クメール語単語帳

クメール語単語帳

20 ច​ ឆ​ ជ​ ឈ ញ [J]子音文字

30 ដ ធ ​ឌ​ ឍ ណ [J] 子音文字

40 ត ដ ទ​ ឌ​ ន [J]子音文字

40 ត ថ ទ​ ធ ន [J]子音文字

50 ប ផ​ ព​​ ភ​ ម [J]子音文字

60 យ​ រ ល វ [J] 子音文字

70 ស ហ​​ ឡ អ [J] 子音文字

การทูต [J]外交官

ក [J]​​ 子音 \ くび 首 \ [T] คอ \ [Km]ព្យញ្ជានៈ

ក ក្ក [J] しいん 子音 \ [T] พยัญชนะ ก \ [M] ​​​က​​​

ក ​ខ គ ឃ ង [E] koo khoo koo khoo goo \ A A O O O [L] ກ

កក [J] かたまる 固まる

កក់ [J] よやくする 予約する \ [T] จอง

កក់សណ្ឋាគារ [J]ホテル予約

កក្កដា [J]​​​ しちがつ 七月 \ [T] เดือนกรกฎาคม \ [V] tháng bảy \ [Pl] kakkaṭaka [L] ເດືອນກໍລະກົດ

កខ្វក់ [J] きたない 汚い

កងទ័ព [J]兵隊

កង់ [J] じてんしゃ 自転車 \ [T] จักรยาน

កង្កែប [J] かえる 蛙 \ [T] กบ

កញ្ញា [J] くがつ 九月 \ [T] กันยายน \ [J] tháng chín [L] ເດືອນກັນຍາ

កណ្ដាល [J] 真ん中

កណ្តុរ [J]ねずみ

កន្លង​ [J]

កន្លះ [J] はんぶん 半分 \ [T] ครึ่ง

កន្សែងដៃ [J] ハンカチ \ [T] ผ้าเช็ดหน้า

កន្សែងពោះគោ [J]タオル

កប៉ាល់ហោះ [J] ひこうき 飛行機 \ [T] เครื่องบิน [L] ຍົນ

កប់ [J]

កម្ពុជា [J] カンボジア \ [T] กัมพูชา

កម្ម [J]0 行為0 業 \ [Pl] kamma

កម្មាធិការ [J]委員会

ករ [J]手 \ [Pl] kara

កា [J]

កា កិ កី កឹ កឺ [J]

កា កី កួ កេ កូ [J]

កាច់ជ្រុងថ្នល់ [J] こうさてん 交差点 \ [T] สี่แยก \ [V] ngã tư

កាណាដា [地]

កាន់ [J] もつ 持つ

កាបូប [J] かばん \ [T] กระเป๋า

កាបូបលុយ [J] さいふ 財布 \ [T] กระเป๋าเงิน

កាប៉ៅ [J] ポケット \ [T] กระเป๋าเสื้อ

ការ [J] しごと 仕事​ 用事 \ [T] การ

ការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី [J]閣僚会議

ការគ្រោង [J]

ការងារ [J]

ការជម្រះក្ដី [J]判決

ការឈប់សំណាក់ [J]経由地

ការត្រួតត្រា [J]検証

ការទូត [J] 外交官

ការទូទាត់ [J]解決

ការធ្វើ [J]

ការបក្សភឿថៃ [J]タイのための党

ការប្រតិបត្តិ [J] アプリケーション

ការពារ [J]守る

ការព្យាករ [J]予測

ការរៀន [J]

ការរំលឹក [J]記念

ការសិក្សា [J] べんきょう

កាវ [J] のり 糊 \ [T] กาว

កាសែត [J] しんぶん 新聞 \ [T] หนังสือพิมพ์ \ [F]gazette

កាសែតចាស់ [J] ふるしんぶん 古新聞

កាហេ្វ [J] コーヒ \ [T] กาแฟ \ [E] coffee

កាំបិត [J] ナイフ

កិកិ [J] あひるの泣き声

កិច្ចការផ្ទះ [J] しゅくだい 宿題 \ [T] การบ้าน

កិច្ចប្រជុំ [J]会議

កិច្ចសន្យា [J]契約

កិត្តិយស [J]名誉 \ [Pl]kitti; yasa

កីឡា [J] スポーツ \ [Pl]kīlā

កុមា [J] じどう 児童

កុមារា [J] じどう 児童(男)

កុមារី [J] じどう 児童(女)

កុមារីខ្មែរ [J] クメールの子供

កុំ [J]するな

កុំដាក់ [J]

កុំទៅ [J]行くな

កុំព្យូទ័រ [J] コンピュータ \ [T] คอมพิวเตอร์

កូន [J] こども 子供 \ [T] เด็ก

កូនសោ [J]鍵

កូរ៉េ [J]韓国

កើត [J]生まれる

កើតឆ្នាំអ្វី? [J]何歳うまれですか?

កេះ [J]

កែវ [J] コップ \ [T] แก้ว

កោរ [J]

កោះ [J] しま 島 \ [T] เกาะ \ [E] island

កៅសិប [J]​​ きゅうじゅう 九十 \ [T] เก้าสิบ

កៅអី [J] いす 椅子 \ [T] เก้าอี \ [E] chiar [L]ຕັ່ງອີ້

កំណត់ [J] 期限

កំណើត [J]設立

កំណើន [J]増加

កំប៉ោង [J] おおきい おおきい

កំពស់ [J] たかさ 高さ

កំពុង [J] している

កំពុងរៀនភាសាខ្មែរ [J]いままさにカンボジア語を勉強している

កំពូល [J] 最高

កំហែង [J]生まれ

ក៏ [T] ก็

ក្ដាម [J]カニ

ក្ដៅ [J] あつい 暑い \ [T] ร้อน

ក្ដៅខ្លួន [J]

ក្តារ [J] いた 板 \ [T] กระดาน

ក្តី [J]

ក្នុង [J]中に

ក្នុងបន្ទប់ [J]部屋の中に

ក្បាល [J]​​​​ あたま [類]冊 \ [T] หัว

ក្បែរ [J]近い

ក្មេង [J] わかい 若い

ក្រចក [J]

ក្រដាស [J] かみ 紙 \ [T] กระดาษ \ [E] pepar

ក្រដាសអានាម័យ [J]トイレットペーパ

ក្របី [J] すいぎゅう 水牛

ក្រសួង [J] しょう 省 \ [T]​กระทรวง

ក្រសួងការពារជាតិ [J] 国防省

ក្រសួងទេសចរណ៍ [J]観光省

ក្រសួង​មហាផ្ទៃ [J]内務省

ក្រហម [J] あか 赤 \ [T] แดง ສີແດງ

ក្រាស់ [J]厚い

ក្រុង [J] とし 都市 \ [T] กรุง

ក្រុងកែប [地]

ក្រុងកំពង់ធំ [地]

ក្រុងបាងកក [地] バンコク

ក្រុងភ្នំពេញ [地] プノンペン \ [T] กรุงพนมเปญ

ក្រុងហ្សាការតា [J]ジャカルタ

ក្រុងឡាអេ [地] ハーグ オランダの都市

ក្រុម [T]グループ

ក្រុមគ្រួសារ [J] かぞく 家族 \ [T] ครอบครัว

ក្រុមតន្ត្រី [J] 音楽のバンド

ក្រុមហ៊ុ [J]

ក្រុមហ៊ុន [J] 会社

ក្រុមហ៊ុនអាកាស់ចរណ៍ [J]航空会社

ក្រុមហ្ញុន [J]会社

ក្រូចឆ្មារ [J] レモン

ក្រឿង [J] どうぐ 道具 \ [T] เครื่องมือ

ក្រោក [J] おきる 起きる \ [T] ตื่น

ក្រោម [J] した 下

ក្រោយ [J] うしろ 後ろ

ក្រៅ [J] そと 外

ក្លាយជា [J] なる \ [T] กลายเป็น

ក្អែក [J] カラス

ក​​ ក្ក [J] しいん 子音 \ [T] ก พยัญชนะ \

ខ ខ្ខ [J] しいん 子音 コー 有気音 \ [T] ข พยัญชนะ

ខាង [J] がわ 側 \ [T] ขาง

ខាងក្នុង [J]​​ うちがわ 内側 \ [T] ข้างใน

ខាងក្រៅ [J] そとがわ 外側 \ [J] ด้านนอก

ខាងត្បូង [J]

ខាងនេះ [J] こちら側

ខាងផ្ងា [J] かお 顔

ខាងមុខ [J] 前

ខាងលិច [J]

ខាត [J] そんする 損する

ខានស្អែក [J] あさって

ខាល [J]

ខាំ [J] かむ 噛む \ [T] อ่านว่า ขำ

ខុស [J] まちがい

ខុសច្បាប់ [J]違法

ខុសឆ្គង [J]間違え

ខូថ [J] こわれる 壊れる

ខួប [J]周

ខៀវ [J] あお 青 \ [T] สีเขียว ສີຟ້າ

ខេត [J] しゅう 州

ខេត្ត [J]

ខេត្តកែប [地] Kep Province

ខេត្តកំពង់ចាម [地]

ខេត្តកំពង់ធំ [地]

ខេត្តក្រុង [地]

ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ [地]

ខេត្តព្រះវិហារ [地]

ខេត្តព្រះសីហនុ [地]シアヌークヴィル

ខេត្តសៀមរាប [J]シュムリアップ州

ខេត្តស្ទឹងត្រែង [地]

ខេត្តស្វាយរៀង [地]Svay Rieng Province

ខេត្តឧត្ដរមានជ័យ [地]

ខេត្ត​កំពង់ចាម [地]

ខេត្ត​មណ្ឌល​គីរី [地]

ខែ [J]​ つき 月 \ [T] เดือน

ខែកក្កដា [J] しちがつ 七月 \ [T] เดือนกรกฎาคม [L] ເດືອນກໍລະກົດ

ខែកញ្ញា [J] くがつ 九月 \ [T] เดือนกันยายน ເດືອນກັນຍາ

ខែកុម្ភៈ [J] にがつ 二月 \ [T] เดือนกุมภาพันธ์ [L] ເດືອນກຸມພາ

ខែក្រោយ [J]​ らいげつ 来月 \ [T] เดือนหน้า \ [V] tháng sau [L] ເດືອນໜ້າ

ខែតុលា [J] じゅうがつ 十月 \ [T] เดือนตุลาคม \ [V] tháng mười [L] ເດືອນຕຸລາ

ខែធ្នូ [J] じゅうにがつ 十二月 \ [T] ธันวาคม \ [V] tháng mười hai [L] ເດືອນທັນວາ \ [E] December

ខែនេះ [J] こんげつ 今月 \ [T] เดือนนี้ \ [V] tháng này [L] ເດືອນນີ້

ខែមករា [J] いちがつ 一月 \ [T] เดือนมกราคม \ [V] tháng một [L] ເດືອນມັງກອນ \ [E] January

ខែមិថុនា [J] ろくがつ 六月 \ [T] เดือนมิถุนายน \ [V] tháng sáu

ខែមីនា [J] さんがつ 三月 \ [T] เดือนมีนาคม \ [J] tháng ba \ [L] ເດືອນມີນາ \ [E] March

ខែមុន [J] せんげつ 先月 \ [T] เดือน \ [V] tháng trước [L] ເດືອນແລ້ວ

ខែមេសា [J]4月

ខែវិច្ឆិកា [J] じゅういちがつ 十一月 \ [T] เดือนพฤศจิกายน \ [V] tháng mười một [L] ເດືອນພະຈິກ

ខែសីហា [J] はちがつ 八月 \ [T] เดือนสิงหาคม \ [V] tháng tám [L] ເດືອນສິງຫາ

ខែឧសភា [J] ごがつ 五月 \ [T] เดือนพฤษภาคม \ [V] tháng năm [L] ເດືອນພຶດສະພາ

ខោ [J] ズボン \ [T] อ่านว่า เขา

ខោអាវ [J] ようふく 洋服

ខំ [J]一生懸命する

ខ្ចី [J] かりる 借りる

ខ្ចះ [J]

ខ្ញុំ [J] わたし 私 \ [T] ผม [J]ຂ້ອຍ

ខ្ញុំជនជាតិជប៉ុន [J]私は日本人です

ខ្ញុំឈ្មោះ [J] 私の名前は

ខ្ញុំញុំានំ [J]私はお菓子を食べた

ខ្ញុំត្រូវចោរលួចកាបូបលុយ [J]私は泥棒に財布を盗まれた

ខ្ញុំមកពីស្រុកជប៉ុន [J] 私は日本から来ました

ខ្នង [J] せなか 背中 けん 軒

ខ្នើយ [J]まくら

ខ្ពស់ [J] たかい 高い \ [T] สูง

ខ្មាស [J] はずかしい

ខ្មែរ [J]​​クメール \ [T] เขมร

ខ្មែរក្រហម [J]クメールルージュ

ខ្មៅ [J] くろ 黒 \ [T] ดำ อ่านว่า เขมา ສີດຳ

ខ្យង [J]カタツムリ

ខ្យល់ [J] かぜ​ 風 \ [T] ลม

ខ្លា [J] とら 虎 \ [T] เสือ

ខ្លាច [J] こわい 怖い \ [T] กลัว

ខ្លានោះ [J] このとら この虎

ខ្លាំង [J] つよい 強い

ខ្លី [J] みじかい 短い \ [T] สั้น

ខ្លួន [J] からだ 体 あなた

ខ្លួនឯង [J] じぶん 自分

ខ្លះ [J]複数を表す

ខ្វះ [J] ふそくする 不足する

ខ្សាច់ [J]砂

ខ្សែ [J]線

ខ្សែត្រៀម [J] 前線

ខ្សោយ [J] よわい 弱い

គ គុ្គ [J] しいん 子音 \ [T]​ ค พยัญชนะ \ [Km]ព្យញ្ជានៈ

គណបក្ស [J]政党

គណិតសាស្ដ្រ [J]数学

គណៈកម្មាធិការ [J]委員会

គណៈកម្មាធិការព្រំដែនទូទៅ [E]General Border Committee (GBC)

គត់ [J] ちょうど

គម្រោង [J]計画

គយ [J]税関

គាត់ [J] かれ 彼 かのじょ 彼女

គាត់ឈ្មោះអី? [J]彼の名前は?

