ 20101224

รอบนอก [J] しゅうへん 周辺

รอบรู้ [J] せいつうした 精通した \ ป6 20070707 よく(学問・技術などに)精通した,全知の,多読の,博識の,事情に詳しい

รอบโลก [J] せかいじゅう 世界中の

รอย [J] あと 跡

รอยนิ้วมือ [J] しもん 指紋

รอยนูน [J] とっき 突起

รอยพับ [J] おりめ 折り目

รอยยิ้ม [J] ほほえみ \ ป6 20070508 ,[J]笑う

รอยยิ้มกว้าง [J]笑顔

รอยย่น [J] しわ

รอยร้าว [J] きれつ 亀裂 ヒビ \ [E] [N] rift, See also: cleavage

รอยสัก [J] いれずみ 

รอยเท้า [J] あしあと 足跡 \ ป4 20050602

รอยเปื้อน [J] よごれ 汚れ しみ 染 \ [E] dirt \ ป4 20080113 

รอยเลือด [J] けっこん 血痕

รอยเหี่ยวย่น [J] しわ

รอยแตก [J]ヒビ \ ห้องเรียน 20061201

รอยแผล [J] きずあと 傷跡

รอยไทย [T] รายการทีวี

รอสักครู่นะ [J] 少々お待ちください

รออยู่ [J] まっている 待っている

รอเดี๋ยว [J] ちょっとまって ちょっと待って

รอเดี๋ยวนะ [J] ちょっとまって ちょっと待って

รอไม่นานหรอก [J] 待つのは長くない

รอไม่ไหว [J] まてない 待てない \ ห้องเรียน 20061208

รอไม่ไหวแล้ว [J] もうまてない もう待てない

ระ [J] こする

ระกำ [J] \ [Is]บักละก่ำ

ระคน [E] mix \ [T] ปน ผสม \ สูตรเสน่หา 20101230

ระคนกัน [J] 同時に起こる \ [E] simultaneously

ระฆัง [J] かね 鐘 \ [E] bell

ระฆังเพลง [J] チャイム

ระงม [J] ??

ระงับ [J] おさえる 抑える \ [T] (ก.) ยับยั้งไว, ทำใหสงบ, \ [E] (ra-ngub) 1. v. to stop,to halt,to mitigate

ระชับ [J] ぴったりあった

ระดม [J] しゅうごうする 集合する \ [E] v. to call up,to mobilize,to muster,to assemble,to gather,to unite,to come into force

ระดมมวลชน [J] ぐんしゅうをあつめる 群衆を集める

ระดับ [J] じゅんい 順位 等級 レベル こうど 高度 \ ห้องเรียน 20050820

ระดับที่ ๓ [J] さんきゅう 3級

ระดับน้ำ [J] すいい 水位 \ ห้องเรียน 20061103

ระดับน้ำทะเล [J] かいばつ 海抜 \ [E] sea level

ระดับสอง [J] だいにい 第2位

ระดับสูง [E] high level

ระดับหนึ่ง [J] だいいちい 第1位

ระดับเสียง [J] おとのこうてい 音の高低

ระทม [J] かなしむ 悲しむ \ ห้องเรียน 20070607

ระทึก [J] スリル おどろく

ระทึกขวัญ [J] スリルを感じさせる \ [E] [ADJ] thrilling, See also: exciting; sensational; stirring

ระทึกใจ [J] こうふんする 興奮する

ระนอง [地] \ [T] จังหวัด

ระนาด [J] タイ式の木琴 \ [Is]ล่ะนาด

ระนาบ [J] たいらな 平らな

ระนาว [J] せん 線 れつ 列

ระบบ [J] システム せいど 制度 \ [E] system \ ป4 20050703

ระบบการศึกษา [J] きょういくせいど 教育制度

ระบบนำทาง [J] ナビゲーションシステム \ ระดับที่๒ 20110101

ระบบบัญชีรายชื่อ [J] ひれいだいひょうせい比例代表制

ระบบสั่น [J] マナーモード

ระบบอาวุโส [J] 年功序列

ระบม [J] いたむ

ระบอบ [J] システム \ ป2 20070630

ระบัด [J] めばえる

ระบาด [J] でんせんする 伝染する まんえんする 慢延する \ ห้องเรียน 20061117

ระบาย [J] いろをぬる 色をぬる はいしゅつする \ 20050604

ระบายน้ำ [J] みずをながす 水を流す はいすいする 排水する

ระบายสี [J] いろをぬる 色をぬる \ ห้องเรียน 20050930 \ ห้องเรียน 20060414

ระบำ [J] ぶよう 舞踊 \ ห้องเรียน 20061013

ระบำสายฟ้า [J],??

ระบุ [J]しめいする 指名する していする 指定する

ระมัด [J] ちゅういする 注意する

ระมัดระวัง [J] ちゅういする 注意する ようじん 用心 \ [T] ระวัง \ [E] caution \ ป2 20050802 \ ห้องเรียน 20050511

ระยอง [地] ラヨ-ン \ [T] จังหวัด \ ป3 20050710

ระยะ [J] きかん 期間 \ [E] n. distance, period, range, space, section, time, rhythm, stage, interval, interstice separation \ ป2 20050625

ระยะทาง [J] きょり 距離 \ [E] distance \ ห้องเรียน 20060908

ระยะทางพิสูจท์ม้า [J] ??

ระยะนี้ [J] ちかごろ 近頃 \ ห้องเรียน 20051021

ระยะยาว [J] ながさ 長さ \ [E] [ADJ] long-term

ระยะสั้น [J] たんき 短期 \ [E] short term

ระยะหนึ่ง [J] しばらくして \ ห้องเรียน 200608

ระยะเวลา [J] きかん 期間 \ ห้องเรียน 20070406

ระยะใกล้ [J] きんきょり 近距離

ระยะไกล [J] えんきょり 遠距離

ระยิบระแหง [J] ?? \ ป4 20050803

ระยิยระยับ [J] 

ระลอก [J] さざなみ \ [E] [N] initial attack \ ป4 20050801

ระลึก [J] きねんする 記念する \ [E] [V] recall, See also: remember; recollect; recall; be reminded of; think back \ ระดับที่๒ 20101224

ระวัง [J] ちゅういする 注意する \ ป2 20050623

ระวังของแตก [J] われものちゅうい われもの注意

ระวังตัว [J] けいかいする 警戒する

ระวังรถ [J] くるまにちゅうい 車に注意

ระวังรถไฟ [J] れっしゃにちゅうい 列車に注意

ระวังระไว [J] やくそくをまもる 約束を守る

ระวังสุนัข [J] いぬにようじん 犬に用心

ระวังไฟ [J] ひのようじん 火の用心

ระสุน [J] じゅうだん 銃弾

ระหว่าง [J] きかん 期間 \ ป2 20050602 \

ระหว่างชาติ [J] こくさいてきな 国際的な 

ระหว่างทาง [J] とちゅう 途中

ระหว่างประชุม [J] かいぎちゅう 会議中 

ระหว่างประเทศ [J] こくさいの 国際の

ระหว่างเวลา [J] あいま 合間

ระหัด [J] しろうと 素人 \ ป2 20050625

ระอา [J] うんざりする \ สูตรเสน่หา 20101230

ระอาย [T] อาย

ระอุ [J] よくにえた よく煮えた

ระเกะระกะ [J] ちらかった \ ป4 20050801

ระเบิด [J] ばくはつする 爆発する ばくだん 爆だん \ ห้องเรียน 20060310 \ ห้องเรียน 20060414

ระเบิดปืนครก [J] ?? \ ห้องเรียน 20050527

ระเบิดลูก [J] ばくだん 爆弾

ระเบียง [J] ろうか 廊下 \ [E] verandah corridor

ระเบียงสยาม [J] ??

ระเบียบ [J] きそく 規則 秩序 \ ป2 20051015

ระเบียบการ

ระเบียบวินัย [J] きりつ 規律 \ ป2 20070630

ระเรื่อ [J] ?? \ สูตรเสน่หา 20101227

ระเหย [J] じょうはつする 蒸発する \ ป2 20051014

ระเหระหน [J] さまよう

ระเห็จ [J] そとにいかせる \ [T] ระ-เห็ด \ [E] (ra-hed) \ v. to go rapidly,to fly,to move swiftly,to soar

ระแวง [J] うたがう 疑う

ระแวดระวัง [J] げんじゅうに 厳重に

ระแหง [J] きれつ \ ห้องเรียน 20061110

รัก [J] あいする 愛する \ [Is]ฮัก \ [E] love \ [L] hak \ [Ch]ฮัก \ 20050602

รัก [名] \ [T] บ้านนี้มีรัก \ ภูธเนศ หงษ์มานพ \ ลูกชายคนกลาง

รักกัน [J] 愛し合う

รักขัน [J] あいしあう 愛し合う \ 20050602

รักดั่งแก้วตา [J] ??

รักบี้ [J] ラクビ-

รักษา [J] ちりょうする 治療する 保持する \ ห้องเรียน 20060729

รักษาการณ์ [J] けいびする

รักษาความเร็ว [J] そくどをいじする 速度を維持する

รักษาพยาบาล [J] かんごする 看護する

รักษาระดับ [J] いじする 維持する \ ห้องเรียน 20060331

รักษาสัญญา [J] やくそくをまもる 約束を守る \ ห้องเรียน 20061020

รักษาสิทธิ์ [J] けんりをまもる 権利を守る

รักษาเวลา [J] じかんをまもる 時間を守る

รักษาโรค [J] びょうきをちりょうする 病気を治療する \ 20110129

รักษาให้หาย [J] びょうきをなおす

รักษ์ [J] ちりょうする 治療する

รักแรก [J] ひとめぼれ

รักแร้ [J] わきのした

รักและคิดถึง [J] いつも心配している

รักใคร่ [J] このむ \ ป4 20070620

รัง [J] す 巣 \ [Is]ฮัง \ ป3 20050702

รังนก [J] とりのす 鳥の巣

รังผึ้ง [J] みつばちのす 蜜蜂の巣

รังมดแดง [J] 赤蟻の巣 \ สะใภ้เจ้าสัว 20110103

รังสรรค์ [J] きずく 築く

รังสฤษฎ์ [J] きずく 築く

รังสิต [地] \ [T] กรุงเทพ ฯ

รังสี [J] ひかり 光 こうせん 光線

รังเกียจ [J] きらう

รังแก [J] いじめる \ ป2 20050602

รัชกาล [J] 王の統治期 \ [T] รัด-ชะ-กาน

รัชกาลที่ ๑ [人] ラマ1世 \ [T] ร.๑ \ ป6 20070708

รัชกาลที่ ๒ [人] ラマ2世 \ [T] ร.๒ \ ป4 20050813

รัชกาลที่ ๓ [人] ラマ3世 \ ป4 20050804

รัชกาลที่ ๔ [人] ラマ4世 

รัชกาลที่ ๕ [人] ラマ 5世 \ ป4 20051106

รัชกาลที่ ๖ [人] ラマ 6世

รัชทายาท [J] そうぞくにん 相続人 王位継承者

รัชสมัย [J] じだい 時代 \ ห้องเรียน 20061106

รัฐ [J] こくど 国土 \ [E] land \ [T] รัฐบาท \ ห้องเรียน 20070629 \

รัฐฉาน [J] シャン州 \ [T]รัฐไทใหญ่

รัฐธรรมนูญ [J] けんぽう 憲法 \ [E] constitution \ ห้องเรียน 20060210

รัฐบาล [J] せいふ 政府 \ [T] รัด-ถะ-บาน \ [K] rottapibaal \ [E] goverment \ [L] rata baan \ ห้องเรียน 20050624 \ ป2 20050710 \ ห้องเรียน 20070713 \ 20110129 \

รัฐบาลกลาง [J] ちゅうおうせいふ 中央政府

รัฐบาลจีน [J] ちゅうごくせいふ 中国政府 \ ระดับที่๒ 2006052

รัฐบาลชั่วคราว [J] りんじせいふ 臨時政府

รัฐบาลญี่ปุ่น [J] にほんせいふ 日本政府

รัฐบาลทหารพม่า [地]ミヤンマ-軍政府

รัฐบุรุษ [J] せいじか 政治家

รัฐประหาร [J] ク-デタ- \ ห้องเรียน 20060922

รัฐฟลอริดา [地]

รัฐมนตรี [J] だいじん 大臣 \ [K] rottamontri \ [E] minister

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง [J] ふくだいじん 副大臣

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ [J] がいむふくだいじん 外務副大臣

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม [J] うんゆふくだいじん 運輸副大臣

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ [J] 農業・協同組合副大臣

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี [J] 首相府大臣

รัฐมนตรีว่าการกระทรวง [J] だいじん 大臣

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง [J] ざいむだいじん 財務大臣

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ [J] がいむだいじん 外務大臣

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ [J] 社会開発・人間の安全保障大臣

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม [J] うんゆだいじん 運輸大臣

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ [J] 商務大臣

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย [J] こくむだいじん 国務大臣

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม [J] ほうむだいじん 法務大臣

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี [J] かがくだいじん 科学大臣

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ [J] きゅういくだいじん 教育大臣

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข [J]

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร [J] 情報通信技術大臣

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน [J] ろうどうだいじん 労働大臣

รัฐวิสาหกิจ [J] こくえいこうしゃ 国営公社 \ ชั้นกลาง 20110101

รัฐศาสตร์ [J] せいじがく 政治学

รัฐสภา [J] こっかい 国会

รัด [J] しばる

รัดกุม [J] ちゅういぶかく 注意深く

รัดคอ [J] くびをしめる 首を絞める \ สะใภ้เจ้าสัว 20110103

รัดเกล้า [J] ??

รัตนกุล [J] ??

รัตนาวดี [名] 本の題名

รัตนโกสินทร์ [J] バンコク \ ป4 20050813

รันเวย์ [J] かっそうろ 滑走路 \ [E] runway

รับ [J] うける 受ける \ [E] to receive \ [Ch]ฮับ \ [Is]ฮับ \ [Pt] หรับ \ ป2 20050604

รับของ [J] うけとり 受け取り

รับจดหมาย [J] てがみをうけとる 手紙を受けとる

รับจ้าง [J] やとわれる 雇とわれる

รับจ้างจัดงาน [J] ??

รับชม [J] ??

รับซื้อ [J] かいとる 買い取る

รับทราบ [J] みとめる 認める

รับน้อง [E] welcome first-year students; make first-year students welcome

รับบท [J] ??

รับประกัน [J] ほしょうする 保証する

รับประทาน [J] たべる 食べる \ [E] to eat \ ป2 20050625 \ ระดับที่๒ 20101224

รับประทานอาหาร [J] しょくじをいただく 食事を戴く \ ป6 20070619

รับผิด [J] まちがえをみとめる 間違えを認める

รับผิดชอบ [J] せきにんをもつ 責任を持つ \ ป2 20050718

รับฝาก [J] あずかる 預かる

รับฟัง [J] 聴取する \ ระดับที่๒ 20110101 \

รับฟ้อง [J] 訴えを受ける

รับมรดก [J] そうぞくする 相続する

รับมอบหมาย [J] たんとうする 担当する いにんされる 委任される うけおう 請け負う 

รับมือ [J] うけとめる 受け止める

รับรอง [J] ほしょうする 保証する

รับราชการ [J] こうむいん 公務員

รับลูก [J] ボールをとる 

รับสมัคร [J] ぼしゅうする 募集する

รับสาย [J] でんわにでる 電話に出る

รับสาร [J]

รับสินบน [J] わいろ 賄賂

รับส่ง [J] そうげいする 送迎する そうじゅしんする 送受信する

รับอนุญาต [J] きょかをうける 許可を受ける

รับอาหาร [J] しょくじをとる 食事をとる

รับเข้า [J]受け入れる

รับเงิน [J] おかねをうけとる お金を受け取る

รับเลือก [J] えらばれる 選ぶ

รับเหมา [J] けいやくする 契約する

รับแจ้ง [J] しらせる 知らせる

รับโทรศัพท์ [J] でんわにでる 電話に出る

รับใช้ [J] つくす

รัศมี [J] はんけい 半径

รัสเซีย [地] ロシア \ [E] russia

รั่ว [J] もれる 漏れる \ ป3 20050710 \ ห้องเรียน 20051111 \ ห้องเรียน 20060929

รั่วไหล [J] もれる 漏れる

รั้ง [J] ひく 引く

รั้งรอ [J] おくれる 遅れる

รั้ว [J] かきね 垣根 \ [Is]ฮั่ว \ [E] fence \ ป4 20050605

รั้วน้ำใจ [J]

รั้วบ้าน [J] いえのまわりのかきね 家の回りの垣根 \ 20050602

รั้วลวดหนาม [J] てつじょうもう 鉄条網

รั้วไม้ [J] きのさく 木の柵

รา [J] かび カビ

รา [J] やめる 止める

ราก [J] ね 根 \ [Ch]ฮาก \ [Is]ฮาก \ ป3 20050724

รากฐาน [J] げんいん 原因 きそ 基礎 \ [E] source (of prosperity) \

รากบัว [J] レンコン

รากผักชี [J] 

ราคา [J] かかく価挌 \ [E] price \ [L] laakhaa \ [Ch] ลากา \ [Id] harga \ ป3 ป4 20050605 \ ระดับที่ 20060522

ราคาก็แพง [J] 値段も高い

ราคาของ [J] ぶっか 物価 \ [E] prices

ราคาขาย [J] うりね 売り値 \ 20050604

ราคาจำหน่าย [J] はんばいかかく 販売価格

ราคาตั๋ว [E] price

ราคาถูก [J] やすね 安値

ราคาน้ำมัน [J] 石油価格

ราคาปกติ [J] つうじょうかかく 通常価格

ราคาพิเศษ [J] とくべつかかく 特別価格

ราคาลดพิเศษสำหรับนักเรียน [J] がくわり 学割り \ [E] student discount

ราคาลดแล้ว [J] 値下げした後の価格

ราคาสินค้า [J] ぶっか 物価

ราคาเต็ม [J] ていか 定価

ราคาเท่าไร [J] ねだんはいくらですか \ [Ch]ลากาเต้าใด

ราคาเท่าไหร่ [J] いくら

ราคาเพิ่ม [J] わりましりょうきん 割り増し料金 \ [E] extra charge

ราคาเพิ่มพิเศษ [J] ちょうかりょうきん 超過料金 \ [E] extra charge

ราคาแพง [J] こうか 高価

ราง [J] れ-る レ-ル \ ป2 20050625

รางคู่ [J] 複線

รางน้ำ [Is]ลางน่าม

รางรถไฟ [J] せんろ 線路 \ [E] track

รางวัด [J] けいそく 計測 \ [T] ราง-วัน \ ป2 20051004

รางวัล [J] しょうひん 賞品 \ [T] ราง-วัน \ [E] prize \ [L] raag wan \ ป2 20050625 \ ห้องเรียน 20070629

รางเดี่ยว [J] 単線

ราช [J] こくおう 国王

ราชการ [J] やくしょのしごと 役所の仕事 \ [T] ราด-ชะ-กาน \ [E] [N] government service \ ป4 20051129

ราชกิจจานุเบกษา [J] かんぽう 官報

ราชดำริ [地] สถานีบีทีเอส

ราชดำเนิน [地] 進行する

ราชธานี [J] しゅと 首都 王宮 宮殿 \ [T] capital city \ ป4 20050604

ราชธิดา [J] ?? \ ป4 20050813

ราชบุรี [地] \ [T] จังหวัด \ [E] rachaburi

ราชปะแตน [J] つめえりふく 詰め襟服

ราชพฤกษ์ [T] ต้นไม้ประจำชาติและ \ ความหมายอันเป็นมงคล \ [J] ラーチャプルック ゴールデンシャワー(学名:Cassia Fistula L.)は、幸運の木と呼ばれています \ [E] Ratchaphruek Golden Shower Tree \

ราชวงศ์ [J] おうちょう 王朝

ราชวงศ์จักรี [J] チャクリー王朝

ราชวัง [J] ?? \ ป4 20081203

ราชวาที [J] ??

ราชศัตรู [J] ?? \ ป4 20051106

ราชสมบัติ [J] おうこく 王国 \ [E] kingdom \ ป4 20080120 

ราชสำนัก [J] 宮廷 王宮 \ [T] ที่อยู่อาศยของกษัตริย์

ราชสีห์ [J] しし 獅子 \ ป4 20050806

ราชอาณาจักร [J] おうこく 王国 \ [E] [N] kingdom

ราชอาณาจักรกัมพูชา [J] カンボジア王国

ราชอาณาจักรภูฏาน [J] ブ-タン王国

ราชอาณาจักรสุโขทัย [J] スコ-タイ王国 \ [T] ราชอาณาจักรสุโขทัย

ราชอาณาจักรไทย [J] たいおおこく タイ王国

ราชา [J] おう 王 \ [E] king \ 20050604

ราชาธิบดี [J] ??

ราชาธิราช [J] ??

ราชาศัพท์ [J] おうぞくようご 王族用語 \ ชั้นกลาง 20110101

ราชเทวี [地] สถานีบีทีเอส

ราชโอรส [J] ?? \ ป4 20051129

ราด [J] そそぐ 注ぐ かける

ราดน้า [J] あんかけ \ 20050602

ราตรี [J] よる 夜 \ [E] [N] Night blooming jusmine, See also: Queen of the night; Cestrum nocturnum \ ป2 20050625

ราตรียาว [J] ??

ราตรีสั้น [J] ??

ราบ [J] たいら 平 \ [E] flat \ ห้องเรียน 20050513 \ ป4 20050718

ราบรื่น [J] へいおんな 平穏な

ราบลุ่ม [J] ひくいたいらなとち 低い平らな土地

รามคำแหง [人] ラムカムヘ-ン

รามอินทรา [地]

รามัญน้อยคนนี้ [J] ??

รามายณะ [J] ??

รามเกียรติ์ [J] ラマ-キャン \ [T] วรรณคดีที่มีชื่อเสียงของไทย \ ป6 20070508 \ ห้องเรียน 20050701

รามแกียรติ์ [J] ??

ราย [J] けん 件 表

รายการ [J] ばんぐみ 番組 \ [E] program \ [Ch] ลายก๋าน \ ป3 20050710

รายการทีวี [J] てれびばんぐみ テレビ番組 \ ระดับที่๓ 20060522

รายการนำเที่ยว [J] かんこうあんない 観光案内 \ 20050605

รายการวิทยุ [J] らじおほうそう ラジオ放送

รายการสด [J] なまほうそう 生放送

รายการอาหาร [J] メニュー

รายการเพลง [J] きょくめい 曲名

รายการแสดงราคา [J] りょうきん 料金 \ [E] price list

รายงาน [J] ほうこくする 報告する \ [E] report \ ชั้นกลาง 20110101

รายจ่าย [J] しょうひ消費 \ [E] expenses \ ป2 20070630

รายจ่ายประจำปี [J] さいしゅつ 歳出

รายชื่อ [J] めいぼ 名簿

รายนี้ [J] このような

รายรับ [J] しゅうにゅう 収入 \ ห้องเรียน 20061020

รายรับรายจ่าย [J] ししゅつ 収支

รายรับรายจ่ายในบ้าน [J] かけい 家計

รายละเอียด [J] しょうさい 詳細 \ [E] detials

รายวัน [J]まいにちの 毎日の \ [E] daily

รายสัปดาห์ [J] まいしゅうの 毎週の

รายเดือน [J] げっかん 月刊

รายแรก [J] さいしょのひと 最初の人

รายได้ [J] しゅうにゅう 収入 \ [E] revenue \ ป2 20050703

ราว [J] てすり 手すり

ราว ๆ [J] およそ \ 20050604

ราวกะ [J] まるで~のよう

ราวกัน [J] のように~のごとく

ราวกันแกะ [J] にている \ ห้องเรียน 20050729

ราวกับ [J] にた 似た ように \ ป2 20050802 \ ห้องเรียน 20051009 \ ห้องเรียน 20061027 \ [T] ยังกะ

ราวกับกลางวัน [J] ひるまのように 昼間のように 

ราวกับหิมะ [J] 雪のように

ราวจับ [J] てすり 手すり

ราวบันได [J] かいだんのてすり 階段の手すり \ 20050604

ราวผ้า [J] ものほしさお 物干し竿

ราวสะพาน [J] はしのらんかん 橋の欄干

ราศี [J] せいざ 星座

ราศีกรกฎ [J] かにざ 蟹座

ราศีกันย์ [J] おとめざ 乙女座

ราศีกุมภ์ [J] みずかめざ 水瓶座

ราศีตุลย์ [J] てんびんざ 天秤座

ราศีธนู [J] いてざ 射手座 \ [E] sagittary

ราศีพฤษภ [J] おうしざ 牡牛座

ราศีพิจิก [J] さそり座

ราศีมังกร [J] ひつじざ 山羊座

ราศีมีน [ J] うおざ 魚座

ราศีสิงห์ [ J] ししざ 獅子座

ราศีเมถุน [ J] ふたござ 双子座

ราศีเมษ [J] おひつじざ 牡羊座

ราษฎร [J] みんしゅう 民衆 こくみん 国民 \ [T] ราด-สะ-ดอน \ ป2 20051129

ราษฏร์ [J] みんえいの 民営の

รำ [J] おどる 踊る \ [E] dance \ [K] roem \ ป2 20050604

รำกลองยาว [J] 長太鼓踊り \ ชั้นกลาง 20110104

รำคาญ [J] うるさい \ ป3 20050604 \ ระดับที่๓ 20060522

รำคาญใจ [J] ??

รำพึง [J] かんがえる 考える \ ひとりごと \ ห้องเรียน 20060331 \ ป3 20050605

รำฟ้อนเล็บ [J] タイ北部の踊り

รำลึก [J] おもいだす 思い出す \ ป2 20060818

รำวง [J] わおどり 輪踊り \ ป2 20050802 \ ชั้นกลาง 20110104

รำเกี่ยวข้าว [J]刈りいれ踊り \ ชั้นกลาง 20110104

รำเซิ้ง [J] タイ東北部の歌舞

รำแก้บน [J] ??

รำแม่ศรี [J] ??

รำไทย [J]たいぶよう タイ舞踊 \ ห้องเรียน 20060908

ริกเตอร [J] しんど 震度

ริจาค [J] ??

ริดสีดวงทวาร [J] じ 痔

ริน [人][J] ゆっくりそそぐ \ ป4 20050801 \ ป6 20070707

รินน้ำ [J] 水をそそぐ \ สูตรเสน่หา 20101230

รินน้ำชา [J] おちゃをそそぐ

รินรดา [人]

รินเบียร์ [J] ビールをつぐ

รินเหล้า [J] さけをつぐ 酒をつぐ

ริม [J] ふち 淵 \ [E] edge \ ป2 20050625

ริมคลอง [J] うんがのほとり 運河のほとり

ริมถนน [J] みちばた 道端

ริมทะเล [J] うみべの 海辺の

ริมทางเดิน [J] つうろがわ 通路側

ริมน้ำ [J] みずべの 水辺の

ริมฝั่ง [J] きし 岸

ริมฝีปาก [J] くちびる 唇 \ [E] lips

ริมหน้าต่าง [J] まどがわ 窓側

ริมแม่น้ำ [J] かわぎし 川岸 \ [E] riverside

ริษยา [J] ねたみ 嫉み しっと 嫉妬 \ [T] ริด-สะ-หยา \ ป4 20060611

ริเริ่ม [J] そうしする 創始する \ ป4 20051124

ริ้น [J] ぶよ 蚋 \ ป4 20060111

รีด [J] あいろんをかける アイロンをかける \ ぎゅうにゅうをしぼる \ 牛乳を搾る \ [Ch]นีด \ 20050602 \ ห้องเรียน 20051206

รีดผ้า [J] アイロンをかける \ [E] iron

รีบ [J] いそぐ 急ぐ あわてる すぐに \ [E] to hurry \ 20050602 \ ห้องเรียน 20051202

รีบถาม [J] いそいでたずねる 急いで尋ねる

รีบมา [J] いそいでくる 急いで来る

รีบร้อน [J] いそぐ 急ぐ

รีบหนีไป [J] いそいでにげろ 急いで逃げろ

รีบหน่อย [J] いそいでください \ [E] Herry up

รีสอร์ต [J] リゾート \ [E] resort

รีสอร์ท [J] リゾート

รีเซพชั่น [J] うけつけ 受付

รีเมค [E] remake

รีโมท [J] リモコン \ [E] remote

รีไซเคิล [J] リサイクル

รีไทร์ [J] 退学

รี่นรมย์ [J] ?? \ ป4 20050806

รื่น [J]よろこぶ 喜ぶ

รื่นรมย์ [J] こうふくな 幸福な \ [E] happy

รื่นเริง [J] たのしい 楽しい \ [E] happy \ ป2 20060729

รื้อ [J] はかいする 破壊する ぶんかいする 分解する \ ห้องเรียน 20070302

รื้อถอน [J] もちあげる \ [E] pull down remove

รื้อบ้าน [J] いえをこわす 家を壊す

รื้อฟื้น [J] ふっかつ

รุก [J] さんにゅうする 参入 する

รุกคืบ [J] 進入する

รุด [J] はやい 速い \ [E] hurry

รุน [J] おす 押す \ [T] ดุน, ไส \ [E] [V] push, See also: nudge; shove; poke; pod; jog

รุนแรง [J] はげしく ひどい \ [E] violent terrible \ ห้องเรียน 20060310 \ ห้องเรียน 20060901

รุม [J] あつまる 集まる \ 20050602

รุมล้อม [J] あつまってとりかこむ

รุมเร้า [E] [V] beset, See also: harass; trouble

รุ่ง [J] よあけまえ 夜明け前

รุ่งขึ้น [T] พรุ่งนี้, วันรุ่งขึ้น, วันพรุ่งนี้ \ [E][N] next day \ ป2 20050625

รุ่งเช้า [J] よあけ 夜明け 翌朝

รุ่งเรือง [J] はんえいする 繁栄する

รุ่น [J] じだい 時代 \ ป3 20050710

รุ่นคัมรี [名] 車の名前 カムリ- クルマノモデル

รุ่นที่สาม [J] さんだい 三代

รุ่นน้อง [J] こうはい 後輩 \ ห้องเรียน 20061027

รุ่นพี่ [J] せんぱい 先輩 \ ห้องเรียน 20061027

รุ่นล่าสุด [J] さいしんじだい 最新時代

รุ่นเก่า [J] きゅうがたの 旧型の

รุ่นเดียวกัน [J] どうりょう 同僚

รุ่นใหม่ [J] しんがたの 新型の

รุ่นใหม่ล่าสุด [J] さいしんがた 最新型

รุ่นไทเกอร์ [名] タイガ- モデル 車

รุ้ง [J] にじ 虹 \ [E] rainbow

รุ้งกินน้ำ [Is]ฮุ่งกินน่ำ

รู [J] あな 穴 \ [Ch]ฮู \ [Is]ฮู

รูขุมขน [J] けあな 毛穴

รูจมูก [J] びこう 鼻孔

รูด [J] しめる 閉める

รูดซิบ [J] ファスナーを閉める

รูป [J] え 絵 かたち 形 \ しゃしん 写真 [類] 僧侶 \ [K] ruup \ [E] photograph \ [Ch]ฮูป \ ป2 20050604

รูปการณ์ [J] しゅういのじょうきょう 周囲の状況 

รูปขวานโบราณ [J] むかしのおののかたち 昔の斧の形 

รูปถ่าย [J] しゃしん 写真 \ [E] photograph \ [V] hinh \ [L] huup thaai \ ห้องเรียน 20051007

รูปธรรม [J] 具体

รูปประโยค [J] ??

รูปปั้น [J] ぞう 像 塑像 \ [E] status

รูปพรรณสัณฐาน [J] ふうぼう 風貌

รูปภาพ [J] え 絵 \ [T] รูป-พาบ \ ป2 20050820

รูปร่าง [J] すがた 姿 \ ป2 20050820

รูปร่างดี [J] スタイルがいい

รูปลักษณ์ [J] スタイル

รูปวาด [J] ??

รูปสีน้ำมัน [J] あぶらえ 油絵

รูปหน้า [J] かおつき 顔つき

รูปหล่อ [J] おとこまえ 男前 \ ป4 20050604

รูปหัวช้าง [J] 象の頭の形

รูปแบบ [J] パタ-ン スタイル \ ห้องเรียน 20060825 \ ห้องเรียน 20070326

รูปโป๊ [J] ヌ-ド

รูปไข่ [J] 卵形 \ ระดับที่๒ 20101224

รูม [E] room

รูหู [J] みみのあな 耳の穴

รู้ [J] しる 知る \ [E] know \ [L] fuu \ [Ch]ฮู้ \ [Is]ฮู่ \ [Pt]โหอ่ \ [My] tahu \ [V] biet \ ป1 20050703

รู้จัก [J]しっている 知っている \ [L] fuu cak \ [Is] ฮู้จัก \ ป2 20050625

รู้จักกัน [J] しりあう \ 20050703

รู้จักกันตาม [J]

รู้จักสิ [J] しっているよ \ [T] รู้จักซิ \ ห้องเรียน 20060618

รู้จักแล้ว [J] すでに知っている

รู้ตัว [J] きずく 気付く 気がつく \ ห้องเรียน 20070602

รู้มั้ย [J] しっているか

รู้ว่า [J] しっている

รู้สึก [J] かんじる 感じる \ ป2 20050605 \ ระดับ ที่๓ 20060610

รู้สึกตัว [J] きずく 気づく 意識が回復する

รู้สึกตาลาย [J] 目まいがする

รู้สึกประมาณนั้น [J]

รู้สึกผิด [J] よくないと思う

รู้สึกว่า [J] かんじる \ ห้องเรียน 20070608

รู้สึกโล่งอก [J] ホッとする

รู้สึกไม่สบาย [J] きぶんがわるい 気分がわるい

รู้เรื่อง [J] はなしがわかる 話がわかる \ ห้องเรียน 20070629

รู้แน่นอน [J] 確かにしっている

รู้แล้ว [J] しっているよ \ [V] biet roi

รู้ได้อย่างไร [T]

ร่งเรือง [J] あかるい 明るい \ 20050602

ร่ม [J] かさ 傘 \ [E] umbrella \ [V] o, cay du \ 20050605

ร่มกันฝน [J] あまがさ 雨傘 \ 20050602

ร่มกันแดด [J] ひがさ 日傘 \ [E] parasol

ร่มชูชีพ [J] パラソル

ร่มรื่น [J] \ ห้องเรัยน 2005013 \ ป2 20050625 \

ร่มสักคันก็ไม่มี [J] 傘一本もない

ร่มเงา [J] かげ 影 \ [E] shadow \ ป2 20050625

ร่มเย็น [J] へいわ 平和

ร่มไม้ [J] こかげ 木蔭 \ ห้องเรียน 20050722

ร่วง [J] おちる 落ちる \ ป3 20050724 \ ห้องเรียน 20061215 \

ร่วงลง [J] おちる 落ちる \ ห้องเรียน 20061208

ร่วม [J] おなじくする 同じくする 共にする \ ป2 20050604 \ ห้องเรียน 20050805 \ สูตรเสน่หา 20101230

ร่วมกัน [J] たがいに 互に きょうどうで 共同で \ ป2 20070708 \ ห้องเรียน 20051014 \ ห้องเรียน 20070112

ร่วมกับ [J] ともに

ร่วมด้อย [J] いっしょにさんかする

ร่วมมือ [J] きょうりょくする 協力する \ ป2 20050625 \ ห้องเรียน 20070112

ร่วมมือกัน [J] きょうどう 共同 \ [E] collaboration

ร่วมวง [J] けつごうする 結合する 参加する \ [J] join

ร่วมใจ [J] こころをおなじする \ ป2 20060729

ร่อง [J] みぞ 溝

ร่องรอย [J] あしあと てがかり \ ป4 20050801

ร่อน [J] ふるいにかける \ ป4 20050813

ร่าง [J] かたち 形 あん 案 \ 20050605

ร่างกฎหมาย [J] ほうあん 法案

ร่างกาย [J] からだ 身体 \ [E] body \ ป2 20050703 \ ห้องเรียน 20060909 \ 20110129

ร่างกายส่วนล่าง [J] かはんしん 下半身

ร่างงายท่อนบน [J] 上半身 \ ชั้นกลาง 20110101

ร่างรัฐธรรมนูญ [J] けんぽうあん 憲法案 \ [E] [N] draft of a constitution

ร่างเละ [J]

ร่าเริง [J] ようきな 陽気な 明るい \ [E] cheerful \ ป4 20050803 \ ห้องเรียน 20060407

ร่ำรวย [J] かねもち 金持ち \ ป6 20070529 \ ห้องเรียน 20060224 \ ห้องเรียน 20060818

ร้อง [J] さけぶ 叫ぶ うたう 歌う \ [Ch] ฮ้อง \ [Is]ฮ่อง \ [E] hat

ร้องขอ [J] おねがいする お願いする 要求する

ร้องทุกข์ [J] くじょう 苦情 \ [E] complaint

ร้องบอก [J] こえをかける

ร้องรำทำเพลง [J] うたいおどる 歌い踊る

ร้องเพลง [J] うたをうたう 歌を歌う

ร้องเรียก [J] よぶ 呼ぶ \ [E] call

ร้องเรียน [J] こんがんする 懇願する \ [E] [V] complain, See also: petition; request; make an accusation to one’s superior; appeal

ร้องไห้ [J] なく 泣く \ [Ch]ร้องไฮ้ \ [Is]ฮ่องไห่ \ [Pt]หร่อง \ ป2 20050625

ร้อน [J] あつい 暑い \ [E] hot \ [Ch] ฮ้อน \ [Is]ฮ่อน \ [Pt]รอน \ [Sp] calor \ [Id] panas \ [My] panas \ [K] khdau \ ระดับที่๓ 20060522

ร้อนก่อน [J] ??

ร้อนอบอ้าว [J] むしあつい 蒸暑い

ร้อนเกินไป [J] あつすぎる \ ป2 20070630

ร้อนแรง [J] きょうれつな 強烈な \ ป6 20070508

ร้อนใจ [J] いばる いらいらする \ ป2 20050820

ร้อย [J] ひゃく 百 \ [E] hundred \ [K] roy \ [V] mot tram \ [Id] seratus \ [L] rooy \ [Tm] nuulu

ร้อย [J] いとがついているはりをはなにとおす

ร้อยกรอง [J] 詩を作る \ ป4 20050703

ร้อยกรัม [J] 百グラム

ร้อยครั้ง [J] ひゃくかい 百回 \ ห้องเรียน 20061020

ร้อยชุดห้า [J] 100.5

ร้อยตรี [J] しょうさ 少佐 \ [T] ร.ต. \ ป6 20070708

ร้อยตำรวจตรี [J] けいさつ しょうさ 警察少佐 \ [T] ร.ต.ต. \ ป6 20070529

ร้อยตำรวจเอก [J] けいさつ たいさ 警察 大佐 \ [T] ใช้อักษรย่อว่า ร.ต.อ.

ร้อยตำรวจโท [J] けいさつちゅうさ 警察中佐

ร้อยปี [J] ひゃくねん 百年

ร้อยละ [J] パ-セント \ [E] percentage \ ระดับที่๒ 20101224

ร้อยละสิบ [J] 10 パ-セント

ร้อยละห้า [J] 5パ-セント

ร้อยล้าน [J] いちおく 一億 \ 20050602

ร้อยสิบ [J] ひゅくじゅう 百十 \ [E] 110

ร้อยเปอร์เซ็นต์ [J] 100%

ร้อยเปื้อน [J]

ร้อยเอก [J] たいい 大尉

ร้อยเอก ร้อยโท ร้อยตรี [J] 大尉 中尉 少尉 

ร้อยเอ็ด [J][地] 101 \ [T] จังหวัด

ร้อยโท [J] ちゅうい 中尉

ร้าน [J] みせ 店 \ [E] shop \ [Ch]ฮ้าน \ [Id] toko \ [K] haag \ [L] haan

ร้านกาแฟ [J] コーヒー店 \ [E] coffee shop

ร้านก๋วยเตี๋ยว [J] 麺店

ร้านขนม [J] かしや 菓子屋 \ 20050605

ร้านขนมปัง [J] ぱんや パン屋

ร้านขาย [J] しょうてん 商店 \ [E] shop

ร้านขายขนมปัง [J] ぱんや パン屋

ร้านขายของ [J] みせ 店 ばいてん 売店 \ [E] shop

ร้านขายของชำ [J] ??

ร้านขายของฝาก [J] おみやげや おみやげ屋

ร้านขายซีดี [E] CD shop

ร้านขายปลา [J] さかなや 魚屋

ร้านขายผัก [J] やおや 八百屋

ร้านขายผ้าไหม [J] シルク店

ร้านขายยา [J] やっきょく 薬局 \ [E] phamacy \ [L] haan khaai yaa

ร้านขายรองเท้า [J] くつや 靴屋 \ [E] shoe store

ร้านขายสินค้าพื้นเมือง [J]

ร้านขายส่ง [J] とんや 問屋

ร้านขายหนังสือ [J] ほんや 本屋

ร้านขายเครื่องกีฬา [J] スポーツ用品店

ร้านขายเนื้อ [J] にくや 肉屋

ร้านขายเสื้อ [J] ようひんてん 洋品店

ร้านขายเหล้า [J] さかや 酒屋

ร้านขาหมูอาป๊า [名] 店の名前

ร้านข้างถนน [J] ろてん 露天

ร้านข้าวมันไก่ [J]

ร้านครื่องเขียน [J] ぶんぼうぐてん 文房具店

ร้านค้า [J] しょうてん 商店

ร้านค้ากลาง [J] ?? \ ป6 20070708

ร้านค้าปลอดภาษี [J] めんぜいてん 免税店

ร้านซักรีด [J] クリーニング店

ร้านซักอบรีด [J] クリーニング店

ร้านซักแห้ง [J] クリーニング店

ร้านดอกไม้ [J] はなや 花屋

ร้านตัดผม [J] とこや 床屋 \ [E] barbershop

ร้านตัดเสื้อ [J] したてや 仕立て屋

ร้านตัวแทน [J] だいりてん 代理店

ร้านถ่ายรูป [J] しょしんや 写真屋

ร้านทอง [J] ききんぞくてん 貴金属店

ร้านนึง [J] ある店

ร้านปลอดภาษี [J] めんぜいてん 免税店 \ [E] duty-free shop \ ระดับที่๒ 20101224

ร้านปลา [J] さかなや 魚屋

ร้านยกเว้นภาษี [J] めんぜいてん 免税店 \ [E] duty-free shop

ร้านรองเท้า [J] くつや 靴屋 \ [My] kedai kasut \ [V] hieu giay

ร้านริมถนน [J] やたい 屋台

ร้านรูท 66 [名] ルート66

ร้านวิดีโอ [J] VDO店

ร้านสรรพสินค้า [J] デパ-ト

ร้านหนังสือ [J] ほんや 本屋 \ [V] hieu sach \ ระดับ ที่๓ 20060610

ร้านอาหาร [J] しょうどう 食堂 \ [E] restaurant \ [Id] rumah makan \ [V] nha hang \ [L] haanahaan \ 20050703

ร้านอาหารจีน [J] ちゅうかりょうりてん 中華料理店

ร้านอาหารญี่ปุ่น [J] にほんりょうりてん 日本料理店

ร้านอาหารมุสลิน [J] イスラム料理店 

ร้านอาหารอิตาลี [J] イタリア料理店

ร้านอาหารไดโดม่อน [名] ダイオウモン

ร้านอาหารไทย [J] たいりょうりてん タイ料理店

ร้านเซเวน อีเลฟเวน [J] セヴン イレヴェン

ร้านเดิม [J] いつもの店 

ร้านเนื้อ [J] にくや 肉屋

ร้านเบเกอรี่ [J] ベーカリー店

ร้านเป้หวาน [名] 店の名前 \ [T] สูตรเสน่หา

ร้านเสริมสวย [J] びよういん 美容院 \ ห้องเรีนยน 20050527

ร้านเหล้า [J] さかや 酒屋

ร้านโชห่วย [J]

ร้าย [J] きょうわくな 凶悪な \ ห้องเรียน 20060901

ร้ายกาจ [J] おそろしい \ [T] ร้าย-กาด \ ป2 20051015

ร้ายแรง [J] ひどい 重大である \ ระดับที่๒ 20101224

ร้าว [J] ひびがはいる \ [E] [V] crack, See also: fracture; split; break

ร้าเบเกอรี่ [J] 

ร์ [T] ศุกร์ เสาร์

ฤ [J] 音節字母 \ [T] ตัว รึ

ฤกษ์ [J] きちじつ 吉日 \ [T] เวลาดี ซึ่งเหมาะที่จะทำงานชัยมงคล

ฤกษ์ดี [J] 前兆 吉兆

ฤกษ์ไม่ดี [J] 日が悪い \ ชั้นกลาง 20110104

ฤชา [J] ぜいきん 税金

ฤดี [J]歓喜

ฤดู [J] きせつ 季節 \ [T] รึ-ดู หน้า \ ฤดูฝน ฤดูแล้ง ฤดูใบไม้ผลิ ฤดูร้อน ฤดูใบไม้ร่วง ฤดูหนาว \ [E] season \ ป2 20060728

ฤดูกาล [J] きせつ 季節 \ ระดับที่๓ 20060522

ฤดูกาลต่าง ๆ [J] それぞれの季節 \ ห้องเรียน 2009

ฤดูฝน [J] うき 雨季 \ [T] หน้าฝน หน้านา \ [Ch] นาฝน \ [Is] หน่าฝน \ [Pt] ดู๋ค้น \ ป2 20080121 

ฤดูฝนซึ่งฝนตกบ่อย [J] 雨がよく降る雨季 

ฤดูมรสุม [J] きせつふうのふくきせつ 季節風の吹く季節

ฤดูมะม่วง [J] マンゴ-の季節

ฤดูร้อน [J] なつ 夏 \ [T] หน้าร้อน มีนาคม เมษายน พฤษภาคม \ [E] summer \ [Ch]หละดูฮ้อน \ ป2 20080121 

ฤดูหนาว [J] ふゆ 冬 \ [T] ฤดูแล้ง หน้าหนาว หน้าแล้ง \ เดือนพฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม และกุมภาพีน \ [E] winter

ฤดูหนาวซึ่งอากาศแห้ง [J] かんそうするふゆ 乾燥する冬 

ฤดูเก็บเกี่ยว [J]収穫期

ฤดูเทศกาล [J] まつりのきせつ 祭りの季節

ฤดูแล้ง [J] かんき 乾季 \ [T] ฤดูหนาว \ [E] dry season \ ห้องเรียน 20070406

ฤดูใบไม้ผลิ [J] はる 春 \ [E] spring

ฤดูใบไม้ร่วง [J] あき 秋

ฤทธิรณ [J] ??