គាត់ទៅជាមួយបងប្រុសគាត់ [J]彼は兄といっしょに行った

គាត់ប្រាប់ខ្ញុំថាទៅ [J]彼は私に行くと行った

គាត់រៀនតាំងពីម៉ោងមួយរហូតដល់ម៉ោងបី [J]彼は1時から3時まで勉強する

គាត់ឯង [J] きみ

គិត [J] 考える

គិរី [J] やま 山 \ [T] ภูเขา คีรี \ [Sk][Pl] giri \ [E] mountain

គីតា [J]ギター

គីរី [J]0 やま0 山 \ [T]0 ภูเขา0 คีรี \ [E] mountain

គឺ [J] すなわち \ [T] คือ

គុក [J]刑務所

គុណ [J]恩

គុយទាវ [J] クイテイウ \ [T] ก๋วยเตี๋ยว

គូ [J]

គួរ [J] するほうがいい

គួរមើល [J]見るべきだ

គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ [J]

គេ [J] かれ​​ 彼 かのじょ 彼女

គេង [J]ねる 寝る

គោ [J] うし 牛

គោរព [J] そんけいする

គោល [J]

គំនូរ [J] え 絵 \ [T] รูป

គំរាម [J]

គំរោងផែនការ [J] プロジェクト

គ្គ [J] しいん 子音 \ [T] พยัญชนะ \ [Km]ព្យញ្ជានៈ

គ្នា [J] たがいに 互いに

គ្មាន [J] ない

គ្រប់គ្រង [J] 支配 管理

គ្រសារ [J]

គ្រូ [J] せんせい 先生 \ [T] ครู \ [sk][Pl] guru

គ្រូបង្រៀន [J]教師

គ្រែ [J] ベット

គ្រោង. [J]計画

គ្រោះ [J]事件 \ [Sk] graha

ឃ ឃ្ឃ [J] しいん 子音 \ [T] ฆ พยัญชนะ

ឃុំ [J] むら 村 \ [T]

ឃើញ [J] みつける 見つける

ឃោសនា [J]宣伝 \ [Pl] ghosanā

ឃ្មុំ [J]蜂

ឃ្លាន [J] くうふく 空腹

ឃ្លាំមើល [J] 観察する

ឃ្លោក [J]ひょうたん

ងងឹត [J] くらい 暗い

ងាយស្រួល [J] べんり 便利

ងាវ [J]貝

ងូតទឹកផ្កាឈូក [J]

ងឿក [J]

ង​ ង្ង [J] しいん 子音 \ [T] ง พยัญชนะ

ច ច្ច [J] しいん 子音 \ [T] จ พยัญชนะ

ច ឆ ផ ឈ ញ [J] しいん 子音

ចង់ [J]​​ したい

ចង់ញុំាម្ហូបខ្មែរ [J]カンボジア料理を食べたい

ចង់ញ៉ាំ [J]食べたい

ចង់ទៅ [J] いきたい 行きたい

ចង់ទៅស្រុកខ្មែរ [J]カンボジアへ行きたい

ចង់បាន [J] 欲しい

ចង់រៀន [J] 勉強したい

ចង់រៀនភាសាជប៉ុន [J]日本語を学びたい

ចង់រៀនអី? [J]なにを学びたいの?

ចង់ស៊ី [J]

ចង្កើះ [J] はし 箸 \ [T] ตะเกียบ

ចង្រិត [J] コオロギ

ចង្អៀត [J] せまい \ [V] hẹp

ចន្ទុ [J] つき 月 \ [T] จันทร์ \ [E] moon

ចប់ [J] おわる 終わる \ [T] อ่านว่าจบ

ចម្រៀង [J] 歌

ចម្លង [J] コ-ピする

ចរចា [J]話す

ចរាចរ [J] こうつう 交通 \ [T] จราจร

ចរាចរណ៍ [J]交通

ចាក់ [J] さす 刺す

ចាន [J] さら 皿 \ [T] จาน \ [V] đĩa

ចានក្បារ [J]

ចាប [J] すずめ

ចាប់ [J] つかまえる \ [E] catch

ចាយ [J] はらう 払う

ចាស [J] はい 女性

ចាសទេ [J]いいえ

ចាស់ [J] ふるい 古い \ [V] \ [E] old

ចាំ [T] จำ

ចាំទី [J]

ចិត្ត [J] こころ 心 \ [T] ใจ \ [Sk][Pl]citta

ចិត្រករ [J]芸術家

ចិន [J] ちゅうごく 中国 \ [T] จิน \ [E] Chinese \ [E]

ចុង [J] はし 端 \ [T] ขอบ

ចុងភៅ [J]

ចុះ [J] おりる 降りる \ [T] ลง

ចុះឈ្មោះ [J]登録する

ចុះបញ្ជី [J]登録

ចុះអ្នកវិញ? [J]ではあなたは?

ចូររ្យេរាប់ [J]

ចូលចិត្គ [J] このむ 好む

ចូលចិត្ត [J]好き

ចូលចិត្តណាស់ [J] たいへんすき たいへん好き

ចូលឆ្នាំ [J] しんねんになる 新年になる

ចូលមកចុះ [J]はいりなさい

ចូលរួម [J]参加

ចេក [J]​​​ バナナ \ [T] กล้วย \ [E] banana

ចេញ [J] でる 出る

ចេះ [J] しっている 知っている \ [T] รู้

ចេះនិយាយ [J]話すことができる

ចេះនិយាយភាសាខ្មែរទេ? [J]クメール語をはなせますか?

ចែក [J]分ける

ចោរ [J]泥棒 \ [Sk][Pl]cora

ចោល [J] すてる 捨てる

ចៅ [J] まご 孫

ចំណតយន្តហោះ [J]空港

ចំណុច [J]点

ចំនួន​ [J] 数量

ចំប៉ា [J]花の名 \ [H]चंपा \ [Sk][Pl]campaka

ចំពោះ [J] 対して

ចំរើន [J]改善

ច័ន្ទ [J]

ច្បាប់ [J] さつ 冊

ច្បាស់ [J] たしかな 確かな

ច្របូកច្របល់ [J]混乱

ច្រមុះ [J] はな​ 鼻 ດັງ

ច្រាសដុសធ្មេញ [J]歯ブラシ

ច្រើន [J] おおい 多い

ច្រៀង [J] うたう ​​歌う

ច្រេចៗ [J]

ច្លា [J]

ឆ ឆ្ឆ [J] しいん 子音 \ [T] ฉ พยัญชนะ

ឆត្រ [J] かさ 傘 \ [T] ร่ม

ឆា [J] いためる 炒める \ [T] ผัด

ឆាប់ [J] はやい 早い

ឆេះ [J] もえる 燃える \ [T] ไหม้

ឆៅ [J]​ なまの 生の

ឆ័ត្រ [J] 傘

ឆ្កែ [J] いぬ 犬 \ [T] หมา \ [E] dog

ឆ្កែខាំឆ្មា [J]犬が猫を噛む

ឆ្កែមិនខាំឆ្មា [J]犬が猫を噛まない

ឆ្ងាញ់ [J] おいしい \ [T] อร่อย อ่านว่าฉงัย

ឆ្ងាយ [J] とおい 遠い \ [T] ไกล \ [V] xa \ [E] far

ឆ្នាំ [J] とし 年 \ [T] ปี อ่านว่าฉมำ \ [V] năm [L] ປີ

ឆ្នាំក្រោយ [J] らいねん 来年 \ [T] ปีหน้า \ [E] next year

ឆ្នាំង [J]

ឆ្នាំនេះ [J] ことし 今年 \ [T] ปีนี้

ឆ្នាំមុន [J] きょねん 去年 \ [T] ปีที่แล้ว

ឆ្នាំ២០១០ [J]2010年

ឆ្នេរខ្សាច់ [J]ឆ្នេរខ្សាច់

ឆ្នោត [J] くじ 投票

ឆ្ពោះ [J]

ឆ្មា [J] ねこ 猫 \ [T] แมว อ่านว่าฉมา

ឆ្មានេះ [J] このねこ この猫

ឆ្មានៅផ្ទះ [J]猫は家にいる

ឆ្លង [J] わたる 渡る

ឆ្លងកាត់ [J]渡る

ឆ្លាត [J] かしこい \ [T] ฉลาด

ឆ្លើយ [J] こたえる 答える

ឆ្លើយតប [J]回答

ឆ្លៀត [J] つかむ

ឆ្វេង [J] ひだり 左 \ [T] ซ้าย

ឆ្អឹង [J] ほね 骨

ឆ្អែត [J] まんぷく 満腹

ជ ជ្ជ [J] しいん 子音 \ [T] ช ซ พยัญชนะ

ជញ្ជាំង [J] ฝา

ជណ្ដើរ [J]

ជណ្តើរ [J]階段

ជនជាតិ [J]民族

ជនជាតិខ្មែរ [J]クメール人

ជនជាតិថៃ [J]タイ人

ជនជាតិបារាំង [J]フランス人

ជនបរទេស [J] がいじん 外国人 ຄົນຕ່າງປະເທດ

ជប៉ុន [J]​​​ にほん 日本 \ [T] ญี่ปุ่น \ [E] Japan

ជប់លៀង [J] パーテイ

ជម្ងឺ [J]

ជម្នះ [J]

ជម្រាប [J] つげる 告げる

ជម្រាបលា [J] さようなら

ជម្រាបសួរ [J] こんにちは

ជម្រាបសួរ លោកគ្រូ [J] こんにちは 先生

ជម្រះក្ដី [J]

ជម្លោះ [J] 紛争

ជល [J]水 \ [T]ชล \ [Pk][Pl]jala

ជលផល [J]水源

ជា [J] です

ជាក្មេង [J]

ជាង [J] いじょう 以上

ជាឆ្មា [J]

ជាតិ [J] みんぞく 民族 \ [T] ชาติ \ [Sk][Pl] jāti

ជាតិសាសន៍ [J]レース

ជាទា [J]

ជាន់ [J] ふむ 踏む

ជាប់ [J] くっつく \ [E] stick

ជាមួយ [J] いしょに

ជាយ [J]端

ជិត [J] ちかい 近い \ [T] ใกล้ \ [V] gần \ [E] near

ជិះ [J] のる 乗る \ [E] ride

ជីឃ្មល់ [J]

ជីតា [J] そぼ 祖父

ជីរ [J] こうさい 香菜 \ [T] ผักชี

ជឹក [J]

ជឹកទឹក [J]

ជូត [J] あらう 洗う​​ 子年 \ [T] ล้าง

ជូនដំណឹង [J]情報

ជូរ [J] すっぱい 酸っぱい \ [T] เปรี้ยว

ជួប [J] あう 会う \ [T] พบ \ [E] meet

ជួយ [J] てつだい 手伝い \ [T] ช่วย

ជួល [J] かりる

ជើង [J] きた 北 足 \ [T] เหนือ

ជើងរបស់ព្យញនះ [J]脚子音

ជឿ [J] しんじる 信じる \ [E] believe \ [T] เชื่อ

ជំងឺ [J] びょうき 病気

ជំនះ. [J]勝利

ជំរាបសួរ [J]​​ こんにちわ

ជ័យ [J]勝利 \ [Sk,Pl]jaya

ជ្កា [J]

ជ្រុល [J] すごす

ជ្រូក [J] ぶた \ [T] หมู

ជ្រះ [J]

ជ្លូវ [J]

ឈ ឈ្ឈ [J] しいん 子音 \ [T] ณ พยัญชนะ

ឈប់ [J] やすむ 休む

ឈប់សំណាក់ [J]stopover

ឈរ [J] たつ 立つ

ឈឺ [J]​いたい

ឈឺពេញ [J]

ឈូក [J] はす 蓮 \ [T] บัว

ឈើ ​[J] き​木 \ [T] อ่านว่าเฌ \ [E] tree

ឈើកូស [J]マッチ

ឈើអោយ [J]

ឈោង [J] てをのばす 手を伸ばす

ឈ្មោះ [J]​​​ なまえ 名前 \ [T] ชื่อ [L]ຊື່

ឈ្មោះឆ្នាំ [J]十二支

ឈ្លានពាន [J]攻撃的

ញ ញ្ញ [J] しいん 子音 \ [T] ญ พยัญชนะ  \

ញញឹម [J]笑顔

ញញួរ [J]金槌

ញុំហើយ [J] たべました 食べました

ញុំាបាយព្រឹកនៅឯណា? [J]朝食はどこで食べますか?

ញុំាហើយ [J]食べ終わった

ញ៉ាំ [J] たべる 食べる \ [T] กิน ทาน \ [E] eat

ញ៉ាំអីឬ? [J]なにかたべますか

ញ៉ាំឬទេ? [J]食べますか?

ដ ដ្ដ [J] しいん 子音 \ [T] ฎ ฏ พยัญชนะ

ដកខ្លួន [J]戻る

ដង [J] かい 回 \ [T]

ដដែល [J]

ដទៃ [J]

ដប [J] びん \ [T] ขวด

ដបឆំ [J]

ដប់ [J] じゅう 十 \ [T] สิบ ๑๐ \ [E] ten \

ដប់ខែ [J] じゅうかげつ 十ヶ月

ដប់បី [J] じゅうさん 十三 \ [T] สิบสาม

ដប់បួន [J] じゅうよん 十四 \ [T] สิบสี่

ដប់ប្រាំ [J] じゅうご 十五 \ [T] สิบห้า \ [E] fifteen

ដប់ប្រាំបី [J] じゅうはち 十八

ដប់ប្រាំពីរ [J] じゅうなな 十七

ដប់ប្រាំមួយ [J] じゅうろく 十六

ដប់ពីរ [J]​​ じゅうに 十二

ដម់មួយ [J] じゅういち 十一 \ [T] สิบเอ็ด ๑๑ อ่านว่าดบ-มัวย \

ដល់ [J]着く

ដាក់ [J] いれる 入れる

ដាច់ [J]

ដាន [J]

ដាំ [J] うえる 植える たく 炊く

ដី [J]

ដឹកនាំ [J] リーダ

ដឹង [J] わかる しる​​ 知る \ [T] รู้

ដឹងខ្លួន [J] 興味がある

ដូង [J] ココナッツ \ [Sk]tuṅga

ដូច [J]ように

ដូចជា [J]

ដូចម្តេច [J]

ដូនតា [J]

ដូរលុយបានទេ? [J]両替できますか?

ដើម [J]​​き 木 みき 幹 [類]ほん \ [T] ต้นไม้

ដើម្បី [J]するために

ដើម្បីកុំឲ្យ [J]しないように

ដើម្បីទៅស្រុកខ្មែរ [J]クメールにいくため

ដើរ [J] あるく 歩く \ [T] เดิน \ [E] walk

ដើរលេង [J] さんぽ 散歩 \ [T] เดินเล่น

ដេក [J]​ ねる 寝る \ [T] นอน

ដេញ [J]

ដែន [J]

ដែនដី [J]領土

ដែនទឹក [J]

ដែរ [J]

ដែល [J]​ するところ

ដែលទៅ [J]行ったことがある

ដែលទៅស្រុកខ្មែរ [J]クメールにいったことがある

ដែលមក [J]来た事がある

ដៃ [J] て 手 \ [T] มือ อ่านว่าได \ [E] hand ມື

ដោយ [J] で

ដោះ [J] ぬぐ

ដោះលែង [J]解放

ដោះស្លាយ [J] かいけつする 解決する \ [E] solve

ដំ [J]

ដំណើរ [J]移動 旅行

ដំបូល [J]屋根

ដំរី [J] ぞう 象 \ [T] ช้าง อ่านว่าดมไร \ [E] elephant

ដ៏ [E]which, the one which.

ដ្ដ [J] しいん 子音 \ [T] พยัญชนะ ฎ ฏ

ឋ ឋ្ឋ [J] しいん 子音 \ [T] ฐ พยัญชนะ

ឋានសួគ៍ [J]

ឌ ឌ្ឌ [J] しいん 子音 \ [T] ฑ พยัญชนะ

ឌីប្លូម [F]diploma

ឌុង [J]

ឍាមរា [J]白鳥

ណ ណ្ណ [J] しいん 子音 \ [T] ณ พยัญชนะ

ណាបង [J]

ណាស់ [J] とても

ណេន [J] 少年僧

ណែនាំ [J]指導する

ត [J] 値切る つなぐ \

ត ត្ត [J] しいん 子音 \ [T] ด ต พยัญชนะ

តន្ត្រី [J]楽器 \ [Sk]tantrin

តា [T] ตา

តាកែវ [地] タケオ

តាក់ស៊ីន [名] タクシン

តាម [J] にそって

តិច [J] すくない

តិចតួច [J]すこし

តុ [J] つくえ 机 \ [T] โต๊ะ ໂຕະ

តុលា [J] じゅうがつ 十月 \ [T] เดือนตุลาคม [L] ເດືອນຕຸລາ

តុលាការ [J]判決 \ [Sk][Pl]tulā; kāra

តូក្យូ [J]東京

តូច [J] ちいさい

តួនាទី [J]義務

តួអក្សរ [J]子音

តែ [J] しかし

តែង [J]

តែងសេចក្ដី [J] さくぶん 作文

តោះ [J]​​ しよう

តោះទៅ [J] いこう 行こう

តំណាង [J] 代用

តំណាងរាស្ត្រ [J] 代表

តំនាង [J]

តំបន់ [J]場所 地域

ត្នោត [J] ちゃいろ 茶色 [L] ສີນ້ຳຕານ

ត្បូង [J] みなみ​ 南

ត្រកអរ [J]たいへん喜ぶ

ត្រង [J] まっすぐ \ [T] ตรง

ត្រង់ [J] 真直ぐ

ត្រចៀក [J] みみ 耳 \ [T] หู [L] ຫູ

ត្រជាក់ [J] 涼しい 冷たい

ត្រឡប់ [J] かえる 帰る

ត្រា [J]

ត្រី [J] さかな 魚 \ [T] ปลา \ [V] cá \ [E] fish

ត្រីឆៅ [J]刺身

ត្រីធំ [J]大きな魚

ត្រូវ [J]

ត្រូវការអី [J]どう

ត្រឿង [T]

ត្រៀម [J]準備する

ត្អូញ [J]不満

ថ ថ្ថ [J] しいん 子音 \ [T] ถ พยัญชนะ \ [T]​

ថង់ [J] ふくろ 袋 \ [T] ถุง

ថង្រិត [J] コオロギ \ [T] จิ้งหรีด

ថត [J] とる 取る

ថតរូបបានទេ? [J]写真をとっていいですか?

ថយ [J]後退

ថា [J] いう 言う

ថូ [J]花瓶

ថែ [J] タイ \ [T] ไทย \ [E] thailand

ថែម [J]

ថៃ [地]タイ

ថៃ្ង [J] にち 日 \ [T] วัน \ [E] day

ថៃ្ងអាទិត្យ [J] にちようび 日曜日 \ [T] วันอาทิตย์ \ [K]ថៃ្ងអាទិត្យ [L] ວັນອາທິດ

ថោក [J] やすい 安い \ [T] ถูก \ [V] rẻ

ថ្កើងថ្កាន [J]繁栄

ថ្កោលទោស [J]監視してミスを見つける

ថ្ងៃ [J] 日

ថ្ងៃចន្ទ [J] げつようび 月曜日 \ [T] วันจันทร์

ថ្ងៃច័ន្ទ [J] 月曜日

ថ្ងៃឈប់ [J]​ きゅうじつ 休日 \ [T] วันหยุด [E] holiday

ថ្ងៃទី៧ [J]7日

ថ្ងៃនេះ [J] きょう 今日 \ [E] today

ថ្ងៃពុធ [J] すいようび 水曜日 \ [T] วันพุธ [L] ວັນພຸດ

ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ [J] もくようび 木曜日 \ [T] วันพฤหัสบดี [L] ວັນພະຫັດ

ថ្ងៃរះ [J]日の出

ថ្ងៃសុក្រ [J] きんようび 金曜日 \ [T] วันศุกร์ [L] ວັນສຸກ [L] ວັນສຸກ \ [E] Friday

ថ្ងៃសៅរ៍ [J] どようび 土曜日 \ [T] วันเสาร์ [L] ວັນເສົາ

ថ្ងៃស្អែក [J] あした 明日 \ [T] พรุ่งนี้ \ [V] ngày mai \ [T] tomorrow

ថ្ងៃអង្គារ [J] かようび 火曜日 \ [T] วันอังคาร [L] ວັນອັງຄານ

ថ្ងៃអាទិត្យ [J]日曜日

ថ្នាក់ [J] クラス レベル

ថ្នាំ [J] くすり 薬 \ [T] ยา

ថ្ម [J] いわ 岩 \ [T] ผา

ថ្មី [J] あたらしい 新しい \ [V] mới

ថ្រមុះ [J]

ថ្លៃ [J] たかい 高い \ [T] แพง \ [V] đắt

ថ្លៃណាល់ [J] とてもたかい

ថ្លៃប៉ុន្មាន [J] いくらですか \ [V] bao nhiêu tiền

ទ ទ្ទ [J] しいん 子音 \ [T] พยัญชนะ \ [Km]ព្យញ្ជានៈ

ទង់ [J]旗

ទង់ជាតិ [J] 国旗

ទទឹង [J] よこ 横

ទទួល [J]受け取る

ទទួលភ្ញៀវ [J]お客を向かえに

ទទួលយក [J]受け入れる

ទទួលរង [J] 犠牲になる

ទន់ [J] やわらかい

ទន្លេ [J] かわ 川 \ [T] แม่น้ำ \ [V] sông \ [E] river

ទន្លេមេគ [J]メコン川

ទន្លេមេគ្គង [J] メコン川 \ [T] แม่น้ำโขง

ទន្លេអន្តរជាតិ [J] 国際の川 \ [E] International Rivers

ទន្សាយ [J]うさぎ

ទម្លាក់ [J]落ちる

ទស្សនកិច្ច [J] 訪問する

ទស្សនា [J] 訪問する \ [Pl] dassana

ទស្សនាវដ្ដី [J] ざっし 雑誌

ទា [J] あひる \ [T] เป็ด

ទាន [J]

ទាន់ [J]

ទាប [J] ひくい 低い

ទាហាន [T] ทหาร

ទាំង [J] とも \ [T]ทั้ง

ទាំងអស់ [J] せんぶ 全部 \ [T] ทั้งหมด

ទិញ [J] かう 買う \ [T] ซื้อ \ [E] buy

ទិញនេះ [J]これをかう これを買う

ទិញអាវនេះ [J]​​ このふくをかう この服を買う

ទិញអីវ៉ាន់ [J]

ទិស [J]方向 \ [T]ทิศ \ [Pl] disā [Sk] diṡ

ទិសខាងលិច [J]西

ទី [J] ばしょ 場所 \ [T] ที่ อ่านว่าตี

ទីណា [J] どこ \ [E] where

ទីនេះ [J] ここ \ [T] ที่นี่ \ [E] here

ទីនោះ [J] そこ \ [T] ที่โน่น

ទីមួយ [J]0 1回

ទីស្នាក់ការ [J]本社

ទឹក [J] みず 水 \ [T] น้ำ \ [E] water

ទឹកកក [J] こおり 氷 \ [T] น้ำแข็ง

ទឹកក្ដៅអត់ចេញទេ [J]お湯が出ません

ទឹកខ្មេះ [T] น้ำส้ม

ទឹកជំនន់ [J]洪水

ទឹកដី [J]国土

ទឹកដោះគោ [J] ぎゅうにゅう 牛乳

ទឹកតែ [J] おちゃ お茶

ទឹកតែលីបតុង [J] こうちゃ 紅茶

ទឹកប្រៃ [J]海水

ទឹកភ្លៀង [J] あめ 雨 \ [T] ฝน \ [E] rain

ទឹកសាប [J]淡水

ទឹកស៊ីអ៊ីវ [J] しょうゆ 醤油

ទុក [J]置く

ទុក្ខ [J]0 苦痛 \ [Pl]dukkha

ទូ [J]棚

ទូក [J] ふね 船 \ [T] เรือ

ទូដាក់សៀវភៅ [J] ほんだな 本棚

ទូទឹកកក [J] れいぞうこ 冷蔵庫 \ [T] ตู้เย็น

ទូទៅ [J] in general

ទូរទស្សន៍ [J] テレビ \ [T] โทรทัศน์

ទូរស័ព្ទ [J] でんわ 電話 \ [T] โทรศัพท์

ទូរស័ព្ទដៃ [J]携帯電話

ទូរស័ព្ទទៅជប៉ុនបានទេ? [J]日本に電話をかけれますか?

ទូរស័ព្ទអត់ចូល? [J]電話がかかりません

ទូលាយ [J] ひろい 広い

ទើប [J] そうしたら

ទៀង [J]

ទៀត [J] さらに ふたたび

ទៀន [J]ろうそく

ទេ [J] いいえ

ទេមិនញ៉ាំ [J]

ទេសចរ [J]観光 \ [Sk][Pl]desa; cara

ទេសចរណ៍ [J]観光 \ [Sk]desa; caraṇa

ទោស [J] つみ 罪 ばつ 罰 \ [T] โทษ \ [Sk]dosha \ [Pl]dosa

ទៅ [J] いく 行く \ [T] ไป อ่านว่าเตา \ [E] go [L]ໄປ \

ទៅណា [J]どちらへ

ទៅបាន [J]いける いってもいい

ទៅផ្សារ [J]市場へ行く

ទៅពេលណាក៏បាន [J]いつ行ってもいい

ទៅមិនបាន [J]いけない

ទៅរៀន [J] がっこうにいく 学校に行く

ទំនប់ [J] ダム

ទំនាក់ទំនង [J]関係

ទំព័រ [J] ページ

ទ្ឃើង [J]

ទ្វារ [J] ドア \ [T] ประตู \ [E] door

ទ្វារចូល [J] いりぐち 入り口

ទ្វារចេញ [J] でぐち 出口

ទ្វេ [J] 対

ធនធានទឹក [J]水資源

ធនាគារ [J] ぎんこう 銀行 \ [T] ธนาคาร \ [Sk][Pl]dhanāgāra \ [E] bank

ធម្មជាតិ [J]自然

ធម្មតា [J] 普通 \ [T]ธรรมดา \ [Pl]dhamma-tā

ធម្មនុញ្ញ [J]憲法

ធាតុអាកាស [J]天気

ធាត់ [J] ふとい 太い

ធានា [J]

ធានី [J]

ធូប [J]線香 \ [T] \ [H]धूप \ [Sk][Pl]dhūpa

ធូលី [J]ほこり

ធៀប [J]

ធេះ [J]

ធំ [J] おおきい 大きい \ [T] ไหญ่​ อานว่าธำ \ [V] to \ [E] big

ធ្ងន់ [J] おもい 重い \ [T] หนัก \ [V] nặng \ [E] heavy

ធ្នូរ [J] じゅうにがつ 十二月 \ [T] ธันวาคม [L] ເດືອນທັນວາ \ [E] December

ធ្មេញ [J]歯

ធ្លាប់ [J] ことがある

ធ្វើ [J] する つくる 作る

ធ្វើការ [J] しごと 仕事

ធ្វើដំណើរ [J] りょこう 旅行 \ [T] เดินทาง [L]ທ່ຽວ

ធ្វើតុ [J]

ធ្វើស្រែ [J] 農家

ធ្វើឡើង [J]

ធ្វើអី? [J]どうするの?