ฤทธิ์ [J] いりょく 威力 \ [T] ริด \ [E] power \ ป2 20050820

ฤทัย [J] こころ \ [T] รึ-ไท

ฤษี [J] せんにん 仙人

ฤๅ [J] 音節文字 \ [T] ตัว รือ

ฤๅษี [J] せんにん 仙人 \ [T] รือ-สี

ล [T] ลอ ลิง

ล. [T] ล้านบาท

ลง [J] おりる 降りる \ [E] come down \ [L] log \ 20050604

ลงข่าว [J] \ ป2 20080121

ลงคะแนน [J] とうひょうする 投票する

ลงคะแนนเสียง [J] とうひょうする 投票する \ ระดับสูง 20101225

ลงจากรถ [J] くるまからおりる 車から降りる \ สูตรเสน่หา 20101227

ลงชื่อ [J] しょめい 署名

ลงดิน [J] ちゃくりく 着陸 \ [E] landing

ลงทอง [J]金箔を貼る

ลงทะเบียน [J] かきとめ 書留 \ [E] registered mail

ลงทุน [J] とうしする 投資する \ [T] (ก.) ลงเงินเป็นทุนเพื่อหากำไร, เขาทุน \ [E] v. to invest, to make an investment \ ป3 20050710 \ ห้องเรียน 20061201 \ ห้องเรียน 20070316 \ 20110129

ลงท้อง [J] げりする 下痢する \ ห้องเรียน 200505

ลงท้าย [J] さいご 最後

ลงนอน [J] たおれこむ 倒れこむ

ลงนั่ง [J] すわりこむ 座り込む \ ห้องเรียน 20060908

ลงนาม [J] しょめいする 署名する \ ห้องเรียน 20050506

ลงนามถวายพระพร [J] きちょうする 記帳する \ ห้องเรียน 20050506

ลงบัตร [J] とうひょうする 投票する

ลงพิมพ์ [J] いんさつする 印刷する けいさいする 掲さいする \ ห้องเรียน 20051125 \ ป4 20110206

ลงพื้น [J] ?? \ ป4 20050803

ลงมติ [J] とうひょう 投票

ลงมา [J] おりていく 降りて行く \ 20050604

ลงมาเกิด [J] ??

ลงมาไป [J] おりていく 降りて行く

ลงมือ [J] かいしする 開始する \ ป3 20050710 \ ระดับที่ ๒ 20060703

ลงมือทาน [J] たべはしめる

ลงมือเขียน [J] 書き始める

ลงรถ [J] くるまからおりる 車から降りる

ลงราคา [J] ねさげ 値下げ

ลงรายการ [J] きにゅうする 記入する

ลงสี [J] いろをぬる 色を塗る \ ห้องเรียน 20060414

ลงหุ้น [J] とうしする 投資する

ลงอาญา [J] ?? \ ไทยรัฐ 20050527

ลงเรือ [J] ふねにのる 船に乗る

ลงเรื่อย ๆ [J] ??

ลงเหนือแผ่นดิน [J] ??

ลงเอย [J] おわる 終わる \ ห้องเรียน 20070126

ลงโทษ [J] しょばつする 処罰する \ ระดับที่๑ 20060706

ลงใหล [J] ??

ลงไป [J] おりていく 降りて行く \ ป2 20050604

ลงไปข้างล่าง [J] したにおりていく

ลด [J] さがる 下がる へる 減る \ ป3 20050806 \ ห้องเรียน 20060929

ลดความอ้วน [J] げんりょうする 減量する

ลดความเร็ว [J] げんそくする 減速する \ [E] reduce speed

ลดต่ำ [J] さがる

ลดต่ำลง [J]

ลดน้อยลง [J] げんしょうする 減少する

ลดน้ำหนัก [J] げんりょうする 減量する \ [T] ลดความอ้วน

ลดภาษี [J] げんぜいする 減税する

ลดราคา [J] ねびき 値引き \ [E] discount

ลดลง [J] さがる 下がる \ ป6 20070708 \ ห้องเรียน 20060804 \ ห้องเรียน 20061110

ลดได้ไหม [J] まけてくれますか \ [Ch]ลดได้ก่อ

ลน [J] あつくする あぶる \ ป4 2005806

ลนควัน [J] 燻す

ลนลาน [J] こうふんして走る \ ป2 20070630

ลบ [J] けす 消す ひく 引く

ลบชื่อ [J] じょめいする 除名する

ลบล้าง [J] ひていする 否定する

ลบหลู่ [J] けいべつする 軽蔑する \ ป2 20050819

ลบออก [J] しょうきょする 消去する

ลพบุรี [地] ロッブリ- \ [T] จังหวัด \ [E] Lopburi \ ป4 20110206

ลม [J] かぜ 風 \ [E] wind \ [Ch]ลม \ ป2 20050605 \ ห้องเรียน 20060901

ลมจัด [J] かぜがつよい 風が強い \ 20050605

ลมบ้าหมู [J] たつまき 竜巻

ลมพัด [J] かぜがふく 風が吹く \ ป2 20050605

ลมพัดแรง [J] かぜがつよい 風が強い 

ลมพายุ [J] あらし 嵐

ลมมรสุม [J] モンス-ン

ลมหายใจ [J] いき 息 \ [E] breath

ลมอ่อน [J] そよかぜ そよ風

ลมแรง [J] かぜがつよい 風が強い 強風 \ ห้องเรียน 20050822

ลมโชย [J]

ลมไม่แรง [J] かぜがつよくない

ลลิน [J]

ลวก [J] ゆでる 茹でる \ ห้องเรียน 20060707

ลวกไข่ไก่ [J] たまごをゆでる 卵を茹でる

ลวง [J] だます 騙す \ ห้องเรียน 20060721

ลวงลม [J] だます 騙す

ลวด [J] はりがね 針金

ลวดตาข่าย [J]金網

ลวดทองแดง [J] どうせん 銅線

ลวดลาย [J] ちょうこく 彫刻 \ [E] trick \ ป2 20050625

ลวดหนาม [J] てつじょうもう 鉄条網 \ ป4 20050803

ลวดเหล็ก [J]

ลวนลาม [J] 淫らなことをする \ [E] molest, assault \ [T] ล่วงเกีน \ สูตรเสน่หา 20101227

ลหุ [J]軽い

ลอก [J] ほる 掘る さらう むける \ ป3 20050806

ลอกคราบ [J] はげ落ちる \ [E] slough off

ลอง [J] ためす 試す \ [E] try \ ป2 20050625

ลองกอง [J]果物の名前 \ [Is]บักลองกอง

ลองกิน [J] ??

ลองกินดู [J] たべてみる

ลองคิดดู [J] かんがえてみる 考えてみる \ 20050605

ลองจิจูด [E] [N] longitude

ลองจุ่ม [J] ??

ลองชิม [J] あじをためす 味を試す \ 20050602 \ ห้องเรียน 20060720

ลองชิมดู [J] あじみする 味見する

ลองชิมดูได้ไหม [J] 味見してみてもいいですか

ลองดู [J] やってみる \ ห้องเรียน 20060721

ลองทานดู [J] 食べてみる

ลองทานดูสิ [J] たべてみて

ลองทานทุเรียนดู [J] ドリアンを食べてみる

ลองนับดู [J] かぞえてみる

ลองนั่ง [J] 乗ってみる \ ชั้นกลาง 20110102

ลองนั่งดู [J]すわってみる

ลองมือ [J] ??

ลองสั่งดู [J] ちゅうもんしてみる 注文して見る

ลองอ่านดูสิ [J] よんでみてください 読んで見てください

ลองเขียน [J] かいてみる 書いてみる 

ลองเขียนดูสิ [J] かいてみてください

ลองเดา [J] あててみる \ ห้องเรียน 20060721

ลองเสี่ยงดู [J] ?? \ ห้องเรียน 20061117

ลองเสื้อ [J] しちゃくする 試着する \ 20050703

ลองใช้ [J] ??

ลองใช้ดู [J] 使ってみる

ลองใส่ [J] しちゃく 試着

ลองใส่ดู [J] しちゃくする 試着する \ [E] try on \ ระดับ ที่ 20060609

ลองใส่ดูก่อน [J] 先に試着てみる

ลองได้ไหม [J] ためしてもいいですか

ลอด [J] くぐりぬける \ ป4 20051124

ลอตเตอรี่ [J] たからくじ 宝くじ \ [E] lottery

ลอนดอน [地] ロンドン \ [E] London

ลอบ [J] ひそかに \ ป4 20050801

ลอย [J] うかぶ 浮ぶ \ [E] to float \ ป2 20050604

ลอยกระทง [J] とうろうながし 燈篭流し \ ป2 20050802

ลอยลม [J] かぜにただよい

ลอยหน้า [E] move the head from side to side while talking \ สูตรเสน่หา 20101230

ลอยหน้าลอยตา [J]

ละ [J] ごとに 毎に \ ป2 20050625

ละก้อ [J] だったら \

ละคร [J]げき 劇 \ [T] ละ-คอน \ [E] drama \ [Ch]หละคร \ ป2 20050604 \ ห้อ

ละครตลก [J] きげき 喜劇

ละครทางช่อง 5 [J] ??

ละครทีวี [J] テレビドラマ 

ละครนอก [J] みんかんげき 民間劇

ละครน้ำเน่า [J] ?์?

ละครพูด [E]

ละครรำ [E] dance drama \ ป6 20070530

ละครร้อง [J] かげき 歌劇 \ ป6 20050605

ละครสัตว์ [J] サ-カス

ละครเร่ [J] ??

ละครแก้บน [J] ??

ละครและการแสดงฟ้อนรำไทย [J] タイの演劇と舞踊 \ ชั้นกลาง 20110104

ละครโทรทัศน์ [J] テレビドラマ

ละครโอเปร่า [J] オペラ

ละครใน [J] 宮廷内舞踊

ละติจูด [E] latitude

ละติน [J] ラテン

ละตินอเมริกา [地] ラテン アメリカ

ละทิ้ง [J] 見捨てる

ละมุด [J] \ [Is]บักล่ะมุด

ละลาย [J] とける 溶ける とかす 溶かす \ ห้องเรียน 20051111

ละหมาด [T] พิธีกรรมเกียวกับการ

ละห้อย [J] 恋しくて悲しむ \ ป3 20050806

ละออง [J] ちり 塵 \ ป6 20070508

ละอองน้ำ [J] すいてき 水滴 \ ป2 20051014

ละอองฝน [J] きりさめ 霧雨

ละอองเกสร [J]かふん 花粉

ละเมอ [J] うわごとをいう うわ言を言う \ 20050604

ละเมิด [J] ほうをやぶる 法をやぶる

ละเมียด [J]似ている

ละเลย [J] ほったらかす ほうちする 放置する

ละเว้น [J] やめる 我慢する 省略する

ละเอียด [J] しょうさい 詳細 \ ป3 ป4 20050710

ละเอียดอ่อน [J] せんさいな 繊細な

ละแวก [J] きんじょ 近所 ぶらく 部落 \ ป3 20050806

ละแวกบ้าน [J] いえのちかく 家の近く

ละโอกาส [J]機会を放棄する

ละไม [J]かわいい

ลัก [J] ぬすむ 盗む

ลักขโมย [J] ぬすみをはたらく 盗みを働く \ ป4 20050806

ลักทรัพย์ [J] ぬすむ 盗む

ลักพา [J] ゆうわくする 誘惑する \ ป2 20050820

ลักพาตัว [J] ゆうかい 誘拐

ลักลอบ [E] sumuggle

ลักษณะ [J] がいかん 外観 性質 \ ป6 20050717 \ ป4 20070625 \ ชั้นกลาง 20110101

ลักษณะ [J] がいかん 外観 性質 \ ป6 20050717

ลักษณะนิสัย [J] せいかく 性格

ลักษณะนิสัยคนไทย [J] タイ人の性格 \ ชั้นกลาง 20110104

ลักษณะพิเศษ [J] とくちょう 特徴

ลักษณะเด่น [J]

ลักเชมเบิร์ก [地] \ [T] ประเทศ \ [E] Luxmbourg

ลัง [J] はこ 箱 ダンボ-ル \ [類] 大きい箱 \ ห้องเรียน 20050701

ลังกา [地]

ลังเล [J] まよう 迷う \ ป6 20070528

ลัด [J] はじく

ลัดวงจร [J] ショ-トする

ลัดแลง [J] ちかみちをする 近道をする

ลัตเวีย [地]

ลับ [J] ひみつ 秘密

ลับแล [J] ??

ลั่น [J] おおごえで 大声で \ ป2 20050625 \ ห้องเรียน 20061020 \ สะใภ้เจ้าสัว 20110103

ลั่นทม [J] 花の名前 \ [E] plumeria \ ห้องเรียน 20070713

ลั่นวาจา [J] くちをはさむ

ลั่นไก [J] 引き金を引く \ [T] เหนี่ยวไก \ ป4 20110209

ลา [J] ろば ロバ \ ห้องเรียน 20060721

ลา [J] わかれる 別れる

ลาก [J] ひく 引く ひきずる \ ป2 20050628

ลากจูง [J] けんいんする 牽引する 曳航する

ลากซุง [J] まるたをひきずる \ ป2 20060819

ลากเส้น [E] line, line out

ลาก่อน [J] さよなら

ลาง [J] きざし 兆し \ ป4 20050801

ลางสาด [J] 果物の名前 \ [Is]บักลางสาด

ลางาน [J] しごとをやすむ 仕事を休む

ลาด [J] しく 敷く \ ป4 20050801

ลาดตระเวน [J] じゅんしする 巡視する \ [E] patrol

ลาดพร้าว [地] สถานีรถใต้ดิน

ลาดยาง [J] アスファルト舗装 \ ป3 20050602 \ ห้องเรียน 20051111

ลาดเลา [E] trace

ลาน [J] ひろば 広場 \ [E] [N] field, See also: pitch; lawn; court; play ground \ ป2 20050625

ลานจอดรถ [J] ちゅうしゃじょう 駐車場

ลานตา [J] めがまわる \ ป2 20050801

ลานนา [J] のうかのにわ 農家の庭 \ [E] farmyard \

ลานบิน [J] ひこうじょう 飛行場

ลานบ้าน [J] なかにわ 中庭 \ ห้องเรียน 20061020

ลานพระบรมรูปทรงม้า [J] おうきゅうまえひろば 王宮前広場

ลานวัด [J] けいだい 境内 \ ป2 20051015

ลาบ [食] なまにく 生肉 生魚の料理

ลาบเนื้อหมู [食] ラ-プ ヌア

ลาบไก่ [食] ラ-プ ガイ

ลาพัก [J] きゅうかをとる 休暇をとる

ลาภ [J] ふく 福 うん 運 \ ป4 20051129

ลาม [J] まんえんする 蔓延する

ลามก [J] いやらしい

ลาย [J] もよう 模様 \ [E] pattern \ ป2 20060729 \ ห้อยเรียน 20070223

ลายทาง [J] しま 縞 \ [E] stripe

ลายนิ้วมือ [J] しもん 指紋 \ ห้องเรียน 20050425

ลายผ้า [J] ??

ลายพิมพ์นิ้วมือ [J] しもん 指紋

ลายมือ [J] てそう 手相 ひつせき 筆蹟 \ ห้องเรียน 20050425 \ ป2 20051015

ลายมือชื่อ [J] しょめい 署名 \ [E] Signature

ลายเซ็น [J] しょめい 署名 \ [E] signature

ลายไทย [J] たいもよう タイ模様

ลาว [地] ラオス \ [E] Loas \ [L] laau \ [K] laaw

ลาวา [J] ようがん

ลาหยุด [J] やすむ 休む

ลาออก [J] やめる 辞める \ [J] จากงาน \ หัองเรียน 200602017 \ ระดับที่ 20060520 \ 20110129 \ ระดับที่๒ 20110101

ลาออกจากงาน [J] しごとをやめる 仕事をやめる

ลาออกจากบริษัท [J] かいしゃをやめる 会社をやめる

ลำ [類] 飛行機 船 \ ป2 20050625

ลำคลอง [J] うんが 運河 \ [Is]คอง \ [E] canel waterway \ ป2 20050604

ลำคอ [J] のど 喉

ลำดวน [T]ชื่อต้นไม้ \ [Is]ลำดวน

ลำดับ [J] じゅんじょ 順序 \ [E] order \ ห้องเรียน 20050826 \ ห้องเรียน 20060623

ลำตัด [J] 男女かけ合いの即興歌’

ลำตัว [J] どうたい 胴体 \ [E] body \ ระดับที่๒ 20101224

ลำต้น [J] きのみき 木の幹 \ [Is]ต้น \ ป3 20050724

ลำธาร [J] おがわ 小川 \ [T] ลำ-ทาน \ [Is]ห่วยน่อย \ ป2 20050604

ลำนำ [E] song rhythm

ลำน้ำ [J] かし 歌詞 水路 \ ป4 20050605

ลำน้ำปิง [地] ピン水路

ลำบาก [J] こんなんな 困難な \ ป3 20050628 \ ห้องเรียน 20050729

ลำบากใจ [J] こまる 困る \ [E] worry

ลำปาง [地] \ [T] จังหวัด \ ป4 20051124

ลำพัง [J] ひとりで \ [E] alone \ ป3 20050806

ลำพูน [地] \ [T] จังหวัด \ [E] Lamphun Province \ ป4 20051124

ลำรวจ [J] ?? \ ป4 20050803

ลำหนึ่ง [J] いっき 一機

ลำห้วย [J] けいこく 渓谷

ลำเค็ญ [J] こまっている 困っている

ลำเจียก [J] 花の名前 \ [T]ชื่อต้นไม้ \ [Is] ลำเจียก

ลำเลียง [J] へんけん 偏見 ゆそうする 輸送する \ [E] prejudice

ลำแขน [J] うで 腕

ลำแข้ง [J] むこうずね 向う脛

ลำโพง [J] スピ-カ

ลำใย [J] りゅうがん 龍眼 \ [E] longan

ลำไม้ไผ่ [J] たけざお 竹竿

ลำไย [J] りゅうがん 竜眼 \ [Is]บักลำไย \ [E] [N] Longan, \ ป2 20050625

ลำไส้ [J] ちょう 腸 \ [Ch]ลำไส้ \ ห้องเรียน 20070223

ลิกไนต์ [J] ??

ลิขสิทธิ์ [J] ちょさくけん 著作権 \ [E] copyright

ลิขิต [J]書く

ลิง [J] さる 猿 \ [E] Monkey \ [L] lig

ลิงดู [J] ??

ลิงเผือก [J] ??

ลิดรอน [J] うばう 奪う

ลิตร [J] リットル \ [T] ลิด อักษรย่อว่า ล. \ [E] liter \ ป4 20050715

ลิทัวเนีย [T] ประเทศ \ [E] Lithuania

ลิธัวเนีย [地]

ลินิน [J] あさ 麻

ลิบ [J] ひじょうに 非常に \ ป4 20050801

ลิบตา [J]はるかに

ลิบลับ [J] えんけい 遠景

ลิปมัน [J] りっぷくり-む \ [E] lip cream

ลิปสติก [J] くちべに 口紅 \ [E] lipstick

ลิฟต์ [J] エレベ-タ \ ป4 20050806

ลิฟต์ตัว [J]

ลิฟท์ [J] エレベ-タ \ [E] lift elevator \ 20050604

ลิสต์ [J] リスト \ [E] list

ลิสบอน [地] \ [T] ประเทศโปรตุเกส

ลิเก [J] リッケ- ふるいしばい 古い芝居 \ [T] ยี่เก \ ป4 20051129

ลิเกลาว [J] ??

ลิเกเขมร [J] ??

ลิเกเร่ [J] ?? \ [T] ละครเร่

ลิ่งค์ [名] \ [T] ฟรอยด์ ณัฏฐพงษ์

ลิ้น [J] した 舌 \ [Is]ลิ่น \ 20050703

ลิ้นจระเข [J] わにのした あじがわからない \ ห้องเรียน 20061208

ลิ้นจี่ [食] らいち ライチ 果物の名前 \ [Is] บักลินจี่

ลิ้นชัก [J] ひきだし 引き出し

ลิ้มรส [J] あじわう 味わう

ลีก [J] ??

ลีซอ [J] りす族 \ [T] ลีซู \ [E] Risu

ลีนุกซ์ [E] Linux

ลีลา [J] かざる 飾る \ ป6 2007625

ลี้ภัย [J] ひなん 非難 \ [E] refuge \ ห้องเรียน 20060210

ลึก [J] ふかい 深い \ [E] deep \ ป4 20050813

ลึกลับ [J] しんぴ 神秘 \ ห้องเรียน 20051125

ลืม [J] わすれる 忘れる \ [E] forget

ลืมกุญแจ [J] かぎをわすれた

ลืมง่าย [J] わすれやすい 

ลืมตา [J] めをあける 目を開ける

ลืมทานยา [J] くすりをのむのをわすれた

ลืมหูลืมตา [T] ก. เปิดหูเปิดตารับรู้ความเป็นไปของสิ่งต่าง ๆ ทั่วไป เช่น รู้จักลืมหูลืมตาดูโลกเสียบ้างซิ; มักใช้แก่ฝนในความปฏิเสธ หมายความว่าหนักมาก เช่น ฝนตกอย่างไม่ลืมหูลืมตา \ ป6 20080114 

ลืมฮะ [J] ??

ลืมเกือบหมดแล้ว [J] ほとんど忘れた

ลืมเนื้อลืมตัว [J] むちゅう 夢中

ลืมเสียแล้ว [J] わすれてしまった

ลืมไป [J] わすれてしまった

ลืมไม่ได้ [J] わすれてはいけません

ลืมไว้ที่โต๊ะ [J] 机の上に置き忘れる

ลือ [J] うわさする

ลือกระฉ่อน [E] spread; circulate; get about; go around \ ป4 20081203

ลือชื่อ [J] ゆうめいになる 有名になる

ลื่น [J] すべる 滑る \ ห้องเรีนน 20051111 \ สะใภ้เจ้าส้ว 20110103

ลื่นล้ม [J] すべってころぶ \ 20050717 \ ห้องเรียน 20051111

ลื้อ [J] ル-族

ลุก [J] たつ 立つ \ ป2 20050625

ลุกขึ้น [J] たちあがる 立ち上る \ ป4 20050718

ลุกขึ้นยืน [J] きりつする 起立する \ ป2 20060730

ลุกลาม [J] もえひろがる 燃え広がる

ลุกไป [J]

ลุกไหม้ [J] もえあがる 燃え上がる

ลุง [J] おじ 伯父[人] \ [E] uncle \ ป2 20050604 \ ระดับที่ 20060618

ลุงขาบ [人] \ ป4 20050803

ลุงทองปาน [人] \ ป2 20050625

ลุงบุญ [人] \ ป3 20050710

ลุงปลื้ม [人] \ ป3 20050710

ลุงสุชาติ [人] \ ป6 20090110

ลุงหวน [人] \ ป3 20050710

ลุงเติม [人] \ ป2 20050820

ลุงเสนาะ [人] \ ป2 20050625

ลุฟท์ฮันซา [J] ??

ลุมพินี [地]

ลุย [J] ふんでいく みずのなかを歩く \ ป4 20050806

ลุ่ม [J] ひくい 低い \ ป6 2008114 \ ชั้นกลาง 20110101

ลุ้น [J] おす 押す \ [E] push forward promote support \ Class: promote; support \

ลุ้นรัก [名] \ [T] บ้านนี้มีรัก ออกอากาศ 17 ก.ย. 49

ลูก [J] こども \ [T] บุตร \ [E] child

ลูก ๆ [J] こどもたち 子供たち

ลูกกรอก [Is]ลูกกอก \

ลูกกวาด [J] キャンデイ \ [E] candy \ ป2 20050625

ลูกกอล์ฟ [J] ゴルフボ-ル

ลูกกำพร้า [J]孤児

ลูกกุญแจ [J] かぎ 鍵 \ [E] key

ลูกขึ้น [J] 起き上がる \ ชั้นกลาง 20110101

ลูกข่าง [J] こま

ลูกคนเดียว [J] ひとりっこ

ลูกคนโต [J] ちょうなん 長男

ลูกคนใช้ [J] 使用人の子供 \ สูตรเสน่หา 20101225

ลูกครึ่ง [J] ハ-フ

ลูกค้า [J] こきゃく 顧客 \ [E] customer \ ป4 20050813

ลูกค้าประจำ [J] じょうれん 常連 \ 20050703

ลูกชาย [J] むすこ 息子 \ [E] son \ [L] luuk saai

ลูกชายคนโต [J] ちょうなん 長男 \ ห้องเรียน 200611201 \ ป6 20070707

ลูกชิ้น [J] すりみだんご \ ป2 20060731

ลูกชิ้นทอด [J] つみれのからあげ

ลูกช้าง [J] こぞう 子象

ลูกดิ่ง [J] おもり \ 20050604

ลูกตา [J] めだま 目玉

ลูกทัวร์ [J] ツアーの客

ลูกที่ดี [J] よいこ 良い子

ลูกทุ่ง [J] ??

ลูกทุ่น [J]ブイ

ลูกท่านหลานเธอ [J] きぞく 貴族 \ ห้องเรียน 20070202

ลูกท้อ [J] もも 桃 \ [E] peach

ลูกธนู [J] や 矢 \ [E] arrow

ลูกน้อง [J]ぶか 部下 こぶん 子分 \ ห้องเรียน 20060331

ลูกน้อย [J] ??

ลูกน้ำ [J] ぼうふら \ [Is]แมงง่องแง่ง

ลูกบอล [J] ボ-ル \ [E] boll

ลูกบาศก์เมตร [J] りっぽうめ-とる 立方メートル \ ห้องเรียน 20061027

ลูกปลา [人] \ สะใภ้เจ้าสัว 20110104

ลูกป้า [J] ??

ลูกผสม [J] こんけつじ 混血児

ลูกพลับ [J] かき 柿 \ 20050605

ลูกพี่ [J] 親分

ลูกพี่ลูกน้อง [J] いとこ \ ห้องเรียน 20051016

ลูกฟุตบอล [J] サッカ-ボ-ル

ลูกมือ [J] てした \ ป4 20050801

ลูกระเบิด [J]ばくだん 爆弾

ลูกรัง [J] ??

ลูกศร [J] やじるし 矢印 \ [T] ลูก-สอน \ [E] arrowhead \ ป2 20050820

ลูกศิษย์ [J] でし 弟子 \ สูตรเสน่หา 20101225

ลูกสะใภ้ [J] むすこのよめ 息子の嫁

ลูกสาว [J] むすめ 娘 \ [E] daughter \ [L] luuk saau \ ป3 20050710 \ ห้องเรียน 20070713

ลูกสุดท้อง [J] すえっこ 末っ子

ลูกสูบ [J] ピストン

ลูกหนี้ [J] かりる

ลูกหมา [J] こいぬ 子犬

ลูกหมี [J] こぐま 小熊 \ ป4 20051106

ลูกหลาน [J] まご しそん 子孫 \ ป2 20050625

ลูกหว้า [J] ?? \ ป3 20050724

ลูกอม [J] あめ 飴 \ [E] candy

ลูกอ่อน [J] 幼虫

ลูกอ๊อด [J]ฮวก

ลูกเขย [J] むこ 婿

ลูกเจี๊ยบ [J] ??

ลูกเต้า [J] こども 子供

ลูกเต๋า [J] サイコロ \ [T] เต๋า

ลูกเทนนิส [J] テニスボ-ル

ลูกเมีย [J] さいし 妻子

ลูกเมียน้อย [J]

ลูกเรือ [J] とうじょういん 搭乗員

ลูกเษ็บ [J] ??

ลูกเสือ [J] ボ-イスカウト \ ป2 20050802

ลูกเสือสำรอง [J] カブスカウト \ ป2 20050802

ลูกเห็บตก [Is]กบกินตะเวน

ลูกแกะ [J] こひつじ 子羊

ลูกแฝด [J] 双生児 双子

ลูกแมว [J] こねこ 子猫 \ [E] kitten

ลูกโซ่ [J] くさり 鎖 連鎖 \ ระดับที่๒ 20110101

ลูกโทน [J] ひとりっこ

ลูกโป่ง [J] ふうせん 風船 \ [E] ballon \ ห้องเรียน 20070615

ลูกโลก [J] ちきゅうぎ 地球儀

ลูกไก่ [J] ひよこ

ลูกไม้ [J] み 実

ลูบ [J] なでる 撫でる \ ป4 20050801

ลูบปาก [J] ??

ลูบหน้า [J] かおをなでる 顔を撫でる

ลูบหัว [J] あたまをなでる \ ห้องเรียน 20070420

ลู่ [J] みち 道 \ ป3 20050710

ล็ง [J] 野菜の名前

ล็อก [E] lock

ล็อกกุญแจไม่ได้ [J] かぎがしまらない

ล็อกซอินโฟ [名] loxinfo

ล็อกซ์เลย์ [名] loxley

ล็อค [J] かぎをかける 鍵をかける \ [E] lock

ล็อต [E]

ล็อตตี้บอย [E] rotiboy \ [T] โรติบอย

ล็อตเตอรี่ [J] たからくじ 宝くじ \ [T] หวย \ [E] lottery; sweepstakes; raffle; draw

ล็อบบี้ [J] ロビ- \ [E] lobby \ ระดับที่๒ 20110101

ล่นตูม [J] ??

ล่ม [J] しずむ 沈む \ [E] to sink

ล่มจม [J] つぶれる 潰れる 倒 \ [E] [V] become bankrupt, See also: go under; become insolvent; be broke; be destitute; be impoverished; go to ruin; collapse \ 20110129

ล่วง [J] まえもって 前もって

ล่วงลับ [J] 亡くなった 過ぎ去った

ล่วงหน้า [J] あらかじめ まえもって \ ป4 20050602 \ ห้องเรียน 20051118 \ ห้องเรียน 20060113

ล่อ [J] ロバ ラバ \ [E] mule \ ห้องเรียน 20060721

ล่อง [J] ながれくだる 流れ下る \ ป2 20050816

ล่องลอย [J] ただよう 漂う \ ป2 20050718

ล่องเรือ [J] ふねでかわをくだる 船で川を下る

ล่อนจ้อน [J] はだかになる 裸になる \ [E] [ADJ] completely naked, See also: bare; naked; nude \ ห้องเรียน 20060413

ล่อลวง [J] だます 騙す \ ห้องเรียน 20060728

ล่อใจ [J] ゆうわくする 誘惑する

ล่ะ [J] は \ ป2 20050612

ล่ะกัน [J] 

ล่ะสิ [J]

ล่า [J] ついせきする 追跡する おそい 遅い

ล่าง [J] した 下 \ [My] bawah \ [V] duoi \ 20050703

ล่างสุด [J] いちばんした 一番下 \ ห้องเรียน 20070622

ล่าช้า [T] おそい 遅い おくれる 遅れる \ ห้องเรียน 20060929

ล่าถอย [J] 引っ込む 撤退する

ล่าม [J] つうやく 通訳 \ ระดับที่ 20060522

ล่าสัตว์ [J] しゅりょうする 狩猟する \ 20050703

ล่าสุด [J] もっともあたらしい \ ห้องเรียน 20050624 \ ห้องเรียน 20050826 \ ระดับที่๒ 20101224

ล่ำซำ [人] \ [T] โลโซ เจตริน วรรธนะสิน

ล้น [J] あふれる みちる 満ちる \ ห้องเรียน 20061117

ล้นตลาด [J] 市場にあふれる

ล้นพ้น [J] ひじょうに 非常に \ ห้องเรียน 20061208

ล้นมือ [J]手に余る

ล้นหลาม [J]あふれるほどの

ล้นเหลือ [J] ありあまる

ล้ม [J] たおれる \ ป2 20050820 \ ห้องเรียน 20051111 \ ห้องเรียน 20060419

ล้มกลิ้ง [J] おちてころがる

ล้มคว่ำ [J] たおれてひっくりかえる \ ป2 20051004

ล้มคะมำ [J] ??

ล้มตาย [J] たおれてしぬ \ ป2 20050820 \ ห้องเรียน 20060922

ล้มป่วย [J] 病気でたおれる \ ห้องเรียน 20060922

ล้มลง [J] たおれる 倒れる \ สูตรเสน่หา 20101227

ล้มละลาย [J] 倒産する,破産する

ล้มเลิก [J] あきらめるだいなしにする

ล้มเหลว [J] つぶれる 潰れる

ล้มโครม [J] たおれる

ล้วง [J] する 探る

ล้วน [J] すべて \ [E] pure \ ป3 200600707 \ ห้องเรียน 20060818

ล้อ [J] しゃりん 車輪 \ [E] a wheel \ 20050703

ล้อม [J] かこむ 囲む \ ป2 20050605

ล้อมรอบ [J] とりかこむ \ [E] surround \ ป4 20060611

ล้อมวง [J] とりかこむ 取り囲む \ [E] encircle \ ป2 2005625 \ ชั้นกลาง 20110101

ล้อหน้า [J] ぜんりん 前輪 \ [E] front wheel

ล้อหลัง [J] こうりん 後輪

ล้อเล่น [J] じょうだん 冗談

ล้า [J] おくれた 遅れた

ล้าง [J] あらう 洗う \ [E] to wash \ [L] laag \ 20050602

ล้างจาน [J] さらをあらう 皿を洗う

ล้างชามด้าย [J] どんぶりもあらう \ ชั้นสูง 20101226

ล้างตา [J] ??

ล้างถ้วย [J] うつわを洗う

ล้างผัก [J] やさいをあらう 野菜を洗う \ สูตรเสน่หา 20101225

ล้างผักให้สะอาด [J] きれいに洗う

ล้างฟิล์ม [J] げんぞうする 現象する \ [E] developing

ล้างมือ [T] てをあらう 手を洗う \ [L] laag muu

ล้างรถ [J] せんしゃする 洗車する

ล้างรูป [J] しゃしんをげんぞうする 写真を現像する

ล้างหน้า [J] かおをあらう 顔を洗う \ 20050605 \ ห้องเรียน 20070427

ล้างอัดฉีด [J] 洗車機

ล้างเฉย ๆ [J] あらうだけ 洗うだけ \ ชั้นสูง 20101225 

ล้าน [J] ひゃくまん 百万 頭がはげる \ [K] lien \ [E] million \ [Id] juta \ [L] laan

ล้านนาไทย [J] ラーンナー王朝

ล้านล้าน [J] ちょう 兆

ล้าสมัย [J] じだいおくれの 時代遅れの

ล้าหลัง [J] こうたいてき

ล้ำ [J] ちょううえつした 超越した

ล้ำค่า [J] きちょうな 貴重な

ฦ [T] ตัว ลึ

ฦๅ [T] ตัว ลือ

ว [T] วอ

วก [J] まがりくねる

วง [J] えん 円 かい 界

วงกลม [J] えん 円 \ [E] circle

วงการ [J] ぎょうかい 業界 \ ห้องเรียน 20060317

วงการการเมือง [J] せいかい 政界

วงการธุรกิจ [J] じつぎょうかい 実業界 \ ห้องเรียน 20061220

วงการธุรกิจการงิน [J]

วงการบันเทิง [J] げいのうかい 芸能界

วงการหนัง [J] えいがかい 映画界 ぎんまく 銀幕

วงการหนังสือ [J] ぶんがくかい 文学界

วงการเพลง [J] おんがくぎょうかい 音楽業界

วงการโทรทัศน์ [J] てれびぎょうかい テレビ業界

วงการไอที [J] あいていぎょうかい IT業界

วงจร [J] かいろ 回路 \ [E] [N] circuit, See also: electrical circuit

วงจรปิด [J] へいかいろ 閉回路

วงจรไฟฟ้า [J] でんきかいろ 電気回路 \ [E] circiut

วงดนตรี [J] バンド オーケストラ 楽団 \ [E] band, orchestra \ ห้องเรียน 20070420 \ ชั้นกลาง 20110101

วงตึงโนง [J] ??

วงตุ๊บแซ่ [J] ??

วงต์ตระกูล [J] ??

วงศาคณาญาติ [J] しんぞく 親族

วงศ์ [J] かぞく 家族 いちぞく 一族

วงศ์ตระกูล [J] けっとう 血統 \ ป4 20050806

วงศ์สกุล [J] いちぞく 一族

วงเงิน [J] よさんわく 予算枠

วงเล็บ [J] かっこ 括弧 ( ) \ ป4 20060611

วงเล็บเปิด [J] はじめのかっこ

วงเวียน [J] ロ-タリ \ [E] traffic circle

วงแคบ [J] せまいはんい 狭い範囲 \ ห้องเรียน 20060217

วงแหวนรอบนอก [地]

วชิรญาณ [J] ?? \ [T] วะ-ชิ-ระ-ยาน \ ป4 20051105

วนเวียน [J] ぐるぐるまわる \ ป2 20050820

วนแลก [J] ??

วนไปวนมา [J] ぐるぐる回る

วรรคตอน [J] くぎり 区切り

วรรณกรรม [J] 近代文学 \ [E] literary works, writing

วรรณคดี [J] ぶんがく 文学 \ [E] literature \ ป4 20051106

วรรณคดีไทย [J] タイの文学

วรรณยุกต์ [J] せいちょう 声調 \ [T] ่ ไม้เอก \ ้ ไม้โท \ ๋ ไม้จัตวา \ ๊ ไม้ตรี

วรรณศุภ [J] ??

วรีชน [J] ??

วลัยลักษณ์ [人]

วลี [J] く 句 ごく 語句 \ ป6 20070708

วสันตวิษุวัต [J] しゅうぶん 春分

วอด [J] ていしゃする 停車する 消滅する \ [E] v. to be exhausted,to be ruined,to be razed to the ground,to be destroyed,to be consumed,to die

วอน [J] みみかざり 耳飾り たのむ 頼む \ [E] v. to implore,to plead,to beg,to beseech,name of the Korean currency \

วอร์เรน บัฟเฟตต์ [人]

วอร [E] war

วอรม [J] 綿の運動着

วอลท์ ดิสนีย์ [J] ワオルト デズニイ \ ห้องเรียน 20070119

วอลล์ [E] wall

วอลล์เปเปอร์ [J] ウオ-ル ぺ-パ \ [E] wall pepar

วอลเลย์บอล [J] バレ-ボ-ル

วอลเล่ย์บอล [J] バレ-ボ-ル

วอลโว่ [E] volvo

วอล์กแมน [E] work man

วะ [J] 文末につけてくだけいいかた

วัคซีน [J] ワクチン \ [E] vaccine

วัง [J] きゅうでん 宮殿 \ [T] ที่ของเจ้านาย \ [E] palace; royal residence

วังรี รีสอร์ท [J] ワリ- リゾ-ト \ [E] resort

วังศุโขทัย [地] スコタイ寺

วังหลวง [J] おうきゅう 王宮

วัชพืช [J] ざっそう 雑草

วัฒนธรรม [J] ぶんか 文化 \ [E] culture \ [T] วัด-ทะ-นะ-ทำ (น.) สิ่งที่แสดงวาเป็นผูเจริญ, ภาวะความเป็นอยู, ขนบธรรมเนียมประเพณี \ ป2 20050710

วัฒนธรรมอาหารไทย [J] たいのしょくぶんか タイの食文化 \ ชั้นกลาง 20110101

วัฒนธรรมไทย [J] たいのぶんか タイの文化

วัฒนา [J] はんえい 繁栄 \ [E] v. to grow,to prosper,to progress,to increase,to augment \ [T] (ก.) งอกงาม, เจริญ, กาวหนา \

วัฒนาการ [J] はったつ 発達

วัณโรค [J] けっかく 結核

วัด [J] てら 寺 はかる 計る \ [K] wat \ [E] temple \ [L] wat \ ระดับที่ 20060618 \ ป2 20060730

วัด [J] はかる 測る

วัดความดัน [J] けつあつをはかる 血圧をはかる

วัดคามวาสี [J] 

วัดตัว [J] すんぽうをとる 寸法をとる \ [E] measuring the size

วัดธาตุทอง [名]

วัดนิตไทยจิ [名] にちたいじ 日泰寺

วัดบ่อน้ำรอน [名]

วัดบ้าน [J] ??

วัดปรอท [J] たいおんをはかる 体温を計る \ ห้องเรียน 200700518

วัดปากน้ำ [名] 寺の名前 \ ห้องเรียน 20070119

วัดป่า [J] ??

วัดผลการเรียน [J] ??

วัดพระศรีมหาธาตุ [名]

วัดพระศรีรัตนศาสดาราม [名] ワットプラケオの正式名 \ ชั้นกลาง 20110101

วัดพระแก้ว [名] えめらるどじいん エメラルド寺院 \ ชั้นกลาง 20110101

วัดพระแก้วมรกต [名]

วัดมหาธาตุ [J] マハ-タ-ト寺 \ [E] Wat Mahathat

วัดราชบูรณะ [J] ラ-チャプ-ラナ寺 \ [T] วัดเลียบ

วัดลาดพร้าว [名]

วัดวาอาราม [J] じいん 寺院 \ 20050703

วัดสนามเหนือ [J] ??

วัดสระเกศ [名] 寺の名

วัดสวนแก้ว [名]

วัดสัตหีบ [名] 寺の名前

วัดสุทัศน์ [名] スタット寺 \ [E] Wat Suthat

วัดหัวลำโพง [地] \ [T] กรุงเทพมหานคร

วัดอรัญญิก [J]

วัดอรัญวาสี [J] ??

วัดอรุณ [名] あかつきのてら 暁の寺 \ 200502602

วัดอรุณราชวราราม [名] ワット アルン \

วัดอุณหภูมิ [J] おんどをはかる 温度を計る

วัดเกร็ดกลาง [J]

วัดเจาะไอร้อง [名]

วัดเฉลิมพระเกียรติ [名]

วัดแรงดันน้ำ [J] すいあつけい 水圧計

วัดโพธิ์ [地] ワット ポ-

วัดไข้ [J] ねつをはかる 熱を計る

วัดไทยลุมพินี [名]

วัตกรรม [J]

วัตถุ [J] ぶしつ 物質 \ [E] [N] object, See also: stuff; material; substance \ ป4 20050801

วัตถุดิบ [J] げんりょう 原料 \ ป6 20070529

วัตถุประสงค์ [J] もくてき 目的 \ [E] object

วัตถุระเบิด [J] ばくはつぶつ 爆発物

วัตถูโบราณ [J] こっとうひん 骨董品

วัตร [J] ぎむ 義務

วัน [J] ひ日 \ [E] day \ [L] wan

วัน-ทู-คอล [E] one-two-call

วันกำหนด [J] しめきりび 締切日 \ ห้องเรียน 20060303

วันกำหนดส่ง [J] ていしゅつのしめきり 提出の締め切り 

วันก่อน [J] ぜんじつ 前日 先日 \ [E] the other days \ 20050718 \ ห้องเรียน 20061027

วันขึ้นปีใหม่ [J] がんたん 元旦 \ ป2 20050625

วันขึ้นสิบห้าค่ำ [J] まんげつ 満月

วันขึ้น๑๕ค่ำ [J] じゅうごや 十五夜

วันครอบครัว [J] ?? \ ห้องเรียน 20070413

วันคริสต์มาส [J] クリスマス \ ห้องเรียน 20051202

วันคล้าย [J]たんじょうび 誕生日 \ [T] วันเกิด วันคล้ายวันเกิด วันประสูติ \ [E] Birthday

วันคี่ [J] きすうび 奇数日

วันคู่ [J] ぐうすうび 遇数日

วันงาน [J] まつりのひ 祭の日

วันจักรี [J] チャックリー王朝記念日 4月6日

วันจันทร์ [J] げつようび 月曜日 黄色 \ [T] วัน-จัน \ [Is]วันจันทร์ \ [E] monday \ [Id] hari Senin \ [Sp] lunes \ [Ph] Lunes \ [V] thu hai \ [L] wan can \ [K] thgai can \ \ 20050625

วันจันทร์หน้า [J] らいしゅうのげつようび 来週の月曜日

วันจำหน่าย [J] はつばいび 発売日

วันจ่ายเงิน [J] しはらいび 支払日

วันจ่ายเงินเดือน [J] きゅうりょうび 給料日

วันฉัตรมงคล [J] そくいけいしゅくび 即位慶祝日 \ [T] ๕ พฤษภาคม \ ป4 20080120

วันชนะ [人] \ ป 20051127

วันชาติ [J] ??

วันดีคืนดี [J] きちじつ 吉日 \ [E] propitious day

วันตรุษจีน [J] ちゅうごくしょうがつ 中国正月 \ [E] Chinese New Year

วันตรุษสงกรานต์ [J] ??

วันต่อมา [J] ?? \ ป6 20080114

วันที่ [J] ひづけ 日付け \ [E] date \ [T] วันที่จะเดินทางไป ต่างประเทศตรงกับวันที่เท่าไหร่ \ [L] wan thii \ ป3 20050806

วันที่ระลึก [J] きねんび 記念日 \ [E] memorial day

วันที่สอง [J] ふつか ニ日

วันที่หนึ่ง [J] ついたち 一日

วันที่เท่าไร [J] なんにち 何日

วันที่๕ ธันวาคม [J] 12月5日

วันทูโก [E] one-two-go

วันธรรมดา [J] へいじつ 平日 \ [E] weekday

วันนั้น [J] あのひ あの日 \ ป2 20070630

วันนี้ [J] きょう 今日 \ [Is] มื่อนี่ \ [E] today \ [Sp] hoy \ [Id] hari ini \ [My] hari ini \ [K] tagai ni \ [L] muu nii \ [V] hôm nay \ ระดับที่๓ 20060522

วันนี้ก็ได้ [J] 今日でもいい

วันนี้วันอะไร [J] きょうはなんようびですか? 今日は何曜日ですか?