ធ្វើអ្វី [J]0 するため

ន ន្ន [J] しいん 子音 \ [T] น พยัญชนะ \ [Km]ព្យញ្ជានៈ

នគរ [J]都市

នគរខ្មែរ [J]クメール都市

នគរបាល [J]警察

នយោបាយ [J]政治

នាគ [J] りゅう 竜 \ [T] นาค

នាង [J]

នាទី [J] ふん 分 \ [T] นาที

នានា [J]すべて

នាម [J]名前 \ [Pl] nāma \ [Km]ឈ្មោះ

នាយករដ្ឋមន្ត្រី [J]首相 \ [T] รัฐ

នារាជធានី [J]首都

នារី [名]​ 女性の名前

នាឡិកា [J] とけい 時計 \ [T] นาฬิกา \ [Sk][Pl] nālikā

នាំ [J]​つれる 連れる あんない 案内

នាំគ្នា [J] みんなそろって 皆そろって いっしょに

នាំពូកម៉ាកមក [J]友達を連れてくる

នាំពូកម៉ាកមកផ្ទះ [J]友達を家に連れてくる

នាំមក [J]連れてくる

និង [J] と \ [T] และ

និទាន [J] かたる 語る

និយម [J]好む

និយាយ [J] はなす 話す \ [E] speak

និស្សិត [J] がくせい 学生 \ [T] นักศึกษา \ [V] sinh viên ນັກສຶກສາ

និស្សិតបរទេស [J] りゅうがくせい 留学生 \ [T] นักเรียนนอก ນັກສຶກສາຕ່າງປະເທດ

នឹក [J]

នឹង [J] するつもり

នឹងទៅស្អែក [J]あす行くつもりだ

នេសាទ [J]魚を取る

នេះ [J] これ \ [T] นี้

នេះឆ្ងាញ់ជាង [J]このほうがおいしい

នេះឆ្ងាញ់ជាងគេ [J]これはもっともおいしい

នេះឆ្ងាញ់ជាងនោះ [J]これはそれよりおいしい

នេះឆ្មាគាត់ [J]これは彼の猫です

នេះដើមអី? [J]これは何の木?

នេះថ្លៃប៉ុន្មាន [J] これはいくらですか

នេះធ្វើអំពីឈើ [J]これは木でできている

នេះសត្វខ្លា [J]これはトラです

នេះសត្វឆ្មាឬ? [J]これは猫ですか?

នៃ [J] の 属する

នោះ [J] それ \ [T] นั้น

នៅ [J] いる

នៅជប៉ុន [J] 日本で

នៅពេល [J] ときに 時に

នៅមុខ [J]​​ ぜんぽう 前方

នៅឡើយ [J]まだ

នៅឯណា? [J] どこ

នំ [J] おかし お菓子 \ [T] ขนม

នំប៉័ង [J] パン \ [T] ขนมปัง

ន័យ [J] いみ 意味 \ [T] ความหมาย ຄວາມໝາຍ

ន្តែ [J]

ន្លែង [J]

ប ប្ប [J] しいん 子音 \ [T] บ ป​​ พยัญชนะ \ [Km]ព្យញ្ជានៈ

បក [J]

បកប្រែ [J] やくす

បកស្រាយ [J] 説明

បក់ [J]

បក្ស [J] とう 党 \ [T] พรรค

បង [J] あに 兄 あね 姉 \ [T] พี่ พอ่านว่าบอง \

បងខ្ញុំ [J]姉さん

បងប្រុស [J] あに 兄

បងប្អូនជីដូនមួយ [J]親戚

បងប្អូនប្រុស [J] きょうだい 兄弟

បងប្អូនស្រី [J] しまい 姉妹

បងស្រី [J] あね 姉

បងស្រី​បងប្រុសនិងខ្ញុំ [J]姉と兄と私

បង្ក [J] 起こる

បង្ខំគាត់ឲ្យកូនគាត់ទៅ [J]彼の子供に行かせる

បង្គន់ [J]トイレ

បង្គា [J] えび

បង្រៀន [J] おしえる 教える

បង្ហាញ [J] ショー デモンストレション

បង្អួច [J] まど 窓

បច្ចេកទេស [J]技術 \ [Pl] pacceka; desa

បញ្ចប់ [J]終わる

បញ្ជា [J]命令

បញ្ជី [J] 表

បញ្ញវន្ត [J] 知識階級

បញ្ញា [J]知恵

បញ្ហា [J] もんだい 問題

បញ្ហា​ [J]もんだい0 問題

បណ្ដោយ [J]長さ

បណ្ឌិត [J]学者

បណ្ណា [J]

បណ្ណាល័យ [J] としょかん 図書館 \ [T] หอสมุด \ [Pl]paṇṇa; ālaya

បណ្តុះ [J]

បត់ [J] まがる 曲がる \ [E] turn

បទ [J]曲

បទពិសោធន៍ [J]経験

បន [T] อ่านว่าบอน

បន់ [T] อ่านว่าบน

បន្ត [J] つづける 続ける

បន្តិច [J] すこし

បន្ទប [J]次

បន្ទប់ [J] へや 部屋 \ [T] ห้อง อ่านว่า บนตบ

បន្ទប់ទឹក [J] トイレ \ [T] ห้องน้ำ

បន្ទប់រៀន [J] きょうしつ 教室 \ [T] ห้องเรียน \ [V] lớp học

បន្ទាត់ [J] 行

បន្ទាប់ [J]次

បន្ទុក [J] 荷物

បន្លែ [J] やさい 野菜 \ [T] ผัก \ [V] rau

បបរ [J] かゆ 粥

បព្ទាប់ [J]

បរទេស [J] がいこく 外国 \ [Pl] paradesa

បរាជ័យ [J]敗北

បរិយាកាស [J] 雰囲気 \ [Pl] pariyākāsa

បាច់ [J] 束

បាញ់ [J]撃つ

បាត់ដំបង [地]

បាត់បង់ [J]失う

បាទ [J] はい \ [T] ครับ อ่านว่า บาท

បាទទេ [J]いいえ

បាន [J] かくじつのする える 得る いい

បាប [J]悪

បាយ [J] ごはん ご飯 \ [T] ข้าว อ่านว่าบาย \ [V] cơm \ [E] rice \

បាយឆា [J] チャーハン \ [T] ข้าวผัด

បាយថ្ងៃ [J] ひるめし 昼飯 \ [V] bữa trưa

បាយព្រឹក [J] あさめし 朝飯 \ [V] bữa sáng

បាយល្ងាច [J]ゆうはん 夕飯 \ [V] bữa tối

បារម្ភ [J]

បារាំង [地] フランス \ [T] ฝรั่งเศส

បារី [J]​たばこ

បី ៣ [J] さん 三 \ [T] สาม ๓ \ [E] three 3

បីចាន [J] さんさら 三皿 \ [T] สามจาน

បីដង [J] さんかい​ 三回

បីថ្ងៃ [J] みっか 三日

បីនាក់ [J] さんにん 三人 \ [T] สามคน

បីម៉ោង [J] さんじかん 三時間

បឺរ [J] バター

បុគ្គល [J]人

បុគ្គលនិយម [J]個人主義

បុណ្យ [J] まつり 祭り

បុព្វបុរស [J]先祖 \ [J]บรรพบุรุษ \ [Pl]pubba; purisa

បុរស [J] 人 \ [T]บุรุษ \ [Sk] purusha \ [Pl]purusa

បូក [T]

បូជា [J] はな 花 女性の名前

បូផានិ [J]

បូព៌ [J]東

បូរណភា [J]

បូរាណ [J]古代

បួន​​​​​ ៤ [J] よん 四 \ [T] สี่ อ่านว่า บวน

បើក [J] あける 開ける \ [V] mở

បើទៅស្រុកខ្មែរ គួរមើលប្រាសាទអង្គរវត្ត [J]もしくメールにいくなら0 アンコールワットをみるべきた

បេតិ [J]

បេន [J]

បេនឡាន [J] バス乗り場

បេះ [J]

បែក [J]​ われる 割れる

បែប [J] ほうほう 方法

បែរមុខ [J]

បៃតង [J] みどり 緑 ສີຂຽວ

បោក [J] せんたくする 洗濯する

បោកគក់ [J] せんたく 洗濯

បោស [J] そうじ 掃除

បោសសំអាត [J]

បោះឆ្នោត [J]投票

បំណង [J]願い

ប៉ង [J]のぞむ

ប៉ាង [T]pang (association of Chinese who speak the same dialect)

ប៉ុន្តែ [J] しかし

ប៉ុន្មាន [J] いくらですか \ [T] เท่าไร

ប៉ុន្មានខែ [J]​​ なんかげつですか \ [T] กี่เดือน

ប៉ុន្មាននាក់ [J] なんにんですか \ [T] กี่คน

ប៉ុន្មានន្នាក់ [J]何人ですか?

ប៉ុស្តិ៍ [J] 郵便局

ប៉ូលិស [J] 警察

ប៉ូលីស [J]

ប៉ែតសិប [J] はちじゅう 八十 \ [T] แปดสิบ

ប៉ែល [J]スコップ 語源 フランスpelle

ប៉ះ [J] ぶつかる しゅうとつする 衝突する \ [T] ชน ปะทะ

ប៉ះគេ [J]

ប៊ិក [J] ペン \ [T] ปากกา

ប្ដី [J] おっと 夫 \ [T] ผัว

ប្ដឹង [J] 文句を言う

ប្ដូរ [J]変わる

ប្ដូរយន្ដហោះ [J]経由地

ប្ដូរឯណា? [J]経由地はどこですか?

ប្តី [J]0 おっと0 夫 \ [Sk,Pl]pati \ [T]0 ผัว

ប្រកាស [J]発表する \ [Sk]pra-kāṡa

ប្រកាស​ [J]0 発表する \ [Sk] pra-kāṡa

ប្រចាំ [J]常駐する

ប្រចាំថ្ងៃ [J]毎日

ប្រឆាំង [J]抗議する

ប្រជា [J]人 \ [Sk] prajā

ប្រជាជន [J]人民

ប្រជាពលរដ្ឋ [J]市民

ប្រជុំ [J] かいぎ 会議 \ [T] ประชุม

ប្រឌិត [J] 創作する

ប្រតិកម្ម [J] 反応する \ [E]reaction, resistance; fighting; operation. \ [Sk,Pl]prati; Pali kamma

ប្រតិដ្ឋ [J]発明する

ប្រទេស [J] くに 国 \ [T] ประเทศ อ่านว่าประเตท \ [Sk]pra-deṡa [L]ປະເທດ

ប្រទេសកម្ពុជា [J] カンボジア \ [T] ประเทศกัมพูชา

ប្រទេសជប៉ុន [J] にほん 日本

ប្រទេសដទៃ [J]外国

ប្រទេសថៃ [J] タイ国 \ [T] ประเทศไทย

ប្រទេសហុល្លង់ [J]オランダ

ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី [J]インドネシア

ប្រទេស​លាវ [J] ラオス

ប្រធាន [J]長 \ [Sk] pra-dhāna

ប្រធានមន្ទីរ [J]長

ប្រពន្ធ [J] つま 妻 \ [T] ภรรยา \ [Sk] prabandha

ប្រពៃណី [J] しゅうかん 習慣 \ [T] ประเพณี \ [Sk]pravenī

ប្រព្រឹត្ត [J]実行する

ប្រមាណ [J]約

ប្រមោយ [J] ぞうのはな 象の鼻 \ [T] งวงช้าง

ប្រយុទ្ធ [J]戦い \ [Sk] pra-yuddha

ប្រយោគ [J]文章

ប្រយោជន៍ [J]有益な

ប្រយ័ត្ន [J]気をつける

ប្រវត្ដិសាស្ដ្រ [J]歴史

ប្រវត្តិ [J]歴史 \ [Sk]pravṛitta

ប្រសព្វ [J] 会う 同意する

ប្រសាសន៍ [J] 話す \ [Sk] praṡāsana

ប្រសិន [J] もし

ប្រសើរ [J] すばらしい \ [Sk] praṡasta

ប្រហារ [J] 殺す 破壊する \ [Sk]prahāra

ប្រឡង [J] しけん 試験 \ [T] ข้อสอบ

ប្រឡាក់ [J]よごれる

ប្រាក់ [J]お金

ប្រាថ្នា [J]望む 希望する \ [Sk]prathana

ប្រារព្ធ [J]