วันนี้อากาศดี [J] きょうはてんきがいい

วันประกาศอิสรภาพ [J] どくりつきねんび 独立記念日

วันปีใหม่ [J] しょうがつ 正月 \ 20050703

วันผู้สูงอายุ [J] ?? \ [T] วันที่ 13 เมษายน \ ห้องเรียน 20070413

วันพระ [J] ?? \ ป6 20070529

วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ [J] けんぽうきねんび 憲法記念日

วันพรุ่งนี้ [J]あした明日 \ [E] tomorrow

วันพฤหัส [J] もくようび 木曜日

วันพฤหัสบดี [J] もくようび 木曜日 \ [E] thursday \ [Sp] jueves \ [Ph] Huwebes \ [V] thu nam \ [Id] Kamis \ ป2 20050802

วันพีช [J] わんぴーす ワンピース \ [E] one piece \ ไทยรัฐ 20050527

วันพืชมงคล [J] 種耕節 5月初旬

วันพุธ [J] すいようび 水曜日 \ [E] Wednesday \ [Sp] miefcoles \ [Ph] Miyerkoles \ [V] thu tu \ [Id] Kamis \ [K] thgai put \ [L] wan phut \ ป2 20050717

วันพ่อ [J] ちちのひ 父の日 12月5日

วันพ่อแห่งชาติ [J] ちちのひ 父の日

วันมาฆบูชา [J] 万仏節 2月中旬

วันรุ่งขึ้น [J] よくじつ 翌日 \ ป6 20080114

วันลอยกระทง [J] ローイカトンの日 \ [E] Loy Kratong Festival day \ ป2 20080121 \

วันละ [J] いちにちにつき 一日につき

วันละครั้ง [J] いちにちにいっかい 一日に一回

วันละสองครั้ง [J] いちにちににかい 一日に2回

วันลา [J] きゅうか 休暇

วันลาหยุด [J] きゅうか 休暇

วันวาน [J] さくじつ 昨日

วันวาเลนไทน์ [J] バレンタインデー

วันวิสาขบูชา [J] 陰暦6月しゃかの誕生

วันศุกร์ [J] きんようび 金曜日 \ [T] วัน-สุก \ [E] Friday \ [Sp] viernes \ [Ph] Biyernes \ [V] thu sau \ [Id] Jumat \ [K] thgai sok \ [L] wan suk \ ป2 20050623

วันสงกรานต์ [J] ソンクラ-ン \ 4月13日ー15日 \ ป2 20050625 \ ห้องเรียน 20070413

วันสารท [J] あきのまつり 秋の祭 \ ป6 20070625

วันสำคัญ [J] たいせつなひ 大切な日 

วันสิ่งแวดล้อมไทย [J] ?? \ ป3 20050806

วันสิ้นปี [J] おおみそか 大みそ日 \ ป3 20050604 \ ห้องเรียน 20051206

วันสุดท้าย [J] さいしゅうび 最終日 \ [E] last day

วันสุนทรภู่ [J] ??

วันส่งท้ายปีเก่า [J] おおみそか 大晦日 \ [T] 31 ธันวาคม \ ป3 20050710 \ ห้องเรียน 20070413

วันหนึ่ง [J] あるひ ある日 \ 20050602 \ ห้องเรียน 20070525

วันหนึ่ง ฉันจะทำเพื่อเรอ [J] ?? \ [T] ร้องเรียน

วันหน้า [J] 今後

วันหมดอายุ [J] きげんぎれ 期限切れ \ ห้องเรียน 20050506

วันหยุด [J] きゅうじつ 休日 \ [E] holiday \ [L] wan phak \ [V] ngay nghi \ 20050703

วันหยุดชดเชย [J] ふりかえきゅうじつ 振替休日 \ ห้องเรียน 20051202

วันหยุดทำอะไรบ้าง [J]休日はどんなことをしますか?

วันหยุดประจำ [J]定休日

วันหยุดราชการ [J] しゅくさいじつ 祝祭日 \ [E] national holiday \ ชั้นกลาง 20110101

วันหยุดสุดสัปดาห์ [J] しゅうまつのきゅうじつ 週末の休日 

วันหยุดหน้าร้อน [J] なつやすみ 夏休み

วันหยุดแห่งชาติ [J] しゅくじつ 祝日

วันหลัง [J] ごじつ 後日

วันอะไร [J] なんようび? 何曜日?

วันอังคาร [J] かようび 火曜日 \ [T] วัน-อัง-คาน \ [Id] hari Selasa \ [V] thu ba \ [Sp] martes \ [Ph] Martes \ [L] wan kaan \ [K] thgai og khia \ [Ch]วันกาน \ ป2 20050605 \

วันอาทิตย์ [J] にちようび 日曜日 \ [T] วัน-อา-ทิด \ [E] sunday \ [Id] hari Minggu \ [Sp] domingo \ [Ph] Linggo \ [My] Ahad \ [V] chu nhat \ [L] wan aathit

วันอื่น [J] ほかのひ ほかの日

วันฮาโลวีน [J] ハーローウイン

วันเกิด [J] たんじょうび 誕生日 \ [E] birthday \ [V] sinh nhat

วันเฉลินฯ [J] 国王誕生慶祝日 \ ชั้นกลาง 20110104

วันเฉลิมพระชนมพรรษา [J] こくおうのたんじょうび 国王の誕生日 \ [T] วันที่ ๕ ธันวาคม \ วันที่ 12 สิงหาคม \ ป2 20060816

วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว [J] こくおうたんじょうび 国王誕生日

วันเดินทาง [J] ?? \ [E] desparure date

วันเดียว [J] いちにちだけ 一日だけ

วันเดียวกัน [J]おなじひ 同じ日 \ 20050604 \ ห้องเรียน 20050805

วันเดือนปี [J] ねんがつぴ 年月日

วันเดือนปีที่ผลิต [J] せいぞうねんがっぴ \ 製造年月日

วันเดือนปีเกิด [J] せいねんがっぴ 生年月日

วันเด็ก [J] こどものひ 子供の日

วันเพ็ญ [J] まんげつのひ 満月の日 \ [E] full-moon day

วันเวย์ [J] いっぽうつうこう 一方通行

วันเว้นวัน [J] いちにちおきの 一日おきの

วันเสาร์ [J] どようび 土曜日 \ [T] วัน-เสา \ [E] saturday \ [K] thgai sau \ [Id] Sabtu \ [V] thu bay \ [L] wan sau \ [Sp] sabado

วันแข่งขัน [J] しあいのひ 試合の日

วันแม่ [J] ははのひ 母の日 8月12日 \ ห้องเรียน 20070707

วันแม่แห่งชาติ [J] 母の日 8月12日

วันแรก [J] しょにち 初日

วันแรงงาน [J] きんろうかんしゃのひ 勤労感謝の日 メ-デ- \ 20050623

วันแห่งครอบครัว [J] 家族の日

วันใหม่ [J] ?? \ ป2 20050802

วันไหน [J] なんようび 何曜日

วับแวน [J] ?? \ ป4 20050801

วัย [J] とし 年 \ ระดับที่ ๒ 20060703

วัยกลางคน [J] ちゅうねん 中年 \ ห้องเรียน 20070615

วัยชรา [J] ろうねん 老年 \ ห้องเรียน 20070622

วัยรุ่น [J] わかもの 若者 \ [L] wai lug \ ห้องเรียน 20070713

วัยรุ่นเกินไป [J] わかすぎる 若すぎる

วัยร่าน [J] ??

วัลลภา [名] \ สะใภ้เจ้าสัว 20110103

วัว [J] うし 牛 \ [E] cow \ [L] งัว \ [My] lembu \ 20050604

วัวขวิด [J]

วัวนม [J] 乳牛

วัสดุ [J] ざいりょう 材料 資材 \ ป6 20070529 \ 20110129

วัสดุร่วง [J] ??

วา [J] 開演 音楽

วาง [J] おく 置く \ [Is] ว่าง \ 20050604 \ ห้องเรียน 200060623

วางกระดาษ [J] 紙を置く

วางขาย [J] 陳列する 

วางวาย [J] しぬ 死ぬ \ ป4 20050813

วางสาย [J] でんわをきる 電話を切る 

วางหูโทรศัพท์ [J] でんわをきる 電話をきる

วางเพลิง [J] ほうかする 放火する \ ห้องเรียน 20050520 \ ้ห้องเรียน 20051015

วางแผน [J] けいかくをたてる 計画を立てる けいかくする 計画する \ [T] การวางแผน \ ป3 20050710 \ ห้องเรียน 20060623

วางโครงการ [J] けいかくをたてる 計画を立てる

วางใจ [J] あんしん 安心 しんらい 信頼 \ [E] ease \ ป2 20050702

วางไว้ [J] おいておく おいて置く \ ห้องเรียน 20060623

วาจา [J] はなし 話 \ ห้องเรียน 20051113

วาจามงคล [J]

วาจาสิทธิ์ [J] ?? \ [T] วา-จา-สิด \ ป4 20051106

วาชิ [J] ??

วาณิช [J] しょうにん 商人 \ [E] merchant

วาด [J] かく 描く えをかく 絵を描く \ [My] lukis \ ป2 20050605 \ ห้องเรียน 20051125

วาดภาพ [J] えをかく 絵を画く \ ป2 20051015

วาดรูป [J] えをかく 絵を画く \ [T] วาด-รูบ \ ป2 20050604 \

วาดหวัง [J] きぼう 希望 \ ห้องเรียน 20061124

วาดเขียน [J] かいが 絵画

วาตะ [J] かぜ 風

วาทะ [J] はなし 話

วาทิต [人]

วาที [人][J] わしゃ 話者 \ [E] speaker \ ห้องเรียน 20051127

วาน [J] たのむ 頼む \ ป2 20050819

วานนี้ [J] きのう 昨日 \ [E] n.adv. yesterday

วานร [J] さる \ [T] ลิง \ ป2 20060813

วานูอาตู [地] \ [T] ประเทศ \ [E] Vanuatu

วาย [J] とまる 止まる

วายสกรีน [E] Wide Screen

วายุ [J] かぜ 風 ぼうふう 暴風 \ 20050605

วารสารรายสัปดาห์ [J] しゅうかんし 週刊誌

วาระ [J] かい 回 \ [E][N] \ time occasion period \ Class: occasion; period \ [T]เวลา

วาระที่ 1 [J] 第1の項

วาริน [人] น้ำ พี่สาวร่วมมารดาของวายุ \ นางสาววาริน \ สูตรเสน่หา 20101228

วาว [E] sparkle

วาสนา [J] うん 運 \ [T] luck

วาฬ [J] くじら 鯨 \ [E] whale

วาเลนไทน์ [J] バレンタイン

วิกฤต [J] きき 危機 ききにひんした 危機に瀕した \ ระดับที่๒ 20101224

วิกฤติ [J] きき 危機 \ ระดับที่๒ 20101224

วิกฤติการณ์ [J] 危機

วิกฤติการณ์การเงิน [J] 金ゆ危機

วิคตอเรียน [J] ?? \ ห้องเรียน 20070202

วิง [J] かいてんする 回転する

วิงวอน [J] しゅちょうする 主張する \ ป4 20110206

วิจัย [J] けんきゅう 研究

วิจารณญาณ [J]

วิจารณ์ [J] ひはんする 批判する \ ป4 20051106

วิจิตร [J] ?? \ ป4 20081206

วิจิตรศิลป์ [J] びじゅつ 美術 \ [E] art

วิชา [人][J] がくもん 学問 科目 \ [E] (wi-chah) n. knowledge, subject, branch of knowledge \ ป2 20050605

วิชาการ [J] がくもん 学問 \ ป2 20070630

วิชาความรู้ [J] がくもん 学問

วิชาคำนวณ [J] さんすう 算数

วิชาชีพ [J] しょくぎょう 職業

วิชาบังคับ [J] ひっすかもく 必須科目

วิชาพละ [J] たいいく 体育

วิชาฟิสิกส์ [J] ぶつり 物理

วิชาสถิติ [J] とうけいがく 統計学

วิชาอาชีพ [J] ??

วิชาเคมี [J] かがく 化学

วิชาเลข [J] さんすう 算数 \ ป2 20051014

วิชาเลือก [J] せんたくかもく 選択科目

วิชาเอก [J] せんこうかもく 専攻科目

วิชาโรคผิวหนัง [J] ひふか 皮膚科

วิญญาณ [J] たましい 魂

วิญญาน [J] 魂

วิด [J] くみだす

วิดน้ำ [J] はいすいする 排水する \ ป2 20060819

วิดีโอ [E] video

วิดเข้า [J] みずをくみいれる

วิตก [J] あんじる \ ป6 20080114 

วิตกกังวล [J] しんぱいする \ 心配する \ ห้องเรียน 20061124

วิตถาร [J] ちかん 痴漢

วิตามิน [J] ビタミン \ [E] (wi-tah-min) n. (Eng.) vitamin \ ป3 20060707

วิตามินซี [J]ビタミンC

วิตามินเอ [J] ビタミンA

วิถี [J] ほうほう 方法 \ [T] ทาง ถนน \ [E] (wi-tee) n. path, route, course, way, line, means

วิถีชีวิต [J] じんせいのみち 人生の道 \ ป6 20070508

วิถีทาง [J] によって

วิทยา [J] ちしき 知識 \ [E] khowledge

วิทยาการ [J] がくもん 学問 学術 知識 \ ป6 20070529

วิทยานิพนธ์ [J] ろんぶん 論文 

วิทยาลัย [J] せんもんがっこう 専門学校 \ 20050718

วิทยาลัยดนตรี [J] おんがくがっこう 音楽学校

วิทยาศาสตร์ [J] かがく 科学 \ [T] วิด-ทะ-ยา-สาด \ [E] science \ ป4 20050605

วิทยาศาสตร์ [J] かがく 科学 \ [T] วิด-ทะ-ยา-สาด \ [E] science \ ป4 20050605

วิทยาศาสตร์กายภาพ [J] ぶつりかがく 物理科学 

วิทยาศาสตร์สังคม [J] しゃかいかがく 社会科学

วิทยุ [J] ラジオ \ [T] วิด-ทะ-ยุ \ [E] (wit-ta-yoo) n. radio, wireless, radio message \ ป3 20050710 \ [L] withayu

วิธิ [J] ほうほう 方法

วิธี [J] ほうほう 方法 \ [T] (น.) แนวทางปฏิบัติ, แบบ, เยี่ยงอยาง, กฎ \ [E] (wi-tee) n. way, method, means, practice,[J]ほうほう 方法 \ [T] (น.) แนวทางปฏิบัติ

วิธีการ [J] ほうほう 方法 \ ห้องเรียน 20070518

วิธีการใช้ [J] しようほう 使用法 \ 20050703

วิธีคิด [J] かんがえかた 考え方

วิธีทำ [J] つくりかた 作り方 \ ห้องเรียน 20051014

วิธีบวก [J] たしざん 足し算

วิธีป้องกัน [J] よぼうほうほう 予防方法

วิธีวัด [J] そくていほうほう 測定方法

วิธีใช้ [J] つかいかた 使い方

วิธีไป [J] いきかた 行き方 \ ห้องเรียน 20051014 pai

วินัย [J] きそく 規則 \ ป6 20070707

วินาที [J] びょう 秒 \ [Is]วินาที \ [E] second

วินาทีเคียว [J] いちびょう 一秒 \ [T] ร้องเพลง

วินาศกรรม [J] はかいこうい 破壊行為 \ [E] sabotage

วินิจฉัย [J] しんぱんをくだす 審判をくだす

วินโดวส์ [E] windows

วิพากษ์ [J] ひはんする 批判する \ [E] [V] criticize, See also: judge

วิพากษ์วิจารณ์ [J]ひはんする 批評する \ [E] to pass judgment on

วิมาน [J] てんごく 天国 \ ป4 20081207

วิมเบิลดัน [地]

วิว [J] けしき 景色 \ [E] view

วิวทิวทัศน์ [J] けしき 景色 \ ห้องเรียน 20061103

วิวสวย [J] 景色がきれい

วิวาท [J] こうろんする 口論する \ ป6 20070529

วิวาห์ [J] けっこん 結婚 \ [T] (น.) การสมรส (ก.) แตงงาน

วิศวกร [J] ぎじゅつしゃ 技術者 \ [T] (น.) ผูประกอบงานวิศวกรรม, นายชางโยธา, ชาง, ชางกล, ชางไฟฟา \ [E] engineer

วิศวกรรม [J] こうがく 工学 \ [T] วิด-สะ-วะ-กำ \ [E] engineering \ ป4 20050813

วิศวกรรมศาสตร์ [J] こうがく 工学

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย [J] ??

วิศวกรรมอีเล็กโทรนิก [J] でんしこうがく 電子工学 

วิศวกรรมเครื่องกล [J] 機械工学

วิศวกรรมโยธา [J] 土木工学

วิศวกรรมไฟฟ้า [J] 電気工学

วิศวะ [J] 技術者 \ ชั้นกลาง 20110101

วิสกี้ [J] ウイスキ-

วิสรรชนีย์ [E] vowel mark ะ a \ [T] อะ

วิสัย [J] せいしつ 性質 \ ห้องเรียน 20051009

วิสัยทัศน์ [J] ビジョン

วิสาขบูชา [J] 陰暦6月の仏 誕生

วิสามัญ [J] とくべつな 特別な \ [E] extraordinary

วิสาสะ [J] したしいこと

วิสาหกิจ [J] きぎょう 企業

วิหาร [建] てら 寺 \ [T] วิ-หาน \ [Is]สิม \ วัด ที่อยู่ของพระสงฆ์ \ ป2 20050710

วิเคราะห์ [J] ぶんせきする 分析する

วิเคราะห์ [J] ぶんせきする 分析する

วิเศษ [J] すばらしい \ [E] superb, excellent, splendid \ [T] ยอด \ [Ch]ม่วน \ สูตรเสน่หา 20101230

วิเศษณ์ [J] ??

วิโอล่า [J] ??

วิไล [J] うつくしい 美しい [人] \ 20050604 \ สะใภ้เจ้าสัว 20110103

วิ่ง [J] はしる 走る \ [Ch] วิ่ง แล่น \ [Is]แลน \ [Pt]หวิ่ง \ [E] run \ [V] chay \ ป2 20051119

วิ่งขึ้น [J] はしってのぼる 走って登る

วิ่งฉิว [J] ?? \ ป4 20051110

วิ่งชน [J] はしってぶつかる 走ってぶつかる

วิ่งนำ [J] せんとうをはしる 先頭を走る

วิ่งผลัด [J] リレ-

วิ่งมา [J] はっしてくる 走って来る

วิ่งราว [J] ??

วิ่งหนี [J] はしってにげる 走って逃げる

วิ่งออกไป [J] 走って出ていく \ ชั้นกลาง 20110101

วิ่งเล่น [E] run play

วิ่งไป [J] はしっていく 走って行く \ ป2 20060731

วิ่งไปวิ่งมา [J] はっしっていく はっしてくる 走って行く 走って来る \ ป4 20110215

วิ่งไล่ [J] おいかける 追い駆ける \ ป2 20080121 

วี [E] V

วีซีดี [E] VCD

วีซ่า [J] ビサ \ [E] visa \ [J] さしょう 査証

วีซ่าประเภทท่องเที่ยว [J] かんこうビザ 観光ビザ

วีซ่าเข้าประเทศ [J] にゅうこくびざ 入国ビザ

วีดีโอ [E] video

วีทีอาร์ [T] VTR

วีน [J] \ [E] win \ สูตรเสน่หา 20101227

วีนเก่ง [J] 

วีรกรรม [J] ゆうかん 勇敢 \ [E] [N] bravery

วีรชน [J] とうし 闘士

วีรบุรุษ [J] えいゆう 英雄 \ [T] วี-ระ-บุ-หรุด \ [E] hero \ ป4 20051106

วีรสตรี [J] じょせいとうし 女性闘士 \ ชั้นกลาง 20110101

วีระ [人][J] えいゆう 英雄 \ ป3 20050604 \

วีแวว [J] ?? \ ป4 20050803

วีไอพี [E] VIP

วี่แวว [J] てがかり 手がかり \ ป4 20050806

วุฒการศึกษา [J] 最終学歴

วุฒิ [J] しかく 資格 \ ชั้นกลาง 20110101

วุฒิบัตร [J] がくれき 証明書

วุฒิสภา [J] じょういんぎいん 上院議会 さんぎいん 参議院

วุ่น [J] おおさわぎ 大騒ぎする

วุ่นวาย [J] めんどうな おおさわぎする \ ป4 20051205

วุ้น [J] かんてん 寒天 \ 20050605

วุ้นเส้น [J] はるさめ 春雨 \ [V] mien

วูบ [J]ぱっと燃え上がる; \ [E][V] move past at great speed

ว่องไว [J] じんそくな

ว่า [J] いう 言う \ [E] that \ 20050602

ว่ากล่าว [J] せめる 責める \ ป2 20050820

ว่าง [J] あいた 空いた 暇な \ [E] blank vacant free \ [L] waag \ ป2 20050602 \ ระดับที่ 20060522

ว่างลง [J] あく 空く

ว่างเว้น [J] はなれる

ว่างไหม [J] ひまある? 暇ある

ว่าง่าย [J] ききわけがいい

ว่าจะไป [J] いこうとおもった

ว่าจ้าง [J] やとう 雇う

ว่าด้วย [J] 関する \ ระดับที่๒ 20110101 

ว่านสี่ทิศ [J] ??

ว่าย [J] およぐ 泳ぐ \ [E] to swim \ [V] boi \ ป2 20050604

ว่ายน้ำ [J] およぐ 泳ぐ \ [E] swim \ [L] looi naam \ ระดับที่ ๔ 20060618

ว่ายน้ำไม่เป็น [J] およげません 泳げません

ว่าว [J] たこ 凧 \ [Is]วาว \ ป2 20060730

ว่าวจุฬา [J] ほしがたのたこ 星形の凧

ว่าวปักเป้า [J] しかくいたこ 四角い凧

ว่าแต่ [J] しかし \ ห้องเรียน 20050902

ว่าแล้ว [J] やっぱり そうすると \ ห้องเรียน 20061013

ว่าไง [J]

ว่าไปเรื่อย [J] いいかげなことをいう \ ระดับที่๒ 20101224

ว้าย [E] gracious

ว้าเหว่ [J] さみしい \ [E] lonely \ ป4 20050806

ว๊อกก้า [J] ウオッカ

ว์ [J] สัตว์

ศ [J] 高子音・順位 きゅうけいじょのS38~, \ [T] ศอ ศารา

ศ.นพ.สุชัย [人] ศ.นพ.สุชัย เจริญรัตนกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

ศตวรรษ [J] せいき 世記

ศตวรรษที่ 21 [J] 21せいき 21世紀

ศธ. [T] กระทรวงศึกษาธิการ

ศพ [J] したい 死体 \ [T] สบ \ ร่างกายคน ตาย ซากผี \ ป4 20050602

ศร [J] や 矢 \ [T] อ่านว่า สอน อาวุธที่ยิงด้วยธนู ลูกธนู \ [E] arrow \ ป2 20060813

ศรัทธา [J] しんよう 信用 \ [T] สัด-ทา \ ป6 20070707

ศราทธ์ [J] 故人となった親族への回向

ศริน หอวัง [人] 女優の名前

ศรี [J] 吉じょう \ [T] อ่านว่า สี \ ป4 20050813

ศรีกานดา [J]

ศรีปทุม [E]

ศรีรัตนโกสินทร์ [J] \ [T] สี-รัด-ตะ-นะ-โก-สิน \ ป4 20050813

ศรีรัศมิ์ [J] ??

ศรีราชา [地] シ-ラ-チャ-

ศรีลังกา [地] スリランカ \ [T] ประเทศ \ [E] Sri Lanka

ศรีสะเกษ [地] \ [T] จังหวัด

ศรีสุวรรณ [人] \ ป4 20051106

ศอ.บต. [J] ??

ศอก [J] ひじ 肘 \ [E] elbow

ศักดา [J] ちから 力 \ [E] power

ศักดิ์ชาย [人]

ศักดิ์ศรี [J] えいこう 栄光 \ ป4 20050806

ศักดิ์สิทธิ์ [J] しんせいな 神聖な

ศักยภาพ [J] せんざいのうりょく 潜在能力

ศักราช [J] じだい 時代 \ [E] era

ศัตรู [J] てき 敵 \ [T] สัด-ตรู \ ป4 20050806

ศัตรูพืช [J] しょくぶつ 植物

ศัพท์ [J] おと 音 \ 20050604

ศัรทธา [J]

ศัลย [J] やり 槍

ศัลยกรรม [J] げか 外科

ศาล [J] さいばんしょ 栽判所 ほこら 祠 \ [T] (สาน) (น.) อาคารพิจารณาคดี, ที่ชำระความผิด, \ [Is]ศาลตาปู \ [E] (sahn) 1. n. court, tribunal, law court, shrine \ 20110129 \

ศาลปกครองกลาง [J] ??

ศาลพระพรหม [J] ほこら 祠

ศาลพระภูมิ [J] やしきのほこら 屋敷の祠 \ ชั้นสูง 20101226

ศาลยุติธรรม [J]

ศาลอุทธรณ์ [J] こうとうさばんしょ 高等裁判所

ศาลา [J] きゅうけいじょ 休憩所 あずまや \ 20050602

ศาลากลาง [J] しちょう 市庁 \ [E] [N] town hall, See also: city hall

ศาลากลางจังหวัด [J] けんちょう 県庁 \ [E] city hall

ศาลาการเปรียญ [E] [N] sermon hall in a monastery

ศาลารอรถเมล์ [J] バスの待合室

ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร [E][N] Bangkok Metropolitan Administration

ศาลาว่าการกรุงโตเกียว [地] とうきょうとちょう 東京都庁 \ [E] Tokyo Metropolitan Government office Building

ศาลาศิริราช 100 ปี [地]

ศาลาแดง [地] \ [T] สถานีบีทีเอส

ศาลเจ้า [J] じんじゃ 神社 \ ป4 20051129

ศาลเจ้าปู่ซมเซ [J] ??

ศาลแพ่ง [J] みんじさいばん 民事裁判 \ [E] [N] Civil Court

ศาสดา [J] きょうし 教師 \ [T] สาด-สะ-หนา

ศาสตราจารย์ [J] だいがくきょうじゅ 大学教授

ศาสตร์ [J] がく 学 \ [E] [N] science

ศาสนศาสตร์ [J] しゅうきょうがく 宗教学

ศาสนา [J] しゅうきょう 宗教 \ [E] religion \ ห้องเรียน 20070713 \ ป2 20070713 \ 20110129 \

ศาสนาคริสต์ [J] きりすときょう キリスト教 \ [E] Christianity

ศาสนาพราหมณ์ฮินดู [J] ??

ศาสนาพุทธ [J] ぶっきょう 仏教 \ ระดับที่ ๓ 20060522 \ 20110129

ศาสนาอิสลาม [J] イスラム教

ศาสนาและความเชื่อของคนไทย [J] タイ人の宗教と信仰 \ ชั้นกลาง 20110104

ศาสน์ [J] てがみ 手紙 \ ป4 20050806

ศิร [J] あたま 頭

ศิริน หอวัง [人] 女優

ศิริราช [J] ??

ศิริราชาช 100ปี [地] กรุงเทพมหานคร \ ห้องเรียน 20050506

ศิริเยี่ยม [J] ??

ศิลป [J] げいじゅつ 芸術 \ ห้องเรียน 20060721

ศิลปศาสตร์ [J] げいじゅつがく 芸術学

ศิลปะ [J] げいじゅつ 芸術 \ [E] art \ ป4 2050803 \ ห้องเรียน 20060616

ศิลปะไทย [J] タイ芸術

ศิลปากร [J] 芸術家 職人 熟練工 \ [名] シンラパコン大学の名前

ศิลปิน [J] げいじゅつか 芸術家

ศิลป์ [J] げいじゅつ 芸術 \ [T] ศิลป \ [E] art

ศิลป์ชัย [J] ?? \ [T] ธนู

ศิลา [J] いし 石 \ [E] rock \ ป4 20050813

ศิลาจารึก [J] せきひ 石碑 \ [E] stone inscription

ศิวิไลซ์ [J] ぶんめいかする 文明化する

ศิษย์ [J] でし 弟子

ศิษย์เก่า [J] そつぎょうせい 卒業生 \ ห้องเรียน 20070209

ศีรษะ [J] あたま 頭 \ [T] สี-สะ หัว, เศียร, เกศ \ Ant: บาท, เท้า \ [E] head \ ป3 20050806 \ ห้องเรียน 20061013 \

ศีล [J] かいりつ 戒律

ศีลธรรม [J] どうとく 道徳 

ศีลห้า [J] 仏教の五戒律 \ [E] the five commandments of the Buddha

ศึก [J] せんそう 戦争 \ [E] war, battle

ศึกษา [J] きょういく 教育 \ ป3 2005724

ศึกษาธิการ [J] きょういくぎょうせい 教育行成

ศึกษาธิการอำเภอ [J] ?? \ ป3 20050724

ศุกร์ [J] きんようび 金曜日 \ [E] friday \ [K] sok

ศุลกากร [J] ぜいかん 税関 \ ห้องเรียน 20070629

ศูนย์ [J] ぜろ 零 センタ- \ [E] zero center \ [My] kosong \ [Tm] pujium

ศูนย์กลาง [J] ちゅうしん 中心 \ [T] (น.) ใจกลาง, จุดกลาง, แหลงกลาง \ ป2 20050710 \ ห้องเรียน 2005805

ศูนย์กลางแฟชั่น [J] ファッションの中心

ศูนย์การค้า [J] ショッピングセンター \ ห้องเรียน 20070713

ศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ [地]

ศูนย์การค้าบิ๊กซี [E] Big C

ศูนย์การค้าเซ็นทรัล [J] セントラル

ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ [名]

ศูนย์บริการ [J] サ-ビスセンタ

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน้ำริน [名]

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยร่องขุ่น [名]

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยโป่ง [名]

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแกน้อย [名]

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ปูนหลวง [名]

ศูนย์ราชการ [J] ??

ศูนย์วิจัยเกษตรสวน [J] ??

ศูนย์สันสกฤตศึกษา [J]

ศูนย์สูตร [J] せきどう 赤道 \ 20050718

ศูนย์อาหาร [J] フードセンター

ษ [T] ษอ

ส [J] とらのs \ [T] สอ เสี้อ

ส.ก. [J] ??

ส.ค. [J] はちがつ 八月 \ [T] เดือนสิงหาคม \ [E] August

ส.ค.ส. [J] ねんがじょう 年賀状 \ [T] ส่งความสุข

ส.ร.อ. [J] アメリカ

ส.ว. [J] じょういん ぎいん 上院議員 \ [T] สมาชิกวุฒิสภา \ [E] [N] senator

ส.ว.กรุงเทพมหานคร [J] バンコク 上院議員

ส.ว.นครราชสีมา [J] ナコンラチャシマー 上院議員

ส.ส. [J] ぎいん 議員 \ [T] สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร \ [E] [N] member of the House of Representatives,

ส.ส.กทม. [J] バンコク議員

ส.ส.ร. [J] ??

ส.ส.สงขลา [J] ソンクラ-の国会議員

สก [J] じぶんのもの

สกปรก [J] よごれた 汚れた 不潔できたない 不潔できたない \ [T] สก-กะ-ปรก \ คำตรงข้าม สะอาด \ [E] dirtiness \ ป3 20050806 \ ระดับที่๒ 20101224

สกรีน [J] スクリ-ン \ [E] screen

สกลนคร [地]

สกัด [J] ぼうがいする 妨害する \ ป6 20080114 

สกาลา [J] スカラ- \ [E] scala

สกิน [E] skin

สกี [J] スキ- \ [E] ski

สกุณ [J] とり 鳥

สกุณจาป [J] ことり 小鳥

สกุณา [J] とり 鳥

สกุล [J] 氏族

สก๊อต [地] スコットランド

สก๊อตเทป [J] セロテ-プ

สก๊อตแลนด์ [地] スコットランド

สง [J] あびる 浴びる \ ห้องเรียน 20050520

สงกรานต์ [J] ソンクラ-ン \ [T] (น.) เทศกาลเนื่องในการขึ้นปีใหมอยางเกาของไทย ตกวันที่ 13-14-15 เมษายน, การเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย, นักขัตฤกษตอนรับปีใหม, ชื่อสัตวน้ำชนิดหนึ่ง ชอบลอยตัวบนผิวน้ำในวันสงกรานต ชาวบานเรียก ตัวสงกรานต \ ป2 20050625 \ ระดับที่20060523

สงขลา [地] ソンクラ- \ [T] จังหวัด

สงคราม [J] せんそう 戦争 \ [T] (น.2, การรบกัน, การตอสู \ [E] war \ ป4 20050718 \ 20110129

สงครามภายใน [J] ないせん 内戦

สงครามเวียดนาม [J] べとなむせんそう ベトナム戦争

สงครามโลก [J] せかいせんそう 世界戦争 \ ป4 20051124

สงคีามอ่าวเปอร์เซีย [J] ??

สงทะเบียน [J] 書き留め

สงบ [J] しずまる 静まる \ [T] สะ-งบ \ ห้องเรียน 20050725

สงบสุข [J] へいおんな 平穏な \ ป2 20050625

สงบเงียบ [J] せいじゃくな 静寂な 

สงวน [J] ほごする 保護する

สงวนสิทธิ์ [J] 権利を保全する

สงสัย [J] ぎもんにおもう 疑問に思う 疑う \ ป2 20050604 \ ห้องเรียน 20060203

สงสัยรถติด [J] おそらく渋滞だろう

สงสัยว่า [J] もしかして

สงสัยเครื่องบินจะออกไม่ได้ [J] 飛行機は出られないだろう

สงสัยไม่มีคนอยู่ [J] だれも住んでいないだろう

สงสัยไม่สบาย [J] 体の具合いが悪いだろう

สงสาร [J] かわいそう あわれむ 憐れむ \ [T] สง-สาน \ ป2 20050602

สงัด [J] せいじゃく 静寂

สงัดเงียบ [J] 平静な \ ป6 20070708

สง่า [J] おちついた \ ป4 20101016

สง่าราศี [J] 

สจร. [E] office of the commission for the management of land traffice \ [T] สำนักงานคณะกรรม การจัดระบบการ จราจรทางบก

สจส. [J] \ [T] สำนักการจราจรและขนส่ง

สด [J] しんせんな 新鮮な \ 20050703 \ ป3 20060707 \ ระดับที่๒ 20101224

สดชื่น [J] すがすがしい \ [E] fresh \ ป2 20050802

สดมภ์ [J] ぎょう 行

สดับ [J] きく 聞く

สดุดี [J] しょうさんする 賞賛する \ [T] สะ-ดุ-ดี \ [E] praise \ ป2 20060729

สดใส [J] せんめいな 鮮明な \ [E] bright \ ป2 20050718 \ ห้องเรียน 20060804

สตรอเบอร์รี [J] いちご 苺 \ [E] strawberry

สตรี [J] じょせい 女性 \ [E] woman \ ป4 20050604

สตรี เหล็ก [J] ?? \ [T] หัวข้อของภายนตร์ไทย

สตรีชน [J] じょせい 女性

สตรีท [J] ストリ-ト \ [E] street

สตรีสาร [J] ふじんざっし 婦人雑誌 

สตรีเพศ [J] じょせい 女性

สตอกโฮล์ม [地] ストックホルム \ [E] Stockholm

สตัฟฟ์ [J]剥製 \ [E]stuff

สตางค์ [J] さたん サタン \ [T] สะ-ตาง (น.) ชื่อเหรียญกษาปณปลีกยอยใชชำระหนี้ไดตามกฎหมาย, มาตราเงินของไทย 25 สตางคเป็น 1 สลึงหรือ 100 สตางคเป็น 1 บาท, เงิน (น.,ส.) สวนรอย, หนึ่งในรอย

สตาร์ต [J] スタート

สตาร์ท [E] start

สตาร์บัคส์ [J] スタ-バックス \ [E] starbucks

สตาร [E] star

สตารต [E] start \ [T] สตาร์ต

สติ [J] いしき 意識 \ [T] ความรู้สึก \ ป4 20050801 \ สูตรเสน่หา 20101227

สติปัญญา [J] ちしきじん 知識人 \ ป6 20070707

สติอารมณ์ [J]感覚感情(かんかくかんじょう)

สติ๊กเกอร์ [E] stiker

สตูดิโอ [E] stadio

สตูป [J] そとうば 卒塔婆 

สตูล [地] \ [T] จังหวัด

สต๊อก [J] ストック \ [T] สต๊อค \ [E] stock

สต๊อคสินค้า [J] ざいこ 在庫

สต๊าฟฟ์ [J] 部員 \ [E]staff

สถาน [J] ばしょ 場所 \ [T] สะ-ถาน \ [E] n.place, site, locality,position,source,abode,dwelling place,status,duty,honour,rank,thing,kind \ ป3 2005724

สถานกงสุล [J] そうりょじかん 総領事館 \ ห้องเรียน 20060623 \ 20110129

สถานกงสุลใหญ่ [J] そうりょいじかん 総領事館

สถานการณ์ [J] じょうせい 状勢 \ [T] เหตุการณ์ \ [E] [N] situation, See also: plight; state; circumstances; condition

สถานที่ [J] ばしょ 場所 \ [E] place \ ป3 20050710

สถานที่ขาย [J] うりば 売り場

สถานที่จอดรถ [J] ちゅうしゃじょう 駐車場

สถานที่ติดต่อ [J] れんらくさき 連絡先 \ [E] [N] address

สถานที่ทำการ [J] じむしょ 事務所

สถานที่ทำงาน [J] しょくば 職場

สถานที่ที่มีชื่อ [J] めいしょ 名所 \ [E] sights

สถานที่ท่องเที่ยว [J] かんこうち 観光地

สถานที่น่าท่องเที่ยว [J] かんこうめいしょ 観光名所

สถานที่พิมพ์ [J] しゅっぱんしゃ 出版社 \ ป4 20080120 

สถานที่มีชื่อเสียง [J] めいしょ 名所 \ [E] sight

สถานที่ราชการ [J] かんちょう 官庁 やくしょ 役所 \ ห้องเรียน 20070607

สถานที่เกิด [J] ??

สถานทูต [J] たいしかん 大使館 \ [E] n. embassy, legation \ 20050718 \ 20110129 \ ระดับที่ ๔ 20060618

สถานทูตจีน [名] ちゅうごくたいしかん 中国大使館

สถานทูตญี่ปุ่น [J] にほんたいしかん 日本大使館 \ [E] Japanese Enbassy

สถานทูตสิงคโปร์ [J] シンガポール大使館

สถานบริการ [J] かんらくがい 観楽街

สถานบำบัด [J] しんりょうじょ 診療所

สถานภาพ [J] たちば 立場 ちい 地位

สถานมหรสพ [J] ごらくじょ 娯楽場

สถานศึกษา [J] ?? \ [E] school; academy; college; seminary; institute; institution \ ป4 20080120

สถานะ [J] じょうきょう 状況

สถานะทางสังคน [J] 社会的地位

สถานี [J] えき 駅 \ [T] สะ-ถานี \ [E] station \ [Sp] estacion \ [F] gare \ [V] ga \ [K] sataaniy \ [L] sataanii \ ป4 20050604

สถานีกรุงธน [地] BTS

สถานีกรุงเทพ [地]

สถานีกำแพงเพชร [地] รถไฟฟ้าใต้ดิน \ [E] Kampheeng Phet Station

สถานีขนส่ง [J] バスタ-ミナル

สถานีขนสงหมอชิต [地]

สถานีคลองเตย [地] รถไฟฟ้าใต้ดิน

สถานีดับเพลิง [J] しょうぼうしょ 消防署 \ 20050703

สถานีดับเพลิงบรรทัดทอง [名]

สถานีดับเพลิงบางรัก [地] バーンラック消防署

สถานีดาวเทียม [E] Satellite station

สถานีตำรวจ [J] けいさつしょ 警察署 \ [E] police station \ ชั้นกลาง 20110101 \ 20110129

สถานีต้นทาง [J] しはつえき 始発駅

สถานีถนนตากสินนั้น [地] BTS

สถานีบางซื่อ [地] รถไฟฟ้าใต้ดิน \ [E] Bang Sue station

สถานีปลายทาง [J] しゅうちゃくえき 終着駅

สถานีพระราม 9 [地] รถไฟฟ้าใต้ดิน

สถานีพหลโยธิน [地] รถไฟฟ้าใต้ดิน \ [E] Phahon Yothin Station

สถานีรถไฟ [J] えき 駅 \ [E] train station

สถานีรถไฟบางซื่อ [地]

สถานีรถไฟหัวลำโพง [地] กรุงเทพมหานคร

สถานีรถไฟใต้ดิน [J] ちかてつのえき 地下鉄の駅

สถานีรัชดาภิเษก [地] รถไฟฟ้าใต้ดิน \ [E] Ratchedaphisek station

สถานีลาดพร้าว [地] รถไฟฟ้าใต้ดิน \ [E] Lat Phrao Station

สถานีลุมพินี [地] รถไฟฟ้าใต้ดิน

สถานีวิทยุ [J] ほうそうきょく 放送局 \ ป4 20051116

สถานีวิทยุกระจายเสียง [J] ほうそうきょく 放送局

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย [J] タイ国営 ラジオ放送局

สถานีวิทยุโทรทัศน์ [J]

สถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ [地] รถไฟฟ้าใต้ดิน

สถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย [地] รถไฟฟ้าใต้ดิน

สถานีสนามกีฬา [地] 競技場駅

สถานีสยาม [地] サヤム駅

สถานีสวนจตุจักร [地] รถไฟฟ้าใต้ดิน \ [E] Chatuchak Park Station

สถานีสะพานตากสิน [地] สายสีลม

สถานีสามย่าน [地] รถไฟฟ้าใต้ดิน

สถานีสามเสน [地]

สถานีสีลม [地] รถไฟฟ้าใต้ดิน

สถานีสุขุมวิท [地] รถไฟฟ้าใต้ดิน

สถานีสุทธิสาร [地] รถไฟฟ้าใต้ดิน

สถานีหนองคาย [地] ノ-ンカ-イ駅

สถานีหมอชิต [地] モーチット駅 \ [T] บีทีเอส

สถานีหัวลำโพง [地] รถไฟฟ้าใต้ดิน

สถานีห้วยขวาง [地] รถไฟฟ้าใต้ดิน

สถานีอนามัย [J] ほけんじょ 保健所 \ [T] อ่านว่า สะ-ถา-นี- อะ-นา-ไม \ ป2 20050802

สถานีอ่อนนุช [地] オーンヌット駅

สถานีเพชรบุรี [地] รถไฟฟ้าใต้ดิน

สถานีเอกมัย [J] エカマイ駅 \ [T] บีทีเอส

สถานีโทรทัศน์ [J] てれびきょく テレビ局

สถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม [J] えいせいてえびきょく 衛星テレビ局

สถานเอกอัครราชทูต [J] タイ王国大使館

สถาบตย์ [J] けんちく 建築

สถาบัน [J] けんきゅうじょ 研究所

สถาบันการเงิน [J] きんゆうきかん 金融機関

สถาบันครอบครัว [J] かぞく 家族

สถาบันวิจัย [J] けんきゅうじょ 研究所

สถาปนา [T] ตั้ง, แต่งตั้ง, ยกขึ้น \ [E] [V] found, See also: establish

สถาปัตยกรรม [J] けんちく 建築

สถาวร [J] ??

สถิต [J] そんざいする 存在する

สถิติ [J] とうけい 統計 記録 \ [E] statistics \ ห้องเรียน 20050909 \ ระดับที่ 20060703

สถิติโลก [J] せかいきろく 世界記録

สถิตเสถียร [J] こていした 固定した \ [T]

สธ. [J] ほけんしょう 保健省 \ [T]

สน [J] つきとおす かんしんをもつ

สน [Is]ต้นสน \

สน. [J] けいさつしょ 警察署 \ [T] สถานีตำรวจ \ [E] [N] police station

สนง. [J] じむしょ 事務所 \ [T] สำนักงาน \ ห้องเรียน 20060623

สนช. [J] ?? \ [T] สมาชิกสภา นิติบัญญัติแหงชาติ

สนทนา [J] かいわ 会話 \ [E] to converse discuss talk \ 20050605 \

สนทนาภาษาไทยประยุกต์ [J] 実用タイ語会話

สนทนาภาษาไทยในชีวิตประจำวัน [J] 実用 生活タイ語会話

สนธิสัญญา [J] ?? \ [E] [N] contract, See also: compact; covenant,

สนริ [人]

สนอง [J] こたえる 答える

สนับ [J] コ-ト

สนับสนุน [J] えんじょする 援助する 支持する \ [T] (สะ-หนับ-สะ-หนุน) \ (ก.) ชวยเหลือ, สงเสริม, อุปการะ \ [E] (sa-nup-sa-noon) \ v. to support,to back,to encourage,to help,to assist \ ป4 20050703 \ ชั้นกลาง 20110101

สนับสนุนโดย [J] ていきょう 提供 \ ห้องเรียน 20070223

สนั่น [J] なりひびく 鳴り響く \ [E] 1. adj. very loud, resounding \ 2. v. to be very loud,resounding,reverberating,resonant \

สนาน [J] すいよく 水浴 \ [T]การอาบน้ำ

สนาม [J] ひろば 広場 \ [T] สะ-นาม \ [E] field square \ ป2 20050625

สนามกอล์ฟ [J] ごるふじょう ゴルフ場 \ ห้องเรียน 200505

สนามกีฬา [J] うんどうじょう 運動場 \ [E] stadium 競技場 \ ห้องเรียน 200505

สนามกีฬาแห่งชาติ [地] สถานีบีทีเอส

สนามบิน [J] くうこう 空港 \ [T] ท่าอากาศยาน \ [E] airport \ [Id] Bandara \ [V] san bay \ [L] duan bin \ ระดับที๓ 20060522

สนามบินดอนเมือง [地] ドンムアン空港

สนามบินสุวรรณภูมิ [地] スワ-ン ナ プ-ム 空港

สนามบินแห่งนี้ [J] このくうこう この空港

สนามบินแห่งนี้เริ่มก่อสร้างมาได้ 5ปีแล้ว [J] この空港を建設し始めてからもう5年になるが \ ระดับสูง 20101225

สนามฟุตบอล [J] サッカ-場 \ ป2 20050820

สนามฟุตบอลล์ [J]サッカ-場

สนามมวย [J] ボクシング場

สนามราชมังคลากีฬาสถาน [地] กรุงเทพมหานคร

สนามหญ้า [J] しばふ 芝生 \ ห้องเรียน 20050520 \ 20050703

สนามหลวง [地] おうきゅうまえひろば 王宮前広場 \ [T] (น.) สถานที่สอบธรรม และบาลี, ลานกวางในกรุงเทพที่มีไวสำหรับประกอบพิธีตางๆ ของรัฐ \ 20050604 \ ระดับที่ ๔ 20060618

สนามเด็กเล่น [J] じどうゆうえんち 児童遊園地

สนามเทนนิส [J] テニスコート

สนามเป้า [地] สถานีบีทีเอส

สนามแข่งม้า [J] けいばじょう 競馬場

สนามแข่งรถ [J] 自動車レース場

สนิท [J] しんみつな 親密な \ [E] close \ ป4 20050703 \ ห้องเรียน 20060703

สนิทสนม [J] しんみつな 親密な

สนิทแนบ [J] ?? \ สูตรเสน่หา 20101227

สนิทใจ [J] しんじやすい 信じやすい \ [T] วางใจ \ [E][ADV] trustfully, See also: credibly

สนิม [J] さび 錆び \ ห้องเรียน 20060317

สนิมเชียว [J] あおさび 青錆

สนิมแดง [J] あかさび 赤錆

สนุก [J] おもしろい 面白い \ [Ch]ม่วน \ [Is]ม๋วน \ [Pt]นุก \ [E] happy \ [Sp] divertido \ [My] seronok \ 20050604 \ ระดับที่ ๕ 20060618

สนุกตรงที่ [J] ??

สนุกสนาน [J] おもしろい \ [E] สะนุก-สะนาน \ ป2 20050604

สนุกสบาย [J] ??

สนุกไหม [J] たのしい

สนใจ [J] きょうみをもつ 興味を持つ \ ป2 20050605

สน่ำเสมอ [J] へいたんな 平坦な \ ป6 20070620

สบ [J] であう 出会う

สบาย [J] かいてきな 快適な \ [T] สะ-บาย \ [E] ease \ [K] sapbaai \ 20050604

สบายดี [J] げんきです 元気です \ [Id] baik-baik saja \ [V] khoe

สบายดีครับ [J] げんきです 元気です

สบายดีหรือ [J] げんきですか \ [E] How are you? \ [Id] apa kabar? \ [V] Co khoe khong?

สบายดีไหม [J] おげんきですか \ [Ch]สบายดีก่อ

สบายมือ [J] ??

สบายใจ [J] かいてき 快適 \ ห้องเรียน 20050722

สบู่ [J] せっけん 石鹸 \ [E] soap \ ป2 20050625

สปช. [J] ?? \ [T] สำนักงานคณะกรรมการ การประถมศึกษาแห่งชาติ \ ป6 20070529

สปล. [J] ?? \ [T] สำนักงาน การประถมศึกษาจังหวัด \ ป6 20070529

สปอ. [J] ?? \ [T] สำนักงาน การประถมศึกษาอำเภอ \ ป6 20070529

สปอร์ต [J] スポ-ツ \ [E] sport

สปอร์ตคลับ [E] sport club

สปา [E] Spa

สปาเก็ตตี้ [J] スパゲッティ \ [E] pasta \ ชั้นกลาง 20110101

สภ.อ. [J] ??

สภ.อ.พระประแดง [J] ?? \ [T] จ.สมุทรปราการ

สภ.อ.เมืองกระบี่ [地]

สภา [J] こっかい 国会 \ [T] (สะ-พา) (น.,ป.,ส.) ที่ประชุม, องคการหรือสถานที่ประชุม \ [E] (sa-pah) n.S.P. council, assembly, assembly hall, mansion \ 20110129

สภากาชาด [J] せきじゅうじ 赤十字

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ [J] 国民代表議会 下院

สภาพการณ์ [J] じょうせい 情勢

สภาพการณ์ปัจจุบัน [J] げんじょう 現状

สภาพบุรุษ [J] しんし 紳士

สภาพสดรี [J] しゅくじょ 淑女

สภาพเศรษฐกิจ [J] けいき 景気 \ ห้องเรียน 20070713

สภาพแวดล้อม [J] かんきょう 環境 \ ห้องเรียน 20070302 \ ป6 20076023

สภาวะ [J] じょうきょう 状況

สภาวะแวดล้อม [J] かんきょうのじょうきょう 環境の状況

สภาสูง [J] じょういん 上院

สม [J]てきした 適した

สมกับเป็น [J] のようだ

สมคบ [J] いんぼうをくわだてる \

สมควร [J] してしかるべき \ [T] สม-ควน \ ป2 20050820

สมคิด [人]

สมชาย [J] おとこらしい

สมดุล [J] バランス

สมดุลย์ [J] へいきんする 平均する

สมน้ำสมเนื้อ [J] ひとしい 等しい

สมน้ำหน้า [J] ざまあみろ \ ห้องเรียน 20061013 \ ห้องเรียน 20070427

สมบัติ [J] たから 宝 ざいさん 財産 \ [T] สม-บัด \ [E] (som-but) n. property, wealth, riches, possession, affluence, treasure, \ prosperity, happiness, \ success \ ป4 20070530 \

สมบูรณ์ [J] かんぜんな 完全な \ [T] สม-บูน \ ป3 20050605 \ ระดับที่๒ 20060523

สมประกอบ [J] かんぜんな 完全な

สมประดี [J] ??

สมประสงค์ [J] ?? \ [E] attain one’s desires

สมมุติ [J] もしならば \ ห้องเรียน 20060217 \ ห้องเรียน 20060602

สมมุติว่า [J] かりに \ [T] ถ้า \ ระดับ ที่๓ 20060609

สมยศ [人] \ [T] สม-ยด \ ป3 20050806

สมร [J] せんとう 戦闘 \ [T] สะ-มอน

สมรรถ [J] ゆうのうな 有能な

สมรรถภาพ [J] ゆうのうな 有能な

สมรส [J] けっこんする 結婚する \ [E] marry \ ระดับที่๓ 20060522

สมริด [J] ?? \ ห้องเร่ยน 20050520

สมรู้ [J] きょうぼうする 共謀する

สมศักดิ์ศรี [J] いげんをたもつ 威厳を保つ

สมหญิง [J] おんならしい

สมหน้า [J]ふさわしい

สมหมาย [J] ??

สมหวัง [J] きぼう 希望

สมอ [J] いかり [植] モモタマナ \ ป4 20050602

สมอง [J] のう 脳 \ [E] brain \ ห้องเรียน 20060303 \ ห่องเรียน 20060929

สมองดี [J] 頭がよい

สมอยาก [J] あたまがいい

สมอุรา [人] 

สมอไทย [J] ?? \ ป6 20080203 

สมัคร [J] もうしこむ 申しこむ \ [E] v. to enlist,to apply for,to make application,to be enrolled,to be willing,to offer one’s services

สมัคร สุนทรเวช [人]

สมัครงาน [J] しごとにおうぼする 仕事に応募する \ ป3 20050806

สมัครสมาน [J] だんけつする だん結する \ [T] สะ-หมัก-สะ-หมาน \ ป3 20050806

สมัครเล่น [J] アマチュア

สมัครใจ [J] しがんする 志願する

สมัชชา [J] しゅうごう 集合 \ [E] assembly

สมัน [J] しか 鹿

สมัย [J] じだい 時代 \ [E] age \ ป3 20050703 \ ระดับที่๓ 20060522

สมัยก่อน [J] むかし 昔 \ [E] old times \ ระดับ ที่ 20060610 \ ชั้นกลาง 20110101

สมัยนักเรียน [J] がくせいじだい 学生時代 \ 20050605

สมัยนาระ [J] ならじだい 奈良時代

สมัยนี้ [J] げんざい 現在 ชั้นกลาง 20110101

สมัยพฤษภาทมิฬ [J]

สมัยรัชกาลที่ ๔ [J] ラマ4世の時代

สมัยรัชกาลที่ ๕ [J] ラマ5世の時代 \ ป4 20051106

สมัยรัตนโกสินทร์ [J] ラッタナコ-シン 時代

สมัยราชอาณาจักรสุโยทัย [J] スコ-タイ王朝時代 \ [T] ศตวรรษที่ ๑๔

สมัยสุโขทัย [J] スコ-タイ時代 \ ห้องเรียน 20070707

สมัยหน้า [J] つぎのじだい 次の時代

สมัยอยุธยา [J] あゆたやじだい アユタヤ時代 \ ห้องเรียน 20070706

สมัยโบราณ [J] こだい 古代 \ ห้องเรียน 20060707

สมัยใหม่ [J] しんじだい 新時代

สมาคม [J] きょうかい 協会 \ [T] สะ-มา-คม \ [E] (sa-mah-kom) \ 1. n. society, association, organization, union, club \

สมาคมชาวไทย [J] タイ人会

สมาคมญี่ปุ่น [J] にほんじんかい 日本人会

สมาคมมวยโลก [J] 世界ボクシング会

สมาคมลับ [J] ひみつけっしゃ 秘密結社s

สมาชิก [J] かいいん 会員 \ [T] สะ-มา-ชิก \ ป6 20050604 \ ระดับที่๓ 20060522

สมาชิกพรรค [J] とういん 党員

สมาชิกรัฐสภา [J] こっかいぎいん 国会議員 

สมาชิกวุฒิสภา [J] じょういんぎいん 上院議員 \ [T] ส.ว.

สมาชิกสภา [J] こっかいぎいん 国会議員

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร [J] かいんぎいん 下院議員 \ [T] ส.ส. \ ป6 20070708

สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ [J] ?? \ [T] ส.ส.ร.

สมาธิ [J] しゅうちゅう 集中 \ [T] สะ-มา-ทิ \ ห้องเรียน 20060317

สมาน [J] どうとうの 同等の \ [T] สะ-หมาน

สมานฉันท์ [J] ??

สมาพันธ์ [J] どうめい 同盟 \ [E] Association

สมาพันธ์ฟุตบอลไทย [E] thai football federation

สมาร์ทการ์ด [E] smart card

สมาร์ทโฟน [E] smart phone

สมิง [J] ?? \ [T] สะ-หมิง \ ป4 20050910

สมุก [J] ??

สมุด [J] ノ-ト \ [E] notebook \ ป3 20050710

สมุดธนาคาร [J] よきんつうちょう 預金通帳 

สมุดบัญชี [J] かいけいぼ 会計簿

สมุดบัญชีธนาคาร [J] ちょきんつうちょう 預金通帳

สมุดบันทึก [J] めもちょう メモ帳 \ ป2 20051015

สมุดฝากเงิน [J] よきんつうちょう 預金通帳

สมุดเบอร์โทรศัพท์ [J] 電話帳

สมุดเยี่ยม [J] きめいちょう 記名帳

สมุดโทรศัพท์ [J] でんわちょう 電話帳

สมุดโน้ต [J] ノ-ト

สมุทร [J] たいかい 大海 \ [T] สะมุด

สมุทรปราการ [地] サムットプラーカーン \ [T] จังหวัด

สมุทรสงคราม [地] サムットソンクラーム \ [T] จังหวัด

สมุทรสาคร [地]サムットサコ-ン \ [T] สะ-มุด-สา-คอน \ จังหวัด

สมุทรโคจร [人] นิธิ สมุทรโคจร (จ็อบ) \ สูตรเสน่หา รับบทเป็น ปฏิคม,นายตัวเปี๊ยก (ปี 2552

สมุนไพร [J] てんねんしょくぶつ 天然植物 やくそう 薬草 \ ป6 20070529

สมุนไพรอบแห้ง [J] ??

สมูทร [J] うみ 海

สมเด็จ [J] へいか 陛下 \ [T] สม-เด็ด \ ป2 20051015

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ [人] 

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ [J] シリキット王妃 \ ソムデット・プラナーンチャーオ・シリキット・プラボロム・ラーチニー・ナート

สมเด็จพระนางเจ้าฯ [人]

สมเด็จพระนางเจ้าฯ [人]

สมเด็จพระบรมชนกนาถ [人] \ [T] บิดาของพระมหากษัตริย์ \ [E]

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ [人]

สมเด็จพระพุทธเจ้า [J]

สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ [人] \ ป4 20081207

สมเด็จพระมหาสมณเจ้า [人] \ [T] สม-เด็ด-พระ-ปะ-มะ-หา- สะ-มะ-นะ-เจ้า \ ป4 20050813

สมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑ [J] マラ 1世 \ ป3 20050710

สมเด็จพระรามาธิบดีที่หก [J] らまろくせい ラマ 6世

สมเด็จพระศรีสุริโยทัย [人] \ ป4 20050803

สมเด็จพระสุริโยทัย [J] スリヨタイ王

สมเด็จพระเจ้ากรุงะธนบุรี [J] トンブリ王

สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช [人] タークシン王

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ [人]

สมเด็จพระเจ้าอู่ทอง [人] \ ป3 20050710

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ [J]

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ [J]

สมเพช [J] 哀れむ \ [E] take pity on

สมเสร็จ [Is]สมเสร็จ

สมเหตุสมผล [J] \ [E] reasonable

สมโภช [J]

สมใจ [J] まんぞくさせる 満足させる

สม่ำเสมอ [J] ?? \ ป6 20070623

สยด [J] おそれる 恐れる

สยดสยอง [J] おそれる 恐れる

สยอง [J] おそろしくなる 恐ろしくなる \ ห้องเรียน 20060929

สยาม [J] タイの旧称 \ [地] สถานีบีทีเอส

สยามบรมราชกุมารี [J]

สยามมกุฎราชกุมาร [J]

สยามสแควร์ [地] サイヤム スクエア \ [T] กรุงเทพ \ [E] siam square

สยิว [E] [V] feel a sense of thrilling

สรง [J] 水浴する

สรงน้ำ [J] みずをかける 水をかける \ [T] อาบน้ำ \ ป2 20050625 \ ห้องเรียน 20070413

สรณะ [J] ?? \ [T] สะ-ระ-นะ ที่พึ่ง ที่ระลึก \ ป6 20090110

สรยุทธ สุทัศนะจินดา [人] พิธีกร ดุยดุ้ยข่าว

สรร [J] えらぶ 選ぶ

สรรค์ [J] たてる 建てる \ [E] build

สรรพ [J] すべて \ [T] สับ \ [E] (sup) adj. whole, all, entire, every, complete, universal \

สรรพชีวิต [J] ?? \ [T] สับ-พะ-ชี-วิด

สรรพนาม [J] だいめいし 代名詞

สรรพสินค้า [J] ひゃっか 百貨 \ [T] สับ-พะ-สิน-ค้า \ ป4 20050806 \ ห้องเรียน 20051014

สรรพสิมบัติ [J] ぜんざいさん 全財産

สรรพากร [J] ぜいかん 税関

สรรพาวุธ [J] すべてのぶき 全ての武器

สรรหา [J] さがす 捜す げんせんする 厳選する \ [E] [V] search for, See also: look through \ ห้องเรียน 20051014

สรรเสริญ [J] しょうさんする 賞賛する \ [T] สัน-ระ-เสิน \ ป4 20050703 \ ห้องเรียน 20060210

สรวง [J] てんごく 天国

สรอบ [J] ??

สระ [J] ぼいん 母音 サンスクリット語 \ [E] vowel \ ห้องเรียน 20050805 \ ห้องเรียน 20050930 \ ห้องเรียน 20051202 \ ห้องเรียน 20060602

สระ [J] いけ 池 \ [T] อ่านว่า สะ

สระน้ำ [J] ぷ-る プ-ル いけ 池 \ [T] สะ-น้ำ \ [E] pool \ ป2 20050816 \ ห้องเรียน 20060602

สระบุรี [地] サラブリ- \ [T] จังหวัด

สระผม [J] かみをあらう \ 髪を洗う \ ป6 20050605 \ ห้องเรียน 20050930

สระผสม [J] ?? \ [T] ฤๅ ฦๅ

สระว่ายน้ำ [J] ぷ-る プ-ル \ [E] swimming pool

สระอา [J] ぼいんの ア- 母音のアー

สระแก้ว [地] \ [T] จังหวัด

สราญ [J] たのしい \ [T] สะ-ราน \ ป3 20050718

สราญรมย์ [J] 心身爽快 \ [T] สะ-ราน-รม

สรุป [J] まとめる \ [E] สะ-หรุป \ ห้องเรียน 200504 \ ป3 20050710 \ ระดับที่ ๓ 20060522

สรุปว่า [J] まとめると \ ป2 20070715

สรุปสาระสำคัญ [J] ??

สรุปได้ว่า [J] だんげんできる 断言できる \ [E] predicable

สรูป [J] まとめる

สร้อย [J] くさり ネックレス \ [T] อ่านว่า ส้อย \ ป2 20050623

สร้อยข้อมือ [J] うでわ 腕輪 \ [E] bracelet

สร้อยคอ [J] くびかざり 首飾り \ [E] necklace \ ป4 20051116

สร้าง [J] たてる 建てる かつどうさせる \ [T] อ่านว่า ส้าง \ [E]build \ ระดับ ที่ ๔ 20060618 \ ป2 20050802 \ ระดับที่๓ 20060522

สร้างชาติ [J] けんこくする 建国する

สร้างชื่อเสียง [J] ひょうばんをきずく 評判をきずく

สร้างตัว [J] じりつする 自立する

สร้างถนน [J] どうろをつくる 道路を作る \ ป6 20070620

สร้างนิตร [J] ともだちになる 友達になる

สร้างบ้าน [J] いえをたてる 家を建てる

สร้างผลงาน [J] ??

สร้างสรรค์ [J] そうぞうする 創造する \ [T] ส้าง-สัน \ [E] create, make \ ป4 20051124 \

สร้างสะพาน [J] はしをつくる 橋を作る

สลค. [T] สำนักราชเลขาธิการคณะรัฐมนตรี \ [E] [N] The Secretariat of the Cabinet

สลด [J] かなしむ 悲しむ \ [E] [V] feel sad \ ระดับ ที่๓ 20060610

สลดใจ [J] なげく 嘆く

สลบ [J] きをうしなう 気を失う \ [T] สะ-หลุบ \ หมดความรู้สึกตัว แน่นิ่ง สิ้นสติ \ ป4 20050801 \ ห้องเรียน 200600703

สลอด [J] ?? \ ป6 20090109

สลอน [J] おおい 多い

สละ [J] だんねんする 断念する \ ป4 20050813

สละสลวย [J] じょうひんな 上品な

สละสิทธิ์ [J] きけんする 棄権する

สลัก [J] ほる 彫る

สลักเกลียว [J] ボルト

สลัด [食] さらだ サラダ \ ป4 20050806

สลัดแก้ว [食] レタス

สลับ [J] こうごにいれかわる 交互に入れ替わる \ ห้องเรียน 20061110

สลับกัน [J] こうたいでする 交代でする

สลับซับซ้อน [J] ふくざつに 複雑に \ ห้องเรียน 20061110

สลัว [J] うすぐらい

สลา [J] ?? \ ป4 20081203

สลาก [J] けん 券 くじふだ

สลากกินแบ่ง [J] たからくじ 宝くじ \ [T] หวย ลอตเตอรี่ \ ห้องเรียน 20051202

สลาย [J] しょうめつする 消滅する

สลายตัว [J] かいさんする 解散する

สลิง [J] ワイヤ-

สลึง [J] タイのかへい

สวด [J] どっきょうする 読経する

สวดมนต์ [J] ??

สวน [J] にわ 庭 \ [E] garden \ [L] suan \ ป2 20050625

สวนกับ [J] すれちがう

สวนกาแฟ [J] コ-ヒ-園 \ ป6 20070620

สวนกุหลาบ [J] ばらえん バラ園

สวนครัว [J] かていさいえん 家庭菜園 \ ป2 20050605

สวนงู [E] serpentarium

สวนจตุจักร [地] チャトウ チャック公園 \ [T] เป็นตลาดนัดขนาดใหญ่ ในกรุงเทพมหานคร

สวนจิตรลดา [J] ??

สวนบัว [J] ハス園 \ [E] Lotus Garden

สวนผลไม้ [J] かじゅえん 果樹園 \ [E] fruit tree garden \ 20050605 \ ชั้นกลาง 20110104 

สวนผัก [J] やさいのはたけ 野菜の畑 \ [E] vegetable garden \ ป2 20050802

สวนพฤกษชาติ [J] しょくぶつえん 植物園 \ [E] botainical garden

สวนยาง [J] ごむえん ゴム園 \ [E] [N] rubber plantation

สวนยางพารา [J] パラゴム園 \ ชั้นกลาง 20110101

สวนลุม [地] ルンピ-ニ公園 \ [T] กรุงเทพมหานคร

สวนลุมพินี [地] ルンピニ-公園 \ [T] กรุงเทพมหานคร

สวนสนุก [J] ゆうえんち 遊園地 \ [E] amusement park

สวนสมุนไพร [J] ??

สวนสัตว์ [J] どうぶうえん 動物園 \ [E] zoo

สวนสัตว์ดุสิด [名] ドウシット動物園 \ ชั้นกลาง 20100102 

สวนสัตว์อุเอโนะ [J] うえのどうぶつえん 上野動物園

สวนสาธารณะ [J] こうえん 公園 \ [E] park \ ห้องเรียน 20050725

สวนสามพราน [J] ロ-ズガ-デン \ [T] \ [E] rose garden \ ห้องเรียน 20050520 \ ชั้นกลาง 20110101

สวนส้ม [J] みかん畑

สวนหลวง [J] おうきゅうていえん 王宮庭園

สวนอาหาร [J] やがいれすとらん 野外レストラン

สวนอุทยาน [J] ていえん 庭園 \ [E] garden

สวนโด้งสวนเว้า [J] ?? \ ไทยรัฐ 20050527

สวม [J] きる 着る \ [E] wear, pit on \ ป2 20070630 \ ห้องเรียน 20070713

สวมงอบ [J] かさをかぶる

สวมมงกุฎ [J] 冠をかぶる

สวมรองเทา [J] くつをはく 靴を履く

สวมสร้อยคอ [J] 首がざりをつける

สวมหมวก [J] ぼうしをかぶる 帽子をかぶる

สวมเสื้อ [J] ふくをきる 服をきる

สวย [J] うつくしい 美しい \ [Ch] งาม \ [Is] ง่าม \ [Pt] ซ้วย \ [V] dep \ ป2 20050604

สวยขึ้น [J] きれいになる

สวยงาม [J] うつくしい 美しい \ ป2 20050625 \ ห้องเรียน

สวยเชียว [J] すごくきれい

สวยเหมืือนดาว [J] 星のようにきれい \ ชั้นกลาง 20110101

สวยแต่ว่าแพง [J]きれいだけど高い

สวรรคโลก [J] てんごく 天国

สวรรค์ [J] てんごく 天国 \ [T] สะ-หวัน \ ป2 20051015 \ ห้องเรียน 20050902

สวรรค์เบียง [J] ドラマの題名

สวะ [J] うきぐさ 浮き草

สวัสดิภาพ [J] あんぜん 安全 \ [E] safety

สวัสดี [J] おはよう \ [T] สะ-หวัด-ดี \ [E] [N]hello; hi; good day; good morning; good afternoon; good evening; good night \ [V] Xin chao, Chao anh, Chao chi, Chao em \ [K] cumriap suo

สวัสดีค่ะ [J] こんにちは \ NHK 20050531

สวัสดีปีใหม่ [J] しんねんおめでとう 新年おめでとう

สวาท [J] ??

สวิง [J] \ [Is]หวิง

สวิชต์ [J] スイッチ \ [E] switch

สวิตช์ [J] スイッチ

สวิตเซอร์แลนด์ [E] ??

สวิส [地] スイス \ [T] ประเทศ

สวีเดน [地] スウエ-デン \ [T] ประเทศ \ [E] Sweden

สว่าง [J] あかるい 明るい \ [Ch]สะหว่าง \ [Is]แจ้ง \ [Pt]ว้าง \ [E] bright \ ป2 20050602 \ ห้องเรียน 20061103

สว่างไสว [J] ひかりかがやき \ ป2 20050815

สศช. [J] ?? \ [T] สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ \ [E] [N] Office of the National Economic and Social Development Board

สศอ. [T] ??

สสส. [J] ?? \ [T] การสร้างเสริมสุขภาพ

สห [J] れんごうした 連合した

สหกรณ์ [J] くみあい 組合 \ [T] สะ-หะ-กอน \ [E] [N] co-operative \ ป2 20050816

สหบาล [J] くみあい 組合

สหประชาชาติ [J] こくれん 国連 \ [T] ยูเอ็น \ [E] UN

สหพันธ์ [J] れんごう 連合 連盟

สหภาพ [J] れんぽう 連邦

สหภาพพม่า [J] ミヤンマー連邦

สหภาพยุโรป [J] おうしゅうれんごう 欧州連合 \ [E] EU

สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ [E] ITU

สหรัฐ [J] アメリカ \ [E] United state

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ [地]

สหรัฐอเมริกา [地] あめりかがっしゅうこく アメリカ合衆国 \ 20050602 \ ห้องเรียน 20060310

สหราชอาณาจักร [J] ??

สหัสวรรษ [J] ??

สหาย [J] ともだち 友達

สอ [J] よだれがでる

สอง [数] に 二 \ [E] two 2 \ [V] hai \ [S] dos \ [Id] dua \ [Tm] ilundu \ [M] hnit \ [K] phii

สอง ๒ [数] に ニ \ [E] two \ [V] hai \ [I] dua \ [S] dos \ [K] pii

สองข้าง [J] りょうがわ 両側

สองคน [J] ふたり 二人

สองครั้ง [J] にかい 二回 \ [E] twice

สองจาน [J] ふたさら ニ皿

สองชั่วโมง [J] にじかん ニ時間 \ [E] 2 hour

สองชั้น [J]

สองซีก [J] ??

สองตัว [J] にとう 二頭

สองต่อสอง [J] ふたりきり 二人きり 2 対 2

สองที่ [J] ににんまえ ニ人前

สองทุ่ม [時] ごごはちじ 午後 八時 \ [E] 20:00 น.

สองปีก่อน [時] にねんまえ 二年前

สองฝากฝั่ง [J] りょうがわ 両側

สองฝ่าย [J] ??

สองภาค [J] 2学期

สองมิติ [J] にじげん ニ次元

สองยาม [時] ごぜんれいじ 午前0時

สองร้อย [J] にひゃく ニ百 200 \ [T] ๒๐๐ \ [E] two handred \ [K] pii roy \ [Ch]สองล้อย

สองวัน [時] ふつか 二日

สองอย่าง [J] にしゅるい 二種類

สองอาทิตย์ [時] にしゅうかん ニ週間 \ [E] two week

สองเดือน [時] にかげつ ニカ月 \ [E] two month

สองเท่า [J] にばい 二倍 \ [E] twice

สองเรา [J] われわれふたり \ ห้องเรียน 20060929

สองแขน [J] りょうて 両手

สองแถว [J] 2れつ のりあいばス \ ห้องเรียน 20050729

สองใบ [数] にまい ニ枚

สอด [J] いれる 挿入する

สอดคล้อง [J] いっちする 一致する \ ป5 20070303

สอดทรง [J] ?? \ [T] สวมใส่

สอดเข็ม [J] はりをとおす

สอดแทรก [J] そうにゅうする 挿入する \ ป4 20051106

สอน [J] おしえる 教える \ [E] to teach \ [L] soon \ 20050604

สอนง่าย [J] おしえやすい 教えやすい

สอนใจ [J] ??

สอนให้ [J] おしえてあげる 教えて上げる

สอนให้รู้ [J] 知らせるために教える

สอบ [J] しけんする 試験する \ [E] examine \ 20050703

สอบข้อเขียน [J] 筆記試験

สอบตก [J] らくだいする 落第する \ [E] fail in an examination

สอบถาม [J] しもんする 試問する \ 2050703

สอบปากคำ [J] じんもんする 尋問する \ [E] [V] interrogate

สอบผ่าน [J] ??

สอบสวน [J] ちょうさ 調査

สอบสัมภาษณ์ [J] めんせつしけん 面接試験

สอบเข้า [J] にゅうし 入試 \ ชั้นกลาง 20110101

สอบเข้าเรียน [J] にゅうがくしき 入学試験

สอบได้ [J] しけんにうかる 試験に受かる

สอบไล่ [J] きまつしけん 期末試験 

สะ [J] まんぞくする 満足する

สะกด [J] つづる おさえる 抑える \ [E] spell \ ป3 20060707

สะกดยังไง [J] どう つづるの

สะกดในมาตรา แม่ ก กา [T] คำในมาตรา แม่ ก กา เป็นคำที่ประสมพยัญชนะ และสระไม่มีตัวสะกด \ เช่น ตา อยู่ มี ปลา

สะกดในมาตรา แม่กด [T] คพที่มี จ ต ติ ตร ฏ ท ศ ส เป็นตัวสะกด เป็นคำในมาตรา แม่กด อ่านออกเสียงเหมือน ด สะกด

สะกิด [J] そっとつつく \ สูตรเสน่หา 20101227

สะกิดใจ [J] きづかせる

สะกิดไหล่ [J] かたをたたく 肩をたたく

สะดวก [J] べんりな 便利な \ [E] convenient \ 20050625

สะดวกสบาย [J] かいてきな 快適な \ [E] comfortable

สะดือ [J] へそ \ ห้องเรียน 20060728

สะดือจุ่น [J] でべそ \ ห้องเรียน 20060728

สะดุด [J] つまずく \ ป2 20050802

สะดุดกึก [J] ??

สะดุดตา [J] めをひく 眼をひく \ [E] strike the eyes, catch the eyes \ ชั้นกลาง 20110101

สะดุดใจ [J] はっとする \ [E] strike one’s mind

สะดุ้ง [J] おどろく 驚く \ ป4 20050801 \ [T] ไหวตัวขึ้นทันทีเพราะ ดวามตกใจ \ สูตรเสน่หา 20101225

สะดุ้งตื่น [J] おどろいてめがさめる 驚いて目が覚める \ 20050604

สะตอ [食] 果物の名前 \ ป6 20070620

สะทก [J]

สะท้อน [J] はんしゃする 反射する はんえいする 反栄する \ [E] echo \ ระดับที่๒ 20101224

สะท้าน [J] ゆれる 揺れる

สะท้านใจ [J] \ สูตรเสน่หา 20101225

สะบักสะบอม [J] ぼろぼろ 傷だらけ

สะบัด [J] はためく ふる 振る \ [E] swing \ ป3 20050710 \ ห้องเรียน 20060901

สะบัดมือ [J] てをふる 手を振る

สะบัดร้อนสะบัดหนาว [J] あつくなったりさむくなったり

สะบายดีหลวงพะบาง [名] 映画の題名 \ [E] Good morning Luang Prabang

สะพรั่ง [J] そろった \ ป4 20050803

สะพัด [J] ??

สะพาน [J] はし 橋 \ [E] bridge \ [L] khua \ [Ch]ขัว \ ป4 20051129

สะพานควาย [地] สถานีบีทีเอส

สะพานตากสิน [地] สถานีบีทีเอส

สะพานทอด [J] \ สูตรเสน่หา 20101225

สะพานบางกะเจ็ด [地]

สะพานบานไอปายง [地]

สะพานพระพุทธ [地] ラマ-一世橋 \ ห้องเรียน 20070223

สะพานพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก [地] \ [T] สะพานพุทธ

สะพานพระราม 7 [地]

สะพานพระราม 8 [地]

สะพานพระรามหก [J] \ ป4 20050813

สะพานพุทธ [地] ら-ま-いっせいはし ラ-マ-一世橋 \ ห้องเรียน 20070223

สะพานมิตรภาพ [J] ゆうこうばし 友好橋 \ [L] kua mitat phaap \ ห้องเรียน 20061220

สะพานมิตรภาพแห่งที่ 2 [地] だいにゆうこうはし 第2有好橋 \ ห้องเรียน 20061220

สะพานมิตรภาพไทย-ลาว [J] ??

สะพานมิตรภาพไทยลาวแหงที่ 2 [地]

สะพานร่วมใจ [J]

สะพานลอย [J] りっきょう 陸橋 \ ป2 20050702

สะพานลอยไทย-ญี่ปุ่น [地]

สะพานลอยไทย-เบลเยียม [地]

สะพานลออยคนข้าม [J] ほどうきょう 歩道橋

สะพานสาทร [地]

สะพานแขวน [J] つりばし つり橋 \ [E] rope bridge

สะพานแม่สาย [地]

สะพานโค้ง [J] \ ป4 20060110

สะพานไม้ [E] wood bridge

สะพาย [J] かたにかける 肩にかける \ [T] ตะพาย \ [E] [V] carry on the shoulder, See also: sling over her shoulder \ ป4 20050813 \ ห้องเรียน 20070119 \ สูตรเสน่หา 20101227

สะระแหน่ [J]草の名 \ [Is]สะละแหน่ \ ป4 20080120

สะสม [J] しゅうしゅうする 収集する \ [E] collection \ ป4 20050703

สะสมของเก่า [J] こっとうひんをあつめる 骨董品を集める 

สะสมเหรียญ [J] こいんをあつめる コインを集める

สะสมแสตมป็ [J] きってをあつめる 切手を集める

สะสาง [J] かたずける

สะหวันนะเขต [地] サワンナケット ラオス \ [T] ลาว \

สะอาด [J] せいけつ 清潔 \ [T] คำตรงข้าม สกปรก \ [E] clean \ ป1 20050717

สะอาดสะอ้าน [J] せいけつな 清潔な

สะอึก [J] すすり泣く しゃっくりする \ [E] sob, weep, wail \ 20050703

สะอึกสะอื้น [J] むせびなく

สะอื้น [J] すすりなく すすり泣く \ ป3 20060707

สะอ้าน [J] せいけつな 清潔な

สะเดา [J] ?? \ [Is]ต้นกะเดา

สะเด็ด [J] かわかす 乾かす \ [E] dry

สะเด็ดน้ำไว้ [J] 水を切っておく

สะเทิ้น [J] はずかしがる

สะเทือน [J] えいきょうする 影響する

สะเทือนขวัญ [J] こころをきずつける

สะเปะสะปะ [J]

สะแก [Is]ต้นแก

สะโพก [J] 腰

สะโอดสะอง [E] slim

สะใจ [J] きがすむ 気がすむ 満足する \ ห้องเรียน 20050826

สะใจไหม [J] まんぞくした 満足した?

สะใภ้ [J] 親続の女性

สะใภ้เจ้าสัว [名]テレビドラマ \ [T] ละครโรแมนติก คอมเนดี้

สะใภ้ใจเด็ด [名] tv7ドラマの題名

สะใภ้ไกลปืนเที่ยง [名] TV3ドラマ 題名

สะใภ้ไฮโซ [名] TV5 ドラマの題名

สัก [J] すこし だいたい \ ป2 20050625

สัก [J] いれずみをいれる 刺青を入れる

สักการ [J] そんけいする 尊敬する

สักการะ [J] すうはい 崇拝

สักขีพยาน [J] ??

สักคน [J] ひとりぐらい \ ห้องเรียน 20070629

สักครู่ [J] ちょっと しばらく \ [E] moment \ ป2 20051004 \ ห้องเรียน 20060331

สักคัน [J] 一台ぐらい 

สักคำหนึ่ง [J] 一言

สักตัว [J] いっぴき 一匹 いちまい \ ห้องเรียน 20070629

สักถ้วย [J] せめて一杯でも 

สักที [J] いちどばかり \ ป2 20050625

สักบ่าย 3 โมง [時] さんじごろ 3時ごろ

สักพัก [J] ほんのわずかあいだ

สักวัน [J] 1日ぐらい

สักวันหนึ่ง [J] いつか \ [E] someday

สักวา [J] かけあいの歌 \ [T] สัก-กะ-วา \ ป3 20050806

สักหน่อย [J] ちっとも

สักเท่าใด [J] ??

สักเม็ด [J] ひとつぶ 一粒 \ ห้องเรียน 20070629

สังกะสี [J] あえん 亜鉛 \ [E] Zinc

สังกัด [J] にぞくする 所属する \ [E] to belong to

สังขยา [J] お菓子の名前 \ ป2 20050625

สังข์ [J] 巻貝の名

สังข์ทอง [J] ?? \ ป4 20060522

สังคม [J] しゃかい 社会 \ [K] songkum \ [E] society \ [L] sagkhom \ 20050703 \ ห้องเรียน 20051118

สังคมชนบท [J] ちほうしゃかい 地方社会

สังคมญี่ปุ่น [J] にほんしゃかい 日本 社会

สังคมศาสตร์ [J] しゃかいがく 社会学 \ [E] social sciences \ 20050703

สังคมสงเคราะห์ [J] しゃかいふくし 社会福祉

สังคมไทย [J] たいのしゃかい タイの社会

สังสรรค์ [J] こうさいする 交際する

สังหรณ์ [J] ??

สังหาร [J] ころす 殺す

สังเกต [J] かんさつする 観察する \ [T] สัง-เกด สังเกตเห็น \ [E] observation \ ป3 20050605 \ ห้องเรียน 20070326

สังเกตเห็น [J] ?? \ [T] สังเกต \ ห้องเรียน 20070324

สังเขป [J] がいよう 概要 \ ป4 20050605

สังเวย [J] ぎせい 犠牲 \ [E] [V] sacrifice

สัจ [J] しんじつ 真実 \ [T] truth

สัจธรรม [J] しんり 真理

สัจวาจา [J] じつわ 実話

สัญจร [J] りょこうする 旅行する \ [T] ผ่านไปมา \ [E] [V] travel

สัญชาตญาณ [J] ほんのう 本能 \ ป6 20080114

สัญชาติ [J] こくせき 国籍 \ [E] Nationality \ ห้องเรียน 20061220

สัญชาติต่างประเทศ [J] がいこくせき 外国籍

สัญชาติไทย [J] たいこくせき タイ国籍

สัญญา [J] やくそくする 約束する \ [T] อ่่านว่า สัน-ยา \ (น.) ขอตกลงกัน ความตกลง คำมั่นที่ใหไวตอกัน \ [E] promise \ [K] sonyaa \ ป2 20050802 \ ห้องเรียน 20061020

สัญญา คุณากร [名]

สัญญาณ [J] しんごう 信号 電波 \ [T] สัน-ยาน \ [E] signal \ ป2 20050820 \ ห้องเรียน 20061020

สัญญาณธง [J] てばたしんごう 手旗信号

สัญญาณบอก [J] けいほう 警報

สัญญาณไฟ [J] しんごう 信号 \ [E] light signal \ 20050703 \ ระดับที่๒ 20101224

สัญญาณไฟจราจร [J] しんごうき 信号機 \ [E] traffic light \ ป2 20050702

สัญญาณไฟไหม้ [J] かさいけいほうき 火災警報機

สัญญาประกันภัย [J] ほけんけいやく 保倹契約

สัญญาปากเปล่า [J] ??

สัญญาเช่า [E] contract of rent

สัญประกาศ [J] ??

สัญลักษณ์ [J] きごう 記号 ロゴ \ [E] symbol logo

สัณฐาน [J] かた 形 \ [T] รูปร่าง

สัดวงจร [J] ショ-トする

สัตการ [J] そんけい 尊敬

สัตยา [J] ?? \ [T] สัด-ตะ-ยา \ ป4 20060611

สัตย์ [J] しょうじき 正直

สัตวแพทย์ [J] \ [T] สัด-ตะ-วะ-แพด \ [E] veterinarian \ ป2 20050820

สัตว์ [J] どうぶつ 動物 \ [T] สัด \ [E] animal \ [L] sat \ [K] sat \ ป2 20060728 \ ห้องเรียน 20070129

สัตว์น้ำ [J] \ [E] aquatic animal

สัตว์ประหลาด [J] かいじゅう 怪獣

สัตว์ปีก [J]つばさのあるどうぶつ

สัตว์ป่า [J] やせいどうぶつ 野生動物 \ [T] สัด-ป่า \ [E] wild animal \ ป2 20050820

สัตว์สี่เท้า [J] 四足の動物

สัตว์อื่น [J] 他の動物

สัตว์เลี้ยง [J] かちく 家畜 ペット \ [E] pets \ ป2 20050625 \ ห้องเรียน 20070119

สัตหีบ [地] チョンブリー県の郡名, タイ最大の軍港がある \ [T] ชลบุรี่

สัทภาพ [J] じじつ 事実

สันดอน [J] さんかくす 三角洲

สันดาน [J] ほんしょう 本性 \ [E] nature

สันดาป [J] ねんしょうする

สันติ [J] へいわ 平和

สันติภาพ [J] へいわ 平和 \ [E] peace \ [K] Santiphaap

สันติสุข [J] へいわ 平和

สันต์ [J] よいこと 良いこと

สันทนาการ [J] ごらく 娯楽

สันทัด [J] じゅくれんした 熟練した 

สันธาน [J] せくぞくし 接続詞 \ [T] สัน. \ ป6 20070529

สันนิบาต [J] しゅうかい 集会

สันนิษฐาน [J] すいそくする 推測する \ ชั้นกลาง 20110101

สันมีด [J] ないふのせ ナイフの背 \ [E] back of kinfe

สันสกฤต [J] サンスクリット \ [E] Sanskrit

สันหลัง [J] せぼね 背骨

สันหลังคา [J] やねのせ 屋根の背

สันเขา [J] やまのせ 山の背

สันโดษ [J] こどくの 孤独の

สับ [J] ちいさくきる \ ป3 20050710

สับปลับ [J] 信頼できない \ [E] unreliable \ สูตรเสน่หา 20101228

สับปะรด [J] パイナップル \ [Is]บักนัด \ [E] pineapple \ [My] nanas \ [M] naa nat thii \ ป6 20070529

สับสน [J] こんらんした 混乱した \ [E] confused \ ห้องเรียน 20061215

สับไก [J] ひきがねをひく 引き金をひく

สัปดาห์ [時] しゅう 週 \ [T] อ่านว่า สับ-ดา อาทิต \ [Is] สัปดาห์ \ [E] week \ ป4 20050803

สัปดาห์ก่อน [時] せんしゅう 先週 \ [E] last week

สัปดาห์ที่แล้ว [時] せんしゅう 先週 \ [E]

สัปดาห์นี้ [時] こんしゅう 今週 \ [E] this week

สัปดาห์หนึ่ง ๆ [J] ??

สัปดาห์หน้า [時] らいしゅう 来週 \ [E] next week

สัพยอก [J] からかう

สัมปทาน [J] りけん 利権 とっけん 特権 \ [E] concession \ ป6 20070529

สัมปทานใด [J] ??

สัมผัส [J] かんしょく 感触 なでる 撫でる \ [T] สำ-ผัด \ [E] feel sense \ ห้องเรียน 20060210 \ ระดับที่๒ 20101225

สัมผัสมือ [J] あくしゅする 握手する \ [E] shake hands

สัมผัสสระ [E] vowel rhyme

สัมผัสใน [E] internal rhyme

สัมพัทธภาพ [J] 関連性

สัมพัทธ์ [J] 相対的 \ [E] relative \ ห้องเรียน 20051009 \ ห้องเรียน 20060630

สัมพันธภาพ [J] かんけい 関係 \ [E] relation

สัมพันธมิตร [J] 同盟国 連合国

สัมพันธไมตรี [J] ゆうこうかんけい 友好関係 \ [E] friendly relations

สัมพันธ์ [J] かんけい 関係

สัมภาระ [J] にもつ 荷物 \ [E] baggage

สัมภาษณ์ [J] いんたびゅ-する インタビュ-する \ [E] talk, interview \ ห้องเรียน 20050624 \ 20110128

สัมมนา [J] セミナー \ [T] การประชุม \ [E] [N] seminar

สัมฤทธิ์ [J] かんせいする 完成する \ [T] สำ-รด \ ป3 20050806

สัมเช้ง [J] ??

สัวพจน์ [J] 

สั่ง [J] ちゅうもんする 注文する \ [E] order

สั่งของ [J]ちゅうもんする 注文する

สั่งตัด [J] 仕立てる

สั่งน้ำมูก [J] 鼻をかむ \ [E] blow the nose

สั่งสอน [J] きょういくする 教育する \ ป6 20070620

สั่งอาหาร [J] りょうりをちゅうもんする 料理を注文する

สั่งเพิ่ม [J] ついかする 追加する

สั่งไว้ [J] 命じておく \ ป4 20051106

สั่น [J] ふるえる 震える おおごえをあげる 大声をあげる \ [E] shiver \ ป2 20050604

สั่นศีรษะ [J] くびをよこにふる

สั่นสะเทือน [J] ゆれる 揺れる

สั่นหน้า [J] かおをふる 顔をふる

สั่นหัว [J] あたまをふる 頭をふる \ [T] ไม่เอา \ ห้องเรียน 20070420

สั้น [J] みじかい 短い \ [E] short \ [K] khai \ [V] ngan \ ป4 20080120

สา [J] いぬ 犬

สาก [J] きね 杵

สากล [J] ふつうの 普通の 国際的な

สาขา [J] してん 支店 \ [E] (sah-kah) n.P. branch, chain, branch office, chain store \ 20050703

สาขาต่างประเทศ [J] がいこくのしてん 外国の支店

สาขาวิชา [J] がっか 学科

สาด [J] ござ \ [E] mat

สาดน้ำ [J] みずをかける 水をかける \ ห้องเรียน 20063010 \ ห้องเรียน 20070413

สาดแสง [J] かがやく 輝く \ ห้องเรียน 20061110

สาตรา [J]

สาต้นไม้ [J] くわ 桑

สาทร [地] サトーン \ [T] กรุงดทพมหานคร \ [E] Sathorm

สาธยาย [J] ??