ប្រាសាទ [J]​ いせき 遺跡 \ [Sk] prāsāda

ប្រាសាទតាព្រហ្ម [J]Ta0 prohm

ប្រាសាទបន្ទាយក្តី [地]Prasat Banteay Kdai

ប្រាសាទព្រះវិហារ [J]プレアビヒイア宮殿

ប្រាសាទព្រះវិហារ [地]プレア ビヒイア

ប្រាសាទ​ព្រះវិហារ [地]プレア ビヒイア

ប្រាសាទ​អង្គរវត្ត [地]アンコールワット宮殿

ប្រាំ [J] ご 五 \ [T] ห้า ๕ อ่านว่า ปรำ \ [E] five 5

ប្រាំបី ​​ [J] はち 八 \ [T] อ่านว่าปรำไบ \ [E] eight \

ប្រាំបួន [J] きゅう 九 \ [T] เก้า ๙ อ่านว่า ปรำบวน

ប្រាំពីរ [J] なな 七 \ [T] ๗ อ่านว่าปรำปี

ប្រាំមួយ [J] ろく 六 \ [T] หก อ่านว่าปรำมัวย

ប្រាំមួយ [J] ろく 六 \ [T] หก อ่านว่าปรำมัวย

ប្រាំមួយ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ [J] ろく 六 \ [T] หก0 อ่านว่าปรำมัวย

ប្រុស [J] おとこ 男 \ [Sk]purusha

ប្រៀប [J]比較

ប្រែប្រួល [J]不安定

ប្រៃសណីយ៍ [J] ゆうびんきょく 郵便局 \ [T] ไปรษณีย์ ໄປສະນີ

ប្អូន [J]​ おとうと いもうと

ប្អូនប្រុស [J]弟

ប្អូនស្រី [J]妹

ផ ផ្ផ [J]​​ しいん 子音 \ [Km]ព្យញ្ជានៈ

ផង [J] してください

ផល [J] けっか 結果 \ [T] เหตุ \ [E] Result

ផលប្រយោជន៍ [J]よい結果

ផលិត [J]生産 \ [Pl]phalita

ផលិតកម្ម [J]生産

ផលិតករ [J]生産者

ផលិតផល [J]生産品

ផលិតភាព [J]生産状況

ផា [J] ぬの 布 \ [T] ผ้า

ផាត់ [J]

ផែ [J]

ផែនទី [J] ちず 地図 \ [T] แผนที่ \ [E] map

ផែ្អម [J]

ផ្កា [J] はな 花 \ [T] ดอกไม้

ផ្កាឈូក [J] ハスの花

ផ្ញើ [J] おくる 送る あずける 預ける

ផ្ញើអីវ៉ាន់បានទេ? [J]荷物を預けてもいいですか?

ផ្ដាសាយ [J]

ផ្ដើម [J]開始する

ផ្ទាល់ [J]直行

ផ្ទៃរាង [J]

ផ្ទះ [J] いえ 家 \ [T] บ้าน

ផ្ទះខ្ញុំ [J] わたしのいえ 私の家

ផ្ទះនៅណា? [J]家はどこ?

ផ្ទះបាយ [J] しょくどう 食堂 \ [T] ห้องอาหาร

ផ្ទះសម្បែង [J]家

ផ្លូវ [J] みち 道 \ [T] ถนน \ [V] đường

ផ្លូវជាតិ [J] こくどう 国道 \ [T] ทางหลวง

ផ្លូវដើរ [J] ろうか 廊下 \ [T] ระเบียง \ [V] hành lang ລະບຽງ

ផ្លែ [J] み 実 \ [T] ผล

ផ្លែឈើ [J] くだもの 果物 \ [T] ผลไม้ \ [V] hoa quả

ផ្សាយ [J]発行する

ផ្សារ [J] いちば 市場 \ [T] ตลาด

ផ្សារថ្មើ [地] セントラルマーケット

ផ្សេង [J]異なる

ផ្អាក [J]中止する

ផ្អែម [J] あまい 甘い \ [T] หวาน

ព ព្ព [J] しいん 子音 \ [T] พ ฟ พยัญชนะ \ [Km]ព្យញ្ជានៈ

ពង [J] たまご 卵 \ [T] ฟอง \ [V] trứng

ពងមាន់ [J] にわとりのたまご 鶏の卵 \ [T] ฟองไก่

ពណ៌ [J] いろ 色 \ [T] สี [L] ສີ \ [E] color

ពណ៌កប្បាស [J]白

ពណ៌ក្រហម [J]赤

ពណ៌ខៀវ [J]青

ពណ៌លឿង [J] きいろ 黄色 \ [T] สีเหลือง [L]ສີເຫຼືອງ

ពត៌មាន [J]案内所

ពន្ធ [J]税金

ពន្យារ [J]延期する

ពន្យារ [J]延期する

ពន្យារ [J]

ពរ [J]0 しゅくふく0 祝福 \ [T] พร

ពល [J]力 \ [Sk,Pl]bala

ពលរដ្ឋ [J]市民 \ [T] รัฐ

ពលរដ្ឋ​ [J]市民

ពស់ [J]蛇

ពស់ [J]

ពស់ [J]

ពាក់ [J]0 きる0 着る \ [E]0 สวม

ពាក្យ [J] たんご 単語 \ [T] คำศัพท์ \ [H]शब्द \ [L]ຄຳສັບ

ពាក្យខែ្មរ [J]クメール語

ពាក្យស័ព្ទ [J] 語彙

ពាក្យ​បណ្ដឹង​​​​ [J] 不満

ពាង [J]

ពាណិជ្ជករ [J]ビシネスマン

ពាន់ [J] せん 千 \ [T] พัน

ពិឃាដ [J]殺す \ [Sk][Pl] vighāta

ពិធី [J] ぎしき 儀式 \ [T] พิธี

ពិនិត្យ [J]調べる

ពិបាក [J]​ むずかしい 難しい \ [T] ยาก

ពិភពលោក [J]世界

ពិភាក្សា [J]議論

ពិភាក្សាបញ្ហា [J]

ពិសេស [J] とくべつ 特別 \ [T] พิเศษ \ [Pl] visesa

ពី [J] から \ [T] จาก อ่านว่าปี

ពីភ្នំពេញទៅតូក្យូ [J]プノンペンから東京まで

ពីភ្នំពេញទៅតូក្យូ ធ្វើដំណើរប៉ុន្មានម៉ោង? [J]プノンペンから東京まで0 何時間かかりますか?

ពីរ [J] に 二 \ [T] สอง

ពីរ ២ [J] に 二 \ [T] สอง ๒ อ่ายว่า ปี

ពីរខែ [J] ふたつき 二月

ពីរចាន [J] ふたさら 二皿

ពីរឆ្នាំ [J] にねん 二年 \ [T] สองปี

ពីរឆ្នាំក្រោយ [J] さらいねん 再来年

ពីរដង [J] にかい 二回

ពីរថ្ងៃ [J] ふつか 二日 \ [T] สองวัน

ពីរនាក់ [J] ふたり 二人 \ [T] สองคน

ពីរនាទី [J] にふん 二分

ពីរម៉ោង [J] にじかん 二時間

ពីររយ [J] にひゃく 二百 \ [T] สองร้อย

ពីរោះ [J]よいひびき

ពីស្រុកជប៉ុន [J]日本から

ពីអង្កាល់ [J]

ពឹង [J]

ពុទ្ធ [J]仏 \ [Sk] [Pl] buddha

ពុធ [J] すいよう 水曜 \ [T] พุธ \ [Sk]bodha

ពុន [J]

ពូ [J] おじ 叔父 \ [T] ปู่

ពូថៅ [J]斧

ពួកខ្ញុំ [J]私たち

ពួកគេ [J]彼ら

ពេជ្រ [J]

ពេល [J] とき 時

ពេលខ្លះ [J] ときどき

ពេលណា [J] いつ \ [T] เมื่อไร \ [V] khi nào

ពេលណាក៏បាន [J]いつでもいい

ពេលថ្ងៃ [J] ひる 昼 \ [E] กลางวัน

ពេលព្រឹក [J] あさ 朝 \ [T] ตอนเช้า

ពេលយប់ [J] よる 夜 \ [T] ค่ำคืน

ពេលល្ងាច [J] ごご 午後 \ [T] ตอนบ่าย

ពែងកែវ [J] カップ

ពោត [J]とうもろこし

ពោះ [J] はら 腹 \ [T] ท้อง

ព័ត៌មាន [J]ニュース

ព័ន្ធ [J]

ព្យញនះ [J]

ព្យញ្ជានៈ [J]子音

ព្យាករ [J]予測する

ព្រមាន [J]事前通知

ព្រហស្បតិ៍ [J]

ព្រាង [J] 案

ព្រាប [J] はと 鳩 \ [T] พิราบ

ព្រឹក [J] あさ 朝 \ [T] เช้า

ព្រឹត្តិការណ៍ [J]状況

ព្រឹទ្ធសភា [J] 上院

ព្រួយ [J]

ព្រៃ [J]森

ព្រោះ [J]なぜなら

ព្រំដែន [J]国境 \ [T]พรมแดน

ព្រំដែន​ [J] 国境

ព្រះ [J]

ព្រះមហាក្សត្រ [J]王様

ព្រះរាជាណាចក្រ [J] 王国

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា [J]カンボジア王国

ព្រះវិហារ [地] プレアビヒイア

ព្រះសីហនុ [J]

ព្រះអាទិ [J]

ភ ភ្ភ [J] しいん 子音 \ [T] ภ​​ พยัญชนะ

ភណ្ឌ [J]

ភាគី [E]side, party, faction

ភាពគង់មាន [J]

ភាសា [J] ことば 言葉 げんご 言語 \ [T] อ่านว่าเภียสา ภาษา [L]ພາສາ

ភាសាខ្មែរ [J] くめーるご クメール語 \ [T] ภาษา เขมร

ភាសាជប៉ុន [J] にほんご 日本語 ພາສາຍີ່ປຸ່ນ

ភាសាថៃ [J] たいご タイ語 \ [T] ภาษาไทย

ភាសាបារាំង [J]フランス語

ភាសាប្រទេស [J]外国語

ភាសាលាវ [J]

ភាសាអង់គ្លេស [J] えいご 英語 \ [T] ภาษาอังกฤษ ພາສາອັງກິດ

ភូមា [J] ミヤンマー \ [T] พม่า

ភូមិ [J] しゅうらく 集落 むら 村  \ [T] หมู่บ้าน

ភូមិសាស្ត្រ [J] ちりがく 地理学 \ [Sk]bhūmiṡāstra

ភូមិសាស្រ្ត [J] 地理

ភេទ [J]性 \ [Sk][Pl] bheda

ភេទប្រុស [J]男性

ភេសជ្ជៈ [J] のみもの 飲み物 \ [Pl] bhesajja

ភោជនីយដ្ឋាន [J] レストラン \ [T] ภัตตาคาร ร้อนอาหาร

ភ្ញៀវ [J] \ [T] อ่านว่า เภนียว

ភ្នែក [J] め 目 \ [T] ตา

ភ្នំ [J] やま 山 \ [T] ภูเขา พนม

ភ្នំដងរែក [地] 山の名前

ភ្នំ​ពេញ [地] プノンペン \ [T] พนมเปญ

ភ្លឺ [J] あかるい 明るい

ភ្លុក [J] きば 牙 \ [T] งา

ភ្លើង [J] 火

ភ្លៀង [J] あめ 雨 \ [T] ฝน

ភ្លេង [J]音楽

ភ្លេច [J]忘れる

ភ្លេចកូនសោក្និងបន្ទប់ [J]鍵を部屋の中にわすれました

ម ម្ម [J]

មក [J] くる 来る \ [T] มา อ่านว่ามอก

មកបីដង។ [J]

មកពីណា? [J]どこからきたの?

មកពីម្សិលមិញ។ [J]

មកពីសាលា [J]学校から来た

មកយឺត។

មកលេងទៀតណ៎ា [J]また遊びにきてね

មកហើយ [J]来た

មកឥឡូវហើយ [J]今来ます

មគ្គទេសក៍ [Kh]មគ្គទេសក៍ \ [J]ガイド \ [Pl]maggadesaka

មង្គល [E]

មតិ [J]意見

មនុស្ស [J] にんげん 人間 \ [T] มนุษย์ \ [Pl] manussa

មន្ទីរពេទ្យ [J] びょういん 病院 \ [T] โรงพยาบาล

មហន្តរាយ [J]災害

មហា [J]偉大な \ [Sk][Pl] maha

មហាវិទ្យាល័យ [J]​​​ だいがく 大学 \ [T] มหาวิทยาลัย \ [V] trường đại học [L] ມະຫາວິທະຍາໄລ

មាត់ [J] くち 口 \ [T] ปาก

មាន [J]​ もつ 持つ \ [T] มี \ [E] have

មានការអី? [J]どんな用ですか?

មានឆ្មា [J]猫がいる

មានទូទឹកកកទេ? [J]冷蔵庫はありまあすか?

មានបន្ទប់គ្រែពីរទេ? [J]ツインの部屋はありますか?

មានបន្ទប់ទំនេរទេ? [J]部屋はありますか?

មានប៉ុន្មាននាក់? [J]何人いますか?

មានស្រីប៉ុន្មាននាក់? [J]女性は何人いますか?

មានស្វាយឬ? [J]マンゴーがありますか?