สาธารณ [J] こうしゅうの 公衆の \ [E] public

สาธารณชน [J] せけん 世間 \ [E] [N] public

สาธารณภัย [J] こうがい 公害 \ [E] [N] public hazard, See also: public danger

สาธารณรัฐ [E] repubic

สาธารณรัฐประชาชนจีน [J] ちゅうごく 中国 \ ห้องเรียน 20061215

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว [名] ラオス人民民主共和国 \ [T] สปป. ลาว \ ป6 2007060709

สาธารณรัฐฝรั่งเศส [J] フランス

สาธารณสุข [J] こうしゅうえいせい 公衆衛生 \ [E] public health

สาธารณะ [J] こうきょうの 公共の \ [T] สา-ทา-ระ-นะ \ ป3 20050805

สาธารณูปโภค [J] こうきょうじぎょう 公共事業

สาธิต [J] じつえんする 実演する \ [T] สา-ทิด \ [E] [V] demonstrate, See also: show; display \ ป4 20050605

สาธุ [J] がしょうする \ [E] salute \ [T] ใหว้ \ สูตรเสน่หา 20101230

สานนท์ [人] \ ป4 20051106

สานโบราณ [J] ??

สาบ [J] いしゅう 異臭 \ [E] (sahp) n. disagreeable ,rank smell, unpleasant, musty, pungent odour, odour of dry perspiration on clothes.

สาบสูญ [T] สาบ-สูน

สาบาน [J] ちかう 誓う

สาป [J] のろう 呪う \ ป4 2050813 \ ห้องเรียน 20060407

สาปแช่ง [J] のろい 呪い \ ห้องเรียน 20061020

สาม [数] さん 三 \ [T] ๓ \ [E] three 3 \ [V] ba \ [I] tiga \ [S] tores \ [L] saam \ [K] bai \ [M] thouun \ [Tm] mundul \

สามคม [数] さんにん 三人

สามชั่วโมง [時] さんじかん 三時間

สามต่อหนึ่ง [J] さんたいいち 三対一

สามทุ่ม [時] ごご9じ 午後9時 \ [T] 21:00 น.

สามนก๊ก [J] ??

สามมิติ [J] さんじげん 三次元

สามยาม [時] ごぜんさんじ 午前三時 \ [T] 3:00 น.

สามร้อย [数] さんびゃく 三百 \ [T] ๓๐๐ \ [E] three hundred 300

สามล้อ [J] さんりんしゃ 三輪車 \ ห้องเรียน 20050729

สามวัน [時] みっか 三日 \ [E] three days

สามสิบ [数] さんじゅう 三十 \ [T] ๓๐ \ [E] thirty 30 \ [K] saam sap \ [My] tiga puluh \ [V] ba muoi \ [M] thouun zee

สามสิบนาที [時] さんじゅっぷん 30分

สามสิบปีก่อน [時] さんじゅうねんまえ 三十年前

สามสิบองศา [J] さんじゅうど 三十度

สามหยด [J] さんてき 3滴

สามัคคี [J] だんけつする 団結する \ [E] hormoize, get together, accord \ [T] สา-มัก-คี \ ป4 20050806 \ ป4 20050603

สามัญ [J] ふつうの 普通の

สามัญสำนึก [J] じょうしき 常識

สามารถ [J] 能力がある できる

สามารถกินได้ [J] たべることができる \ ห้องเรียน 20060901

สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ [J] えいごがはなせる 英語がはなせる

สามารถอ่านได้ [J] よむことができる 読むことができる \ ห้องเรียน 20060901

สามี [J] おっと 夫 \ [T] ผัว \ [E] (sah-mee) n. husband, master, owner, lord \ [L] saamii \ [Ch]ผัว \ [Is]ผัว \ [Pt]พั๋ว ซ้ามี่ \ ป4 20050604 \ ห้องเรียน 20060804

สามีภรรยา [J] ふうふ 夫婦

สามเณร [Is] จั่วน้อย \

สามเดือน [時] さんかげつ 3カ月 \ [E] three month \ [V] ba thang

สามเท่า [J] さんばい 三倍

สามเหลี่ยม [J] さんかく 三角 \ 20050703

สามเหลี่ยมหน้าจั่ว [J] ??

สามแยก [J] さんさろ 三叉路 \ [L] saam niak \ 20050703

สาย [J] せん 線 朝遅い時間 \ [類] ถนน แม่น้ำ ลำคลอง \ [Is]สวย \ [E] line \ 20050718

สายการบิน [J] こうくうがいしゃ 航空会社 \ [E] airline

สายการบินต่างประเทศ [J] こくさいせん 国際線

สายการบินนกแอร์ [名] ノック エア-

สายการบินฟาร์ อิสเทิร์น แอร์ [名] \ [E] far istaran air

สายการบินโอเรียนท์ไทย [名]

สายการบินในประเทศ [J] こくないせん 国内線

สายการบินไทย [名] たいこうくう タイ航空

สายดิน [J] あ-す ア-ス

สายตรง [J] ちょくこうびん 直行便

สายตรวจ [E] [N] patrol officer, See also: patroller

สายตา [J] しりょく 視力 \ [E] n. eye-sight, vision field \ ห้องเรียน 20061020 \

สายตาคนแก่ [J] ろうがん 老眼

สายตายาว [J] えんし 遠視 \ ห้องเรียน 20061027 \ ห้อ

สายตาสั้น [J] きんし 近視 \ ห้องเรียน 20061027 \ ห้องเรียน 20070427

สายต่างประเทศ [J] こくさいせん 国際線

สายนอก [J] がいせん 外線 \ 20050604

สายฝน [J] ?? \ ป2 20050820

สายพันกัน [J] こんせん 混線

สายฟ้า [J]でんせん 電線

สายฟ้าแลบ [J] いなずま 稲妻

สายภายในประเทศ [J] こくないせん 国内線

สายยาง [J] ホ-ス

สายระหว่างประเทศ [J] こくさいせん 国際線

สายรุ้ง [J] 虹

สายลม [J] かぜのながれ 風の流れ

สายลับจับบ้านเล็ก [J] ??

สายล่อฟ้า [J] ひらいしん 避雷針 \ [E] lightning rod

สายวัด [J] メジャ-

สายวิทย์ [J] りけい 理系 \ ชั้นกลาง 20110101

สายศิลป์ [J] ぶんけい 文系 \ ชั้นกลาง 20110101

สายสร้อย [J] ネックレス \ ป2 20051004

สายสร้อยทอง [J] きんのねっくれす 金のネックレス \ ป2 20050623

สายสร้อยเงิน [J] ぎんのねっくれす \ 銀のネックレス

สายอากาศ [J] アンテナ \ [E] antenna \ 20050602

สายัณห์ [J]

สายเชียงใหม่-พร้าว [名]

สายเชียงใหม่-เชียงราย [名]

สายเลือด [J] けっかん 血管

สายเหนือ [J] 北方線

สายโซ่ [J] くさり 鎖 \ ป2 20050625

สายใน [J] ないせん 内線 電線

สายในประเทศ [J] こくないせん 国内線

สายไฟ [J] でんせん 電線 コ-ド

สายไฟฟ้า [J] でんせん 電線

สายไม่ว่าง [J] はなしちゅう 話し中 \ ระดับที่ 20060618

สาร [J] ほんたい 本体 物質 \ ป3 20060707

สารกันบูด [J] ぼうふざい 防腐剤 \ ระดับสูง 20101225

สารคดี [J]ドキュメンタリ 実話 \ ป3 20050710 \ ระดับที่๓ 20060522

สารตะกั่ว [J] なまり 鉛 \ ป6 20070529

สารท [J] あき 秋 \ [T] สาด \ ป4 2006011

สารบบ [J] もくじ 目次 \ [T] สารบาญดีขว่า \ [E] table of contents; content \ Class: content \

สารบัญ [J] もくじ 目次 \ [E] content \ ป4 20060611

สารบาญ [J] もくじ 目次 \ [E] [N] table of contents, content

สารพัด [J] ぜんぶ 全部 \ [T] สา-ระ-พัด \

สารพัด [J] ぜんぶ 全部 \ [T] สา-ระ-พัด \

สารพัน [J] すべてのしゅるい 全ての種類の \ [T] สารพัด

สารภาพ [J] こくはくする 告白する はくじょうする 白状する \ [E] [V] confess, See also: concede; profess; admit

สารรูป [J] がいかん 外観

สารวัตร [J] けんえつしゃ 検閲者

สารสนเทศ [J] じょうほう 情報

สาระ [J] ないよう 内容

สาระสำคัญ [J]

สารานุกรม [J]百科事典

สารเคมี [J] かがくぶしつ 化学物質 \ [E] [N] chemicals, See also: chemical substance \ ป4 20050806

สาลี [J] こむぎ 小麦

สาลี่ [J] なし 梨 \ [Is]บักสาลี่

สาว [J] みこんのわかいじょせい 未婚の若い女性 \ [E] girl \ ป4 20050803

สาวงาม [J] びじょ 美女

สาวน้อย [J] しょうじょ 少女 \ 20050703

สาวพลาสติก [J] 整形手術

สาวรุ่น [J] しょうじょ 少女 \ [E] young girl

สาวหวาน [J] ??

สาวห้าว [J] ??

สาวเทคนิค [T] รายการเพลง

สาวแส้ [J] みこんのじょせい 未婚の女性

สาวแอน ทองประสม [人] タイの女優

สาวใหญ่ [J] としま 年増 ちゅうねんじょせい 中年女性

สาหร่าย [J] のり 海苔 かいそう海藻 \ [E] dried laver seaweed \ ห้องเรียน 20050527

สาหร่ายทะเล [J] のり 海苔

สาหัส [J] はげしい 激しい \ ป3 20050718 \ ห้องเรียน 20060217

สาเหตุ [J] げんいん 原因 訳 \ [E] (sah-het) n. cause, motive, origin, primary cause, bad feeling, grudge, animosity, provocation \ ห้องเรียน 20060303 \ ห้องเรียน 20061013 \ ระดับที่๒ 20101225 \

สาแก่ใจ [J] まんぞくする 満足する

สาโท [J] どぶろく 濁酒 \ [Is]เหล่าโท้

สำคัญ [J] じゅうような 重要な 大事な \ [E] important \ [T] อ่างว่า สำคัน \ [K] somkhan \ [E] important \ ป2 ป3 20050703 \ ห้องเรียน 20060113

สำนวน [J] ごく 語句 \ [T] คารม ทำนองพูด ถ้อยคำที่เรียนเรียบโวหาร \ ป4 20051106

สำนัก [J] じむしょ 事務所 \ [E] office \ 20050703

สำนักข่าว [J] しんぶんしゃ 新聞社 \ [E] news agency

สำนักข่าวบีบีซี [名] BBC新聞社

สำนักข่าวไทย [名] 新聞社の名前

สำนักงาน [J] じむしょ 事務所 \ [T] สนง. \ [E] n. office,bureau \ ป2 20050703 \ ห้องเรียน 20070511 \ ห้องเรียน 20070302

สำนักงานกลาง [J] ほんしゃ 本社

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน [E]Office of the Auditor General of Thailand

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด [J] ?? \ [E][N] Office of the Narcotics Control Board

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ [J] こっかけさつほんぶ 国家警察本部 \ [E] Royal Thai Police

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ [J] こっかけさつほんぶ 国家警察本部 \ [E] Royal Thai Police

สำนักงานบุคลากร [J] じんじか 人事課 \ [E] personnel division

สำนักงานศาลยุติธรรม [J] ??

สำนักงานใหญ่ [J] ほんしゃ 本社

สำนักทะบียน [J] とうろくじょ 登録所

สำนักนายกรัฐมนตรี [J] そうりふ 総理府

สำนักพิมพ์ [J] しゅうぱんしゃ 出版社 

สำนึก [J] かんじる 感じる 気がつく \ ห้องเรียน 20050603

สำนึกผิด [J] こうかい 後悔 \ はんせいする 反省する \ [E] accept a mistake \ ห้องเรียน 20060929

สำมะคัญ [J] じゅうような 重要な \ [T] สำคัญ

สำมะเลเทเมา [J] ろうひする 浪費する

สำมะโน [J] とうけいちょうさ 統計調査

สำรวจ [J] ちょうさする 調査する \ [T] สำ-หรวด \ ห้องเรียน 20051113 \ ระดับที่๒ 20101224

สำรวม [J] しんちょうにする 慎重にする

สำรอง [J] よやくする 予約する じゅんびする 準備する \ [E] reserve \ [T] จอง \ คำตรงข้าม ยกเล็ก \ ป2 20050703

สำรับ [J] ?? \ [E] food tray

สำราญ [J] たのしむ 楽しむ \ ป2 20050628

สำลัก [J] ちっそくする 窒息する

สำลี [J] めん 綿 \ [E] cotton \ ป2 20060818

สำหรับ [J] のため \ [E] for \ ป2 20050625

สำหรับคนไทย [J] タイ人にとって \ ชั้นสูง 20101225

สำหรับคุณ [J] あなたのために

สำหรับตัว [J] じぶんのため 自分のため

สำหรับนักศึกษา [J] 学生の場合は

สำหรับผู้ชาย [J] だんせいよう 男性用

สำหรับผู้หญิง [J] じょせいよう 女性用 

สำหรับเขา [J] 彼女にとっては

สำหรับเจ้าหน้าที่ [E] For official use

สำหรับเด็ก [J] こどもよう 子供用

สำหรับเรา [J] われわれにとって

สำออย [J]

สำอาง [J] ??

สำเนา [J]コピ- \ [E] (sum-now) n. copy, rough copy

สำเนียง [J] はつおん 発音 \ [E] intonation pronunciation

สำเภา [J] ジャンク船

สำเภาทอง [J] ??

สำเร็จ [J] せいこう 成功 \ [T] สำ-หรวด \ [E] succecss \ ป2 20050625 \ ห้องเรียน 20060224

สำเร็จรูป [J] インスタント \ ป3 20060707 \ ระดับที่๒ 20101224

สำแดง [J] みせる 見せる \ [T] ทำให้เห็น แสดง \ [E] show \ ป4 20050801

สิ [J] せよ \ ป2 20050625

สิกขา [J] しゅうがく 修学 がくしゅう 学習

สิกขิม [J] ??

สิงคโปร์ [地] シンガポ-ル \ [T] ประเทศ \ [E] Singapore

สิงสถิตย์ [J] やどる 宿る

สิงหาคม [時] はちがつ 八月 \ [T] ส.ค. \ [E] october \ [Sp] agosto \ [Ph] Agosto \ [V] thang tam \ [K] khae saihaa \ [L] sighaa

สิงห์ [J] ライオン

สิงห์บุรี [地] シンブリ- \ [T] จังหวัด

สิงโต [J] ライオン \ ป2 20070630

สิทธาจารย์ [J] ?? \ [T] สิด-ทา-จาน

สิทธิ [J] けんり 権利

สิทธิบัตร [J] とっきょけん 特許権

สิทธิมนุษยชน [J] じんけん 人権 \ ห้องเรียน 20050603

สิทธิส่วนบุคคล [J] こじんてきけんり 個人的権利

สิทธิเลือกตั้ง [J] せんきょけん 選挙権

สิทธิเสรีภาพ [E] [N] liberty and rights

สิทธิ์ [J] けんり 権利 \ [T] อ่านว่า สิด \ [E] right \ ห้องเรียน 20060210

สินค้า [J] しょうひん 商品 \ [E] goods \ ห้องเรียน 20060630 \ ป2 2006730 \ ระดับที่๒ 20101224

สินค้าขาออก [J] ゆしゅつ 輸出

สินค้าขาเข้า [J] ゆにゅうひん 輸入品

สินค้าญี่ปุ่น [J] にほんせいひん 日本製品

สินค้านำเข้า [J] ゆにゅうひん 輸入品

สินค้าพื้นเมือง [J] ちほうさんぶつ 地方産物 \ ป2 2005625

สินค้าออก [J] 輸出品 \ ชั้นกลาง 20110101

สินค้าเข้า [J] ゆにゅうひん 輸入品 \ [E] import

สินค้าเบ็ดเตล็ด [J] ざっか 雑貨

สินค้าใหม่ [J] しんしょうひん 新商品

สินค้าไทย [J] たいせいひん タイ製品

สินคาใหมๆ [J] しんせいひん 新製品

สินทรัพย์ [J] しさん 資産

สินธพ [J] ?? \ [T] สิน-ทบ

สินบน [J] わいろ 賄路 \ ห้องเรียน 200500701

สินสมุทร [J] ?? \ ป4 20051106

สิบ [J] じゅう 十 \ [T] ๑๐ \ [E] ten 10 \ [Sp] diez \ [K] dop \ [Id] sepuluh \ [My] sepuluh \ [Tm]patta \ [M] tashee \ [V] muoi

สิบ ๑๐ [J] じゅう 十 \ [E] ten 10 \ [K] dop \ [V] muoi \ [L] sip

สิบล้าน [数] いっせんまん 一千万 \ 20050603

สิบสอง [数] じゅうに 十二 \ [T] ๑๒ \ [E] 12 \ [K] dop pii \ [V] muoi hai \ [L] sip soog \ ป2 20050802

สิบสองจุดสามเก้า [数] 12.39

สิบสาม [数] じゅうさん 十三 \ [T] ๑๓ \ [E] thirteen 13 \ [V] muoi ba \ \ \ [K] dop bei

สิบสี่ [数] じゅうよん 十四 \ [T] ๑๔ \ [E] foreteen \ [V] muoi bon \ [Id] empat belas

สิบหก [数] じゅうろく 十六 \ [T] ๑๖ \ [E] sixteen 16 \ [V] muoi sau \ [Id] enam belas

สิบห้า [数] じゅうご 十五 \ [T] ๑๕ \ [E] \ [Id] lima belas \ [K] dop phram \ [V] muoi lam \ ป2 20050802

สิบเก้า [数] じゅうきゅう 十九 \ [T] ๑๙ \ [E] nineteen \ [V] muoi chin \ [Id] sembilan belas

สิบเจ็ด [数] じゅうしち 十七 \ [T] ๑๗ \ [E] seventeen \ [V] muoi bay

สิบเอ็ด [数] じゅういち 十一 \ [T] ๑๑ \ [E] eleven \ [K] dop muoi \ [V] muoi mot \ [Id] sebelas

สิบเอ็ดโมงเช้า [時] ごぜん11じ 午前11時 \ [T] 11:00 น. \ [E] A.M. 11:00

สิบแปด [数] じゅうはち 十八 \ [T] ๑๘ \ [E] eighteen 18 \ [V] muoi tem \ 20050703

สิบโมง [時] じゅうじ 十時

สิบโมงเช้า [時] ごぜんじゅうじ 午前十時 \ [T] 10:00 น. \ [E] A.M. 10:00

สิพิม [人] คนไทยเชื้อสายจีน \ ชั้นกลาง 20110101

สิรัม [J] ちゅうしゃしてめんえきをつくること 注射して免疫性をつくること

สิริกิติ์ [J] シリキット王妃 2475年 – 2547年 現在のタイ王国 国王ラーマ9世の妻である 駐仏陸軍大将プラウォーラトゥー・クロムムーン・ジャンタブリー・スラマート親王 (外交官) の娘 ラーマ9世と同じく ラーマ5世を祖父とする

สิริมงคล [J] えんぎがよい 縁起がよい \ ป6 20070625

สิริราชสมบัติ [J] 在位 \ ระดับที่๒ 20101224

สิลา [T] いし 石

สิว [J] にきび \ ห้องเรียน 200506

สิวขิ้น [J] ??

สิ่ง [J] もの 物 \ [E] thing matter \ ป2 20060729

สิ่งของ [J] ぶっひん 物品 \ ป2 2005625

สิ่งของต่าง ๆ [J] いろいろなもの

สิ่งต้องห้าม [J] タブー

สิ่งทอ [J] おりもの 織物

สิ่งบันเทิงของชาวบ้าน [J] 庶民の娯楽

สิ่งพิมพ์ [J] いんさつぶつ 印刷物 \ ป4 20080120 

สิ่งมีชีวิต [J] いきもの 生物 いのち 命

สิ่งศักดิ์ [J] ??

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ [J] \ [E] sacred items  \ [T] \ สูตรเสน่หา 20101230

สิ่งสำคัญ [J] 大事なこと

สิ่งเสพย์ติด [J] ?? \ [T] สิ่ง-เสบ-ติด \ ป4 20050804

สิ่งแรก [J] さいしょのこと 最初の事

สิ่งแวดล้อม [J] かんきょう 環境 \ [E] [N] surroundings, See also: environment \ ป4 20050806

สิ่งใด [J] なに 何か? \ ป2 20070630

สิ่ว [J] ??

สิ้น [J] つきる 尽きる 終わる \ ป2 20060729

สิ้นชีพ [J] しぬ 死ぬ \ [T] ตาย หมดชีวิต \ ป4 20050801

สิ้นชีวิต [J] しぬ 死ぬ \ [T] ตาย เสียชีวิด \ ห้องเรียน 20060922 \ ห้องเรียน 20060929

สิ้นทุกข์ [J] 死ぬこと

สิ้นปี [時] ねんまつ 年末 \ [E] year-end

สิ้นพระชนม์ [J] しぬ 死ぬ \ [T] ตาย \ ป4 20051112

สิ้นฤดูฝน [J] うきのおわり 雨季の終わり

สิ้นฤดูหนาว [J] かんきのおわり 寒季の終わり

สิ้นลง [J] ??

สิ้นสติ [J] きをうしなう 気を失う \ [T] หมดความรู้สึก \ ป4 20050801

สิ้นสุด [J] おわる 終る

สิ้นหวัง [J] ぜつぼうする 絶望する

สิ้นอายุ [J] ??

สิ้นเชิง [J] かんぜんに 完全に \ ห้องเรียน 20061020

สิ้นเดือน [時] げつまつ 月末

สิ้นเดือนนี้ [時] こんげつまつ 今月末

สิ้นเปจือง [J] むだずかい 無駄ずかい \ ห้องเรียน 20050624

สิ้นเปลือง [J] ろうひする 浪費する \ ป4 20050806 \ ห้องเรียน 20060407

สิ้นเวลา [J] ??

สิ้นใจ [J] きぜつする 気ぜつする しぬ 死ぬ \ ป2 20050802

สี [J] いろ 色 \ [E] color \ [Id] warna \ [My] warna \ [Sp] color \ [L] sii \ 20050604 \ 20110129

สีกรมท่า [J] こんいろ 紺色

สีกา [J] ??

สีกากี [J] カ-キ-色 \ ห้องเรียน 20060602

สีขาว [J] しろ白 \ [E] white \ [Id] putih \ [Sp] blanco \ [V] trang \ [L] sii khaau \ [K] poa soo \ ป2 20050703

สีขี้ม้า [J] ??

สีคราม [J] あいいろ 藍色 \ ป2 20051014

สีคล้ำ [J] ?? \ ป4 20051110

สีงาช้าง [E] ivory

สีฉูดฉาด [J] 派手な色 \ ชั้นกลาง 20110101

สีชมพู [J] ピンク \ [E] pink \ ป2 20051015

สีชมพูอ่อน [J] 淡いピンク色

สีชาด [J] しゅいろ 朱色 \ ห้องเรียน 20051116

สีดา [人]

สีดำ [J] くろ 黒 \ [E] blank \ [Id] hitam \ [Sp] negro \ [V] den \ [L] sii dam \ ป4 20051129

สีตก [J] いろがはげる 色が剥げる

สีทอง [J] きんいろ 金色 \ [E] gold \ [Id] emas \ ป4 20050623

สีทา [J] ペンキ

สีนวล [E] くり-るいろ

สีน้ำตาล [J] ちゃいろ 茶色 \ [E] brown \ [V] nau \ [L] sii nam taam \ ป2 20050718 \ ป2 20050625 \ 20110129

สีน้ำเงิน [J] みずいろ 水色 \ [E] marine \ [Id] biru \ [Sp] azil \ [V] xanh \ ป4 20050803

สีบรอนซ์ [E]Bronze

สีบรอนซ์ทอง [J] ??

สีบรอนซ์เงิน [J] ??

สีพันเกาะ [地] \ [E] DON KHON ISLAND, SI PAN DON

สีฟ้า [J] あお 青 \ [E] blue \ [Id] biru \ [V] mau xanh \ [L] sii faa \ ป2 20050718

สีม่วง [J] むらさき 紫 \ [E] purple \ [Id] unge \ ป4 20050803 \ 20110129

สีลม [地] シ-ロム \ [T] กรุงเทพ \ [E] silom

สีลอก [J] ??

สีสด [J] 鮮やかな色 \ ชั้นกลาง 20110101

สีสดใส [J] はでな 派手な \ ห้องเรียน 20050603

สีสัน [J] しきさい 色彩 \ ป6 20070508 \ ห้องเรียน 20070713

สีสันสวยงาม [J] 色彩がきれい

สีส้ม [J] おれんじいろ オレンジ色 \ [E] orange

สีส้มสลับขาว [J]オレンジと白の縞模様色

สีส้มอ่อน [J] うすいオレンジ色

สีหน้า [J] かおいろ 顔色 \ [E] complexion \ ป3 20050605

สีอื่น [J] ほかのいろ ほかの色

สีอุน [J] だんしょく 暖色 \ ห้องเรียน 20070713

สีอ่อน [J] うすい \ [E] light \ ห้องเรียน 2000505

สีเขียว [J] みどりいろ 緑色 \ [E] green \ [Id] hijau \ [Sp] verde \ ป2 20050625

สีเขียวคราม [J] ??

สีเขียวยาว [J] ??

สีเขียวเหลือง [J] きみどりいろ 黄緑色

สีเข้ม [J] いろがこい 色が濃い \ [E] dark \ ห้องเรียน 20050513

สีเงิน [J] ぎんいろ 銀色 \ [id] perak

สีเงินเมทัลลิก [J] ??

สีเดียวกัน [J] おなじいろ 同じ色 \ ห้องเรียน 20070324

สีเทา [J] はいいろ 灰色 \ [E] n. grey \ ป1 20050718 \ 20110129

สีเนื้อ [J] ベ-ジュ

สีเย็น [J] かんしょく 寒色 \ ห้องเรียน 20070713

สีเรียบ ๆ [J] 地味な色

สีเลือดหมู [J] ??

สีเหมือน [J] おなじいろ 同じ色

สีเหลือง [J] きいろ 黄色 \ [E] yellow \ [Id] kuning \ [V] mau vang \ [Sp] amarillo \ ป2 20050625

สีเหลืองทอง [J] ?? \ ป3 20050710

สีแดง [J] あか 赤 \ [E] red \ [Id] merah \ [V] mau do \ [L] sii deeg \ [Sp] rojo \ 20050602

สีแดงเพลิง [J] ?? \ ป6 20070508

สีแดงเรือ [J] ?? \ ป4 20050803

สีแสด [J] だいだい色の オレンジ色

สีไหน [J] どのいろ どの色

สี่ [数] よん 四 \ [E] four \ [Id] empat \ [Tm] nag \ [V] bon \ [M] lee \ [K] buon \ [L] sii

สี่ชั่วโมง [時] よじかん 4時間 \ [E] four hour

สี่ดาว [J] よつぼし よつ星

สี่ทุ่ม [時] ごごじゅうじ 午後 10時 \ [T] 22:00 น. \ [E] p.m. 22:00

สี่สิบ [数] よんじゅう 四十 \ [T] ๔๐ \ [E] forty 40 \ [K] sae sap \ [V] bon muoi

สี่เท้า [J] よつあし 四足

สี่เหลี่ยม [J] しかくい 四角い

สี่เหลี่ยมจัตุรัส [J] せいほうけい 正方形

สี่เหลี่ยมผืนผ้า [J] ちょうほうけい 長方形

สี่แยก [J]こうさてん 交差点 \ [E] crossing \ [L] sii nieek \ ป2 20050820

สี่แยกคอกวัว [地]

สี่แยกปทุมวัน [地]

สี่แยกสะพานควาย [地]

สี่แยกสุทธิสาร [地]

สี่แยกห้วยขวาง [地]

สี่โมงครึ่งตอนเย็น [時] ごごよじはん 午後4時半 \ [T] 16:30 น.

สี่โมงเช้า [時] ごぜんじゅうじ 午前10時 \ [T] 10:00 น.

สี่โมงเย็น [時] ごごよじ 午後4時 \ [T] 16:00 น.

สึก [J] 還俗 \ 20110129

สึกหรอ [J] ほうかいさせる \ ป4 20051106

สึนามิ [J] つなみ 津波

สืบ [J] つたわる 伝わる \ ป4 20050813 \ ห้องเรียน 20060813

สืบกรรมพันธุ์ [J] いでんする 遺伝する

สืบตระกูล [J] つぐ 継ぐ \ ห้องเรียน 20060818

สืบต่อ [J] つづく 続く \ [E] continue \ ป4 20051112

สืบทอด [J] でんしょうする 伝承する そうぞくする 相続する \ ป6 20070625

สืบทอดกิจการ [J] 商売を相続する

สืบสวน [J] じんもんする 訊問する

สืบสวนป่วนรัก [J] テレビドラマの題名

สืบหมาหนี [J] 逃げた犬を探す

สืบหา [J] ちょうさする 調査する

สืบเนื่อง [J] げんいんによって 原因によって \ ป6 20070529

สื่อ [J] つたえる 伝える

สื่อข่าว [J] きしゃ 記者

สื่อความ [J] ??

สื่อต่อ [J] れんらく 連絡

สื่อมวลชน [J] マスコミ

สื่อรักชักใยอลวน [J] ??

สื่อสาร [J] つうしんする 通信する \ [E] communication \ ป4 20050813

สื่อสารมวลชน [J] マスコミ

สุก [J] じゅくす 熟す \ ห้องเรียน 20050506 \ ป3 20060707 \ ชั้นกลาง 20110101

สุกงอม [J] じゅくせいした 熟成した

สุกร [J] ぶた 豚 \ [T] หนู \ [E] pig \ ป4 20050806 \ ห้องเรียน 20050909

สุกัญญา [人] \ ชั้นกลาง 20110101

สุกี้ [食] タイスキ

สุกี้ยากี้ [食] たいふうすきやき

สุกี้ไทย [食] タイ風しゃぶしゃぶ

สุกใส [J] あかるい 明るい かがやく 輝く \ ห้องเรียน 20061020

สุข [J] しやわせ 幸わせ \ [T] สุก \ [K] sok \ ป2 20050625 \ ห้องเรียน 20060630

สุขกาย [J] けんこうな 健康な

สุขภาพ [J] けんこう 健康 \ [T] สุก-ขะ-พาบ \ [E] health \ ป2 20050820 \ ห้องเรียน 20061027

สุขภาพดี [J] けんこうだ 健康だ

สุขภาพไม่ดี [J] けんこうじょうたいがわるい 健康状態が悪い

สุขศรี [J] ?? \ ป2 20060818

สุขศาลา [J] ほけんじょ 保健所

สุขสบาย [J] 無病息災

สุขสม [J] ?? \ ป4 20050806

สุขสันต์วันคริสต์มาส [J] メリー クリスマス

สุขสันต์วันปีใหม่ [J] 新年おめでとう

สุขสันต์วันเกิด [J] たんじょうび おめでとう 誕生日おめでとう \ ระดับ ที่๒ 20101224

สุขอนามัย [J] こうしゅうえいせい 公衆衛生 \ [E] sanitation

สุขา [J] べんじょ 便所 \ [E] Toilets \ ระดับที่ 20060618

สุขาภิบาล [J] ほけんえいせい 保健衛生 \ [E] public health

สุขาวดี [J] てんごく 天国 \ ห้องเรียน 20050805

สุขุม [J] 思慮深いする。 \ สูตรเสน่หา 20101230

สุขุมวิท [地] スクムウイット \ [E] sukhumvit

สุขใจ [J] しあわせな \ ป2 20060818

สุขใจเอย [J] ??

สุครีพหักฉัตร [J] ??

สุจริต [J] しょうじぎな 正直な

สุชาติ [名] \ ห้องเรียน 20060818

สุด [J] おわる 終る \ ป4 20050604

สุด ๆ [J] すごい 非常に \ ระดับที่๒ 20101224

สุดท้อง [J] 末っ子 \ [T] ลูกที่เกิดหลังสุด ของคนอืน ๆ เกิดสุดท้าย

สุดท้าย [J] さいごの 最後の \ [E] last \ ป2 20050604 \ ห้องเรียน 20070406

สุดยอด [J] すごい さいこう 最高

สุดฤทธ์ [J] \ สูตรเสน่หา 20101225

สุดลูกหูลูกตา [T] ไกลมาก

สุดสัปดาห์ [J] しゅうまつ 週末 \ [E] weekend \ 20050703

สุดสาคร [人] \ ป4 20101016

สุดอึ้ง [J] ??

สุดฮอต [J] ??

สุดา [人] \ ป2 20060729

สุทธิ [J] せいけつ 清潔

สุทธิพงศ [J] ??

สุทธิสาร [地] สถานี

สุทัศน์ [J] ??

สุนทรพจน์ [J] スピ-チ えんぜつ 演説 \ [E] speech \ ห้องเรียน 20050904

สุนทรภู่ [人] さっかのなまえ 作家の名前 \ ป3 20050710

สุนทรี [J] びじん 美人

สุนัข [J] いぬ 犬 \ [T] หมา \ [E] dog

สุนัขจิ้งจอก [J] きつね ジャッカル \ [E] a fox, a jackal \ ห้องเรียย 20051113 \ ห้องเรียน 20060721

สุนัขดุ [J] もうけん 猛犬 \ ชั้นกลาง 20110101

สุนัขป่า [J] やけん 野犬 おおかみ 狼 \ ห้ิงเรียน 20060721

สุนารี [人] \ ป2 20050819

สุพรรณ [J] きん 金

สุพรรณบุรี [地] スパンブリ- \ [T] จังหวัด

สุภาพ [J] じょうひんな 上品な \ [E] polite \ ป2 20050703

สุภาพบุรุษ [J] しんし 紳士 \ ห้องเรียน 20050826

สุภาพสตรี [J] しゅくじょ 淑女 \ 20050703

สุภาษิต [J] かくげん 格言 教訓 \ [T] อ่านว่า สุ-พา-สิด \ คำพูดที่เป็น คติสอนใจ \ ป4 20050605

สุมาตรา [地] スマトラ

สุมไฟ [J] ひをおこす 火を起こす \ ป4 20050806

สุรชัย [人] \ ชั้นกลาง 20110101

สุรยุทธ์ [人]

สุรศักดิ์ [地] สถานีบีทีเอส

สุรา [J] さけ 酒 \ [Is]เหล่า

สุราบาน [J] さけ 酒

สุราษฎร์ธานี [地] スラ-タ-ニ- \ [T] จังหวัด

สุรินทร์ [地] スリン \ [T] เป็นจังหวัด \ อยู่ในภาคตะวันออกเฉียง เหนืือ \ ที่มีการแสดงช้าง

สุริย [J] たいよう 太陽 \ [T] สุริยา \ [E] sun \ ป4 20050806

สุริยคติ [J] たいようれき 太陽暦 \ [T] (น.) วิธีนับวันอยางปัจจุบัน ยึดถือกำหนดองศาดวงอาทิตยเป็นหลัก หมายถึงการนับเดือนเป็นมกราคม กุมภาพันธ ซึ่งไมนับเป็นเดือนอาย เดือนยี่ ตามทางจันทรคติ \ ห้องเรียน 20051021

สุริยคราส [J] にっしょく 日食

สุริยง [J] たいよう 太陽

สุริยวงศ์ [J] วงศ์พระอาทิตย์

สุริยะ [J] たいよう 太陽 \ [T] สริย

สุริยุปราคา [Is]กบกินตะเวน \

สุริย์วงศ์ [J] ??

สุริวงศ์ [地] スリウオン \ [T] กรุงเทพ

สุริวิภา [J] ??

สุริโยทัย [人] スリヨータイ女王 \ [E] Queen Suriyothai

สุริโยไท [人] スリヨ-タイ

สุวรรณ [J] きん 金 \ ห้องเรียน 20051014

สุวรรณภูมิ [地] スワンナ プ-ム \ ระดับ ที่๒ 20101224

สุสาน [J] はか 墓 \ [E] cemetery tomb \ ห้องเรียน 20060721

สุุนารี [人] \ ป2 20060818

สุเมธ [J] [人] がくしゃ 学者

สุโขทัย [地]スコ-タイ \ [T] จังหวัด \ [E] sukhothay \ ห้องเรียน 20070706 \ ระดับ ที่๓ 20060610

สุ่ม [J] つむ 積む

สูง [J] せがたかい 背が高い たかい 高い \ [E] high \ [L] suug \ ป2 20050625

สูงกว่า [J] よりたかい より高い \ ป2 20051004

สูงสุด [J] さいこう 最高

สูงส่ง [J] びとく 美徳 ひじょうに \ ห้องเรียนื 20060818

สูจิ [J] さくいん 索引

สูญ [J] しょうしつする 消失する

สูญพันธุ์ [J] 絶滅する \ ระดับที่๒ 20110101

สูญหาย [J] ゆくへふめい 行方不明 \ ป6 20070508

สูญเสีย [J] そんしつする 損失する なくなる \ 20050718 \ ห้องเรียน 20050725

สูด [J] いきをつよくすいこむ \ [T] คม สูบ \ ป4 20051006 \ ห้องเรียน 20070511

สูดลม [J] \ สูตรเสน่หา 20101227

สูตร [J] いと 糸 レシピ \ สูตรเสน่หา 20101230

สูตรเลข [J] すうしき 数式

สูตรเสน่หา [名] TVドラマの題名 \ ห้องเรียน 20101203

สูติ [J] しゅうさん 出産

สูท [J] ス-ツ \ [E] suit \ 20050717

สูบ [J] すう 吸う \ ป3 20050710

สูบบุหรี่ [J] たばこをすう 煙草を吸う \ [Ch]สูบบูลี

สูป [J] ス-プ \ [E] soup

สูสี [J] ちかい 近い

สู่ [J] まで たいして \ ป2 20050820 \ ห้อเรียน 20070223

สู่ขอ [J] きゅうこんする 求婚する 

สู้ [J] たたかう 闘う \ ป3 20050602 \ ห้องเรียน 20070216

สู้เขาไม่ได้ [J] かれにかなわない

สู้ได้ [J] かてる 勝てる

สู้ไม่ได้ [J] かなわない \ 20050605

สเต๊ค [J] ステ-キ \ [E] steak

สเต๊ะ [食] くしやき 串焼 サテ \ [Id] sate

สเต๊ะไก่ [食] やきとり \ [Id] sate ayam

สเปค [E] [N] specification

สเปน [地] スペイン \ [T] ประเทศ \ [E] Spain \ [L] sapen

สเปรดชีท [J] ??

สแกนดิเนเวียน [J] ??

สแควร์ [E] square

สแปร์ [E] spare

สแลง [J] スラング

สโคน [J]

สโค่ย [J] すごい,日本語から

สโตร๊ค์ [J] ストをする

สโตร์ [J] みせ 店 \ [E] store

สโมสร [J] しゅうかいじょ 集会所

สโมสรสันนิบาต [T] งานสโมสรสันนิบาต \ [E] party

สโรชา พรอุดมศักดิ์ [人]

สโลวีเนีย [地] スロベニア \ [T] ประเทศ \ [E] Slovenia

สโลว์ [E] slow

สโลแกน [J] スローガン \ [E] slogan

สไตร๊ค์ [J] ストをする

สไตลิสต์ [J] スタイリスト

สไตล์ [J] スタイル \ [E] Style

สไป [J] かたぬの 肩布

สไปซี่ [J] スパイシ- \ [E] spicy

ส่ง [J] おくる 送る \ [E] send \ [V] gui \ [L] sog \ 20050604

ส่งการบ้าน [J] ??

ส่งของ [J] はいたつする 配達する

ส่งข่าว [J] ??

ส่งความสุข [J] ねんがじょう 年賀状 \ [T] ส.ค.ส.

ส่งจดหมาย [J] てがみをおくる 手紙を送る

ส่งด่วน [J] そくたつ 速達

ส่งด้วยมือ [J] てわたしする 手渡しする

ส่งทางพัสดุ [J] こづつみでおくる 小包で送る

ส่งทางอากาศ [J] こうくうびんでおくる \ 航空便で送る

ส่งทางเรือ [J] ふなびんでおくる 船便で送る

ส่งท่างไปรษณีย์ [J] ゆうそう 郵送 \ [E] mailling

ส่งท่ายปีเก่า [J] ??

ส่งผล [J] えいきょう 影響 \ ป6 20070623 \ ระดับที่๒ 20101224

ส่งผลกระทบ [J] 影響を及ぼす \ ระดับที่๒ 20101224

ส่งผ่าน [J] つたえる 伝える

ส่งมอบ [J] のうにゅうする 納入する

ส่งสินค้าออก [J] ゆしゅつする 輸出する

ส่งสินค้าเข้า [J] ゆにゅうする 輸入する \ [E] import

ส่งออก [J] ゆしゅつ 輸出 \ [E] export \ ระดับที่๒ 20101224

ส่งเข้า [J] ゆにゅう 輸入

ส่งเงิน [J] そうきん 送金 \ [E] remittance

ส่งเพื่อน [J] ともだちをみおくる

ส่งเสริม [J] すすめる 進める 奨励する \ [E] promote \ ป3 20050710 \ ระดับที่๒ 20110101

ส่งเสียง [J] おおごえをだす 大声を出す \ ป2 20050820 \ ห้องเรียน 20051118

ส่งเสียงดัง [J] ??

ส่งไป [J] はいたつする 配達する

ส่วน [J] ぶぶん 部分 いっぽうは 一方は \ [T] แผนก, ตอน, ท่อน \ [E] [N] part, section; portion \ ป2 20050625 \ ห้องเรียน 20060725 \ ห้องเรียน 20070707

ส่วนกลาง [J] だいとし 大都市 \ [E] [ADJ] central, See also: middle; mid

ส่วนตัว [J] こじんてきな 個人的な \ [E] individual \ ห้องเรียน 20051014

ส่วนตำบล [J] ??

ส่วนที่เมื่องไทย [J] タイの場合は \ ห้องเรียน 20070713

ส่วนท้องถิ่น [J] ちほう 地方 \ [E] local

ส่วนท้าย [J] ??

ส่วนน้อย [J] いちぶぶん 一部分 \ [E] minority

ส่วนบน [J] うえのほう 上の方

ส่วนบุคคล [J] こじんてき 個人的な してきな 私的な

ส่วนประกอบ [J] ぶひん 部品 \ [E] element ingredient composition

ส่วนฝ้าย [J] ??

ส่วนมาก [J] ほとんど \ [E] mostly

ส่วนรวม [J] こうきょうの 公共の \ [E] public \ ป2 20070630

ส่วนร่วม [J] こうきょうの 公共の

ส่วนลด [J] ねびき 値引き ディスカウント \ [E] discount

ส่วนสูง [J] しんちょう 身長

ส่วนหนึ่ง [J] いちぶぶん 一部分 \ ป2 20060817

ส่วนหนึ่งส่วนใด [J] ??

ส่วนใหญ่ [J] だいぶぶん 大部分 \ [E] mostly \ ระดับที่๓ 20060522 \ ห้องเรียน 20060602 \ ห้องเรียน 20070316

ส่อ [J] あらわす 表す

ส่อง [J] てらす 照らす \ ป4 20051110

ส่องกล้อง [J] ぼうえんきょうでみる 望遠鏡でみる \ ป2 20051004

ส่องสว่าง [J] ?? \ ป2 20050802

ส่องแสง [J] てらす 照らす \ ป2 20070630

ส่อเค้า [E] [V] indicate

ส่าย [J] ゆれる \ [E] swing \ ห้องเรียน 20060419

ส่ายหน้า [J] かおをよこにふる 顔を横にふる \ ห้องเรียน 20060419 \

ส้น [J] かかと \ [T] ส้นเท้า

ส้นเท้า [J] かかと \ [E] heel \ 20050605

ส้ม [J] みかん \ [Is]บักส้ม \ [E] [ADJ] orange \ ป3 20050710

ส้มตำ [食] ソムタム \ [T] ส้มตำคือสลัดมะละกอดิบ กับมะเขือเทศแบบไทย ๆ มีทั้งรสเค็ม เปรี้ยว หวาน และเผ็ด \ [Ch]ต๋ำส้ม \ [Is]ตำบักฮุง \ [E] n. a kind of Thai salad made of sliced green papaya,dried shrimps flavoured with chilli \ ห้องเรียน 20060203

ส้มตำปู [食] ソムタムカニ \ [Ch]ต๋ำส้มปู๋

ส้มตำปูปลาร้า [食]

ส้มตำปูม้า [食]

ส้มตำหอยดอง [食] \ [T]

ส้มตำไทย [食] ソムタムタイ \ [T] ไม่ใส่ปูและปลาร้า แต้ใส่กุ้งแห้ง

ส้มเชัง [J] ??

ส้มโอ [J] ザボン \ [Ch]บ่ะโอ \ [Is]บักส้มโอ \ [E] grapefruit \ 20050703

ส้มโอลูกนี้ [J] このサボン

ส้วม [J] トイレ \ [E] toilet

ส้วมลาดไม่ลง [J] トイレがながれない

ส้วมสาธารณะ [J] こうしゅうといれ 公衆トイレ

ส้อม [J] ふぉ-くフオ-ク \ [E] fork \ [L] soom \ [K] soom \ [My] garpu

ห [J] しいん 子音 \ [T] หอ หีบ

หก [数] ろく 6 \ [T] ๖ \ [E] six \ [Id] enam \ [V] sau \ [Tm] aal \ [M] chaut \ [K] phram muoi \ [Ch]หํก

หก [J] こぼれる 転ぶ \ ห้องเรียน 20051111

หก ๖ [数] ろく \ [E] six 6 \ [K] pram muoi \ [L] hok \ ป3 20050710

หกคน [数] ろくにん 六人

หกต่อสอง [J] ろくたいに 6-2 

หกภาค [J] 6つ地方

หกร้อย [J] 600 \ [Ch]ห๋กล้อย

หกล้ม [J] ころぶ 転ぶ \ ป2 20050802 \ ห้องเรียน 20051111

หกล้มหัวแตก [J] ころんであたまをうつ 転んで頭をうつ

หกสิบ [数] ろくじゅう 六十 \ [T] ๖๐ \ [E] sixty \ [K] hok sep

หกสิบปี [時] ろくじゅうねん 60年 \ [T] ๖๐ปี

หกเท่า [数] ろくばい 6倍

หกโมง [時] ろくじ 6時 \ [T] เวลา 6:00 น. \ [V] sau gio

หกโมงตรง [時] ちょうどろくじ ちょうど六時

หกโมงเช้า [時] ごぜんろくじ 午前6時 \ [T] 6:00 น. 6 นาฬิกา \ [V] sau gio sang

หกโมงเย็น [時] ごごろくじ 午後6時 \ [T] 18:00 น. 18 นาฬิกา \ [V] sau gio buoi chieu 

หกโมงเย็นกว่า [時] ごごろくじすぎ 午後6時すぎ

หงด [J] はげしくうつ 激しく打つ 陶製の蒸し器

หงส์ [J]

หงอก [J] しらがの 白髪の

หงอกไก่ [J] ?? \ ป4 20051106

หงอน [J] とさか

หงอนไก่ [J] とさか

หงอย [J] さびしい 淋しい

หงาย [J] あおむく 仰向く

หงายมือ [J] てのひら 手のひら

หงิก [J] まがった

หงิกงอ [J] よじれる \ ป4 20051106

หงึก [J] ?? \ สูตรเสน่าหา 20101231

หงุดหงิด [J] いらいらした \ [Is]งุ๋ดงิ๋ด \ ป4 200500604 \ ระดับที่๒ 20101224

หญิง [J] おんな 女 \ [E] Female \ 20050604

หญิงม่าย [J] みぼうじん 未亡人

หญิงแพศยา [J] ゆうじょ 遊女 \ ห้องเรียน 20070713

หญิงโสด [J] どくしんのじょせい 独身の女性

หญ้า [J] くさ 草 しばふ 芝生 \ [E] grass \ 20050623

หด [J] ちじむ 縮む

หดตัว [J] 緊縮する

หดหู่ [J] 気を落とす \ สูตรเสน่หา 20101230

หน [J] 回 場所 方向 \ [T] ครั้ง คราว ทิิศ ทาง

หน. [J] ?? \ [T] หัวหน้า \ [E] [N] chief

หนทาง [J] みち 道 ほうほう 方法

หนที่แล้ว [J] ぜんかい 前回

หนนี้ [J] こんかい 今回

หนวก [J] つんぼの

หนวกหู [J] うるさい やかましい \ [E] noisy \ 20050604

หนวด [J] ひげ 髭 \ [E] beard

หนวดดก [J] ひげがこい 髭が濃い

หนหน้า [J] じかい 次回

หนอก [J] こぶ \ [E] hump \ [Is]โหนก

หนอง [J] いけ 池 ぬま 沼 うみ 膿 \ [T] บึง \ [L] noog \ ป3 20050602 \ ห้องเรียน 20060908

หนองคาย [地] ノ-ンカ-イ \ [T] จังหวัด หนองคาย \ [L] noog khaai

หนองงูเห่า [地]

หนองน้ำ [J] いけ 池

หนองบัวลำภู [地]

หนองบึง [J] ぬまち 沼地 \ ป6 20070623

หนอน [J] むし 虫 \ [E] worm \ ป2 20050802

หนัก [J] おもい 重い \ [E] heavy \ [V] nang \ [Id] berat \ [Sp] pesado \ [Ph] mabigat \ [V] nag \ [L] nak \ 20050604

หนักหนา [J] じゅうような 重要な 厳重な \ ป4 20060111

หนักหน้า [J] くろうする 苦労する

หนักเอาเบาสู้ [T] อดทนขยันขันแข็ง

หนักใจ [J] こころがおもい \ สูตรเสน่หา 20101228

หนัง [J] えいが 映画 かわ 皮 \ [E] movie leather \ ป2 20050604

หนังกวาง [J] しかかわ 鹿皮 \ [E] Buckskin

หนังการ์ตูน [J] アニメ \ ห้องเรียน 20070119

หนังคาวบอย [J] カーボーイ映画

หนังงู [J] へびかわ 蛇皮 \ [E] snake skin

หนังจระเข้ [J] わにがわ ワニ皮 \ [E] alligator skin

หนังจีน [J] ちゅうごくえいが 中国映画 \ ห้องเรียน 20070129

หนังตลก [J] こめで- コメデー

หนังตะลุง [J] かげえしばい 影絵芝居 \ ป6 20050605

หนังตา [J] まぶた 瞼 \ [E] eyelid

หนังประกอบ [J] ?? \ ห้องเรียน 20070127

หนังรถขายยา [J] ?? \ ห้องเรียน 200702

หนังรัก [J] れんあい 恋愛映画

หนังวัว [J] ぎゅうかわ 牛皮 \ [E] cowwhide \ [Ch]

หนังสัตว์ [J] かわ 革 \ ป6 20070529

หนังสารคดี [J] ドキュメンタリ映画

หนังสือ [J] ほん 本 \ [E] book \ [Id] buku

หนังสือการ์ตูน [J] まんがほん 漫画本

หนังสือนิทาน [J] 物語の本

หนังสือพิมพ์ [J] しんぶん 新聞 \ [T] หนัง-สือ-พิม \ [V] bao \ ป2 20060728

หนังสือพิมพ์ฉบับวันนี้ [J] きょうのしんぶん 今日の新聞

หนังสือพิมพ์ฉบับเช้า [J] ちょうかん 朝刊

หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ [名] 新聞社の名前

หนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ [J] えいじしんぶん 英字新聞

หนังสือพิมพ์มติชน [名] 新聞の名前

หนังสือพิมพ์รายสัปดาห์ [J] しゅうかんし 週間誌 \ 20050703

หนังสือพิมพไทยโพสต์ [名] たいぽすと しんぶん タイポスト新聞

หนังสือภาพ [J] えほん 絵本

หนังสือรายงาน [J] ほうこくしょ 報告書

หนังสือเก่า [J] ふるほん 古本

หนังสือเดินทาง [J] りょけん 旅券 パスポ-ト \ [E] passport \ 20110129

หนังสือเม้าท์กระจาย [名] \ สูตรสน่หา

หนังสือเรียน [J] きょうかしょ 教科書 \ [E] textbook \ ระดับที่ ๓ 20060618

หนังสือเล่มนี้ [J] このほん この本

หนังสือเล่มหนา [J] あついほん 厚い本

หนังสือเล่มไหน [J] どのほん? どの本?

หนังสือโป๊ [J] エロ本 \ ห้องเรียน 20060519

หนังเรื่องนี้ [J] この映画 

หนังแขก [J] インド映画

หนังแพะ [J] 山羊の皮

หนังไทย [J] たいえいが タイ映画 \ [E] Thai film \ ห้องเรียน 20070119

หนั่น [J] かたい 堅い

หนา [J] あつい 厚い \ [T] คำตรงข้าม บาง \ [V] day \ [Id] tebal \ [L] naa \ ป2 20050602

หนาตา [J] どこでもみられる

หนาบาง [J] ??

หนาม [J] とげ 棘 \ [E] thron, prickle, barb, prick \ ป4 20050803

หนามแหลม [J] とがった

หนาว [J] さむい 寒い \ [E] cold \ [L] naau \ ป2 20050625

หนาวกว่าทุกปี [J] 例年より寒い

หนาวจังนะ [J] とても寒いです

หนาวหรือเปล่า [J] さむいですか? 寒いですか?

หนาวเกินไป [J] さむすぎる 寒すぎる

หนาวใจ [E] be afraid, be lonely

หนาหู [J] よくきかれる

หนาเตอะ [E] very thick

หนาแน่น [J] みっせいした 密生した \ [T] แออัด คับคั่ง \ ป2 20050820

หนำ [J] じゅうぶん 十分

หนี [J] にげる 逃げる \ [E] escape \ ป2 20050625

หนีงาน [E] leave work

หนีบ [J] つまむ

หนีปัญหา [E] run away from a problem

หนีหน้า [J] かくす 隠す

หนีเรียน [J] さぼる \ [T] โดดเรียน

หนีเสือปะจระเข้ [諺]

หนีไม่พ้น [J] しゃっきんからにげられない 借金から逃げれない \ ห้องเรียน 200500708

หนีไม่รอด [J] ??

หนี้ [J] しゃっきん 借金 \ ป3 20050710

หนี้สิน [J] しゃっきん 借金 \ 20050703

หนึ่ง [数]いち 一 \ [T] ๑ \ [E] one 1 \ [Id] satu 1 \ [My] satu \ [M] tit \ [Tm] onlu \ [V] mot \ [S] uno \ [K] muoi

หนึ่งจาน [J] ひとさら 一皿 \ [V] mot dia

หนึ่งชั่วโมง [J] いちじかん 一時間 \ [E] one hour \ [V] mot tieng

หนึ่งทุ่ม [時] ごご7じ 午後7時 \ [T] 19:00 น. \ [E] seven p.m.

หนึ่งบาท [J] 1バ-ツ

หนึ่งปี [時] いちねん 一年 \ [E] one year \ [V] mot nam

หนึ่งปีแสง [時] いちこうねん 一光年

หนึ่งพัน [数] せん 千

หนึ่งร้อย [数] ひゃく 百 \ [T] ๑๐๐ \ [Ch] นึ่งล้อย \ [Is]นึงฮ่อย \ [E] hundred 100

หนึ่งล้าน [数] ひゃくまん 百万

หนึ่งวัน [時] いちにち 一日 \ [E] one day \ [V] mot ngay \

หนึ่งหมื่น [数] まん 万

หนึ่งเดือน [時] いっかげつ 1カ月 \ [E] one month \ [Id] satuh bulan \ [V] mot thang \ [K] muai khae

หนึ่งแสงปี [数] いっこうねん 一光年

หนึ่งแสน [数] じゅうまん 十万

หนึ่งโหล [数] 1ダ-ス

หนึ่งในสาม [数] さんぶんのいち 3分1

หนุน [J]ささえる 支える

หนุนนอน [J] まくらでねる

หนุนแข้ง [J] うでまくらでねる

หนุมาน [人] \ [T] เป็นลิงเผือก

หนุมานประสานกาย [J] \ ป6 20080203 

หนุ่ม [J] せいねん 青年 \ [E] young \ ป3 20050628 \ ห้องเรียน 20050826

หนุ่มสาว [J] わかいたんじょ 若い男女 \ [E] young peple

หนุ่มหน้า [J] わかい 若い

หนุ่มหล่อ [J] 色男

หนุ่มอั้ม อธิชาติ ชุมนานนท์ [J] 

หนู [J] ねずみ \ [E] mouse \ [L] nuu \ ป2 20050625

หนูตาว [J] 

หนูตุ่น [J] もぐら

หนูทดลอง [J] 実験用モルモット

หนูนุ้น [人]

หนูน้อย [人]

หนูน้อยหมวกแดง [人] 赤い帽子をかぶったヌー ノイ \ ป2 20050625

หนูปอง [人] \ ป2 20060818

หนูพริ้ง [人] \ ป2 20060731

หนูแดง [人] \ ป2 20051015

หนเดียว [数] いっかい 一回 \ ห้องเรียน 20070608

หนใด [J] どこ \ ห้องเรียน 20061124

หน่วง [J] \ [E] delay \ สะใภ้เจ้าสัว 20110103

หน่วงเหนี่ยว [J] \ [E] delay \ สะใภ้เจ้าสัว 20110103

หน่วย [J] たんい 単位 \ [E] (nuey) n. unit, numeral one, digit, single digit \ ห้องเรียน 20050904

หน่วยกิต [J] たんい 単位(大学の講義の)

หน่วยความจำ [J] メモリ \ [E] memory

หน่วยงาน [J] きかん 機関 \ ระดับที่ ๒ 20060703

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง [J] かんけいきかん 関係機関

หน่วยดับเพลิง [J] しょうぼうだん 消防団

หน่อ [J] め 芽 \ ห้องเรียน 20060730

หน่อย [J] すこし \ [L] nooi \ ป3 20050717

หน่อไม้ [食] たけのこ \ [Is]หน่อไม่ \ [E] young bamboo \ ป2 20050625

หน่อไม้ฝรั่ง [食] あすぱらがす アスパラガス \ 20050602

หน้า [J] かお 顔 まえ 前 \ [Is]หน่า \ [E] face \ [V] mat

หน้ากาก [J] ますくマスク 仮面 \ ป2 20050605

หน้าขวานเนี่ย [J] ??

หน้าคว่ำ [J] 顔をしかめる \ ป4 20051106

หน้าง้ำ [J]

หน้าจอ [J] がめん 画面

หน้าจืด [J] あおざめる

หน้าชมพู่ [J] ??

หน้าซีด [J] あおざめたかお 蒼ざめた顔 \ [E] pale \ 20050605

หน้าด้าน [J] あつかましい \ [T] เห็นแก่ตัว \ [E] adj.brazen brazen-faced shameless impudent immodest \ \ 20050602 \ ห้องเรียน 20070420

หน้าตา [J] ようぼう 容貌 顔立ち \ [E] n.looks, countenance, facial features \ ป2 20050605

หน้าตาขี่เหร่ [J] 醜い

หน้าตาดี [J] かわつきがいい \ ห้องเรียน 20070427

หน้าตาตี๋นิดๆ [J]

หน้าตาเฉย [J] ??

หน้าตาแย่ [J] 醜い

หน้าต่าง [J] まど 窓 \ [Is]หน่าต่าง \ [E] window \ [My] ting kap \ ป2 20050625

หน้าทะเล้น [J] ??

หน้าที่ [J] ぎむ 義務 \ [E] duty \ ป2 20050625

หน้าทุเรียน [J] ドリアンの季節 \ [T] ฤดูร้อน \ [My] musim durian \ ห้องเรียน 20050506 \ ห้องเรียน 20070330

หน้านา [J] のうはんき 農繁期 \ [T] ฤดูฝน \ ห้องเรียน 20070406

หน้าบาง [J] うちきな 内気な

หน้าบาน [J] うれしそう \ ห้องเรียน 20070427

หน้าบึ้ง [J] ??

หน้าบูด [J] 眉をひそめる にらみつける

หน้าบ้าน [J] いえのまえ 家の前 \ ป4 20080115 

หน้าปก [J] ひょうし 表紙 \ [E] cover \ ห้องเรียน 20070209 \ ป4 20080120

หน้าผา [J] ぜっぺき 断崖

หน้าผาก [J] ひたい 額 \ [E] forehead \ ป2 20050625

หน้าฝน [J] うき 雨季 \ [E] rainly season \ 20050604

หน้ามะม่วง [J] マンゴの季節 \ [T] ฤดูร้อน \ ห้องเรียน 20070330

หน้ามังคุด [J] マンゴチンの季節

หน้ามืด [J] めまいがする

หน้าย่น [J] みけんにしわをよせる \ ห้องเรียน 20051206

หน้าร้อน [J] かき 夏期 \ ระดับที่ ๒ 20060703

หน้าร้อนของไทย [J] タイの夏

หน้าร้าน [J] てんとう 店頭

หน้าวัด [J] おてらのまえ お寺の前

หน้าศาลา [J] ??

หน้าสลอน [J] おさないかお 幼い顔

หน้าสิ่ว [J]

หน้าสุดท้าย [J] いちばんさいごのぺ-じ 一番最後のぺ-ジ

หน้าหนา [J] はじしらず 恥知らずの あつかましい 厚かましい

หน้าหนาว [J] かんき 寒期 \ [T] (น.) ฤดูหนาว \ ห้องเรียน 20051021

หน้าอก [J] むね 胸

หน้าออ่น [J] わかくみえる 若く見える \ [E] n. young-looking face \

หน้าเครียด [J] 深刻な顔

หน้าเจื่อน [J] はずかしい きまり悪い \ [E] embarrassed

หน้าเป็น [J] こっけいになる

หน้าเพวอ [J]

หน้าเหมือนกัน [J] そっくり

หน้าเหวอ [J] 

หน้าแข้ง [J] むこうずね

หน้าแดง [J] せきめんする 赤面する

หน้าแดงก่ำ [J] 顔が真っ赤 \ สูตรเสน่หา 20101227

หน้าแล้ง [J] かんき 乾期 \ [E] dry season \ ห้องเรียน 20051125

หน้าใหญ่ [J] かねもちのふりをする

หน้าใหม่ [J] しんじん 新人

หมก [J] ??

หมกมุ่น [J] ??

หมด [J] なくなる \ ป2 20050625

หมดกำลัง [J] ちからがつきる

หมดสติ [J] きをうしなう 気を失う

หมดหวัง [J] ぜつぼうする 絶望する

หมดอายุ [J] きげんがきれる \ 失効する \ [E] invaid \ ระดับ ที่๓ 20060609 \ ระดับ ที่๒ 20110101

หมดเขต [J] しめきる 締め切る きげん 期限 \ [T] ขาดอายุ \ [E] expire \

หมดเขี้ยว หมดงา [J]牙がなくなる」=権力や神通力が失墜する

หมดเวลา [J] じかんぎれ 時間切れ \ [E] time is up

หมดแรง [J] ちからがつきる 力が尽きる \ สูตรเสน่หา 20101227

หมดแล้ว [J] なくなった 無くなった

หมวก [J] ぼうし 帽子 \ [E] hat cap \ [L] muuak \ [My] topi \ [V] mu \ [K] muo \ ป2 20050625

หมวกนิรภัย [J] ヘルメット

หมวกฟาง [J] むぎわらぼうし 麦わら帽子

หมวด [J] グループ \ [E] group \ สูตรเสน่หา 20101227

หมวดหมู่ [J] はん 班

หมอ [J] いしゃ 医者 \ [E] docter \ ป2 20050602 \

หมอก [J] きり 霧 \ [E] frost \ 20050625 \ ห้องเรียน 20070507

หมอกลงหนามาก [J] 霧が厚い 

หมองคล้ำ [J] くすんだ

หมอชิต [地] สถานีบีทีเอส

หมอดู [J] うらないし 占い師 \ ห้องเรียน 20051111

หมอตา [J] がんか 眼科 \ [Ch]หมอต๋า

หมอทำนาย [J] よげんしゃ 予言者

หมอน [J] まくら 枕 \ [E] pillow \ 20050625 \ ห้องเรียน 20051007

หมอนน้ำ [J] みずまくら 水枕

หมอนวด [J] まっさーじし マッサ-ジ師

หมอนอิง [J] くっしょん クッション

หมอบ [J] ふせる 伏せる \ ป2 20050625

หมอฟัน [J] はいしゃ 歯医者 \ [E] dentist \ [T] ทันตแพทย์

หมอลำ [J] みんよう 民謡 \ [Is]หมดล่ำ

หมอสัตว์ [J] じゅうい 獣医

หมอเอง [J] 医者自身 \ ชั้นสูง 20101226

หมัก [J] つける 漬ける はっこうする 発酵する \ ห้องเรียน 20060707

หมักปลาส้ม [J] ?? \ ห้องเรียน 20060707

หมักหมม [J] ?? \ ป3 20050806

หมัด [J] のみ ノミ シラミ

หมับ [J]

หมั่น [J] きんべんにする 勤勉にする \ ป2 20050724

หมั่นเรียน [J] ねっしんにべんきょうする 熱心に勉強する

หมั่นไส้ [J] むかつく \ สูตรเสน่หา 20101230

หมั้น [J] こんやくする 婚約する

หมา [J] いぬ 犬 \ [E] dog \ [Id] anjing \ [V] cho \ [K] chkae \ [L] maa \ 20050604

หมาก [J] くだもののなまえ \ ป2 20050625

หมากรุก [Is]หมากลุก

หมากาพย์ [J] 叙事詩 \ [N] epic \ [T] ชาวทมิฬดื่มด่ำกับมหากาพย์ภารตยุทธ \ Def: เรื่องแสดงวีรกรรมของมหาวีรบุรุษ \ Note: เรื่อง \

หมากเก็บ [J]หมากหอย

หมาจิ้งจอก [J] きつね

หมาบ้า [J] きょうけん 狂犬 \ ป6 20040625

หมาป่า [J] おおかみ 狼 \ [E] wolf \ ป2 20050604 \ ห้องเรียน 200505

หมาย [人][J] もくてき 目的 \ ห้องเรียน 20050819

หมายความ [J] いみする 意味する

หมายความว่า [J] 意味する

หมายจะ [J] つまり

หมายถึง [J] いみする 意味する \ ป2 20050820

หมายรวมถึง [J] ??

หมายสั่ง [J] れいじょう 令状

หมายเลข [J] ばんごう 番号 \ [E] n. number \ [T] เบอร์ \ [L] maai leek

หมายเลขทะเบียน [J] とうろくばんごう 登録番号

หมายเลขห้อง [J] へやばんごう 部屋番号

หมายเลขอะไร [J] なんばんですか 何番ですか?

หมายเลขอักขระ [J] もじこ-ど 文字コード

หมายเลขเท่าไร [J] なんばんですか 何番ですか

หมายเลขโทรศัพท์ [J] でんわばんごう 電話番号 \ [E] Telephone number

หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ [J] けいたいでんわばんごう 携帯電話番号

หมายเหตุ [J] ちゅうしゃく 注釈

หมิง [人] \ [T] ดารารัตน์ ยัยหมิง \ สูตรเสน่หา 20101225

หมิ่น [J] \ [E] insult

หมิ่นประมาท [J] めいよきそん 名誉毀損 \ [E] libel \ สะใภ้เจ้าสัว 20110103

หมิ่นพระบรมเดชานุภาพ [J] ふけいざいにていしょくする 不敬罪に抵触する

หมิ่นเหม่ [J] 危険が差し迫った

หมี [J] くま 熊 \ [E] bear \ ป2 20050625

หมีขาว [J] しろくま 白熊

หมีดุ [J] ??

หมีแพนดา [J] パンダ

หมี่ [J] めん 麺 \ [Id] mie \ [L] \ [My] mi \ [V] mi

หมี่กรอบ [J] あげめん 揚げ麺 \ ห้องเรียน 20050819

หมึก [J] いんく インク すみ 墨 \ [E] ink \ 20050604 \

หมึกจีน [J] すみ 墨

หมึกดำ [J] くろいんく 黒インク \ [E] Black ink

หมึกแดง [J] あかいんく 赤インク \ [E] red ink \ 20050602

หมื่น [数] まん 万 10000 \ [E] ten thausand \ [Id] sepuluh ribu \ ป3 20050603

หมื่นกว่า [数] いちまんいじょう 一万以上

หมุด [J] がびょう

หมุน [J] かいてんする 回転する \ ป2 20050604 \ ห้องเรียน 20050826

หมุนเวียน [J] まわる 回る \ ป4 20050806

หมุนโทรศัพ [J] ??

หมู [J] ぶた 豚 \ [E] pig \ [L] muu \ [My] babi \ [V] heo \ ป2 20050625

หมูกรอบ [食] \ ห้องเรียน 20050819

หมูชุบแป้งทอด [食]

หมูทอด [食] タイ風とんかつ

หมูปิ้ง [食]

หมูป่า [J] いのしし 猪 \ ห้องเรียน 20050527 \ ป3 20050604

หมูผัดปริ้ยวหวาน [食] 豚肉の甘酢炒め

หมูผัดพริก [食] 豚肉とうがらし炒め

หมูผัดใบกระเพรา [食] 豚肉のバイカプラオ炒め

หมูยอ [食]

หมูย่าง [食] ぶたやき 豚やき

หมูวัด [J] 毒にも薬にもならぬ人 即ち 、どうにでもなる扱い安い人

หมูสะเต๊ะ [食] ぶたのくしやき 豚の串焼 \ 20050623

หมูสับ [食] ぶたひきにく 豚ひき肉

หมูหัน [食] 子豚の丸焼き こぶたのまるやき

หมูเค็ม [食] ベ-コン

หมูแดง [食] やきぶた 焼き豚

หมูแดด [食]

หมูแฮม [食] ハム

หมู่ [J] くみ 組 \ [Is]มู \ ป3 20050710

หมู่คณะ [J] だんたい 団体 \ [E] group

หมู่ชาว [J] ??

หมู่ชาวไทย [J] ??

หมู่ดาว [J] せいざ 星座

หมู่นี้ [J] さいきん 最近 \ ระดับที่ ๒ 20060703

หมู่บ้าน [J] むら 村 \ [N] village \ ป2 20060730

หมู่บ้านญี่ปุ่น [J] にほんじんむら 日本人村

หมู่บ้านเชิงสุขภาพ [地]

หมู่บ้านเชิงเกษตรกรรม [地]

หมู่เกาะ [J] ぐんとう 群島 れっとう 列島 \ [E] [N] archipelago, See also: group of islands

หมู่เกาะนิโคบาร์ [地] \ [T] ประเทศอินเดีย

หมู่เลือด [J] けつえきがた 血液型

หม่อม [J] けいしょう 敬称

หม่อมเจ้าอากาศดำเกิง [人] \ ห้องเรียน 20070209

หม้อ [J] なべ 鍋 \ [E] pot

หม้อข้าว [J] すいはんなべ 炊飯鍋

หม้อข้าวหม้อแกง [J] ?? \ ป2 20050625

หม้อดิน [J] どなべ 土鍋 \ [E] clay pot

หม้อดินเพา [J] ?? \ ป2 20050625

หม้อน้ำ [J] ヤカン \ [E] boiler

หม้อหุงข้าว [J] すいはんき 炊飯器 \ 20050717 \ ห้องเรียน 20070525

หม้อหุงข้าวไฟฟ้า [J] でんきすいはんき 電気炊飯器 \ ห้องเรียน ป4 20070623

หม้อแกง [J] スープ鍋 \ ชั้นกลาง 20110101

หม้อไฟ [J] ひなべ 火鍋

หมอม [J] ??

หยก [J] ぎょく 玉

หยด [J] しずく \ [E] drop \ ป3 20050703

หยดน้ำ [J] すいてき 水滴 \ ป2 20051015

หยวก [J] バナナの幹

หยวกกล้วย [J] ?? \ ป2 20060729

หยวน [J] 中国 貨幣単位 \ ห้องเรียน 20090918

หยอก [J] からかう

หยอกล้อ [J] ふざける

หยอกเย้า [J] からかう

หยอด [J] えきをたらす 液を垂らす \ [E] drop \ ป4 20050803 \ ห้้องเรียน 20060310

หยอดตา [J] めぐすりをさす

หยอดเหรียญ [J] じどうはんばいき 自動販売機

หยอยหยอย [J] ??

หยั่งใด [J]どうですか \ [Ch]อย่างไร

หยาด [J] しずく \ ป6 20070619

หยาดน้ำค้าง [J]

หยาดฝน [J] あめつぶ 雨粒

หยาบ [J] あらい 粗い \ [E] rough \ 20050602

หยาบคาย [J] ぶれい 無礼

หยาบหยาม [J] ?? \ ป4 20051106

หยิก [J] つねる \ ห้องเรียน 20070202

หยิบ [J] つまむ とる 取る \ [E] take \ ป2 20050625

หยิบผิด [J] とりちがい 取り違い

หยิบยก [J] もちあげる 持ち上げる

หยิบหมวก [J] ぼうしをつかむ 帽子をつかむ

หยิ่ง [J] ごうまんな 傲慢な \ ห้องเรียน 20051113

หยุด [J] とまる 止る \ [E] v. to stop,to cease ,to discontinue,to halt,to pause,to break off,to take a break,to leave off doing \ [L] yut \ ห้องเรียน 20060310 \ ระดับที่ ๔ 20060618

หยุดงาน [J] しごとをやすむ 仕事を休む \ [E] stop working

หยุดชดเชย [J] ふりかえきゅうじつ 振替休日 

หยุดชะงัก [J] ??

หยุดทำงาน [J] ??

หยุดพัก [J] きゅうけいする 休憩する \ [T] พัก พักผ่อน \ [E] break \ ชั้นกลาง 20110101

หยุดยืน [J] 立ち止まる

หยุดวันอาทิตย์หรือเปล่า [J] 日曜日がお休みですか?

หยุดเพราะป่วย [J] びょうきでやすむ 病気で休む

หยุดเรียน [J] べんきょうをやめる 勉強をやめる

หย่ง [J] ?? \ สูตรเสน่หา 20101230 \

หย่อนลง [J]

หย่อนใจ [J] のびのびする \ ป3 20050806

หย่อม [J] やぶ 藪 \ ป3 20050806

หย่า [J] りこんする 離婚する 互いに支払わないことを同意する

หย่ากัน [J] りこんする 離婚する

หย่าร้าง [J] ??

หยอน [J] ちじむ よわまる \ [E]v. to slacken,to relax,to sag,to abate,to decrease,to diminish,to loosen,to lower,to lacking \

หรอ [J]すり減る

หรอก [J] だよ \ ป2 20050625

หรีด [J] はなわ

หรี่ [J] よわくする \ [E] narrow, shrink

หรี่เสียง [J] おとをちいさくする 音を小さくする

หรี่ไฟ [J] 火を小さくする

หรือ [J] あるいは または \ [E] or \ NHK 20050602 \ ป1 20050725 \ ระดับที่ ๔ 20060618

หรือว่า [J] もしかしたら

หรือเปล่า [J] ですか

หรือไง [J] なのですか \ [T] หรืออย่างไร \ ระดับที่๒ 20101224

หรือไม่ [J] ??

หรือไม่ก็ [J] あるいは

หรู [J] はでな 派手な ごうかな 豪華な

หรูหรา [J] はでな 派手な \ ป4 20051106

หฤทัย [J] こころ \ [T] หะ-รึ-ไท \ [E] heart \ ป4 20050813

หลง [J] まよう 迷う わすれる 忘れる \ [Is]หลง \ [E] lost

หลงกล [J] さくりゃくにひっかかる 策略にひっかかるかかる

หลงตัวเอง [J] ??

หลงตา [J]見落とす

หลงทาง [J] みちにまよう 道に迷う \ ป2 20060730 \ ห้องเรียน 20060205 \ ห้องเรียน 20061027

หลงผิด [J] ごかいする 誤解する \ ห้องเรียน 20061027

หลงรัก [J] こいにまよう 恋に迷う \ ป4 20081202

หลงลม [J] だまされる

หลงลืม [J] うっかりわすれる

หลงใหล [J] まよう 迷う できあいする 溺愛する 熱中している

หลบ [J] さける 避ける \ [E] v. to avoid,to dodge,to duck,to slip away,to sidestep,to evade,to elude,to sneak away,to shirk \ ป3 20050724 \ ห้องเรียน 20060310

หลบตา [J] 

หลบภัย [J] ひなんする 非難する \ [E] take refuge

หลบมุม [E] shirk

หลบลี้หนีหาย [E] flee, escape

หลบวูบ [J]

หลบหนี [J] とうぼうする 逃亡する \ [T] หลบซ่อน ลอบหนี \ [E] flee, run way

หลบหน้า [J] すがたをけす 姿を消す

หลบหลีก [J] かいひする 回避する さける \ [T] หลบ หลีก \ [E] avoid, shun

หลบหัว [E] evade, dodge, duck

หลบเลี่ยง [E] avoid, keep from paying

หลวง [J] こくおう 国王の \ [E] 1. adj. royal, public,great \ 2. n. a conferred title being the second of a series of five conferred ranks

หลวงตา [Is]หลวงต๋า

หลวงพ่อ [人] ちち 父

หลวงอา [人] \ ป5 20070302

หลวงเมือง [人]

หลวม [J] ゆるい おおきい \ [E] loose

หลวมไปหน่อยไหม [J] ちょっとおおきすぎませんか? \ ชั้นกลาง 20110101

หลอก [J] だます \ [T] คำตรงข้าม จริง \ ห้องเรียน

หลอกลวง [J] だます さぎ 詐偽 \ [T] ล่อให้เข้าใจผิด \ ห้องเรียน 20051125

หลอกล่อ [J] だます \ ป6 20070508

หลอกหลอน [J] ??

หลอด [J] つつ 筒 かん 管 ストロ- \ [E] n. pipe, tube,bulb,spool,ringlet \ 20050717

หลอดทองแดง [J] どうかん 銅管

หลอดนีออน [J] けいこうとう 蛍光灯

หลอดฟลูออเรสเซนต์ [J] けいこうとう 蛍光灯 \ ป6 20070623

หลอดเลือด [J] けっかん 血管

หลอดไฟ [J] でんきゅう 電球

หลอดไฟนีออน [J] けいこうとう 蛍光灯 

หลอดไฟฟ้า [J] でんきゅう 電球 \ ป6 20070623

หลอนหลอก [J] ??

หลอม [J] とかす

หลอมใจ [J] ??

หลัก [J] げんり 原理 おもな 主な 桁 \ [E] basis, principal \ ป4 20050806 \ ห้องเรียน 20070713

หลักกฎหมาย [J] ほう 法 \ [E] jurisrudence, the principles of law

หลักการ [J] きそく 規則 \ [E] rule principle \ ป4 20050806

หลักงอ [J]

หลักชัย [J] ゴ-ル \ [E] goal

หลักฐาน [J]しょうこ 証拠 \ ห้องเรียน 20061215 \ ห้องเรียน 20070209

หลักทรัพย์ [J] しょうけん 証券 \ [E] property, possession

หลักปฎิบัติ [T] れんしゅう 練習 \ [E] practice

หลักประกัน [J] あんぜん 安全 \ [N] security

หลักพัน [J] せんのけた 千の桁

หลักภาษา [J] ??

หลักร้อย [数] ひゅくのけた 百の桁

หลักล้มลง [J] ?? \ สูตรเสน่หา 20101227

หลักล้าน [数] ひゃくまんのけた 百万の桁

หลักสิบ [数] じゅうのけた 十の桁

หลักสี่ [地] らくし- ラクシ- \ [T] กรุงเทพ

หลักหมื่น [数] まんのけた 万の桁

หลักเกณฑ์ [J] きてい 規定 きじゅん 基準

หลักแสน [数] じゅうまんのけた

หลักแหลม [J] さいきのある 才気のある りこうな 利口な 賢明な 洞察力のある

หลัง [J] うしろ 後 背 のちの \ [類] 家屋 \ [Is]หลัง \ [E] back, behind \ [Id] belakang \ [V] sau \ ป2 20050604

หลังคา [J] やね 屋根 \ [Is]หลังคาเฮียน \ [E] roof, rooftop \ [L] lag khaa \ ห้องเรียน 20050624 \ ห้องเรียน 20060929 \ ป3 20050710 \

หลังคารั่ว [J] あまもり 雨漏り

หลังคำ [J] ??

หลังงอ [J] 背中がまがっている

หลังจาก [J] それいご それ以後 \ [T] ภายหลัง \ [E] after \ ป2 20050625

หลังจากคลอด [J] せいご 生後

หลังจากทานข้าว [J] しょくじをしたあと 食事をしたあと

หลังจากนั้น [J] それから

หลังจากเลิกประชุม [J] 会議がおわったあと \ ชั้นกลาง 20110104

หลังฉาก [J] かくした \ [E] behind the scene

หลังตรง [J] 背をまっすぐする

หลังตู้ [J] ??

หลังบ้าน [J] いえのうしろ 家の後 \ [E] backyard \ ห้องเรียน 200602 \ ป2 20060731

หลังมือ [J] てのこう 手の甲 \ [E] the back of the hand

หลังยาว [E] lazy, indolent

หลังอาหาร [J] しょくご 食後 \ [E] after meal \ 20050703

หลังเต่า [E] cambered

หลังเที่ยง [J] ごご 午後

หลังเท้า [J] あしのこう 足の甲

หลังโก่ง [J] 背中がまがっている

หลังโค้ง [J] 背中がまがっている

หลังใหญ่ [J] おおきないえ 大きな家

หลับ [J] めをとじる 目を閉じる \ [E] to sleep \ ป3 20050724

หลับตา [J] 目を閉じる \ [E] close one’s eyes \ [T] คำตรงข้าม ลืมตา \ ชั้นกลาง 20110101

หลับนอน [J] ねむる 眠る \ [E] sleep

หลับสนิท [J]ぐすっり眠る

หลับเสียก่อน [J] 眠ってしまった

หลับไหล [J] じゅくすいする 熟睡する \ [E] sleep, be asleep

หลับๆ ตื่นๆ [J] 寝たり起きたり うとうとする

หลั่ง [J] ながす 流す \ [T] ไหล ริน \ [E] flow

หลั่งไหล [J] ながれる 流れる \ [E] flow in, gush in \ ป4 20051106

หลา [J] ヤード \ ชั้นกลาง 20110101

หลาก [J] しゅしゅの 種種の

หลากหลาย [J] いろいろな \ ป4 20051106

หลาน [J] まご 孫 \ [E] grandchild \ ป2 20050625 \ ห้องเรียน 20050729

หลานชาย [J] まご 孫 (男) \ ห้องเรียน 20050729

หลานสาว [J] めい 姪 \ [E] niece \ ห้องเรียน 20050729

หลานหลวง [地]

หลาย [J] おおくの 多くの \ [T] มาก มากกว่าหนึ่งขึ้นไป \ [E] many several \ 20050604 \ ห้องเรียน 20051009 \ ระดับที่๓ 20060522

หลาย ๆ คน [J] なんにんも

หลายคณะ [J] ??

หลายครั้ง [J] なんども 何度も \ [E] ofen, many times \ ห้องเรียน 20070629

หลายครั้งหลายครา [J] なんどもなんども 何度も何度も

หลายชนิด [J] おおくのしゅるい 多くの種類 \ [E] various kinds, many kinds \ ห้องเรียน 20070706

หลายชั่วโมง [J] ?? \ ระดับ ที่ ๓ 20060618

หลายชีวิต [J]幾多の人生

หลายประการ [J] いろいろなめんで いろいろな面で \ 20050604

หลายปี [J] なんねん 何年

หลายปีก่อน [J] すうねんまえ 数年前 

หลายพันคน [J] すうせんにん 数千人

หลายรางวัล [J] かずかずのしょう 数かずの賞

หลายราย [J] ??

หลายวัน [J] すうじつ 数日

หลายสัปดาห์ [J] すうしゅうかん 数週間

หลายสี [J] いろいろないろ いろいろな色

หลายหน [J] なんかい 何回

หลายหลา [J] ?? \ ป4 20051106

หลายหลาก [E] various

หลายอย่าง [J] おおくのしゅるい 多くの種類 いろいろ \ [E] varied, numerous \ 20050604

หลายเท่า [J] すうばいの 数倍の \ [E] many times

หลายเรื่อง [J] ??

หลายใจ [J] うわきもの \ ห้องเรียน 20061208

หลีก [J] さける 避ける \ [E] avoid \ ป3 20050806

หลีกหนี [J] にげる 逃げる \ [E] escape

หลีกเลี่ยง [J] さける 避ける \ [E] avoid \ ป6 20070529

หลุด [J] ぬげる 脱げる はずれる 外れる \ 20090724

หลุดปาก [J] くちがすべる 口がすべる \ [E] make a slip \ ห้องเรียน 20050603

หลุดพ้น [J] じゆうになる 自由になる \ [E] be free from evil

หลุดออก [J] ??

หลุดโผ [J] ??

หลุม [J] あな 穴 ホ-ル \ ป4 20050806 \ ห้องเรียน 20060303

หลุมดำ [E] black hole

หลุมฝังศพ [J] はか 墓

หลุมพราง [J] わな 罠 おとしあな 落とし穴

หลุมศพ [J] はか 墓

หลุมอากาศ [J] エア- ポケット \ ห้องเรียน 20060303 \ ห้องเรียน 20061117

หล่น [J] おちる 落ちる \ 20050604 \ สูตรเสน่หา 20101227

หล่ม [J]泥沼

หล่อ [J] 水や油をさす ハンサム \ [E] [V] protect (with water or oil), See also: lubricate \ ห้องเรียน 20051111

หล่อน [J] かのじょ 彼女 \ [T] เธอ \ [E] she \ ห้องเรียน 20060419 \ ห้องเรียน 20060602

หล่อเหลา [J]ハンサムでカッコいい \ [E] handssome, good-looking

หวง [J] やきもち だいじにする 大事にする \ 20050718

หวงแหน [J] だいじにしまっておく \ ป3 20050724

หวน [J] ぐつぐつ煮る \ [E] stew

หวย [J] くじびき くじ引き \ [T] ล็อตเตอรี่ \ [E] n. lottery ticket,a gambling game in which players bet on letters or numbers,sweepstakes \ 20050623 \ ห้องเรียน 20060630 \ ห้องเรียน 20070324

หวยใต้ดิน [J] やみたからくじ やみ宝くじ \ 20050624

หวลอ [J] ??

หวอด [J] 魚の卵 \ [E] fish foam, spawn of fish \ [Is]หวอด

หวัง [J] のぞむ 望む \ [L] wag \ ห้อง เรียน 20050603 \ ป3 20050628

หวังดี [E] wish someone well

หวังผล [J] ねがい 願い みかえりをもとめる \ [E] wish, want, desire \ ห้องเรียน 20060630

หวังว่า [J] であるようにのぞむ

หวังแล็กน้อย [J] ちょっときたいした

หวัด [J] かぜ 風邪 \ ป2 20050605

หวัดดี [J] おはよう こんにちは こんばんは さようならหวัดดี \ [T] สวัสดี

หวั่น [J] おそれる 恐れる \ [E] v. to fear,to be afraid,to be apprehensive,to shake,to tremble \ ห้องเรียน 20050513

หวั่นเกรง [J] ??

หวั่นใจ [J] しんぱいする 心配する

หวั่นไหว [J] ふるえる

หวาด [J] おどろく 驚く

หวาดกลัว [J] おそれる しんぱいする 心配する \ ป2 20050820

หวาดดวิตก [J] ??

หวาดผ [J]่ 怖がる \ [E] be frightened \ [T] \ สะใภ้เจ้าสัว 20110103

หวาดผวา [J] 

หวาดระแวง [J] うたがわしい 疑わしい おどろいてうたがう

หวาดหวั่น [J] おそれおののく 恐れおののく \ 20050604 \ สูตรเสน่หา 20101225

หวาน [J] あまい 甘い \ [E] sweet \ [L] waan \ [Id] manis \ [My] manis \ [V] ngot \ ป2 20050602

หวานกำลังดี [J] ちょうどいいあまさ \ ห้องเรียน 20050826

หวานพอดี [J] ちょうどいいあまさ

หวานใจ [J] こいびと 恋人

หวาย [J] とう 藤 \ ป6 20070529

หวิว [J] よわい 弱い

หวี [J] くし 櫛 \ [T] ที่หวีผม \ [E] comb \ 20050623

หวีด [J] くちぶえ 口笛

หวีผม [J] かみをとく \ ป4 20051106 \ ห้องเรียน 20070420

หวุดหวิด [J] あやうく 危うく \ 20050602

หวูด [J] きてき 汽笛

หว่ง [J] きになる 気になる \ \

หว่งยาง [J] うきわ 浮き輪

หว่าน [J] まく 

หว่านเมล็ด [J] たねをまく 種をまく

หว้า [J] ジャワスモモ \ ป2 20050625

หอ [J] ろう 楼 とう 搭 りょう 寮 \ [E] n. tower castle building \ ห้องเรียน 20060630 \

หอก [J] やり 槍 \ [Is] หลาว \ [E] spear, lance, pike

หอคอย [J] みはりだい 見張台 望楼 \ [E] watch-tower \ ห้องเรียน 20060630

หอน [J] いぬのとうぼえする \ [E] howl

หอนาฬิกา [J] とけいだい 時計台

หอนำอัดษรสูง [J] 

หอบ [J] かかえる 抱える \ [E] carry in arms \ ป3 20050605 \ ห้องเรียน 20050911

หอประชุม [J] かいぎしつ 会議室 \ [T] ห้องประชุม \ [E] auditorium, hall

หอประภาคาร [J] とうだい 燈台 \ ห้องเรียน 20060630

หอพัก [J] りょう 寮 \ [E] dormitory, dorm

หอม [J] たまねぎ よいかおりがする 良い香りがする \ [E] fragrant \ ป2 20050625 \ ห้องเรียน 20070713

หอม [J] たまねぎ \ ป2 20060731

หอมฉุย [J] あまいかおり \ [E] aromatic

หอมญี่ปุ่น [J] 野菜の名前

หอมหัวใหญ่ [食] たまねぎ 玉ネギ

หอมแดง [Is]หอมแด๋ง

หอมใหญ่ [食] たまねぎ \ [Is]หอมหัวใหญ่ \ ห้องเรียน 20060623

หอย [J] かい 貝 \ [E] shells \ [V] so \ [L] hooi \ 20050604

หอยกะพง [J] ?? \ ป4 20051106

หอยกาบ [食] \ [Is]หอยเล็บม่า

หอยตลับ [食] はまぐり \ ป4 20051110

หอยทอด [食] 貝と卵の炒め \ 20050604

หอยทาก [J] カタツムリ

หอยนางรม [J] カキ 牡蠣 \ [E] oyster \ [L] hooi naag lom \ 20050605

หอยนางรมดิบ [J] なまがき 生牡蛎

หอยนางรมอบเต้าจี [J]

หอยมุก [J] しんじゅかい 真珠貝

หอยลาย [J] あさり \ 20050602

หอยสังข์ [J] ?? \ [E] conch, conch shell

หอยเชอรี่ [J] ?? \ [Is] หอยเซอลี่

หอยเบี้ย [J] ?? \ ป4 20051110

หอยเม่น [J] ウニ

หอยแครง [J] あかがい 赤貝 \ [Is]หอยแคง \ ป2 20051004

หอยแมลงภู่ [J] む-るがい ム-ル貝 \ [Is]หอยแมงภู่

หอยโข่ง [J] タニシ \ [Is]หอยโข่ง \ [E] apple snail

หอระฆัง [J] 鐘楼

หอศิลป์ [J] びじゅつかん 美術館 \ [E] art museum

หอสมุด [J] としょかん 図書館

หอสมุดแห่งชาติ [J] 国立図書館 \ ชั้นกลาง 20110101

หอโตเกียว [地] 東京タワー 

หัก [J]おる 折る おれる 折れる \ ป2 20050604

หักราคา [J] やすうりする 安売りする \ [E] under sell \ ป6 20070708

หักห้ามใจ [J] こころをおさえる

หังการ์ [J] ??