មានឡាន [J]車をもっている

មានអី [J] かまいません \ [T] ไม่เป็นไร

មាន់ [J] にわちり 鶏 \ [T] ไก่

មាន់អាំង [J] とりやき 鶏焼き \ [T] ไก่ย่าง

មិត្ត [J] ともだち 友達 \ [T] เพื่อน มิตร \ [Pl]mitta \ [V] bạn

មិថុនា [J] ろくがつ 六月 \ [T] เดือนมิถุนายน [L] ເດືອນມິຖຸນາ

មិន [J]ない \ [T] อ่านว่ามึน

មិនគួរ [J] すべきでない

មិនចង់ [J]したくない

មិនចង់ទៅស្រុកខ្មែរ [J]カンボジアに行きたくない

មិនដែលរៀនភាសាខ្មែរ [J]クメール語を習ったことがない

មិនទាន់ញុំាទេ [J] まだ食べていない

មិនទៅ [J]​​ いかない 行かない \ [T] ไม่ไป

មិនទៅទេ [J]

មិនមក [J] こない 来ない \ [T] ไม่มา

មិនមែនទេ [J]違います

មិនយកទៅ [J]もって行かない

មិនរៀន [J] 勉強しない

មិនអីទេ [J] どういたしまして

មិអឹរ៉ា [人]三浦

មីង [J] おじ おば

មីនា [J] ​さんがつ 三月 \ [T] เดือนมีนาคม [L] ເດືອນມີນາ

មីយ៉ាន់ម៉ា [J]ミャンマー

មុខ [J] まえ 前

មុខផ្ទះ [J] 家の前 \ [T] หน้าบ้าน

មូលបត្រ [J]切符

មូស [J] か 蚊 \ [T] ยุง

មួក [J]

មួយ [J] いち 一 \ [T] หนึ่ง

មួយខែ [J] いっかげつ 一ヶ月

មួយខែមុន [J] 一月前

មួយគូ [J] 一対 \ [T] หนึ่งคู่ \ [E] one pair \

មួយចាន [J] ひとさら 一皿

មួយឆ្នាំក្រោយ [J]

មួយដង [J] いっかい​ 一回

មួយណា [J] どの

មួយថ្ងៃ [J]​ いちにち 一日

មួយនាក់ [J]一人

មួយប៉ុន្មាន [J] ひとついくら

មួយពាន់ [J]

មួយម៉ោង [J] いちじかん 一時間 \ [T] หนึ่งชั่วโมง

មួយយប់ថ្លែប៉ុន្មាន? [J]一泊いくらです?

មួយយប់ប៉ុន្មាន? [J] 1泊いくらですか?

មួយយ៉ាង [J] いっしゅるい

មួយសុង [J]

មួយស្នាំ [J]

មួយ‌រយ [J] ひゃく 百

មើល [J] みる 見る \ [T] ดู

មើលខ្លា [J] トラを見る

មើលឃើញ [J]見えた

មើលទៅគាត់មនុស្សល្អ [J]かれはいい人みたいだ

មេឃ [J]​ そら 空 \ [T] ฟ้า

មេនទេ [J]ですね

មេសា [J] しがつ 四月 \ [T] เดือนเมษายน \ [V] tháng tư [L] ເດືອນເມສາ \ [E] April

មែន [J]ほんとうに

ម៉ាញេ [J]

ម៉ាញេថតសំឡេង [J] テープレコーダ

ម៉ាសីុនត្រជាក់ [J]エアコン

ម៉ាសីុ​ ត្រជាក់អត់ដើរទេ [J]エアコンが効きません

ម៉ាឡេស៊ី [J]マレーシア

ម៉ោង [J] とき 時 \ [T] โมง

ម៉ោងបី [J] さんじ 三時 \ [T] สามโมง

ម៉ោងពីរ [J] にじ 二時 \ [T] สองโมง

ម៉ោងមួយ [J]​​ いちじ 一時

ម៉ោង១១ [J] じゅういちじ 十一時

ម៉ោង១២ [J] じゅうにじ 十二時

ម៉ោង៤ [J] よじ 四時

ម៉ោង៥ពេលល្ងាច [J] ごごごじ 午後五時

ម៉ោង៨ [J]8時

ម្ចាន [J] ひとさら 一皿

ម្ដាយ [J] はは 母 \ [T] แม่ [L] ແມ່

ម្ដាយខ្ញុំ [J] わたしのはは 私の母

ម្តង​ [J]​​ いっかい 一回 \ [T] ครั้งหนึ่ง

ម្នាស់ [J]パイナップル \ [T] สับปะรด

ម្ភៃ [J]​ にじゅう 二十 \ [T] ยี่สิบ

ម្រាម [J] ゆび 指 \ [T] นิ้ว

ម្រេច [J] こしょう 胡椒 \ [T] พริกไทย \ [Sk][Pl]marica

ម្រោង [J]

ម្សិលមិញ [J] きのう 昨日 \ [T] เมื่อวานนี้ \ [V] hôm qua [E] yesterday

ម្ហូប [J] りょうり 料理 \ [T] อาหาร อ่านว่า มฮอบ \ [E]

ម្ហូបខ្មែរ [J] かんびじありょうり カンボジア料理

ម្ហូបខ្មែរឆ្ងាញ់ [J]カンボジア料理はおいしい

ម្ហូបខ្មែរឆ្ងាញ់ឬទេ? [J]カンボジア料理はおいしいですか?

ម្ហូបខ្មែរមិនឆ្ងាញ់ [J]カンボジア料理はおいしくない

ម្ហូបថែ [J] たいりょうり タイ料理 \ [T] อาหารไทย

ម្ហូបផប៉ុន [J] 日本料理 \ [T] อาหารญี่ปุ่น

ម្ហូបអាហារ [J] たべもの

ម្ហូបអី [J] なんのりょうり 何の料理

យ យ្យ [J] しいん 子音 \ [T] ย​​​​ พยัญชนะ \ [Km]ព្យញ្ជានៈ

យក [J] もってくる 持ってくる \ [E] bring

យន្ដហោះ [J]飛行機

យន្តហោះ [J]飛行機

យប់ [J] よる 夜 \ [T] คืน

យប់មិញ [J] ゆうべ 夕べ

យល់ [J] わかる \ [T] เข้าใจ

យល់ទេ [J] わかりますか

យល់ហើយ [J]​ わかりました \ [T] เข้าใจแล้ว

យាន [J]乗り物

យានជំនិះ [J] 乗り物

យាយ [J] そぼ 祖母 \ [E] grandmother

យឺត [J] ゆっくり \ [E] slow

យុត្តិធម៌ [J] \ [Pl]yutti \ [Sk]dharma

យុទ្ធ [J]戦い \ [J]ยุทธ \ [Sk] [Pl]yuddha

យូរ [J] ながい 長い \ [T] ยาว

យើង [J] われわれ 我々

យើងខ្ញុំ [J] わたしたち 私たち

យោធា [J]兵隊

យំ [J] なく 泣く \ [T] ร้องไห้

យ៉ាង [J] しゅるい 種類

យ៉ាងណា [J]どんな

យ៉ាងនេះ [J] こんな

រ រ្រ [J] しいん 子音 \ [T] ร​​ พยัญชนะ

រក [J] さがす 探す \ [T] หา \ [E] look for

រក្សា [J] かんごする 看護する

រងា [J] さむい 寒い \ [T] หนาว \ [E] cold

រងាណាស់ [J] とても寒い \ [E] very cold

រជ័យជម្នះ [J]

រដក [J]撤退

រដូវ [J] きせつ 季節 \ [T] ฤดู \ [H]ऋतु \ [Sk]Sanskrit ṛtu

រដូវក្ដៅ [J] なつ 夏 \ [T] ฤดูร้อน

រដូវផ្ការីក [J] はる 春 \ [T] ฤดูใบไม้ผลิ

រដូវរងារ [J] ふゆ 冬 \ [T] ฤดูหนาว \ [E] winter

រដូវលំហើយ [J] あき 秋 \ [T] ฤดูใบไม้ร่วง

រដ្ឋ [J]国 \ [Sk,Pl]raṭṭha

រដ្ឋប្រហារ [J]クーデタ

រដ្ឋមន្ត្រី [J]大臣 \ [T] รัฐ

រដ្ឋសភា [J]国会 \ [T] รัฐ

រដ្ឋាភិបាល [J]政府 \ [T] รัฐ

រត់ [J] はしる 走る \ [T] วิ่ง

រថ [J]

រទេះភ្លើង [J] でんしゃ 電車 \ [T] รถไฟฟ้า

របង [J]塀

របស់ [J] もの 物

របាយការណ៍ [J] 報告 レポート

របាំ [J]踊り

របាំខ្មែរ [J]クメール舞踊

រយ [J] ひゃく 百 \ [T] ร้อย

រយះពេល [J] きかん 期間

រយៈ [J]期間 \ [Sk][Pl]raya

រវាង [J] 間

រស់ [j] くらす

រស់នៅ [J] すんでいる

រហូត [J]まで

រាក់ [J]

រាជធានី [J]首都

រាជធានីភ្នំពេញ [J] 首都プノンペン

រាជាណាចក្រ [J]王国

រាជាណាចក្រ​ [J]王朝

រាត្រី [J]0 夜 \ [T]ราตรี \ [Sk]rātri , rātr \ [H]रात्रि \ [Pl]ratti

រាប់ [J] かぞえる

រាប់ទាំង [J]増える

រាប់អាន [J]親しくする

រាម [J] ラーマ王 \ [Sk][Pl]rāma

រាមកេរ្តិ៍ [J]

រាម​កេរ្តិ៍ [E] Rāmakerti (Cambodian version of the Ramayana)

រាយការណ៍ [J]番組

រាល់ខែ [J] まいつき 毎月 \ [T] ทุกเดือน ທຸກເດືອນ

រាល់ឆ្នាំ [J] まいとし 毎年 \ [T] ทุกปี

រាល់ថ្ងៃ [J] まいにち 毎日 \ [T] ทุกวัน

រាល់ថ្ងៃអាទិត្យ [J] まいにちようび 毎日曜日

រាល់អាទិត្យ [J] まいしゅう 毎週 \ [T] ทุกอาทิตย์ [L] ທຸກອາທິດ

រាស់ [J]

រាំ [J] おどる 踊る \ [T] รำ

រិះគន់ [J] 批判

រីក [J]

រីករាយ [J]楽しむ

រឺ [J] または

រុងរឿង [J]偉大な

រុញ [J]

រុយ [J]蜂

រូប [J] すがた 姿 \ [T] รูบ

រូបថត [J] しゃしん 写真 \ [T] รูปถ่าย

រូបលោក [J] しぜん 自然 \ [T] ธรรมชาติ

រួច [J]終わる

រួចរាល់ [J] 終わる

រួបរួម [J]

រួម [J] \ [E] to put together, to unite, to join.

រឿង [J] はなし 話 \ [T] เรื่อง [L]ເລື່ອງ

រៀនតាមសៀវភៅនេះ [J]この本で学ぶ

រៀប [J] ととのえる 整える

រៀបចំ [J]準備する

រៃ [J]

រំលឹក [J]記念

រំលែក [J]分ける

រំឭក [Km]រំលឹក

រ៉ាត់យ៉ូ [J]ラジオ \ [T] วิทยุ [L]ວິທະຍຸ

រ៉ែនតា [J]メガネ

រ្យេន [J] まなぶ 学ぶ \ [T] เรียน

ល [J] ためす 試す

ល ល្ល [J] しいん 子音 \ [T] ล​ พยัญชนะ

លក់ [J] うる 売る

លក្ខណៈ [J]

លតឆា [食] やきうどん

លទ្ធផល [J] 結果

លមើល [J] ためしてみる 試して見る

លា [J] わかれる 別れる \ [T] ลา

លាង [J] あらう 洗う

លាន [J] 百万

លាវ [J] ラオス \ [T] ลาว [L] ລາວ

លិខិត​ [J]文書

លិច [J] にし 西 \ [J]消える

លិបមុខ [J]顔を洗う

លុប [J] けす 消す \ [T] ลบ

លុយ [J] おかね お金

លួច [J]盗む

លើ [J] うえ 上

លើក [E] lift raise

លើកយក [E] bring, to bring out

លើកឡើង [J]

លឿង [J] きいろ 黄色 \ [T] สีเหลือง \ [E] yellow [L] ສີເຫຼືອງ

លេខ [J]​​​​かず 数 \ [T] เลก

លេខន្មែរ [J]​ くめーるもじ クメール文字

លៃង [J] やめる

លោក [J] あなた 男性 世界

លោកគេងម៉ោងប៉ុន្មាន? [J]あなたは何時に寝ますか?

លោកគ្រូ [J] 男の教師

លោកចង់ទៅ ឯណាខ្លះ? [J]あなたはどこにいきたいですか?

លោកចូលចិត្តប្រទេសជប៉ុនឬទេ? [J]あなたは日本が好きですか?

លោកចេះនិយាយភាសាជប៊ុនឬទេ? [J]あなたは日本語が話せますか?

លោកជនជាតិខ្មែរមេនទេ? [J]あなたは カンボジア人ですね?

លោកឈ្មោះអ្វី? [J]あなたの名前?