หัด [J] れんしゅうする 練習する

หัดขับรถ [J] 車の運転を練習する

หัดเยอรมัน [J] ふうしん

หัตถกรรม [J] しゅこうげい 手工芸

หัตถกรรมพื้นเมือง [J] みんげいひん 民芸品 \ ชั้นกลาง 20110101

หัน [J] むく 向く \ [E] turn around \ ห้องเรียน 20051009

หันกลับ [J] ひきかえす \ [E] turn back

หันขวับ [J] ??

หันมา [J] これまでしていたことをやめて別なことをする \ [T] หันไป \ [E] turn to \ ระดับที่๒ 20101224 \

หันมามอง [J] ??

หันรีหันขวาง [J] \ [E] turn around undecidedly \ สูตรเสน่หา 20101230

หันหน้า [J] かおをむける 顔を向ける \ [E] turn one’s head

หันเห [J] まどわされる \ ห้องเรียน 20050715

หันไป [J] もどる \ [T] หันมา \ [E] returen to

หัว [J] あたま 頭 \ [E] head \ [L] hua \ [My] kepala \ ป3 20050602 \

หัวกระสุน [E] bullet

หัวกะทิ [T] ชั้นนำ ชั้นยอด \ [E] top

หัวกาก [J]

หัวขาด [T] ไม่มีหัว \ [E] headless, beheaded

หัวข่าว [J] みだし 見出し トップニュース \ [E] news headline

หัวข้อ [J] だい 題 \ [E] title \ ห้องเรียน 20050701 \ ห้องเรียน 20070331

หัวข้อข่าว [J] きじ 記事 \ [E] article

หัวข้อประชุม [J] ぎだい 議題

หัวข้อเรื่อง [J] みだし 見出し \ [E] headline topic

หัวคิว [E] [V] take (an amount) off the top

หัวค่ำ [J] ゆうがた 夕方 \ [Is]หัวคำ \ [E] early in the evening

หัวดี [J] あたまがよい 頭が良い \ [T] คำตรงข้าม หัวไม่ดี \ ห้องเรียน 20070420

หัวต่อ [J] ??

หัวนม [J] チクビ

หัวนาค [J] ??

หัวน้ำ [E] honey water

หัวปลวก [T] จอมปลวก \ [E] anthill

หัวปลี [E] banana blossom \ ป2 20051004

หัวป่า [J] ??

หัวผักกาด [食] だいこん 大根

หัวมุม [J] かど 角 \ [E] [N] corner \ ห้องเรียน 20070619

หัวระแหง [J] かくち 各地 \ ห้องเรียน

หัวลำโพง [地] สถานี \ หัองเรีบย 20051007

หัวล้าน [J] はげる \ ห้องเรียน 20050729 \ ห้องเรียน 20070420

หัวหน้า [J] ちょう 長 主幹 \ ป2 20050625 \ ระดับที่ 20060703

หัวหน้ากลุ่ม [J] グル-プ長 \ [E] head, leader, chief

หัวหน้าคนงาน [J] 職長 ボス \ [E] foreman, overseer

หัวหน้างาน [J] はんちょう 班長 \ [E] chief

หัวหน้าฝ่าย [J] ぶちょう 部長

หัวหน้าพรรค [J] とうしゅ 党首 \ [E] party leader

หัวหน้าพรรคชาติไทย [J] チャ-トタイ党 党首

หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ [J] とうしゅ 党首

หัวหน้าพรรคประชาราช [J] ??

หัวหน้าแผนก [J] かちょう 課長

หัวหมู [J] ぶたのあたま 豚の頭 \ [E] pock’s head

หัวหอม [食] たまねぎ \ [T] onion

หัวหอมใหญ่ [食] たまねぎ

หัวหิน [地] フア ヒン \ [E] huahin

หัวอ่อน [J] あたまがやわらかい 頭を柔らかい すなおな 素直な \ [T] คำตรงข้าม หัวแข็ง \ ห้องเรียน 20070420

หัวเข็ม [J] ?? \ [E] top of needle

หัวเข่า [J] ひざがしら \ [E] knee \ ป2 20060729

หัวเทียน [J] スパークプラグ \ [E] spark plug

หัวเราะ [J] わらう 笑う \ [E] laugh, chuckle \ [V] cuoi 

หัวเรือใหญ่ [E] chief, head

หัวเรื่อง [J] ひょうだい 表題 \ [E] title

หัวเลี้ยว [J] 曲がり道 \ [E] bend in the road, corner, curve

หัวเลี้ยวหัวต่อ [J] 変化,過渡期 \ [T] tirning point, transition

หัวเสีย [J] 忌々しい じれったい

หัวเหว่ย [名] かいしゃの名前

หัวแข็ง [J] がんこな 頑固な \ ห้องเรียน 20070420

หัวแตกไหม [J] あたまをうった

หัวและเท้า [J] 頭と足 \ [T] ภาษาไทยขั้นสูง

หัวใจ [J] しんぞう 心臓 \ 20050703

หัวใจวาย [J] しんぞうマヒ

หัวไชเท้า [食] ダイコン \ [Is]หัวไชเท้า \ \ [E] radish

หัวไม่ดี [J] あたまがわるい

หัวไม้ [J] いじめっ子 乱暴 悪い性格 \ [E] rogue

หัวไว [E] be clever

หัวไหล่ [J] かた 肩 \ [E] shoulder \ ห้องเรียน 20070202

หัสดิน [J] ぞう 象 \ [T] ช้าง หัตถี \ [E] elephant

หั่น [J] きる 切る

หั่นผัก [J] 野菜を切る \ สูตรเสน่หา 20101225

หั่นฝอย [J] 千切りにする

หั่นมะเขือเทศ [J] トマトを切る

หั่นแตงกวา [J] きゅうりを切る

หา [J] さがす 捜す \ [E] look for

หาก [J] べつの 別の もし \ ป2 20050802

หากผัน [J]

หากล่อง [J] ?? \ ป2 20051004

หากิน [J]える 得る \ [E] make a living \ ป2 20050820

หาข้อมูล [J] しりょうをあつめる 資料を集める

หาง [J] お 尾 \ [E] tail \ 20050604

หางตา [J]

หางยาว [J] しっぽが長い \ ชั้นกลาง 20110104

หางว่าว [E] tail of a kite

หางาน [J] きゅうしょくする 求職する

หางานทำ [J] しごとをさがす 仕事を探す

หางเครื่อง [J] おどりこ 踊り子 \ [E] dancer

หาญ [人] ゆうかんな 勇敢な \ ป3 20050724

หาด [J]すなはま 砂浜 \ [E] beach

หาดกมลา [地] \ [T] จังหวัดภูเก็ต

หาดกัรน [地] カロン ビ-チ \ [T] จัดหวัด ภูเก็ต

หาดทราย [J] すなはま 砂浜 \ [E] beach \ ป4 20051119

หาดท้องครก [地] \ [T] อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี

หาดท้องนายปาน [地]

หาดบางเทา [地] \ [T] จ.ภูเก็ต

หาดบางเนียง [地] \ [T] จังหวัดพังงา

หาดบางแสน [地] バンセン \ [T] จังหวัด ชลบุรี \ ป2 20070630

หาดป่าตอง [地] パトン ビ-チ \ [T] จ.ภูเก็ต

หาดหราย [J] \ ป2 20051004

หาดหัวหิน [地] フアヒン ビ-チ

หาดอ่าวนาง [地]

หาดใหญ่ [地] ハジャイ \ [E] Hatyai

หาทางแก้ไข [J] 解決策をみつける

หาบ [J] かつぐ 担ぐの重さ 単位 60kg \ 20050605

หาบเข่ง [J] かごをてんびんぼうでかつぐ

หาบ้าน [J] いえをさがす 家を探す

หาบ้านได้ [J] 家をみつける

หาปลา [J] ぎょぎょう 漁業

หาพบ [J] みつかる 見つかる \ ห้องเรียน 20050527 \

หาม [J] かつぐ 担ぐ \ [T] แบก คอม \ [E] carry,take

หาย [J] なくす なおる \ [E] be lost

หายขาด [E] completely cured

หายซึ้ง [J]

หายดีแล้ว [J] もうよくなりました

หายนะ [J] はかい 破滅

หายป่วย [J] ??

หายสาปสูญ [J] ゆくえふめい 行方不明

หายหน้า [J] しょいめつする 消滅する \ [E] disappear

หายหว่ง [J] 心配がなくなる \ ชั้นกลาง 20110104

หายาก [J] めずらしい 珍しい みつけみくい \ [E] rare

หายเครียด [J] ストレスがなくなる \ ระดับที่๒ 20101224

หายแล้ว [J] なおる 治る

หายใจ [J] いきをする 息をする \ [E] breathe \ ป2 20050602 \ ห้องเรียน 20050729

หายใจออก [J] いきをはく 息を吐く \ [E] exhale

หายใจเข้า [J] いきをすう 息を吸う \ [E] inhale

หายไป [J] なくなる 無くなる

หายไปไหน [J] どこにいってきたの?

หาร [J] わる 割る けいたい 携帯 \ [E] divide

หารือ [J] きょうぎする 協議する \ [E] consult \ ป2 20050625 \ ห้องเรียน 20070112

หาว [J] あくび \ [E] yawn \ 20050602 \

หาเงาะ [J]

หาเลี้ยง [J] やしなう 養う

หาเสียง [J] せんきょうんどうする \ 選挙運動する \ ห้องเรียน 20070713

หิน [J] いし 石 \ [E] stone, rock, \ [L] hin \ ป3 20050602

หินปูน [J] せっかいせき 石灰石

หินลับมีด [J] といし \ [E] whetstone, grinding stone

หินอ่อน [J] だいりせき 大理石 \ [E] marble \ [Ch]บ่ะหินอ่อน \ 20050718

หินเหล็กไฟ [J] 火打石 ひうちいし \ [E] flint rock

หิบศพ [J] ??

หิมะ [J] ゆき 雪 \ [E] snow \ [V] tuyet

หิมะตก [J] ゆきがふる 雪が降る \ ห้องเรียน 20060224

หิมะตกบ้าง [J] ゆきがすこし降る

หิมะตกหนัก [J] おおゆきです 大雪です

หิว [J] くうふくな 空腹な \ [E] hungry

หิวกระหาย [J] せつぼうすう 切望する \ ห้องเรียน 20050715

หิวข้าว [J] はらがへる 腹がへる

หิวน้ำ [J] のどがかわく

หิวโหย [J] 腹が減る \ [E] hunger for 

หิ้ง [J] 棚板

หิ้งหนังสือ [J] ほんだな 本棚

หิ้ว [J] てにさげる 手に提げる

หีบ [J] つづら はこ 箱 \ [E] box

หีบห่อ [J] ほうそうする 包装する \ [E] package

หีบเพลง [E] accrdion

หีบเสียง [J] ちくおんき 蓄音器 \ [E] gramophone, phonograph

หึงหวง [J] しっとしてだいじにする 嫉妬する大事する

หื่น [J] せつぼうする 切望する

หื้อ [J] チェンマイ語

หุง [J] たく 炊く \ [E]boil \ ป2 20050625

หุงข้าว [J] めしをたく 飯を炊く \ [E]cook rice \ [Ch]หุงเข้า

หุงข้าวต้มแกง [J] ?? \ ป2 20050625

หุงปลา [J] ??

หุงหาอาหาร [J] すいじする 炊事する \ [E] cook, prepare food \ ป6 20070508 \

หุบ [J] 閉じる

หุบปาก [J] 黙る 口を閉じる

หุบร่ม [J] かさをたたむ

หุบเขา [J] たに 谷 ぼんち 盆地 \ [E] valley \ ป4 20050718 \ ชั้นกลาง 20110101

หุบเหว [J] 谷間

หุ่น [J] あやつりにんぎょう あやつり人形 スタイル,プロポーション マネキン \ 20050602 \ ชั้นกลาง 20100102 

หุ่นดี [J] スタイルがいい \ 20100129

หุ่นยนต์ [J] ろぼっと ロボット

หุ่นหนังตะลุง [J] 影絵芝居のあやつり人形

หุ้น [J] かぶ 株 \ [E] stock \ ห้องเรียน 20050605 \ ห้องเรียน 20060609

หู [J] みみ 耳 \ [E] ear \ [V] tai \ [L] fuu

หูกาง [J] ??

หูฉลาม [食] ふかひれ \ ห้องเรียน 20070223

หูด [J] いぼ

หูปลาฉลาม [食] ふかひれ

หูปลาฉลามน้ำแดง [食] フカヒレス-プ

หูผึ่ง [J] じっときく

หูฟัง [J] イヤホ-ン いやほ-ん \ 20050604 \ ห้องเรียน 20110204

หูฟังวิทยุ [J] イヤホ-ン

หูวิทยุ [J] イヤホーン

หูหนวก [J] 耳が遠い

หูหาเรื่อง [J] ??

หูอักเสบ [J] ちゅうじえん 中耳炎

หูเบา [J] しんじやすい 信じやすい 

หูโทรศัพท์ [J] じゅわき 受話器

หูใหญ่ [J] ??

ห่ม [J] きる 着る

ห่วง [J] しんぱいする 心配する \ ป2 20050625 \ ห้องเรียน 20070629

ห่วงยาง [J] うきわ 浮き輪

ห่วงใย [J] しんぱいする 心配する \ ป2 20050806 \ ห้องเรียน 20051009

ห่วยจริงๆ [J] ほんとによくない

ห่วยแตก [E] very bad

ห่วา [J] 

ห่อ [J] つつむ 包む \ [類] 包んだもの \ [E] to wrap \ ป3 20050710

ห่อของ [J] つつみ 包み \ ป2 20060728

ห่อม [J] じゅくしてない 熟してない \ ห้องเรียน 20050506

ห่อหุ้ม [J] つつむ 包む

ห่อเหี่ยว [J] きがしずむ \ ห้องเรียน 20061208

ห่าง [J] はなれる \ ป2 20050718 \ ระดับที่ 20060618

ห่าง ๆ [J] 遠い

ห่างจาก [J] からはなれている

ห่างไกล [J] はるかとおく \ ห้องเรียน 20060210

ห่าน [J] がちょう \ 20050605 \ ห้องเรียน 20051016

ห่าม [J] はんじゅく 半熟 \ ห้องเรียน 200505

ห้วง [J] はんい 範囲 ちいき 地域

ห้วย [Is]ห่วย

ห้วยขวาง [地]

ห้วยฒึงเฒ่า [地] チェンマイ郊外にある湖 \ チェンマイ市民の憩いの場所。 \ [T] จ.เชียงใหม่ \

ห้วยแล้ง [地] \ [T] ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง

ห้วยโป้า [地] \ [T] ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง

ห้อง [J] へや 部屋 \ [E] room \ [My] bilik \ [V] phong \ ป2 20050625

ห้องขัง [J] りゅうちっじょう 留置場

ห้องคนไข้ [J] びょうしつ 病室

ห้องครัว [J] だいどころ 台所 \ [E] kitchen \ ห้องเรียน 20051009

ห้องคู่ [J] ツインル-ム

ห้องชมวิวทางทิศเหนือ [J] きたてんぼうしつ 北展望室

ห้องชุดเลขที่ [J] へやばんごう 部屋番号 \ [E] room number

ห้องซิงเกิ้ล [E] single room

ห้องทดลอง [J] じっけんしつ 実験室

ห้องทำงาน [J] じむしつ 事務室 \ [J] office

ห้องธุรการ [J] じむしつ 事務室

ห้องนอน [J] しんしつ 寝室 \ [E] bedroom \ 20050703 \ ห้องเรียน 20060602

ห้องนั่งเล่น [J] いま 居間 \ ห้องเรียน 20051007

ห้องนี้กว้าง [J] このへやはひろい この部屋は広い 

ห้องน้ำ [J] トイレ \ [E] lavatory \ [L] hog naam

ห้องน้ำรวม [J] きょうどうといれ 共同トイレ

ห้องน้ำสาธารณะ [J] こうしゅうトイレ 公衆トイレ \ ห้องเรียน 20050729

ห้องประชุม [J] かいぎしつ 会議室 \ [E] [N] meeting room \ ป2 20050604 \

ห้องพระ [J] ぶつま 仏間

ห้องพัก [J] きゃくしつ 客室

ห้องพักผู้โดยสาร [J] まちあいしつ 待合室

ห้องพักรอ [J] まちあいしつ 待合室 \ [E] waiting room

ห้องพักแรม [E] dayroom

ห้องฟากทะเล [J] うみがわのへや 海側の部屋

ห้องมืด [J] あんしつ 暗室

ห้องรับรอบ [J] おうせつしつ 応接室 \ ห้องเรียน 20050805

ห้องรับแขก [J] おうせつま 応接間 \ ห้องเรียน 20050805 \ ห้องเรียน 20051009

ห้องว่าง [J] くうしつ 空室 \ [E] vacant room \ 20050623

ห้องสมุด [J] としょしつ 図書室 \ [E] library \ ป2 20051014

ห้องส่วนตัว [J] こしつ 個室

ห้องส้วม [J] トイレ

ห้องหนังสือ [J] しょさい 書斎

ห้องอาบน้ำ [J] よくしつ 浴室

ห้องอาหาร [J] しょうどう 食堂

ห้องเก็บขยะ [J] ゴミ置き場

ห้องเก็บของ [J] ものおき 物置

ห้องเฉพาะคน [J] こしつれっしゃ 個室列車 \ [E] compartment

ห้องเช่า [J] げしゅく 下宿

ห้องเดียวกัน [J] 同じ部屋

ห้องเดี่ยว [J] シングルル-ム \ [E] single room \ 20050703

ห้องเต็ม [J] まんしつ 満室 \ [E] full \ [Ch]ห้องเต๋ม

ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า [J] こういしつ 更衣室

ห้องเรียน [J] きょうしつ 教室 \ [E] classroom \ [Ch]ห้องเฮียน

ห้องแต่งตัว [J] こういしつ 更衣室

ห้องแต่งหน้า [J] がくや 楽屋

ห้องแถว [J] ながや 長屋

ห้องแสดงสินค้า [J] ショ-ル-ム \ [E] show room

ห้องโถง [J] かいかん 会館

ห้องใต้ดิน [J] ちかしつ 地下室

ห้อม [J] とりかこむ

ห้อมล้อม [J] ほういする 包囲する ひとにかこまれる \ ห้องเรียน 20061110

ห้อย [J] ぶらさげる ぶらさがる \ [E] hang up \ ห้องเรียน 20070615

ห้า [数] ご 五 \ [T] ๕ \ [E] five \ [V] nam năm \ [Tm] ainde \ [Id] lima \ [My] lima \ [L] haa \ [M] ngaa \ [K] pram

ห้าง [J] しょうてん 商店 \ [K] haag \ ป2 20050820

ห้างมาบุญครอง [名]

ห้างร้าน [J] しょうてん 商店 \ [V] cua hang \ ชั้นกลาง 20110101

ห้างสรรพสินค้า [J] デパ-ト \ [E] trung tam mua sam \ ป4 20050806

ห้างสรรพสินค้ามาบุญครอง [名] MBK

ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล [名] セントラルデパート

ห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตัส [名] テスコ ロ-タス

ห้างเซ็นทรัล [名] セントラル \ [E] Central

ห้างโรบินสัน [名] ロビンソン

ห้าดาว [J] いつつぼし 五つ星 \ [E] five star

ห้าทุ่ม [時] ごごじゅういちじ 午後11時 \ [T] 23:00 น.

ห้าทุ่มกว่า ๆ [時] ごごじゅういちじすぎ 午後11時すぎ

ห้านาที [時] ごふんかん 五分間

ห้าปี [時] ごねんかん 五年間 \ [E] five year

ห้าม [J] きんじる 禁じる \ [K] haam \ [V] cam

ห้ามกลับรถ [J] ユ-タ-ン 禁止

ห้ามกินของเค็ม [J] ??

ห้ามขยับ [J] うごくな 動くな

ห้ามคุยเด็ดขาด [J] ??

ห้ามจอดตลอดแนว [J] ??

ห้ามจอดรถ [J] ちゅうしゃきんし 駐車禁止 \ [E] no parking

ห้ามจับ [J] さわるな

ห้ามถ่ายรูป [J] さつえいきんし 撮影禁止

ห้ามสูบบุหรี่ [J] きんえん 禁煙 \ 20050623 \ ระดับที่ 20060618

ห้ามเข้า [J] たちいりきんし 立入禁止 \ [E] do not enter \ [L] haam khau

ห้ามเข้าประเทศ [J] にゅうこくきんし 入国禁止

ห้ามเข้าเด็ดขาด [J] ??

ห้ามเยี่ยน [J] 面会謝ぜつ

ห้ามเลี้ยวขาว [J] うせつきんし 右折禁止

ห้ามแซง [J] おいこしきんし 追い越し禁止

ห้ามไม่ให้ดื่ม [J] ?? \ ห้องเรียน 20061208

ห้ามไม่ให้เข้า [J] ?? \ ห้องเรียน 20061208

ห้าสิบ [数] ごじゅう 五十 \ [T] ๕๐ \ [E] fifty 50 \ [Id] lima puluh \ [K] haa sap \ [V] nam muoi

ห้าสิบล้าน [数] ごせんまん 五千万

ห้าเมล็ด [J] ごつぶ 五粒

ห้าแยก [J] ごさろ 五差路

ห้าโมงตรง [時] ちょうどごじ ちょうど五時

ห้าโมงเย็น [時] ごご5じ 午後5時 \ [T] 17:00 น. \ [E] p.m. 17:00 \ [V] bay gio 

ห์ [T] สัปดาห์

อ [T] ออ

อ. [J] ぐん 郡 \ [T] อำเภอ

อ.คง [地] \ [T] จ.นครราชสีมา

อ.คลองหลวง [地] \ [T] จ.ปทุมธานี

อ.คีรีมาศ [地]

อ.จอมทอง [地] \ [T] จ.เชียงใหม่

อ.ดอยสะเก็ด [地] \ [T] จ.เชียงใหม่

อ.ดอยเต่า [地] \ [T] จ.เชียงใหม่

อ.ธารโต [地]

อ.บันนังสตา [地]

อ.บางละมุง [地] \ [T] จังหวัด ชลบุรี

อ.บางสะพาน [地] \ [T] จ.ประจวบคีรีขันธ์

อ.บางสะพานนอย [地]

อ.บางเลน [地] จ.นครปฐม

อ.บางใหญ่ [地] จ.นนทบุรี

อ.บาเจาะ [地]

อ.บานฉาง [地] \ [J] จ.ระยอง

อ.ปราณบุรี [地] \ [T] จ.ประจวบคีรีขันธ์์

อ.ปากเกร็ด [地] \ [T] จ.นนทบุรี

อ.ฝาง [地] \ [T] จ.เชียงใหม่

อ.พระประแดง [地]

อ.พระสมุทรเจดีย์ [地] \ [T] จ.สมุทรปราการ

อ.พร้าว [地] จ.เชียงใหม่

อ.พิบูลย์รัตน์ [地]

อ.พิมาย [地]

อ.มวกเหล็ก [地] \ [T] จ.สระบุรี

อ.ยะหริ่ง [地] \ [T] จ.ปัตตานี

อ.ยะหา [地]

อ.ระแงะ [地] \ [T] จ.นราธิวาส

อ.ละงู [地] \ [T] จ.สตูล

อ.วังน้อย [地] \ [T] จ.พระนครศรีอยุธยา

อ.สันทราย [地] \ [T] จ.เชียงใหม่

อ.สุไหงปาดี [地]

อ.หนองปรือ [地]

อ.หัวหิน [地] \ [T] จ.ประจวบคีรีขันธ์

อ.หาดใหญ่ [地] \ [T] จ.สงขลา

อ.อาจสามารถ [地] \ [T] จ. ร้อยเอ็ด

อ.เมืองนนทบุรี [地] \ [T] จังหวัด นนทบุรี

อ.เมืองยะลา [地] \ [T] จ.ยะลา

อ.เมืองอุดรธานี [地]

อ.เวียงป่าเป้า [地] \ [T] จ.เชียงราย

อ.แม่ริม [地] \ [T] จ.เชียงใหม่

อ.แม่วาง [地] \ [T] จ.เชียงใหม่

อ.แม่สาย [地] \ [T] จ.เชียงราย

อ.แม่แตง [地] \ [T] จ.เชียงใหม่

อ.โปงน้ำร้อน [地] \

อ.โพนพิสัย [地] \ [T] จ.หนองคาย

อก [J] むね 胸 \ [E] breast chest bust \ ป3 20050724 \ ห้องเรียน 20060901

อกกว้าง [J] むねがひろい 胸が広い

อกหัก [J] しつれんする 失恋する \ 20050703

อคติ [J] ふこうへい 不公平 へんけん 偏見 \ ห้องเรียน 20070706

องคต [J] ??

องคมนตรี [J] 枢密顧問官

องคมรรษ [J] つうふう 痛風

องค์ [J] おうぞく 王族[類] 僧侶 \ [T] อ่านว่า อง \ ป3 20050710 \

องค์กร [J] だんたい 団体 そしき 組織 \ [E] [N] organization, See also: unit; body; organ

องค์กรอิสระ [J]

องค์กรเสรีภาพ [J] ??

องค์การ [J] きかん 機関 \ [T] หน่วยงาน \ [E] [N] organization, See also: agency

องค์การการค้าโลก [E] WTO

องค์การขนส่งมวลชน กรุงเทพมหานคร [T]ขสมก. \ ระดับที่๒ 20101224

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ [E],[N] Bangkok Mass Transit Authority

องค์การของรัฐ [J] せいふきかん 政府機関

องค์การบริหารส่วนจังหวัด [J] ??

องค์การสหประชาชาติ [J] 国際連合 \ [E] United National UN \ [T] ยูเอ็น \ ระดับ ที่๒ 20101224 \ 20110129

องค์การอนามัยโลก [J] 世界保健機関 \ [E] WHO

องค์การอุตสาหกรรม [J] ??

องค์การโทรศัพท์ [J] でんわこうしゃ 電話公社 \ [E] the Telephone Organization

องค์การโทรศัพท์แห้งประเทศไทย [E] TOT

องค์ดาไลลามะ [人]

องค์บาก [名] 映画の題名 \ [T] เป็นภาพยนตร์ไทย

องศา [J] おんど 温度 \ [K] ongsaa \ [E] degree \ ระดับที่ 20060618

องศาฟาเรนไฮต์ [J] かし 華氏

องศาเซลเซียส [J] おんど 温度 せっし 摂氏 \ ห้องเรียน 20070406 \ ชั้นกลาง 20110102

องอาจ [E] stout \ [T] อง-อาด \ ป2 20051015

องุ่น [J] ぶどう 葡萄 \ [T] อะ-งุ่น \ [Is]บักองุ่น \ [E] grape \ ห้องเรียน 20050805

อจ. [J] 先生 \ [E] teacher mater \ [T] อาจารย์

อด [J] たえる 堪える \ ป3 20050710

อดกลั้น [J] 我慢する

อดตาย [J] がしする 餓死する \ 20050605

อดทน [J] がまんする 我慢する \ ป6 20050605 \ ห้องเรียน 20050902 \ ห้องเรียน 20060317

อดทนไว้ [J]

อดสู [J] はじをかく 恥をかく

อดอยาก [J] ひじょうにくうふく \ 非常に空腹 \ [T] ขาดแคลนอาหาร หิวโหย \ ป4 20110208

อดอาหาร [J] ぜっしょくする

อดิเรก [J] しゅみ 趣味 \ [E] hobby \ ห้องเรียน 20060224 \ ห้องเรียน 20060707

อดีต [J] むかし 昔 過去 \ [Is]แต่ค้าวก่อน

อดีตกาล [J] むかし 昔 \ ป6 20070623

อดีตชาติ [J] 前世

อดีตนักการเมือง [J] もとせいじか 元政治家

อดีตนายกรัฐมนตรี [J] もとしゅしょう 元首相 \ ห้องเรียน 20070216

อดแปลกใจไม่ได้ [J] ??

อดใจ [J] がまんする 我慢する

อตร. [J] ??

อตุส่าห์ [J] 

อธิการบดี [J] がくちょう 学長

อธิบดี [J] きゅくちょう 局長 \ ห้องเรียน ป4 20061027

อธิบดีกรมชลประทาน [J] 水利局局長

อธิบดีกรมตำรวจ [J] けいさつきょくちょう 警察局長

อธิบดีกรมธนารักษ์ [J] ざいむきょくちょう 財務局長

อธิบดีกรมศิลปากร [J] げいじゅつきょくきょくちょう 芸術局局長

อธิบดีกรมศุลกากร [J] ぜいかんきょくちょう 税関局長

อธิบาย [J] せつめい 説明 \ [T] อะ-ทิ-บาย \ [E] to explain explanation \ ป2 20050625

อธิบายให้ละเอียด [J] くわしくせつめいする 詳しく説明する

อธิบายให้เป็นรูปธรรม [J] 具体的に説明する \ ระดับที่๒ 20101224

อธิปไตย [J] しゅけん 主権

อธิษฐาน [J] いのる 祈る

อนัตตา [J] むじょうな 無情な \ [T] อะ-นัด-ตา

อนันต์ [J] むすうの 無数の \ [人]ครูอนันต์ พ่อของอลิน นายอนันต์ \ [T] อะ-นัน \ [E] [ADV] countless, See also: endless; infinite; eternal \ ป3 20050710

อนาคต [J] みらい 未来 しょうらい 将来 \ [Is]คาวหน้า \ [E] 1. future,next ,next period \ 2. adj. coming,future \ ป4 20050703 \ ระดับที่ ๓ 20060522 \ ห้องเรียน 20060707

อนาคตอันไม่ไกล [J] 遠くない将来

อนาจาร [J] わいせつな \ [T] indecent

อนาถ [J] かなしむ

อนาทร [J] ?? \ [E] care

อนามัย [J] えいせい 衛生 \ ป4 20050604

อนิจจา [J] あわれな

อนิจา [J] ああ

อนุกูล [J] ?? \ [E] help, support \ [T] อะ-นุ-กูน

อนุชา [人] \ [T] (เล็ก) เจ้าของบริษัทผลิต รายการโทรทัศน์ \ อนุชา โสพัฒน์ \

อนุญาต [J] きょかする 許可する \ [T] อะ-นุ-ยาด \ [E] permission \ ป3 20050710 \ ห้องเรียน 20070223 \ ห้องเรยน 20051125

อนุบาล [J] せわする 世話する

อนุมัติ [J] しょうにんする 承認する 是認する 認可する \ [E] [V] approve, See also: allow \ ห้องเรียน 20070223 สูตรเสน่หา 20101225 \ 20110129

อนุรักษ์ [J] ほごする 保護する \ ระดับที่ 20060523

อนุรักษ์ธรรมชาติ [J] 自然保護

อนุรักษ์ประเพณี [J] 伝統保護

อนุรักษ์พลังงาน [J] ??

อนุวัฒน [J] ??

อนุสรณ์สถาน [J] きねんひ 記念碑 \ [E] monument

อนุสาวรีย์ [J] きねんとう 記念搭 \ [E] memorial monument \ ป4 20051129

อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ [地] せんしょうきねんとう 戦勝記念搭

อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย [地] みんしゅきねんとう 民主記念塔

อบ [J] むす 蒸す

อบรม [J] けんしゅうする 研修する

อบอวล [J] ただよう

อบอุ่น [J] あたたかい 温かい \ ป2 20050602 \ ห้องเรียน 20060203

อบอ้าว [J] むしあつい 蒸し暑い \ ชั้นกลาง 20110101

อปโลกน์ [J] ?? \ [T] อุปโลกน์

อพยพ [J] うつる 移る 移転する 非難する \ [T] อบ-พะ-ยบ \ ป4 20050604

อพยพหนี [J] ひなん 非難

อพาร์ตเมนต์ [J] あぱ-と アパ-ト \ [E] apartment \ 20050602

อพาร์ตเมนต์เดียวกัน [J] 同じアパート

อพาร์ทเม้นต์ [T] อพาร์ตเม้นต์

อฟกานิสถาน [地] アフガニスタン \ [T] ประเทศ \ [E] Afghanistan

อภัย [J] ゆるす 許す \ ห้องเรียน 20060317

อภิบาล [J] ほごする 保護する

อภิปราย [J] そうだんする 相談する \ [T] อะ-พิ-ปราย \ 20050718

อภิม [J] ??

อภิมหา [J] 父親より良くなった息子 鳶が産んだ鷹 \ [E] a son(turns out to be better than father)

อภิวันท์ [J] けいれいする 敬礼する

อภิเษก [J] 国王の結婚 \ [E] a royal wedding

อม [J] 口にふくむ \ ป4 20050803

อมธ. [T] องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อมรรัตน์ [J] ??

อมรา [人] แม่ของอนุชา คุณหญิงอมรา \ สูตรเสน่หา 20101225

อย [J] 低子音の中子音化 \ [T] อย่า อยาก อย่าง อยู่

อย. [J] [T] คณะกรรมการอาหารและยา

อยาก [J] ほしい 欲しい

อยาก อย่า อย่าง อยู่ [J] 低子音の中子音化

อยากกลับบ้าน [J] いえにかえりたい 家に帰りたい

อยากกิน [J] たべたい 食べたい

อยากจะ [J] したい

อยากจะจอง [J] 予約をしたい

อยากจะทำอะไร [J] なにをしたいですか

อยากจะลองทานดู [J] たべてみたい 食べてみたい

อยากจะลองไปดู [J] 行ってみたい

อยากจะไปไหน [J] どこにいきたい

อยากดู [J] みたい 見たい

อยากทานอะไรบ้าง [J] なにをたべたい 何を食べたい

อยากรู้ [J] しりたい 知りたい

อยากใย่ [J] くものいと 蜘蛛の糸

อยากให้ [J] させたい したい

อยากได้ [J] ほしい \ [L] yaak dai

อยากไป [J] いきたい \ [V] muon di

อยุธยา [地] アユタヤ \ 20050602

อยู่ [J] いる 住む \ 200500604 \ ระดับที่ ๔ 20060618

อยู่กับ [E] live with

อยู่ข้างนอกบ้าน [J] いえのそとにいます

อยู่ข้างนอกห้อง [J] へやのそとにいます

อยู่ข้างล่าง [J] したにいます

อยู่ดี [J] いずれにしても \ ระดับที่๒ 20110101

อยู่ดีกินดี [J] あんらくにくらす 安楽に暮らす

อยู่ดีๆ [J] ??

อยู่ดึก [J] 夜更かしする

อยู่ด้วยกัน [J] いっしょにすむ

อยู่ด้วยกันไม่ได้ [J]一緒に暮らすことができない

อยู่ตัว [J] ちょうどいい 丁度いい

อยู่ติดแม่น้ำ [J] かわにりんせつしている 河に隣接している

อยู่ต่างหาก [J] 別れて別に住む

อยู่ที่นั่น [J] あそこにいます あそこに居ます

อยู่ที่บ้าน [J] いえにいる 家にいる

อยู่ที่ใจ [J] こころしだい \ [T] รายการเพลง

อยู่ที่ไหน [J] どこにいますか

อยู่บ้าน [J] いえにいる 家に居る

อยู่มา [J] すんできた

อยู่รอด [J] いきのこる 生き残る \ ป6 20070508

อยู่อาศัย [J] すむ 住む

อยู่เฉย [J] なにもしないでいる 何もしないで居る \ ป6 20070508

อยู่แต่ในบ้าน [J] 家の中にばかりいる

อยู่แถวไหน [J] ??

อยู่แล้ว [Is]ยูแล่ว

อยู่ใกล้ [J] ちかくにある 近くにある

อยู่ใกล้ชิดกัน [J] そばにいる

อยู่ในห้องเรียน [J] きょうしつにいます 教室にいます

อยู่ได้ [J] やっていける \ ระดับที่๒ 20101224

อยู่ไม่สุข [J] ??

อยู่ไม่ได้ [J] やっていけない \ ระดับที่๒ 20101224

อยู่ไหม [J] いますか

อย่า [J] してはいけない \ ป2 20050625

อย่ากิน [J] たべてはいけない 食べてはいけない

อย่าง [J] しゅるい 種類 のように \ [E] type, kind \ ชั้นกลาง 20110101

อย่างกะทันหัน [J] きゅうに 急に \ [E] immediately

อย่างขวักไขว่ [J] いそがしい 忙しい

อย่างง่ายดาย [J] かんたんな 簡単な \ [E] easily

อย่างจริงจัง [J] しんけんに 真剣に

อย่างดี [J] よく \ [E] good quality

อย่างตั้งอกตั้งใจ [J] いっしょうけんめいに 一生懸命に

อย่างนั้น [J] そのようの \ ห้องเรียน 20070608

อย่างนี้ [J] このような \ [E] like this \ ป2 20060630

อย่างนี้ถูกไหม [J] これはただしいのですか これは正しいのですか?

อย่างน้อย [J] すくなくても \ [E] at least minimally \ ระดับที่ ๓ 20060610 \ ระดับทสูง 20101225

อย่างพี่ [J] あにのように 兄のように

อย่างมาก [J] おおくとも \ ชั้นกลาง 20110104

อย่างยิ่ง [J] ひじょうに 非常に \ ห้องเรียน 20070209

อย่างย่อ ๆ [J] かんたんに 簡単に \ 20050604

อย่างรวดเร็ว [J] すばやく

อย่างละเอียด [J] しょうさいに 詳細に

อย่างสงบ [E] calmly, silently, quietly

อย่างสุภาพ [J] ていねいに 丁寧に

อย่างหนึ่ง [J] ??

อย่างอิสระ [J] じゆうに 自由に

อย่างอื่น [J] ほかのしゅるい 他の種類 \ ป2 20060729

อย่างเช่น [J] みほん 見本 \ [E] example, such as \ ห้องเรียน 20060929

อย่างเดียว [J] いっしゅるいだけ 一種類だけ \ [E] only one \ ระดับที่๓ 20060522

อย่างเร็ว [J] はやくとも

อย่างแท้จริง [J] ほんとうに 本当に

อย่างแน่นอน [J] たしかに 確かに

อย่างแรง [J] すごく

อย่างใจ [J] きぼうどおりに 希望通りに

อย่างใจจดใจจ่อ [J] ??

อย่างใด [J] どのような

อย่างไร [J] どのように \ ป2 20050625

อย่างไรก็ตาม [J] ともかく どんな場合でも いずれにしても \ [E] anyhow, in any case \ ชั้นกลาง 20110101

อย่าทำอย่างนั้น [J] そんなことするな

อย่าทิ้ง [J] すてるな 捨てるな

อย่าปนกัน [J] 混ぜないでください \ ชั้นกลาง 20100102 

อย่ามาสายนะ [J] ちこくしないでね 遅刻しないでね

อย่ามาใกล้ [J] 近くにくるな

อย่าลืม [J] わすれないで 忘れないで \ [E] Don’t forget

อย่าว่าแต่ [J] だけでじゃなく \ ห้องเรียน 20070608

อย่าว่าแต่คนญี่ปุ่นเลย [J] 日本人だけではなく \ ระดับสูง 20101225

อย่าว่าแต่นั่งรถเมล์เลย [J] バスだけでなく \ ระดับสูง 20101225

อย่าว่าแต่เด็ก [J] こどもだけでなく \ ระดับสูง 20101225

อย่าสืมเดือนล่ะ [J] 忘れにないにね

อย่าเชื่อ [J] しんじてはいけない 信じてはいけない

อย่าเป็นห่วง [J] ごしんぱいなく ご心配なく

อย่าเพิ่ง [J] まだしないで

อย่าเพิ่งอ่อน [J] ??

อย่าเพิ่งเก็บ [J] まだかたずけないでください

อย่าเพิ่งไป [J] まだいかないでくさい 

อย่าใส่พริก [J] とうがらしをいれないでください

อย่าไป [J] いってはいけない 行ってはいけない

อย่าไปไกล [J] 遠くに行くな

อย่าไว้ใจ [J] しんじるな 信じるな

อร [J] びじん 美人

อรชร [J] ??

อรณิชา [人] \ สะใภ้เจ้าสัว 20110103

อรทัย [J] しょうじょ 少女 美人 \ [E] beautiful girl, beautiful woman \ [T] ออ-ระ-ไท \ ป4 2050906

อรพิน [人] น้องสาวแท้

อรภา [人]

อรรถ [J] もくてき 目的

อรรถรส [J] 感銘を与える語句 \ [E] beautiful wording

อรรธ [J] はんぶん 半分 \ [E] half, section, portion

อรรธสระ [E] sound of halfway between a vowel and a consonant

อรัก [地] イラク \ [E] Iraq

อรัญ [地] イラン \ [E] Iran

อรัญประเทศ [地]

อรินทราช [J] ??

อรินทร์ [J] きょうてき 強敵 \ [T] ข้าศึก \ ป4 20051106

อรุณ [J] よあけ 夜明け \ [E] dawn

อรุณสวัสดิ์ [J] おはようございます

อรไท [J] ??

อร่อย [J] おいしい \ [T] อะ-ร่าย \ [Ch]ลำ \ [Is]แซบ \ [E] delicious tasty \ [My] sedap \ [Tm] suwei \ [V] ngon \ 20050604

อร่อยก็ไม่อร่อย [J] ??

อร่อยจริง ๆ [J] 本当においしい \ [Ch] ลำแต้แต้ \ [Is] แซบอีหลี \ [Pt] หร่อยจังหู้

อร่อยจะตาย [J] めちゃくちゃにおいしい \ ชั้นสูง 20101225

อร่อยจัง [J] たいへんおいしい

อร่อยจัง [J] たいへんおいしい

อร่อยดี [J] ??

อร่อยมาก [J] たいへんおいしい \ [E] \ [V] ngon lam

อร่อยสุด ๆ [J] ??

อร่อยอย่างแรง [J] すごくおいしい

อร่าม [J] あかるい 明るい \ [T] อะ-หร่าม \ ป4 20050803

อร์เดอร์ [E] order

อลังการ [J] かざりたてる

อลังการงาน [J] ??

อลิน [T] ลิน พี่ลิน หนูลิน คุณลิน อลิน ทิพยดา \ เป็นนางเอกสาว คะคร tv3 สูตรเสน่หา

อลิน อร่อย อรวด์ [名] 料理番組の名前 \ alin aroy around \ สูตรเสน่หา 20101225

อลิมามาง [J] ?? \ ป4 20081203

อลูมิเนียม [J] アルミニュ-ム \ [E] aluminium

อวกาศ [J] おおぞら 大空 うちゅう 宇宙 \ [E] n. space \ 20050604

อวด [J] ほこる 誇る \ ป2 20060729

อวดดี [J] なまいきな \ [E] insolent

อวดอ้าง [J] こだいする 誇大する

อวดโต [J] じまんする 自慢する

อวตารลง [J] ??

อวบ [J] ふとった ふとった

อวมงคล [J] 不吉

อวย [J] いわう 祝う

อวยพร [J] しゅくふくする 祝福する \ [T] ให้พร \ [E] to bless, to invoke \ ป2 20050604

อวัยวะ [J] 身体部位

อวัยวะภายใจ [J] ないぞう 内臓 

อส. [J] ?? \ [T] สำนักงานอัยการสูงสุด \ [E] [N] Office of the Attorney General

อสมท. [J] タイ国マスコミ公社 9チャンネル

อสังหาริมทรัพย์ [J] ふどうさんこていしさん 不動産固定資産

อหิวาตกโรค [J] コレラ \ [T] อะ-หิวา-โรค \ ป3 20050806

อหิวาต์ [J] コレラ \ [E] cholers

ออก [J] でる 出る \ [E] send \ [L] ook

ออกกำลัง [J] うんどうする 運動する \ ห้องเรียน 20061013

ออกกำลังกาย [J] うんどうする 運動する \ ระดับที่ ๔ 20060624 \ ป3 20060707

ออกกำลังเป็นประจำ [J] いつも運動する \ ระดับที่๒ 20101224

ออกก้อย [J] うらがでる 裏が出る

ออกขาย [J] はつばい 発売 \ [E] sale

ออกความคิดเห็น [J] いけんをのべる 意見を述べる

ออกจาก [J] そとにでる 外に出る

ออกจากงาน [J] 退職する

ออกจากท่า [J] 出港する

ออกจากบริษัท [J] 会社をやめる

ออกจากวง [J] グル-プからぬける

ออกจากโรงพยาบาล [J] たいいんする 退院する

ออกปาก [J] けっしんしてくちにだす 決心して口に出す 援助を乞う

ออกพรรษา [Is]ออกพั๊นษา

ออกมา [J] しだす

ออกรับโทรศัพท์ [J] でんわにでる 電話にでる

ออกลูก [J] しゅっさんする 出産する \ ห้องเรียน 20060908

ออกหัว [J] おもてがでる 表が出る

ออกอากาศ [J] ほうえいする 放映する ほうそう 放送 \ [E] broadcast \ ห้องเรียน 20070406

ออกอากาศสด [J] なまほうそう 生放送

ออกอุบาย [E] contrive up

ออกเดิน [J] ??

ออกเดินทาง [J] しゅっぱつする 出発する \ [E] departure \ ห้องเรียน 20070629

ออกเดินทางกี่โมง [J] なんじにしゅっぱつしますか? 何時に出発しますか? \ [E] What time do you leave?

ออกเรือ [J] 船をだす \ ระดับที่๒ 20101224

ออกเวลา [J] 出発 \ [E] dep.