លោកតាក់ស៊ីន [地]タクシン

លោកស្រី [J] あなた​ 女性

លោះ [J] とぶ 飛ぶ

លៅ [J] よぶ 呼ぶ

លំ [J]暫定的に

លំបាក [J] 難しい

លំហាត់ [J] れんしゅう 練習

ល្ឃែង [J]

ល្ងាច [J] ゆうがた 夕方

ល្បី [J] ゆうめい 有名

ល្បែង [J]

ល្ពៅ [J]

ល្អ [J] よい 良い \ [T] ดี อ่านว่าลอ \ [E] good

ល្អណាស់ [J] たいへんよい \ [T] ดีมาก

វ វ្វ [J] しいん 子音 \ [T] ว พยัญชยนะ

វង្វេង [J] まよう 迷う \ [T] หลง

វចនានុក្រម [J] じしょ 辞書 \ [E] dictionary \ [Pl]vacana

វត្ត [J]​​ てら​​ 寺 \ [K] អានថាវាត់ \ [T] วัด \ [E] temple

វត្ថុ [J]物 \ [Pl]vatthu

វា [J]​ それ​ かれ 彼

វាក់ [J]

វាធំ [J]

វាយ [J]敲く

វាយដោយដំបង [J]棒でなぐる

វាយស្គរ [J]太鼓をうつ

វាយំ [J]

វាសនា [J] ほし 星 \ [E] ดวงดาว \ [E] star

វាំង [J] おうきゅう 王宮

វិញ [J] いっぽう 一方

វិញម្តង [J]

វិទ្យាសាស្ត្រ [J] 科学

វិនាទី [J]秒

វិភាគ [J]分析する \ [Sk][Pl]vibhāga

វិស្វករ [J]技術者 \ [Sk]viṡva; kara \

វិហារ [J]寺院 \ [Pl] vihāra

វីអូអេ [J]

វូម [J]

វៀតណាម [地] ベトナム \ [T] เวียดนาม

វេយ្យាករណ៍ [J]文法 \ [Sk]veyyākaraṇa

វេលា [J] じかん 時間 \ [T] เวลา \ [V] thời gian \ [E] time

វែង [J] ながい 長い \ [E] long

វ៉ាកងធំ [J] なつなすみ 夏休み

វ៉ាលិស [J]

វ៉ែនតា [J]めがね

វ័យ [J]

ឞ [J]旧字

ស [J]​​ しろ​ 白 \ [T] ขาว [L] ສີຂາວ

ស ស្ស [J]​​​ しいん 子音 \ [T] พยัญชนะ \ [Km]ព្យញ្ជានៈ

សក់ [J] かみ 髪

សង [J]

សងខាង [J] りょうがわ 両側 \ [T] สองข้าง

សង់ [J]

សង្ខេប [J] 要約

សង្គម [J]社会 \ [Pl] sangama \ [T] สังคม

សង្គ្រាម [J]戦争 \ [Sk]saṃgrāma

សង្គ្រាម [J]戦争 \ [Sk]saṃgrāma

សង្គ្រាម [J]戦争 \ [Sk]saṃgrāma

សង្គ្រោះ [J]援助する

សង្តម [J] しゃかい 社会 \ [T] สังคม

សង្សារ [J] こいびと 恋人

សញ្ញា [J]合図 \ [Pl] saññā

សញ្ញាបត្រ [E] diploma, certificate

សណ្ឋាគារ [J] ホテル \ [T] โรงแรม \ [E] hotel [L] ໂຮງແຮມ

សត្វ [J] どうぶつ 動物 \ [T] สัตว์ อ่านว่า สัท

សត្វឥន្ទ្រី [J]鷲

សន្តិ [J]平和 \ [Pl] santi

សន្តិភាព [J] へいわ 平和 \ [T] สันติภาพ

សន្តិសុខ [J]セキュリティ

សន្និសីទ [J] 会議

សន្យា [J] やくそく 約束 \ [T] สัญญา

សន្លឹក [類] まい 枚

សន្សំ [J]貯める

សបាតហ៍ [J] しゅう 週 \ [T] สัปดาห์ \ [E] week

សបា្ដហ៍ [J]

សប្បាយ [J] げんきな 元気な 楽しい \ [T] สบาย อ่านว่าสับบาย

សភា [J]国会 \ [T]สภา \ [Sk][Pl]sabhā

សម [J] フォーク

សមាគម [J] 協会 \ [sk][Pl] samāgama

សមាជ [J]会議

សមុទ្ទ [J]海 \ [Kh]សមុទ្រ \ [Pl]samudda \ [SK]samudra

សមុទ្រ [J] うみ 海 \ [T] ทะเล สมูทร \ [E] sea

សម័យ [J] じだい 時代 \ [T] สมัย \ [Sk][Pl]samaya

សម្បូរ [J] 豊か \ [T]สมบูรณ์ 完全な \ Sanskrit, Pali sampūra

សម្ភាសន៍ [J]インタビュー

សម្រាប់ [J] ため \ [T] สำหรับ

សម្រេច [J]結果

សម្ល [食] スープ

សម្លការី [食] カレー

សរសើរ [J] ほめる 褒める

សរសេរ [J] かく 書く \ [T] เขียน \ [E] write [L] ຂຽນ

សរសេរទុក [J]書いておく

សរសេរមើល [J]買いて見る

សរុប [J]すべて

សល់ [J] のこる 残る

សវនា [J]聞く

សវនាការ​ [J]聞く

សវនៈ [J]聞く

សហ [J] 協同 \ [Sk][Pl]saha.

សហករណ៍ [J] くみあい 組合 \ [T] สหกรณ์

សហគមន៍ [J]コミュニテイ

សហព័ន្ធ [J]

សហរដ្ឋអាមេរិក [地] アメリカ合衆国 \ [T] สหรัฐ

សា [J] くりかえす 繰り返す

សាក [J]

សាកលវិទ្យាល័យ [J]総合大学

សាច់ [J] にく 肉 \ [T] เนื้อ อ่านว่าสัท \ [V] thịt \ [E] meet

សាច់គកោអាំង [食] 牛の串焼き

សាច់គោ [J] ぎゅうにく 牛肉 \ [T] เนื่อวัว \ [V] thịt bò

សាច់ជ្រូក [J] ぶたにく 豚肉 \ [T] เนื้อหมู \ [V] thịt lợn \ [E] pork

សាច់មាន់ [J] とりにく 鶏肉 \ [T] เนื้อไก่ \ [V] thịt gà \ [E] chicken

សាធារណៈ [J]公共 \ [Pl] sādhāraṇa

សាន វប្បកម្ម់ [J] 庭

សាប៊ូ [J] せっけん 石鹸 \ [T] สบู่

សាប់ [J]

សាមសិប [J] さんじゅう 三十 \ [T] สามสิบ

សាលា [J] がっこう 学校

សាលារ្យេន [J] がっこう 学校 \ [T] โรงเรียน \ [V] trường học \ [E] school [L]ໂຮງຮຽນ

សាលាឧទ្ធរណ៍ [J]最高裁判所

សាវម៉ាវ [J]ランブータン

សាសនា [J] しゅうきょう 宗教 \ [T] ศาสนา

សាឡាដ [J] サラダ

សិក្ខា [J]教育 \ [Pl]sikkhā

សិក្សា [J] 教育 \ [Sk] ṡikṣā

សិក្សា [J]教育 \ [Sk]ṡikṣā

សិង្ហបុរី [J]シンガポール

សិទ្ធិ [J]平和

សិរី [J]かがやく \ [Pl]sirī

សិរីលង្កា [J]スリランカ

សិស្ស [J] せいと 生徒 \ [T] นักเรียน

សី [J] はね 羽

សីតា [J]Rama’s wife in the Ramayana. \

សីហា [J] はちがつ 八月 \ [T] เดือนสิงหาคม ເດືອນສິງຫາ

សុក្រ [J] きんよう 金曜 \ [T] ศุกร์

សុខ [J] こうふく 幸福 \ [T] สุข \ [H]

សុខសប្បាយ [J] げんきです 元気です \ [T] สบายดี

សុខសប្បាយជាទេ [J]元気ですか?

សុខាភិបាល [J] 保健

សុរា [J]酒 \ [Sk][Pl]surā

សុំ [J]させてください

សុំកូនសោបន្ទប់លេនដប់ [J]10号室鍵をください

សុំមើលបន្ទប់បារទេ? [J]部屋を見てもいいですか?

សូម [J] してください

សូមកុំញ៉ាំ [J]食べないでください

សូមជូន [J]

សូមជួយណែនាំខ្ញុំផង [J]よろしくお願いします

សូមញ៉ាំ [J]食べてください

សូមទោស [J] すいません \ [T] ขอโทษ

សូមធ្វើ [J] してください

សូមអោយនេះ [J] これください

សួន [J] 庭

សួនកុំ [J] しないでください

សួនច្បារ [J] にわ 庭 \ [T] สวน

សួនច្បារសាធារណៈ [J] こうえん 公園 \ [T] สวนสาธารณะ

សួមជួយណែនាំខ្ញុំផង [J]よろしくお願いします

សួរ [J] たずねる

សួស្តី [J] こんにちは

សឿវភៅនេះធំ [J] この本はおおきいです

សៀមរាប [地] シアム リアプ

សៀវភៅ [J] ほん 本 \ [T] หนังสือ \ [E] book

សៀវភៅមួយ [J]本1冊

សៀវភៅស្រួល [J] 簡単な本

សេក [T]

សេច [J]

សេចក្ដី [J]

សេដ្ឋ [J]著名な \ [Pl] seṭṭha

សេដ្ឋកិច្ច [J]経済 \ เศรษฐกิจ

សេះ [J] うま 馬 \ [T] ม้า

សែសិប [J] よんじゅう​ 四十 \ [T] สี่สิบ

សោ [J] かぎ 鍵 \ [T] กุญแจ

សៅរ [J] どよう 土曜 \ [T] เสาร์

សំខាន់ [J] じゅうよう 重要 \ [T] สำคัญ

សំណាក់ [J]

សំណាង [J]運命

សំណូម [J]願い

សំណួរ [J] しつもん 質問

សំបុត្រ [J] てがみ 手紙 \ [T] จดหมาย

សំពៅ [J] ふね 船 \ [T] เรือ \ [J] ship

សំរាក [J] スカート

សំរាប់ [J] ため \ [T] สำหรับ \ [E] for

សំលេង [T] เสียง

ស្ករ [J] さとう 砂糖 \ [T] น้ำตาล \ [Sk] ṡarkrā; \ [Pl] sakkharā;

ស្ករគ្រាប់ [J] あめ 飴

ស្គម [J] ほそい

ស្គរ [J]太鼓

ស្គាល់ [J]知る

ស្ងាត់ [J]しずか

ស្ដាប់ចម្រៀង [J] 歌を聞く

ស្ដារ [J]

ស្ដី [J]話す

ស្ដើង [J] うすい

ស្តប់ [J] きく 聞く

ស្តម [J] やせた

ស្តាយ [J] 残念がる \ [T] เสียดาย

ស្តាំ [J] みぎ 右 \ [T] ขวา

ស្ថាន [J] 場所 \ [Sk] sthāna

ស្ថានទូត [J] たいしかん 大使館 \ [T] สถานทูต [L] ສະຖານທູດ

ស្ថានទូតកម្ពុជា [J] カンボジア大使館

ស្ថានភាព [J] 状況

ស្ថានីយ [J] えき 駅 \ [T] สถานี \ [V]] ga

ស្ថានីយ៍ [J]

ស្ថិត [J]

ស្ថិរភាព [J]安定

ស្ទាក់ [J]

ស្ទូចត្រី [J]つり

ស្បែកជើង [J] くつ 靴 \ [J] รองเท้า

ស្បែកជើងផ្ទាត់ [J] スリッパ

ស្ពាន [J] はし 橋 \ [T] สะพาน

ស្មា [J] かた 肩

ស្មៅ [J] くさ 草 \ [T] หญ้า

ស្រក [J]

ស្រទន់ [J]

ស្រល [J] よういな 容易な

ស្រឡាង [J]フェリーボート

ស្រា [J] さけ 酒 \ [T] สุรา

ស្រាទំពាំងបាយជូរ [J] ワイン

ស្រាប់ [J]

ស្រាយ [J]

ស្រាល [J] 軽い

ស្រី [J]​ おんな

ស្រីបីនាក់ [J]3人の女

ស្រីឬប្រុស [J]女か男か

ស្រុក [J] くに 国

ស្រុកកំពស់នៅណា? [J]出身はどこですか?