ออกเสียง [J] はつおんする 発音する \ ห้องเรียน 20070706

ออกแบบ [J] せっけいする 設計する \ [E] plan \ ระดับที่๓ 20060522

ออกโทรทัศน์ [J] テレビに映る

ออกโรง [J] 初演

ออกใบอนุญาต [J] 許可を出す

ออกไข่ [J] たまごをうむ 卵をうむ \ ห้องเรียน 20070528

ออกไป [J] でていく 出て行く 外出している \ [E] go out \ [L] ook pai \ ห้องเรียน 20070216

ออกไปข้างนอก [J] がいしゅつしている 外出している \ [E] go out side

ออกไปข้างนอกอยู่ [J] でかけています 出かけます

ออกไปรับ [J] でむかえにいく 出迎えに行く

ออกไปเดี๋ยวนี้ [J] いますぐでていけ

ออตตาวา [地] オタワ \ [T] เมืองหลวง ของประเทศแคนาดา \ [E] Ottawa

ออนซ์ [J] オンス

ออนไลน์ [J] オンライン \ [E] online

ออฟ [E] off

ออฟชั่น [J] オプション \ [E] option

ออฟฟิศ [J] じむしょ 事務所 \ [E] office \ 20050604 \ ห้องเรียน 20051016

ออม [人][J] たくわえる 蓄える \ ป3 ป4 20050710

ออมทรัพย์ [J] ちょきんする 貯金する \ ป6 20070620

ออมสิน [J] ちょちくする 貯蓄する

ออร์เดอร์ [J] \ [E] order

ออร์แกน [J] オルガン \ [E] organ

ออล-อิน-วัน [E] all in one

ออสเตรีย [地] オーストリア \ [E] austria

ออสเตรเลีย [地] オ-ストラリア \ [E] australia \ ห้องเรียน 20070216 \ ระดับที่ ๔ 20060618

ออสโล [E] Oslo

ออุษา [人]

ออเคสตรา [J] オ-ケストラ

ออเรนจ [E] orange

อะ [J] あ \ [E] a

อะตอม [J] げんし 原子 \ [E] atom

อะร้าอร่าม [T] ไทยรัฐ 20050527 \ [E]

อะลูมิเนียม [J] アルミニュ-ム

อะอองเกสร [J] かふん 花粉 \ 20050605

อะไร [J] なに 何 \ [E] what \ [K] avei \ [Ch] อะหยัง \ [My] apa \ [Tm] ienna \ ป1 20050718

อะไรก็ได้ [J] なんでも 何でも \ [E] anything \ [Ch]อะหยังก่อได้

อะไรก็ได้ที่ไม่เผ็ด [J] 辛くないものなら なんでもいい

อะไรก็ได้ที่ไม่แพง [J] 高くないものなら なんでもいい

อะไรนะ [J] なに

อะไรล่ะ [J] ??

อะไรวะ [J] なに

อะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้ [J] ??

อะไหล่ [J] ぶひん 部品 \ ห้องเรียน 20060519 \ ห้องเรียน 20070302

อะไหล่รถยนต์ [J] じどうしゃのぶひん 自動車の部品

อักขระ [J] もじ 文字

อักษร [J] もじ 文字 \ [T] อัก-สอน \ [E] chracter \ [K] aksoo \ ป4 20050813

อักษรกลาง [J] ちゅうしいん 中子音 \ ก จ ฎ ฏ ด ต บ ป อ

อักษรขโรษฐี [J]

อักษรคฤนถ์ [J] 古代インド南部で使われていた文字でタイ文字の原型

อักษรควบ [J] ふくごうしいん 複合子音 \ [T] จร – ออกเสียง จ \ ทร – ออกเสียง ซ \ สร – ออกเสียง ส \ ศร – ออกเสืยง ส \ กร- กล- กว- ปร- ปล-

อักษรต่ำ [J] ていしいん 低子音 \ ค ฆ ง \ ช ซ ฌ ญ \ ฑ ฒ ณล \ พ ฟ ภ ม

อักษรธรรมลาว [J] \ [T]อักษรธรรมล้านช้าง

อักษรธรรมล้านนา [J]ランナー文字

อักษรนำ [J] せんどうしいん 先導子音 \ [T] หง หญ หน หม หย หร หล หว \ 20050718

อักษรพราหมี [J]

อักษรมอญ [J]

อักษรย่อ [J] りゃくじ 略字 \ 20090724

อักษรศาสตร์ [J] ぶんがく 文学 \ ห้องเรียน 20070209

อักษรสูง [J] こうしいん 高子音 \ [T] ข ฃ ฉ ฐ ถ ผ ฝ \ ศ ษ ส ห \

อักษรเทวนาครี [J] デーヴァナーガリー

อักษรโรมัน [J] ろ-まじ ロ-マ字

อักษรไทย [J] タイ文字

อักเสบ [J] えんしょうをおこす 炎症を起こす \ [E] inflammaition

อัคคีภัย [J] かさい 火災 \ [T] ห้องเรียน 20050520

อัครชายา [E] queen

อัครฐาน [J] ??

อัครราชทูต [J] こうし 公使

อัครโยธิน [J] ??

อัง [J] 火にあたる

อังกฤษ [J] イギリス えいこく 英国 \ [T] อ่านว่า อัง-กริด \ [E] England \ [V] Anh \ ป4 20050803 \ ห้องเรียน 20060217 \ ระดับที่ ๓ 20060618

อังคาร [J] かせい 火星

อังศุมาลิน สิรภัทรศักดิ้เมธา [人] 映画 女優

อัจฉริยะ [J] おどろくべき 驚くべき 異常な \ 20050602

อัชฌาสัย [J] せいかく 性格 \ [T] อัด-ชา-ไส \ นิสัยใจคอ กิริยาดี \ ป4 20060110

อัญชัน [Is]อัญชัน

อัญมณี [J] ほうせき 宝石 \ [T] อัน-ยะ-มะ-นี

อัญเชิญ [J] 謹んで招請する

อัฐ [J] だいはち 第8 

อัฒจันทร์ [J] はんげつ 半月 スタジアムの観客席 \ [J] half-moon \ ป4 20110211

อัณฑะ [J] こうがん \ [E] testis

อัด [J] あっしゅく 圧縮

อัดดินปืน [J] 銃に火薬を詰め込む

อัดสำเนา [J] コピ-する

อัดเสียง [J] ろくおんする 録音する \ [T] บันทึกเสียง \ ห้องเรียน 20110204

อัดไฟ [J] 充電する

อัตนัย [J]主観的

อัตรา [J] りつ 率 \ [E] rate \ ห้องเรียน 20050624 \ ห้องเรียน 20070316

อัตราการตาย [J] しぼうりつ 死亡率

อัตราการเกิด [J] しゅっせいりつ 出生率

อัตราการแข่งขัน [J] きょうそうりつ 競争率

อัตราต่ำ [J] りつがひくい 率が低い

อัตราผลกำไร [J] りえきりつ 利益率

อัตราภาษี [J] ぜいりつ 税率

อัตราร้อยละ [J] パ-センテ-ジ

อัตราสูง [J] りつがたかい 率が高い 

อัตราแลกเงิน [J] かわせれ-と 為替レ-ト

อัตราแลกเปลี่ยน [J] こうかんれ-と 交換レ-ト

อัตรูป [J] ??

อัตวินิบาตกรรม [J] じさつ 自殺

อัตโนมัติ [J] オ-トメ-ション \ [T] อัด-ตะ-ใน-มัด \ [E] automaic \ ป4 20050703

อัธยาศัย [J] せいかく 性格 \ [T] อัด-ทะ-ยา-ไส \ ป4 20050803

อัน [J][類] こ 個 けん 件 \ ป2 20050625

อันดบแรก [J] はじめ \ ห้องเรียน 2006013

อันดับ [J] じゅんじょ 順序 \ [E] rank \ 20050703

อันดับ 1 [J] だいいちい 第一位 \ ห้องเรียน 20061215

อันดับ 3 [J] だいさんい 第三位

อันดับรอง [J] だいにい 第二位 \ ห้องเรียน20050527

อันดับหนึ่ง [J] だいいちい 第一位 \ ห้องเรียน20050527

อันดับแรก [J] だいいちい 第一位 \

อันดามัน [地] アンダマン \ [T] ทะเล

อันตราย [J] あぶない \ [E] danger \ [L] antalaai \ ป2 20050602

อันนั้น [J] それは \ [E] [PRON] that (one),

อันนี้ [J] これは

อันนี้เผ็ดไหม [E] Is this one spicy?

อันละเท่าไร [J] いっこいくら 一個いくら

อันว่า [J] すなわち

อันเดอร์รา [地] \ [T] ประเทศ \ [E] Andorra

อันเดียว [J] おなじもの 同じ物 ひとつだけ

อันโน้น [J] あれ

อันใด [J] ??

อันไหน [J] どれ \ [E] which

อับ [J] 風通しが悪い 憂鬱な うっとうしい

อับจน [J] \ [E] impoverished checkmated \ [T] ตกยาก ยากแค้น สิ้นคิด

อับดุล [人] จากภาคใต้ \ ชั้นกลาง 20110101 \

อับปาง [J] 破産する

อับอาย [J] はずかしい \ ห้อวเรียน 20051106

อัปมงคล [J] ふきつな

อัปลักษณ์ [J] 卑しい,醜い,劣った \ [T] อับ-ปะ-ลัก \ [E] base, ugly, low,devilish

อัพเดต [E] update

อัพเดท [J] アップデ-ト \ [E] up-date

อัฟกานิสถาน [地] アフガニスタン \ [T] ประเทศ

อัมพร [J] そら \ [T] อัม-พอน

อัมพฤกษ์ [J] うごけない 動けない

อัมพาต [J] まひ 麻痺 \ [E] [N] paralysis, See also: disability; palsy

อัยการ [J] けんじ 検事 \ [E] public prosecutor \ 20110129

อัยการสูงสุด [J] 最高検事

อัลกออิดะห์ [名] アルカイダ

อัลจูนิด [E] (ai-ya-garn) \ n. public prosecutor

อัลบั้ม [J] あるばむ アルバム \ [E] album \ 20050602

อัลฟา เอ็กซ 95 [J]アルファ エックス95

อัลมอนด์ [J] ア-モンド \ [E] almond

อัลมอนด์ซอส [J] アーモンドソース \ สูตรเสน่หา 20101230

อัลไลด์ เทเลซิน [名] アライドテレシス

อัศจรรย์ [J] ふしぎな 不思議な \ [T] อัด-สะ-จัน \ ป2 20050816

อัศจรรย์ใจ [J] ??

อัสดง [J] ??

อัสดร [J] ?? \ [T] ม้า \ อัด-สะ-ดอน \ ป4 20051106

อั้น [J] しんぼうする 辛抱する \ ป4 20051106

อั๊ว [J] 俺,[おれ]

อา [J] おじ叔父 おば 叔母

อาการ [J] じょうきょう 状況 しょうじょう 症状 \ [T] อา-กาน \ ป2 20050802 \ ห้องเรียน 20070511

อาการของโรค [J] しょうじょう 症状 \ [E] symptoms

อาการง่วง [J] 眠たさ

อาการป่วยทางจิต [J] せいしんびょう 精神病

อาการแพ้ [J] アレルギ

อาการแย่ลง [J] 症状は悪くなってきた

อากาศ [J] くうき 空気 天気 \ [T] อา-กาด \ [E] air weather \ [L] aakaat \ [K] aakaa \ ป2 20050623 \ ระดับที่ ๔ 20060618

อากาศจะเย็นลงเรื่อย ๆ [J] だんだん冷えてくる

อากาศดี [J] てんきがいい 天気がいい

อากาศปิด [J] ??

อากาศยาน [J] ひこうき 飛行機

อากาศร้อนขึ้น [J] 天気は暑くなってきた

อากาศหนาวมาก [J] てんきはたいへんさむい 天気はたいへん寒い

อากาศอุ่น [J] 暖かい気候

อากาศแปรปรวน [J] いじょうきしょう 異常気象 

อากาศแห้ง [J] ?? \ ห้องเรียน 20051125

อากาศไม่ดี [J] てんきがわるい 天気が悪い

อาข่า [E] Akha

อาคม [人] \ ป4 20050806

อาคาร [J] たてもの 建物 \ [T] อา-คาน \ [K] aakie \ ป2 20070630 \ ห้องเรียน 20061013

อาคาร ๑ [J] 第一タ-ミナル \ [E] terminal 1

อาคารชาแลนเจอร์ [J] ??

อาคารถาวร [J] ??

อาคารพีกะรัต [名]

อาคารฟอร์จูนทาวน์ [名]

อาคารรัชดาทาวเวอร์ [地]

อาคารลาเมซอง [名] ラメ-ソ-ン

อาคารศูนย์บริการที่เดียวเบ็ดเสร็จ [E] One Stop Service Center

อาคารสำนักงาน [E] オフィスビル

อาคารสูง [J] こうそうけんちく 高層建築

อาคารอาร์เอส ทาวเวอร์ [名]

อาคารเรียน [J] こうしゃ 校舎

อาคารโอลิมเปีย [名]

อาคารไทยประกันชีวิต [名]

อาคเนย์ [J] とうなん 東南

อาฆาต [J] うらむ 恨む

อาจ [J] かもしれない できる \ [T] อาด \ ป2 20050625

อาจจะ [J] かもしれない \ 20050605 \ ห้องเรียน 20070202

อาจจะมี [J] あるかもしれない \ 20050602

อาจารย์ [J] せんせい 先生 教授 \ [E] teacher \ [L] aacaan

อาจารย์ประจำ [J] ??

อาจารย์ว่ายังไงบ้าง [J] 先生はなんと言っていましたか

อาจารย์เลยดุเอา [J] ??

อาจารย์ใหญ่ [J] こうちょうせんせい 校長先生

อาจิว [J] ??

อาจู [人]

อาจเป็นได้ [J] たぶん

อาฉาง [J]

อาชญากรรม [J] はんざい 犯罪 \ ห้องเรียน 20061220

อาชา [J] うま 馬 \ [T] ม้า \ ป4 20051106

อาชีพ [J]しょくぎょう 職業 \ [E] occupation \ ป3 20050703 \ ห้องเรียน 20070713 \ ระดับที่๓ 20060522

อาชีพอิสระ [J] じゆうぎょう 自由業 \ 20050703

อาชีวะ [J] しょくぎょう 職業

อาชุ่น [J]

อาซิน [J]

อาญัติ [J]

อาญา [J] けいばつ 刑罰 法

อาณาจักร [J] りょうど 領土 \ [E] territory

อาณาจักรตองอู [J]

อาณาจักรรัตนโกสินทร์ [J]

อาณาจักรล้านนา [Jランナー王朝

อาณาจักรอยุธยา [J] アユタヤ王朝

อาณาจักรอังวะ [J]

อาณาจักริวกิว [J] りゅうきゅうおうちょう 琉球王朝

อาณาปริเวณ [J] ??

อาณาเขต [J] ちいき 地域

อาต้อย [人] \ สะใภ้เจ้าสัว 20110103

อาถรรพณ์ [J] まほう 魔法 \ [E] magic

อาทร [J] 気にかける

อาทิ [J] さいしょ 最初 たとえば \ [T] เช่น

อาทิตย์ [J] [人]しゅう 週 \ [T] วันจันทร์ \ วันอังคาร \ วันพุธ \ วันพฤหัสบดี \ วันศุกร์ \ วันเสาร์ \ วันอาทิตย์ \ \ [E] week \ [Ph] linggo \ [Ch] ติ๊ด \ ป2 20050802

อาทิตย์ที่แล้ว [J] せんしゅう 先週 \ [E] last week \ [Id] minggu yang lalu \ [V] tuan truoc \ 20050718

อาทิตย์นี้ [J] こんしゅう 今週 \ [E] this week \ [Id] minggu ini \ [Sp] ngayong linggo \ [V] tuan nay

อาทิตย์ละหนึ่งครั้ง [J] いっしゅうかんに いっかい 一週間に一回

อาทิตย์หน้า [J] らいしゅう 来週 \ [E] next week \ [V] tuan sau \ [Id] minggu depan \ [Ph] sa isang linggo \

อานนท์ [J] ??

อานิสง [J] ??

อานิสงส์ [J] かち 価値 \ [T] ผลบุญ ประโยชน์ \ [E] merit \ ป4 20050811

อานุภาพ [J] けんりょく 権力 \ ป4 20050813

อาบ [J] あびる 浴びる \ ป2 20050602

อาบน้ำ [J] すいよくする 水浴する \ 20050703

อาบน้ำซะก่อน [J] まず水浴びをしなさい

อาบัญชา [人] \ ป5 20070304

อาบัติ [J] 不徳 業 罪

อาบแดด [J] にっこうよく 日光浴

อาฟเตอร์ [E] atfer

อาภรณ์ [人][J] 服

อาภัศรา [J] ??

อาย [J] はずかしい 恥かしい \ [Is]อยากอาย

อายัด [J] さしおさえる 差し押さえる \ สูตรเสน่หา 20101230

อายิโนะโมโตะ [J] 味の素

อายุ [J]ねんれい 年齢 きげん 期限 \ [E] age \ [K] aayu \ [Ch]อายุ \ ป3 20050710

อายุกี่ปี [J] としはいくつ

อายุเท่ากัน [J] おなじどし 同じ年

อายุเท่าไร [J] なんさいですか 何歳ですか? \ [Ch] อายุเต้าใด \ [Is]อายุทอได๋ \ [Pt]อ๋าหยุถ่าวได๋ \ [V] bao nhieu tuoi?

อารบบิก [J] アラビック

อารมณ์ [J]しんじょう 心情 \ [T] อา-รม \ ป4 20050703 \ ระดับที่๑ 20060523

อารมณ์ขัน [J] 気質 気分 ユーモア

อารมณ์ดี [J] きぶんがいい 気分がいい \ [T] เบิกบานใจ โกรธยาก \ [E] [V] be in a good temper

อารมณ์เสีย [J] きげんがわるい 機嫌が悪い 

อารยชน [J] ぶんめいじん 文明人

อารยธรรม [J] ぶんめい 文明 \ พบ ห้องเรียน 20050506

อารยประเทศ [J] ぶんめいこく 文明国 \ [T] อา-ระ-ยะ-ประ-เทด \ ป4 2050813

อารัญ [J] ?? \ ป4 20060616

อารามณ์ขัน [J] ユ-モア

อารี [人] \ ป2 20050625

อารีย์ [地] สถานีบีทีเอส

อาร์ [E] R

อาร์ติส [E] artists

อาร์มติดเสื้อ [J] ??

อาร์มาดิโล [J] ??

อาร์เมเนีย [地] アルメニア \ [T] ประเทศ \ [E] Armenia

อารพี [E] RP

อาละวาด [J] さわぎをおこす 騒ぎを起こす \ สูตรเสน่หา 20101225

อาลัย [J] いないのを寂しく思う(人) \ ป4 20110206

อาลัยลาน [J] ?? \ ป4 20051106

อาว [J] そうか

อาวรณ์ [J] みれんがある 未練がある \ ป4 20051106

อาวาส [J] ?? \ [E] (ah-waht) \ 1. n. temple monastery \ 2. n.S.P dwelling

อาวุธ [J] ぶき 武器 \ [E] (ah-woot) \ n.P. weapons,arms \ ห้องเรียน 20060310 \ ระดับที่๒ 20101224

อาวุธนิวเคลียร์ [J] かくへいき 核兵器

อาวุโส [J] ねんぱいの 年輩の \ [E] [ADJ] senior

อาศรม [J] ?? \ ป4 20051106

อาศัย [J] すむ 住む たよる 頼る \ [E] (ah-sai) 1. v. to dwell,to live,to reside in,to report to,to rely on \ ป2 20050625 \ ระดับที่ 20060618 \ ระดับที่๒ 20101224

อาศัยอยู่ [J] すんでいる 住んでいる \ [E] live

อาสงวน [名] \ ป2 20050625

อาสัญ [J] ?? \ ป4 20051106

อาสา [J] しがんする 志願する まかせてもらう \ ป2 20050625 \ ห้อ

อาสาสมัคร [J] ボランテア

อาหลง [J] \ [T] เด็กชายกำพร้า

อาหลิว [人] ภรรยา \ สะใภ้เจ้าสัว 20110103

อาหาร [食] しょくじ 食事 \ [T] อา-หาน \ [E] food dish \ [V] mon \ [K] aahaa \ ระดับที่๓ 20060522

อาหารกระป๋อง [食] かんづめ 缶詰

อาหารกลางวัน [食] ちゅうしょく 昼食 \ [E] lunch \ [L] kin khao thiag \ [V] bua trua \ [Id] makan siang \ [K] aahaa tagai

อาหารค่ำ [食] ゆうしょく 夕食 ばんさん 晩餐

อาหารจีน [食] ちゅうかりょうり 中華料理 \ [My] masakan cina

อาหารชุด [食] ていしょく 定食

อาหารทะเล [食] シ-フ-ド かいせんりょうり 海鮮料理 \ [E] seafood \ 20050703 \ [My] makanan luat \ ระดับที่ 20060618

อาหารทำเอง [J] てりょうり 手料理 

อาหารที่นี่อร่อยดี [J] ここの料理はおいしい

อาหารฝรั่ง [食] せいようりょうり 西洋料理 \ [My] masakan barat

อาหารฝรั่งเศส [J]フランス料理

อาหารพม่า [J] びるまりょうり ビルマ料理

อาหารพื้นบ้าน [J] ちほうのりょうり 地方の料理

อาหารมัน [J] あぶらっぽい料理

อาหารมีชื่อ [J] ゆうめいりょうり 有名料理

อาหารมุสลิม [J] イスラム料理

อาหารลาว [食] らおすりょうり ラオス料理

อาหารว่าง [食] かんしょく 間食 \ ห้องเรียน 20060303

อาหารสำเร็จรูป [食] インスタント食品 \ [T] อา-หาน-สำ-เหร็ด-รูบ \ ป3 20060707 \ ระดับที่๒ 20101224

อาหารสุก [J] 生の料理

อาหารหลัก [食] しゅしょく 主食 \ ห้องเรียน 20070713

อาหารอินเดีย [食] インド料理 \ [My] masakan India

อาหารอีสาน [食] イサ-ン料理

อาหารเกาหลี [食] かんこくりょうり 韓国料理

อาหารเช้า [食] ちょうしょく 朝食 \ [E] breakfast \ [L] kin khaw saau \ [Sp] desayuno \ [V] bua sang \ [Id] makan pagi

อาหารเช้า [食] ちょうしょく 朝食 \ [E] breakfast \ [L] kin khaw saau \ [Sp] desayuno \ [V] bua sang \ [Id] makan pagi

อาหารเที่ยง [食] ちゅうしょく 昼食 \ [E] lunch

อาหารเนื้อวัว [J] 牛肉料理 \ ชั้นกลาง 20110101

อาหารเป็นพิษ [J] しょくちゅうどく 食中毒

อาหารเผ็ด [J] からいりょうり 辛い料理 

อาหารเย็น [J] ゆうしょく 夕食 \ [E] dinner \ [F] diner \ [V] bua toi \ [Id] makan malam \ [Sp] cena

อาหารเวียดนาม [J] べとなむりょうり ベトナム料理

อาหารแขก [J] インド料理

อาหารแปลก [J] げてもの \ ห้องเรียน 20050729

อาหารแผงลอย [食] たべものやたい 食べ物屋台

อาหารแห่งชาติ [J] ??

อาหารไทย [食] たいりょうり タイ料理 \ [E] Thai food \ ระดับที่ ๕ 20060618

อาเกียรณ์ [J] ??

อาเข่อ [J] ??

อาเจะห์ [地] アチェ

อาเจียน [J] はく 吐く \ ห้องเรียน 20060217 \ สูตรเสน่หา 20101225

อาเชง [J] 

อาเซง [J]

อาเซียน [J] とうなんあじあしょこくれんごう 東南アジア諸国連合 \ [E][N] Association of Southeast Asian Nations, See also: ASEAN

อาเซียนซัมมิท [J] アセアン サミット

อาเพศ [J] ?? \ [T] อา-เพด

อาแป๊ะ [J] ??

อาโจ [J] \ [T] ธีรชัย

อาโจว [J]

อาโย่ง [名] \ สะใภ้เจ้าสัว 20110103

อำนวย [J] きょかする 許可する \ [E] v. to give to produce to afford to accord to bestow to grant to order \ ป4 20051106

อำนวยการ [J] かんりする 管理する

อำนาจ [J] けんりょく 権力 しはいする 支配する \ [T] อำ-นาด \ [E] (um-naht) n. power, authority, right, force, ability, capability, might \ ป2 20060731 \ ห้องเรียน 20051113 \ ห้องเรียน 20060210 \ ห้องเรียน 20060616

อำนาจบาตรใหญ่ [J] けんりょく 権力 \ [E] [N] might

อำนาจเจริญ [J] ??

อำพราง [J] ??

อำมหิต [J] ざんこくな 残酷な

อำมาตย์ [J] きゅうていじいん 宮廷寺院

อำลา [J] みおくる 見送る \ ป3 20050710

อำเภอ [J] ぐん 郡 \ [T] อักษรย่อว่า อ. \ ป2 20050625

อำเภอขุนยวม [地] \ [T] จ.แม่ฮ่องสอน

อำเภอคลองหลวง [地] \ [T] จังหวัดปทุมธานี

อำเภอจอมทอง [地] \ ป4 20050803

อำเภอดอยสะเก็ด [地]

อำเภอบางกรวย [地]

อำเภอบางคล้า [地]

อำเภอปากชอง [地] \ [T] จังหวัดนครราชสีมา

อำเภอพร้าว [地]

อำเภอวังน้อย [地]

อำเภอศรีราชา [地] \ [T] จังหวัดชลบุรี

อำเภอสุไหงปาดี [地]

อำเภอหัวหิน [地] \ [T] ไทย

อำเภออรัญประเทศ [地] aranyaprathet \ [T] จังหวัดสระแก้ว

อำเภอเชียงดาว [地] \ [T] จังหวัดเชียงใหม่

อำเภอเชียงแสน [地]

อำเภอเมือง [J] 県・自治体本部がある行政区 \ [E] the home county

อำเภอเมืองนนทบุรี [地]

อำเภอเมืองหองคาย [地] \ [T] จังหวัดหนองคาย

อำเภอเมืองเชียงราย [地]

อำเภอเวียงป่าเป้า [地] \ [T] จังหวัดเชียงราย

อำเภอแม่จัน [地]

อำเภอแม่สรวย [地] \ [T] จังหวัดเชียงราย

อำเภอโปงน้ำร้อน [地] \ [T] จังหวัดจันทบุร

อำไพพร จิตต์ไมงง [人] ผู้กำกับ

อิ [E] i

อิงอร [人] เป็นคนมอญ \ ชั้นกลาง 20110101

อิจฉา [J] うらやましい \ [E] envy \ ห้องเรียน 20070427

อิฐ [J] れんが \ [T] อิด \ [E] brick \ ป2 20051015

อิตาลี [地] いたりあ イタリア \ [T] ประเทศ \ [E] Italy \ 20050602

อิตาเลียน [J] イタリアン

อิทธิพล [J] えいきょう 影響 \ ป6 20070708 \ ห้องเรียน 20051016

อิทธิพลโฆษณา [J] こうこくのえいきょう 広告の影響

อินทราช [J] ??

อินทรี [J]

อินพุท [J] にゅうりょくする 入力する \ [E] input

อินฟอร์เมชั่น [E] information

อินเดีย [地] いんど インド \ [E] india \ [My] india \ 20050604

อินเตอร์เน็ต [J] インターネット \ [E] internet

อินเทล [J] インテル \ [E] intel

อินเทอร์เน็ต [J] インタ-ネット \ [E] internet \ 20050604

อินโดจีน [地] いんどしな インドシナ

อินโดนีเซีย [地] いんどねしあ インドネシア \ [T] ประเทศ \ [E] indonesia \ 20050604

อิมพอร์ท [E] import

อิมแพค [名]

อิมแพคอารีนา [名]

อิระวดี [J] ??

อิรัก [地] イラク \ [T] ประเทศ \ [E] iraq

อิริยาบถ [J] しせい 姿勢

อิศเรศ [T] อิด-สะ-เรด \ ป4 20051106

อิสรภาพ [J] じゆう 自由 \ [T] เสรีภาพ อิสระ \ [E] freedom \ ป4 20050703

อิสระ [J] じゆう 自由 \ [T] \ [E] [ADJ] free, See also: independent; liberal \ ห้องเรียน 20070629 \ ชั้นกลาง 20110101

อิสระเสรี [J] じゆう 自由

อิสราเอล [地] イスラエル \ [E] Israel

อิสลาม [J] イスラム \ [E] [N] Islam

อิสลามาบัด [地] イスラムバ-ド \ [T] เมืองหลวง ปากีสถาน \ [E] Islambad

อิหยัง [J] \ [T] เหรอ

อิหร่าน [地] イラン \ [T] ประเทศ เตหะราน \ [E] Iran

อิเล็กทรอนิกส์ [J] エレクトロニクス \ [E] [N] electronics

อิเหนา [J] ??

อิ่ม [J] まんぷく 満腹 \ [E] (im)1. v. to be full \ ป2 20050625

อิ่มหนำ [J] まんぷくになる 満腹になる

อิ่มหนำสำราญ [J] まんぷくになる 満腹になる \ ห้องเรียน 20060922

อิ่มแล้ว [J] もう おなかがいっぱいです

อิ่มใจ [J] よろこぶ 喜ぶ

อี-คอมเมิร์ซ [E] e-commres

อี-เลิรนนิ่ง [E] e-learning

อีก [J] また もっと \ [E] more again \ ป2 20050625 \ ระดับที่๓ 20060522

อีก2ปี [J] あと2年

อีกครั้ง [J] もういちど もう一度 \ [E] again, once again \ [Ch]แหมคั้ง \ [Is]อีกเทีย \ [Pt]อีกฮ้น 

อีกครั้งหนึ่ง [J] もういちど

อีกครึ่งปี [J] あとはんとし あと半年 \ 20050602

อีกครึ่งหนึ่ง [J] あとはんぶん あと半分 \ 20050602

อีกครึ่งเดือน [J] あとはんつき あと半月 \ 20050602

อีกทั้ง [J] さらに 更に

อีกที [J] もういちど もう一度

อีกนาน [J] まだずっとさき \ ระดับที่๒ 20110101

อีกฝ่ายหนึ่ง [J] もう一方

อีกหน่อย [J] もう少し

อีกอันหนึ่ง [J] もうひとつ \ [E] another

อีกา [J] からす \ [T] กา \ ห้องเรียน 20051111 \ ห้องเรียน 20060929

อีการ์ด [J] e-card

อีก้อ [J] あかぞく アカ族

อีก๒ปี [J] あと 2年 2年後

อีจิปต์ [地] エジプト

อีซูซุ [J] いすず

อียิปต์ [地] えじぷと エジプト \ [T] ประเทศ \ [E] Egypt

อียู [J] おうしゅうきょうどうたい 欧州共同体 \ [E] EU

อีสติ์เอเชีย [J] ひがしあじあ 東アジア

อีสาน [地] イサ-ン \ [T] ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ \ [E] northeast \ ป4 20050806

อีเธอร์เน็ต [J] イサーネット \ [E] Ethernet

อีเธอเน็ต [E]

อีเมล์ [E] E-mail

อีแฮ้น [J] ??

อีโต้ [J] かたな 刀

อีโหน่อีเหน่ [J]何(なに)が何(なん)だかさっぱり分(わ)からない

อึก [J] 水(みず)などを飲(の)む音(おと)]ごくっ

อึกอัก [J]口ごもる

อึกๆอักๆ [J]

อึง [J]やかましい

อึงคะนึง [J]がやがやと騒々しい

อึงมี่ [J]わいわいがやがや

อึด [J]我慢(がまん)する,抑制(よくせい)する

อึดอัด [J] いきぐるしい 息苦しい 息がつまる \ 20050602

อึดอัดใจ [J] ふかいになる 不快になる \ สะใภ้เจ้าสัว 20110103

อึดใจ [J]息をつめる \ สูตรเสน่หา 20101227

อึมครึม [J] ??

อึ่งอ่าง [J] あおがえる アオガエル \ [Is] อึ่ง \ ป1 20050602

อึ้ง [J]黙りこくっている

อืม [J]

อืมม์ [J] 

อือ [J] うわさする 噂する \ ป6 20050604

อือฮา [J] ??

อื่น [J] ほかの \ [E] other \ 20050718

อื่นๆ [J] など 等 \ [E] other

อื้ออึง [J] ?? \ [T] สนั่น ดั่งลั่น \ ห้องเรียน ป6 20070708

อุกอาจ [J] ??

อุจจาระ [J] 大便 うんこ \ [E] stool

อุณรุท [J] ??

อุณหภูมิ [J] おんど 温度 \ [T] อุน-หะ-พูม \ [E] temperture \ ป4 20050604 \ ห้องเรียน 20061110 \ ระดับที่ 20060618

อุณหภูมิร่างกาย [J] たいおん 体温

อุณหภูมิสูง [J] こうおん 高温

อุณหภูมิอากาศ [J] きおん 気温

อุณหภูมิเฉลี่ย [J] へいきんおんど 平均温度 \ ห้องเรียน 20070406 ชั้นกลาง 20110102

อุณหภูมิเฉลี่ยในหนึ่งปี [J] 年間の平均気温 \ ชั้นกลาง 20110102

อุด [J] つめる 詰める

อุดตัน [J] 詰まる

อุดปาก [J] 口止めする 口を塞ぐ

อุดม [J] ゆたか 豊か \ ป4 20050806

อุดมการณ์ [J] かんねん 観念 \ [E] [N] ideology

อุดมคติ [J] 理想 りそう \ [E] ideal

อุดมสมบูรณ์ [J] ゆたかな 豊かな \ [E] rich \ ห้องเรียน 20060721 \ ห้องเรียน 20060804

อุดมไปด้วย [J] 満ちている 豊富

อุดร [J] きたの 北の \ [T] อุ-ดอน \ ทิศเหนือ \ [E] north \ ป4 20050806 \ ห้องเรียน 20060804

อุดรธานี [地] ウド-ンタ-ニ- 北の町 \ [T] จังหวัด \ 20050604

อุดหนุน [J] ささえる \ ป6 20070508

อุตรดิตถ์ [地] ウタラデット \ [T] วังหวัด \ 20050604

อุตริ [J] きみょうな 奇妙な

อุตสาหกรรม [J] こうぎょう 工業 \ [T] อุด-สา-หะ-กำ \ [E] [N] industry \ ป4 20080113 \ 20110129

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว [J] かんこうぎょう 観光業

อุตสาหกรรมการผลิต [J] せいぞうぎょう 製造業

อุตสาหกรรมเกษตร [J] のうぎょうせいさん 農業生産 \ ป6 20070529

อุตสาหะ [J] きんべんな 勤勉な \ ป4 20050811

อุตส่าห์ [J] わざわざする \ [T] อุด-ส่า \ ป2 20060729 \ ห้องเรียน 20090424

อุตุ [J] きせつ 季節

อุตุนิยม [J] きしょう 気象

อุตุนิยมวิทยา [J] きしょうがく 気象学 \ [E] meterology

อุทก [J] みず 水

อุทกภัย [J] すいがい 水害 \ 20050717

อุทยาน [J] こうえん 公園 \ [T] อุ-ทะ-ยาน \ ป2 20050710

อุทยานแห่งชาติ [J] こくりつこうえん 国立公園

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ [J] カウヤイ国立公園

อุทัยธานี [地] ウタイタ-ニ- \ [T] จังหวัด \ 20050604

อุทานออก [J] 

อุบลราชธานี [地] ウボンラ-チャタニ- \ [T] จังหวัด \ 20050604

อุบัติภัย [J] じこ 事故

อุบัติเหตุ [J] じこ 事故 \ [T] อุ-บัด-ติ-เหด \ [E] accident \ ป3 20050703 \ ระดับที่๓ 20060522 \ ระดับ ที่ ๓ 20060618 \ ระดับที่๒ 20101224

อุบัติเหตุจราจร [J] こうつうじこ 交通事故

อุบัติเหตุบนถนน [J]こうつうじこ 交通事故 \ [E] traffic accident

อุบาย [J] 秘訣 策略 かけひき

อุบาสก [Is]พอออก

อุบาสิกา [Is]แมออก

อุปกรณ์ [J] きぐ 器具

อุปกรณ์กีฬา [J] スポーツ用品

อุปกรณ์ตกปลา [J] つりぐ 釣り具

อุปกรณ์สำนักงาน [J] ??

อุปการะ [J] せわをする 世話をする \ ป4 20081202

อุปนิสัย [J] ひとがら

อุปมา [J] るいじ 類似 \ ป4 20051106

อุปมาอุปไมย [J] ひゆ 比喩

อุปสงค์ [J] じゅよう 儒要

อุปสรรค [J] ぼうがい 妨害 \ ป6 20070529

อุปโภค [J] しょうひする 消費する \ ป6 20070708

อุรุกวัย [J] ?? \ [T] ต่างประเทศ \ [E] Uruguay

อุษา [人] \ ชั้นกลาง 20110101

อุสาหะ [J]

อุุณหภูมิ [J] ??

อุโมงค์ [J] とんねる トンネル \ [E] tunnel

อุ่น [J] あたたかい 暖かい \ [E] warm \ 20050602

อุ่นน้ำแกง [J] ??

อุ่นใจ [J] あんしんする

อุ้ง [J] ??

อุ้งตีน [J] どうぶつの手

อุ้งมือ [J] てのひら 手のひら

อุ้งเท้า [J] あしのうら 足の裏

อุ้ม [J] だく 抱く \ ป1 20050718

อุ้มชู [J] だいじにする 大事にする

อุ้มบุญ [J] ドラマの題名

อุ้มลูก [J] こどもをだく 子供を抱く

อุ้ย [J] あ

อูฐ [J] らくだ \ [T] อูด \ [E] (oot) n. camel \ ป2 20051014

อูด [J] はれる

อู่ซ่อม [J] しゅうりこじょう 修理工場

อู่ต่อเรือ [J] はとば 波止場 \ [E] dock

อู้ [T] พูด ภาษาเชียงใหม่

อู้หยัง [T] พูดอะไร

อู้เล่น [J] じょうだん 冗談 \ [T] ภาษาเชียงใหม่

อเนก [J] ?? \ ป4 20050813

อเมซิ่ง [E] \ สูตรเสน่หา 20101225

อเมริกัน [J] アメリカン \ ห้องเรียน 20070126

อเมริกา [地] あめりか アメリカ \ [E] america \ 20050602 \ ห้องเรียน 20050729

อโฆษะ [E] voiceless

อโศก [地] ア-ソック \ [T] สถานีบีทีเอส

อ่อน [J] やわらかい 軟らかい \ [E] 1. adj. soft, feeble,tender,young,slight,green,weak,not severe \ 2. n. girl,beautiful girl \ [L] oon \ ป2 20050701 \ ห้องเรียน 20051016

อ่อนข้อให้ [J] こうさんする 降参 する

อ่อนซ้อย [J]

อ่อนนุช [地] オ-ヌット \ [T] สถานีบีทีเอส \

อ่อนนุ่ม [J] やわらかい 柔らかい \ [E] soft, smooth

อ่อนน้อม [J] けいいをはらう 敬意を払う \ ป2 20050802

อ่อนหวาน [J] やさしい 優しい

อ่อนหัด [J] みじゅくな 未熟な \ [E] inexperienced

อ่อนเด็กอ่อน [J] ようじ 幼児

อ่อนเพลีย [J] ひろうした 疲労した \ ป3 20050628

อ่อนแอ [J] よわい 弱い

อ่อนโยน [J] おんわな 温和な \ [T] สุภาพ นุ่มนวล \ [E] gentle, tender, soft \ สูตรเสน่หา 20101225 \ ชั้นกลาง 20110104

อ่อนใจ [J] うんざりする \ [E] feel tired (exhausted, weary, weak)

อ่อนไหว [J] びんかん 敏感

อ่าง [J] せんめんき 洗面器 \ [E] basin, bowl, tub \ 20050718

อ่างทอง [地] あ-んと-ん ア-ント-ン \ [T] จังหวัด \ [E] Ang Thong \ 20050602

อ่างล้างชาม [J] ながしだい 流し台

อ่างล้างหน้า [J] せんめんだい 洗面台 \ [E] wash basin

อ่างล้างหน้าตัน [J] せんめんじょがつまる 洗面所がつまる

อ่างอาบน้ำ [J] よくそう 浴槽 \ [E] bathtub

อ่างเก็บน้ำ [J] ちょすいち 貯水地

อ่าน [J] よむ 読む \ [E] read \ [K] aan \ [V] doc \ [L] aan

อ่านพร้อมกัน [J] 一緒に読む

อ่านภาษาไทยออก [J] たいごがよめます タイ語が読めます

อ่านรู้เรื่อง [J] よんでわかる 読んでわかる 

อ่านว่ายังไง [J] どうよみますか

อ่านหนังสือ [J] どくしょをする 読書をする \ [E] reading study \ [My] baca buku

อ่านหนังสือพมพ์ไปด้วย [J] 同時に新聞を読む

อ่านหนังสือพิมพ์ [J] しんぶんをよむ 新聞を読む \ [V] doc bao \ 20050717

อ่านหนังสือไม่ออก [J] じがよめない 字が読めない もんもうの 文盲の

อ่านออก [J] よめる 読める

อ่านออกเสียง [J] ろうどくする 朗読する \ [E] read aloud

อ่านเพิ่งเสร็จ [J] 

อ่านไม่ออก [J] よめない 読めない \ [E] be illegible

อ่าว [J] わん 湾 \ [E] n. bay,gulf \ ชั้นกลาง 20110101 \

อ่าวกระบี่ [地] クラビー湾 \ [T] จ.กระบี่

อ่าวตังเกี๋ย [地] とうきょうわん 東京湾

อ่าวบิสเค [地] ビスケ-湾 \ [E] the Bay of Biscay

อ่าววิกตอเรีย [地]

อ่าวไทย [地] タイ湾 \ [T] the gulf of thailand

อ้งตีน [J] ??

อ้น [人] \ 20081207

อ้วก [J] はく 吐く

อ้วน [J] ふとった 太った \ [T] ท้วม \ [E] fat \ ป2 20050625 \ ห้องเรียน 20061117

อ้วนขึ้น [J] ふとくなる

อ้อน [J] あまえる 甘まえる \ [人] สูตรเสน่หา \ ป4 20051106

อ้อนวอน [J] いのる 祈る

อ้อม [J] [人]とおまわり 遠回り \ [T] เพราะอากาศ เปี่ยนแปลงบ่อย \ \ [E] to go a indirect

อ้อมกอด [J] だきかかえる 抱き抱える

อ้อย [J] サトウキビ [人] \ [Is]อ้อย \ [E] sugarcane \ ป3 20050710

อ้อยควั่น [J] さとうきびのわぎり \ ป2 20050703

อ้อยเข้าปากช้าง [J]砂糖黍が象の口の中に入る」=権力者の手中に入ったものは取り返すのが難しい。

อ้า [J] あける 開ける \ [T] เปิด แยก แบะ \ [E] spread out, streach out \ 20050602

อ้าง [J] いんようする 引用 する いいわけ \ [E] v. to refer to,to quote,to cite,to name,to allude to,to attribute to,to mention,to indicate another \

อ้างว่า [J] しゅちょうする 主張する

อ้างว้าง [J] さびしい 淋しい \ ป4 20050703 \

อ้างอิง [J] いんよう 引用 \ [E] quotation \ 20050604

อ้าปาก [J] くちをあける 口を開ける \ ป3 20060730 \ ห้องเรียน 20070427

อ้าปากดูหน่อย [J] ちょっと口をあけてください

อ้าย [J] ちょうなん 長男 \ ป4 20080120

อ้าว [J] あれ

อ้ำอึ้ง [J] ?? \ [E] [V] be speechless

อ๋อ [J]

อ๋อง [E] [N] Chinese prince

ออคชั่น [J] ??

ฮ [J] 子音

ฮ. [T] เฮลิคอปเตอร์

ฮยองกึน [人] น้องฮยองกึน \ สูตรเสน่หา 20101228

ฮวบ [J] とつぜんおちた

ฮอกไกโด [地] ホッカイドウ 北海道

ฮอต [E] hot

ฮอตสปอต [E] HOTSPOT

ฮอตไลน์ [J] ホットライン \ [E] hot line

ฮอนด้า [J] ホンダ \ [E] Honda

ฮอนด้าซีวิค [J] ホンダ シビック

ฮอลล์ [E] holl

ฮอลันดา [地] オランダ \ [T] ประเทศ

ฮอว์กกินส์ [J] ??

ฮะ [J] 注意をうながう

ฮะเก๋า [名] 映画の題名

ฮัก [J] ?? \ [T] รัก

ฮัทช์ [E] ??

ฮัลโหล [E] Hello

ฮั้ว [J] ??

ฮา [J] 大きな笑い声 \ [T] กู ภาษา เชียงใหม่

ฮานอย [地] ハノイ \ [E] hanoi \ [L] haanoi

ฮาปอง [J] 花の名前 \ [T] ดอกไม้แดง \ ป6 20070528

ฮาย [J] かげ 影

ฮาร์ด [J] ハ-ト \ [E] hart

ฮาร์ดดิสก์ [E] hard disk

ฮาร์ดแวร์ [E] Hardware

ฮาร์ดไลน์ [E] Hard line

ฮาวาย [地] ハワイ \ [E] hawaii \ ห้องเรียน 20070324

ฮาโลวีน [J]ハロイン

ฮิด [J] りゅうこう流行 \ [E] hit \ ห้องเรียน 20050603

ฮิต [E] hit

ฮินดู [J] ヒンズー教

ฮิปโป [J] かば

ฮิลล [E] hill

ฮิวเลตต์-แพคการ์ด [E] HP

ฮิโรชิมา [地] ひろしま 広島

ฮีโร่ [J] ヒ-ロ-

ฮึ่ย [J] 

ฮือฮา [J] ゆうめい 有名 \ [T] โด่งดัง, มีชื่อเสียง \ [E] [V] be popular, be famed; be renowned; be famous

ฮูก [J] ふくろう

ฮู้ [T] รู้

ฮ่องกง [地] ホンコン \ [T] ประเทศจีน \ [E] Hong Kong

タイ語辞書

広告

thaiword1 への2件のフィードバック

 1. You could definitely see your expertise within the article you write.

  The arena hopes for even more passionate writers like you who aren’t afraid to mention how they believe. All the time go after your heart.

 2. I needed to thank you for this great read!! I certainly
  enjoyed every little bit of it. I have got you saved as a
  favorite to check out new things you post…

コメントを残す

以下に詳細を記入するか、アイコンをクリックしてログインしてください。

WordPress.com ロゴ

WordPress.com アカウントを使ってコメントしています。 ログアウト /  変更 )

Google+ フォト

Google+ アカウントを使ってコメントしています。 ログアウト /  変更 )

Twitter 画像

Twitter アカウントを使ってコメントしています。 ログアウト /  変更 )

Facebook の写真

Facebook アカウントを使ってコメントしています。 ログアウト /  変更 )

w

%s と連携中