ស្រុកខ្មែរ [J]クメール

ស្រុកជប៉ុន [J]日本国

ស្រុកស្រែ [J] いなか 田舎 ちほう 地方

ស្រួល [J] やさしい

ស្រេង [J]

ស្រែ [J] たんぼ 田んぼ \ [T] ท้องนา

ស្រោច [J]

ស្រោមជើង [J] くつした

ស្រះ [J] いけ 池​​​ ぼいん 母音 \ [T] สระ

ស្រះស្រង់ [地]

ស្រៈ [J]母音

ស្លាបព្រា [J] スプーン

ស្លាប់ [J] しぬ 死ぬ

ស្លឹក [J]

ស្លូត [J] しずかでおとなしい

ស្លៀក [J] はく​ 履く \ [T] ใส่

ស្វា [J] さる 猿 \ [T] ลิง

ស្វាគមន៍ [L]

ស្អណាស់ [J] たいへんよい 大変よい

ស្អាត [J] きれい \ [T] สะอาด

ស្អែក [J] あした 明日 \ [T] พรุ่งนี้

ស​​ [J] ​しろ 白 \ [T] ขาว

ហ ហ្ហ [J] しいん子音 \ [T] พยัญชนะ \ [Km]ព្យញ្ជានៈ

ហ ហ្ហ [J] しいん 子音 \ [T] พยัญชยนะ

ហា [J]

ហាង [J] みせ 店 \ [T] ร้าน \ [V] cửa hàng

ហាងកាហ្វេ [J] きっさてん 喫茶店

ហាងបាយ [J] しょくどう 食堂 \ [T] ร้านอาหาร

ហាងលក់បន្លែ [J] やおや 八百屋 \ [T] ร้านขายผัก

ហាត់ [J] れんしゅうする 練習する \ [E] practice

ហាសិប [数]50

ហិមៈ [J]雪 氷 \ [Sk][Pl]hima

ហឹរ [J] からい 辛い \ [T] เผ็ด

ហុកសិប [J] ろくじゅう 六十 \ [T]​ ห้กสิบ

ហុចឲ្យ [J] わたす 渡す

ហើយ [J] そして もう した

ហើរ [J]

ហេតុអ្វីមិនមក? [J]なぜ来なかったの

ហែល [J] およぐ

ហ្គីតា [J] ギター \ [T] กีต้าร์

ហ្វីលម៍ [J] フィルム \ [T] ฟิล์ม

ហ្វីលម៍សខ្មៅ [J]

ហ្វីលីពីន [J]フィリピン

ហ្វូង [J] おおぜい 大勢

ឡាន [J] くるま 車 \ [T] รถ อ่านว่าฬาน \ [V] xe ô tô

ឡានក្រុង [J] バス \ [T] รถเมล์ \ [V] xe buýt

ឡានតាក់ស៊ី [J] タクシー \ [T] รถแท็กซี่ \ [V] tắc xi

ឡាននៅផ្ទះ [J]車は家にある

ឡាយ [J]

ឡាវ [J] ラオス \ [T] ลาว

ឡើង [J] のぼる 登る

ឡើងឆ្ងាញ់ [J]おいしくなった

ឡើយ [J] すべて

អ អ្អ [J] しいん 子音 \ [T] อ พยัญชนะ \ [Km]ព្យញ្ជានៈ \

អក្សរ [J] もじ 文字 \ [T] อักษร

អគ្គី [J] ひ 火 \ [T] ไฟ

អគ្នេយ៍ [J] 東南

អង់គ្លេស [J]英国

អង្ករ [J]

អង្គការ [J] 機関

អង្គរ [J]​​ こめ 米 \ [T] ข้าว

អង្គរវត្ត [地] ​アンコール ワット \ [T] นครวัด

អង្គុយ [J]座る

អង្សា [J] おんど 温度 \ [T] องศา

អញ្ចឹង [J] それでは そのような

អញ្ចើញទៅណា? [J]どちらへ?

អញ្ជើញ [J]どうぞ

អញ្ជើញចូលមក [J]どうぞお入りください

អញ្ជើញពីខាងណា [J]どなた

អញ្ជើញអង្គុយលេងសិន [J]おかけください

អតិផរណា [J]インフレ

អតីត [J]元 \ [Sk][Pl]Sanskrit, Pali atīta

អត់ [J] ない

អត់ឆ្ងាញ់ [J] まずい

អត់ដឹងផង [J]しらないよ

អត់ទាន់ [J] まにあわない

អត់ទេ [J] いいえ

អត់ទោស [J] すいません

អត់មានមនុស្ស [J]人がいない

អត់មានលុយ [J]お金がない

អត់យកទេ [J]いりません

អត់យល់ទេ [J] わかりません

អត់ល្អ [J] わるい

អត់អីទេ [J] どういたしまして

អត្ថបទ [J] ぶんしょう 文書

អត្រា [J]率

អធិប្បាយ [J]説明する

អនាគក [J] しょうらい 将来 \ [T] อนาคต

អនាគត [J]将来 \ [T] อนาคต \ [Sk][Pl] anāgata

អនុ [J] 接頭辞 \ [E]after, under, along with; vice-, small, lower (in rank), assistant

អនុញ្ញាត [J]許可

អនុវត្ត [J] 適用

អនុសញ្ញា [J]契約

អនុស្សាវរីយ៍ [J] おもいで きねん 記念 \ [T] อนุสาวรีย์

អន្តរកាល [J]紛争

អន្តរជាតិ [J] 国際 \ [Sk][Pl] antara; jāti

អបអរ [J]

អផ្សុក [J] つまらない

អភិវឌ្ឍន៍ [J]開発 \ [Pl]abhivaḍḍhana

អរ [J]喜ぶ

អរគុណ [J] ありがとう \ [T] ขอบคุณ \ [E] thank you

អស់ [J] つきる 尽きる

អស់កម្លាំង [J] つかれる 疲れる

អាកាស [J] くうき 空気 \ [T] อากาศ \ [Pl] ākāsa, [Sk] ākāṡa

អាកាសធាតុ [J]天気

អាកាសយានដ្ឋាន [J]空港

អាក្រក់ [J] わるい

អាគារ [J] たてもの 建物 \ [T] อาคาร \ [Sk][Pl] āgāra

អាងហែល [J] プール \ [T] สระว่ายน้ำ

អាច [J] できる \

អាជ្ញាធរ [J]

អាទិត្យ [J] しゅうかん 週間 \ [T] อาทิตย์ \ [Sk] āditya [L] ອາທິດ

អាទិត្យក្រោយ [J] らいしゅう 来週 \ [T] สัปดาห์หน้า [L] ອາທິດໜ້າ

អាទិត្យនេះ [J]​​ こんしゅう 今週 \ [E] this week ອາທິດນີ້

អាទិត្យមុន [J] せんしゅう 先週 \ [E] last week ອາທິດແລ້ວ

អាន [J] よむ 読む \ [T] อ่าน \ [E] read

អានាធិបតេយ្យ [J] アナーキ 支配体制を無くそうとする言動

អាម [J]

អាមេរិក [地]アメリカ

អាយុ [J] とし歳 \ [T] อายุ \ [E] age \ [Sk][Pl]āyu

អារាម [J]

អាវ [J]​ シャツ \ [T] เชิ้ต

អាវធំ [J]背広

អាវយឺត [J] Tシャツ \ [T] เสื้อยืด

អាវយឺតនេះ [J] このTシャツ

អាវរងារ [J] コート

អាវសឺមី [J] ワイシャツ

អាស៊ាន [J]ASEAN

អាស៊ី [J]アジア

អាស់សង់ស័រ [J] エレベータ

អាហារ [T] しょくじ 食事 \ [T] อาหาร \ [SK][Pl] āhāra

អាហារថ្ងៃ [J] ちゅうしょく 昼食 \ [T] อาหารกลางวัน

អាហារព្រឹក [J]

អាំង [J]​​​​やく 焼く \ [T] ย่าง เผา ปิ้ง

អាំងត្រីញ៉ាំ [J]魚を焼いて食べる

អី [J] なに \ [T] อะไร

អីវ៉ាន់ [J] にもつ 荷物

អីវ៉ាន់រួចពន្ធ [J]免税店

អឺងកង [J] にぎやか

អូដ្ឋ [J] らくだ \ [T] อูฐ \ [Pl]oṭṭha

អូតែល [J]ホテル

អោយ [J] あげる あたえる 与える

អោយគាត់ [J] かれにあげる

អោយទឹក [J] みずをあげる 水をあげる

អោយបាន [J] あるように

អោយវា [J]​ やつにあげる

អោយស្អ [J] きれいにする 綺麗にする

អំណាច [J]権威

អំបិល [J] しお 塩

អំពាវនាវ [J]宣言

អំពិល [E]tamarind

អំពី [J] から にかんして

អំឡុង [J]間

អ្នក [J]​​​ あなた ひと 人 \ [K] អានថានាក់

អ្នកគ្រូ [J]女先生

អ្នកគ្រួ [J] せんせい 先生

អ្នកចម្រៀង [J]歌手

អ្នកណា [J] だれ \ [T] ใคร [L]ໃຜ

អ្នកណាគេ [J]だれか

អ្នកទាំងអល់គ្នា [J] あなたたち みなさま 皆様

អ្នកនេសាទ [J]漁師

អ្នកបច្ចេកទេស [J] 技術者

អ្នកបាំ [J]

អ្នកវិភាគ [J]評論家

អ្នាកកាសែត [J]ジャーナリスト

អ្វី [J] なに 何 \ [T] อะไร \ [E] what

ឣ [J]独立母音 \ [T]อ ʔɑʔ

ឤ [J]独立母音 \ [T]อา ʔa

ឥ [J]独立母音 \ [T]อิ ʔe

ឥណ្ឌូណេស៊ី [J]インドネシア

ឥណ្ឌូនេស៊ី [J]インドネシア

ឥន្ទ្រី [J]鷲

ឥឡូវ [J] いま 今 \ [T] ตอนนี้

ឥឡូវនេះ [J] では

ឦ [J]独立母音 \ [T]0 อี ʔəj

ឦសាន [J]東北 \ [Pl]īsāna \ [Sk] īṡāna

ឧ [J]独立母音 \ [T]อุ ʔ

ឧក្រិដ្ឋកម្ម [J]

ឧតុនិយម [J]気象

ឧត្តរ [J] 北 \ [SK][Pl]uttara

ឧប [J]副

ឧស្សហ៍កម្ម [J]工業

ឧស្សាហ៍ [J] しばしば

ឨ [J] 独立母音 \ [T]เป็นอักขระที่ยูนิโคดไม่แนะนำให้ใช้

ឩ [J]独立母音 \ [T]อู ʔu

ឪ [J]独立母音 \ [T]อัว ʔɨw

ឪពុក [J] 父 \ [T] พ่อ

ឪពុកម្ដាយ [J] 両親

ឪឡឹក [J] スイカ

ឫ [J]単独母音 \ [T]ฤ ʔrɨ

ឫតុ [J]季節

ឫសី [J]仙人 \ [T]ฤษี ฤๅษี

ឬ [J]独立母音 \ [T]ฤๅ [รือ]

ឬទេ [J] ですか?

ឭ [J]独立母音 \ [T]ฦ ʔlɨ

ឮ [J] 独立母音 きこえる \ [T]ฦๅ ʔlɨː

ឮចម្រៀង [J]歌が聞こえる

ឯ [J]独立母音เอ ʔeː

ឯក [J]1 \ [Sk][Pl]eka

ឯកសារ [J]0 資料

ឯង [J] あなた おまえ

ឯណា? [J]どこ?

ឰ [J]ไอ ʔaj

ឱ [J]独立母音

ឱ ឲ [J]โอ ʔaːo

ឱកាស [J] きかい 機会 \ [T] โอกาส

ឲ [J]

ឲ្យ [J]​​ あたえる​ させる

ឲ្យកូនញ៉ាំបាយ [J]子供にご飯を食べさせる

ឳ [J]独立母音 \ [T]เอา ʔaw

ា [J] ぼいん 母音 \ [T] อ่านว่าอา สระอา

ាំ [J] ぼいん 母音 \ [T] สระอำ

ិ [J] ぼいん 母音 \ [T] สระอิ

ី [J] ぼいん 母音 \ [T] สระอี

ឹ [J] ぼいん 母音

ឺ [J] ぼいん 母音

ុ [J]​ ぼいん 母音

ុំ [J] ぼいん 母音

ូ [J] ぼいん 母音

ួ [J] ぼいん 母音

ើ [J] ぼいん 母音

ឿ [J] ぼいん 母音

ៀ [J] ぼいん 母音

េ [J] ぼいん 母音

ែ [J] ぼいん 母音

ៃ [J] ぼいん 母音

ោ [J] ぼいん 母音

ោះ [J]

ៅ [J] ぼいん 母音

ំ [J] ぼいん 母音

ះ [J]

៉ [J]

៊ [J]

់ [J]

។ [J] くりかえしきごう

០ [J] れい 零 \ [T] ศูนย์​​​ อ่านว่าโซม \ [E] zero 0

១ [J]1

១ មួយ [J] いち 一 \ [T] หนึ่ง อ่นว่ามัวย ๑

១០ ​​​ដប់ [J] じゅう 十 \ [T] สิบ ๑๐ อ่านว่าดบ \ [E] ten

១៥ ឆាំ្ន [J] 十五年

១៦ [J]16

១​​​ [J] いち 一 \ [T] หนึ่ง อ่านว่ามวย

២ [J] に 二 \ [T] ๒ อ่านว่า ปี

២ ពីរ [J] に 二 \ [T] อ่านว่าปี สอง ๒ \ [E] two 2

៣ [J] さん 三 \ [T] สาม ๓ \ [E] three 3

៣ ​បី [T] อ่านว่าไบ ๓ สาม

៣០​ ​​ម្ភៃ [J] にじゅう 二十 \ [T] อ่านว่าไมภ

៤ [J] よ 四 \ [T] สี่

៥ [J] ご 五 \ [T] ห้า

៦ [J]​ ろく 六

៧ [J] なな 七 \ [T] เจ็ด อ่านว่า ปรำปี \ [E] seven 7

៨ [J] はち 八 \ [T] แปด อ่านว่าปรำไบ \ [E] eight 8

៩ [J] きゅう 九 \ [T] เก้า อ่านว่าปรำบัวน \ [E] nine 9

広告

コメントを残す

以下に詳細を記入するか、アイコンをクリックしてログインしてください。

WordPress.com ロゴ

WordPress.com アカウントを使ってコメントしています。 ログアウト /  変更 )

Google+ フォト

Google+ アカウントを使ってコメントしています。 ログアウト /  変更 )

Twitter 画像

Twitter アカウントを使ってコメントしています。 ログアウト /  変更 )

Facebook の写真

Facebook アカウントを使ってコメントしています。 ログアウト /  変更 )

w

%s と連携中